Yıl: 2023 Cilt: 23 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 1583 - 1599 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.17240/aibuefd.2023..-1231691 İndeks Tarihi: 02-10-2023

Özel Öğrenme Güçlüğü Olan ve Olmayan Ortaokul Öğrencilerinin Akıcı Okuma ve Okuduğunu Anlama Performanslarının İncelenmesi

Öz:
Bu araştırmada, özel öğrenme güçlüğü (ÖÖG) olan ve olmayan ortaokul öğrencilerinin akıcı okuma ve okuduğunu anlama becerilerindeki performanslarının yanı sıra genel okuma performanslarının karşılaştırılarak okuduğunu anlama becerileri ile akıcı okuma becerileri arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmaktadır. Tarama yöntemi ve ilişkisel yöntemin kullanıldığı araştırmanın çalışma grubunu Eskişehir ili merkez ilçelerinde bulunan resmî ortaokullarda eğitimlerini sürdüren ve ölçüt örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenmiş olan 86 ÖÖG olan ve olmayan öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Sesli Okuma Becerisi ve Okuduğunu Anlama Testi-II (SOBAT®-II) kullanılmıştır. Öğrencilerin okuma performanslarının karşılaştırılmasında parametrik testlerden Bağımsız Örneklemler t Testi kullanılırken okuduğunu anlama becerileri ile akıcı okuma becerileri arasındaki ilişkinin araştırılmasında Pearson Momentler Korelasyon Katsayısı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, ÖÖG olan ortaokul öğrencilerinin akıcı okuma, okuduğunu anlama ve genel okuma performanslarının ÖÖG olmayan akranlarına göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha düşük olduğu ve ÖÖG olan ortaokul öğrencilerinin akıcı okuma ve okuduğunu anlama performansları arasında yüksek düzeyde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu ortaya koyulmuştur. ÖÖG olmayan ortaokul öğrencilerinin akıcı okuma ve okuduğunu anlama performansları arasında orta düzeyde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu ortaya koyulmuştur. ÖÖG olan ortaokul öğrencileri için hazırlanacak akıcı okuma odaklı eğitsel müdahale programları, öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerini de destekleyerek akademik performanslarının geliştirilmesine katkı sağlayabilecektir.
Anahtar Kelime: Özel öğrenme güçlüğü okuma hızı doğru okuma akıcı okuma okuduğunu anlama

Investigation of Reading Fluency and Reading Comprehension Performances of Middle School Students with and without Specific Learning Disabilities

Öz:
: The aim of the study is to examine the relationship between reading fluency and reading comprehension skills by comparing the reading fluency, reading comprehension and general reading performances of middle school students with and without specific learning disabilities (SLD). The study group of the study, in which the survey method and the correlational method were used, consists of 86 students with and without SLD who continue their education in public middle schools in the central districts of Eskisehir and were determined by using the criterion sampling method. Oral Reading Skill and Reading Comprehension Test-II (SOBAT®-II) was used as the data collection tool. While the Independent Samples t-Test, one of the parametric tests, was used to compare students' reading performance, Pearson Moments Correlation Coefficient was used to investigate the relationship between reading comprehension skills and reading fluency skills. As a result of the study, it was revealed that the reading fluency, reading comprehension and general reading performances of middle school students with SLD were significantly lower than their non-SLD peers, and there was a high and significant relationship between reading fluency and reading comprehension performances of students with SLD. It has been revealed that there is a moderate and significant relationship between reading fluency and reading comprehension performances of students without SLD. Reading fluency-focused intervention programs to be prepared for students with SLD will also support their reading comprehension skills and contribute to the development of academic performance.
Anahtar Kelime: Specific learning disabilities reading rate reading accuracy reading fluency reading comprehension

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akyol, H. (2020). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi (18. baskı). Pegem Akademi.
 • Akyol, H., & Kodan, H. (2016). Okuma güçlüğü olan bir öğrencinin okuma güçlüğünün giderilmesine yönelik bir uygulama: Akıcı okuma stratejilerinin kullanımı. Ondokuz Mayis University Journal of Education Faculty, 35(2), 7-21. https://dergipark.org.tr/tr/pub/omuefd/issue/26853/282414
 • Álvarez-Cañizo, M., Cueva, E., Cuetos, F., & Suárez-Coalla, P. (2020). Reading fluency and reading comprehension in Spanish secondary students. Psicothema, 32(1), 75–83. https://doi.org/10.7334/psicothema2019.196
 • Atmaca, F., & Yıldız-Demirtaş, V. (2023). Does cognitive training affect reading and writing skills of students with specific learning disabilities? Learning Disability Quarterly, 46(2), 106-119. https://doi.org/10.1177/07319487221085994
 • Arabacı, G. (2022). Öğrenme güçlüğü olan ve olmayan öğrencilerde akıcı okuma ve okuduğunu anlama becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 23(2), 365-388. https://doi.org/10.21565/ozelegitimdergisi.700711
 • Anthony, J. L., & Francis, D. J. (2005). Development of phonological awareness. Current Directions in Psychological Science, 14(5), 255-259. https://doi.org/10.1111/j.0963-7214.2005.0037
 • Armbruster, B. B., Lehr, F., & Osborn, J. (2001). Put reading first: The research building blocks for teaching children to read: Kindergarten through grade 3. National Institue for Literacy.
 • Baştuğ, M. (2021). Akıcı okumayı geliştirme: Kavramlar, uygulamalar, değerlendirmeler (1. baskı). Pegem Akademi.
 • Balıkçı, Ö. S. (2017). Öğrenme güçlüğü ve okuma. M. A. Melekoğlu ve O. Çakıroğlu (Ed.), Özel öğrenme güçlüğü olan çocuklar içinde (s. 181-201). Vize.
 • Boer, M., Bazen, L., & Bree, E. (2022). The same yet different: oral and silent reading in children and adolescents with dyslexia. Journal of Psycholinguistic Research, 51, 803–817. https://doi.org/10.1007/s10936-022-09856-w
 • Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö., & Köklü, N. (2018). Sosyal bilimler için istatistik (20. baskı). Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2019). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri (26. baskı). Pegem Akademi.
 • Capin, P., Cho, E., Miciak, J., Roberts, G., & Vaughn, S. (2021). Examining the reading and cognitive profiles of students with significant reading comprehension difficulties. Learning Disability Quarterly, 44(3), 183-186. https://doi.org/10.1177/0731948721989
 • Cirino, P. T., Romain, M. A., Barth, A. E., Tolar, T. D., Fletcher, J. M., & Vaughn, S. (2013). Reading skill components and impairments in middle school struggling readers. Reading and Writing, 26(7), 1059–1086. https://doi.org/10.1007/s11145-012-9406-3
 • Cortiella, C., & Horowitz, S. H. (2014). The state of learning disabilities: Facts, trends and emerging issues (3rd ed.). National Center for Learning Disabilities.
 • Çakıroğlu, O. (2017). Özel öğrenme güçlüğü olan çocukların özellikleri. M. A. Melekoğlu ve O. Çakıroğlu (Ed.), Özel öğrenme güçlüğü olan çocuklar içinde (s. 48-75). Vize.
 • Delimehmet-Dada, Ş., & Ergül, C. (2020). Öğrenme güçlüğü olan ve olmayan öğrencilerin sözcük bilgisi ve okuduğunu anlama becerileri arasındaki ilişki. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 21(1), 1-22. https://doi.org/10.21565/ozelegitimdergisi.544840
 • DiCiccio, T. J., & Efron, B. (1996). Bootstrap confidence intervals. Statistical Science, 11(3), 189-228. https://doi.org/10.1214/ss/1032280214
 • Efron, B., & Tibshirani, R. J. (1993). An introduction to the bootstrap. Chapman & Hall/CRC.
 • Gay, L. R., Mills, G. E., & Airasian, P. (2012). Educational research: Competencies for analysis and applications (10th ed.). Prentice Hall.
 • Gökdemir, M., & Yakut, A. D. (2021). Özgül öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin okuma becerilerinin incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 9(2), 330-342.
 • Görgün, B., & Melekoğlu, M. A. (2021). Effects of reading fluency and comprehension supplemental education program (OKA2DEP) on reading skills of students with specific learning disabilities. Reading & Writing Quarterly, 38(4), 297-322. https://doi.org/10.1080/10573569.2021.1954568
 • Gutiérrez, N., Jiménez, J. E., León, S. C., & Seoane, R. C. (2020). Assessing foundational reading skills in kindergarten: A curriculum-based measurement in Spanish. Journal of Learning Disabilities, 53(2), 145-159. https://doi.org/10.1177/0022219419893
 • Gündoğdu, S., Güldenoğlu, B., & Kargın, T. (2020). Öğrenme güçlüğü olan ve olmayan öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerinin dilbilimsel açıdan karşılaştırılması. Turkish Journal of Special Education Research and Practice, 2(1), 1-26. https://doi.org/10.37233/TRSPED.2020.0106
 • Howorth, S. K., & Raimondi, S. (2019). Effects of TWA-Supported digitally on comprehension of students with autism spectrum disorder, level 1. Journal of Special Education Technology, 34(3), 162-175. https://doi.org/10.1177/0162643418801808
 • Kargın, T., Güldenoğlu, İ. B. & Alatlı, R. (2023). Okuma güçlüğü olan ve olmayan okuyucuların okuma performanslarının okumanın bileşenleri açısından gelişimsel olarak incelenmesi. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(1), 68-105. https://doi.org/10.29299/19.09.2022
 • Koli´c-Vehovec, S. (2002). Effects of self-monitoring training on reading accuracy and fluency of poor readers. European Journal of Psychology of Education, 17(2), 129–138. https://doi.org/10.1007/BF03173254
 • McCulley, L. V., Katz, S., & Vaughn, S. (2013). Reading instruction and students with learning disabilities. Advances in Special Education, 25, 19-43. https://doi.org/10.1108/S0270-4013(2013)0000025005
 • MEB. (2022). Millî eğitim istatistikleri örgün eğitim 2021/2022. https://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_09/15142558_meb_istatistikleri_orgun_egitim_2021_2022.pdf
 • Melekoğlu, M. A. (2020). Öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, duygu/davranış bozukluğu. İ. H. Diken (Ed.), İlköğretimde kaynaştırma içinde (ss. 90-120). Pegem Akademi.
 • Melekoğlu, M. (2021). Özel öğrenme güçlüğünün nedenleri ve özellikleri. M. A. Melekoğlu ve U. Sak (Ed.), Öğrenme güçlüğü ve özel yetenek içinde (ss. 24-54). Pegem Akademi.
 • Melekoğlu, M. A., & Balıkçı, Ö. S. (2020). Öğrenme güçlüğü olan bireylerde dil özellikleri. F. Acarlar ve Ö. Diken (Ed.), Yetersizliği olan bireylerin dil ve iletişim becerilerinin desteklenmesi içinde (s. 159-181). Pegem Akademi.
 • Melekoğlu, M. A., Erden, H. G., & Çakıroğlu, O. (2021a). Sesli okuma becerisi ve okuduğunu anlama testi-II (SOBAT-II). Vize.
 • Melekoğlu, M. A., Erden, H. G., & Çakıroğlu, O. (2021b). Oral Reading Skills and Comprehension Test-II (SOBAT®-II): Assessment of reading fluency and comprehension of Turkish students with specific learning disabilities. South African Journal of Education, 41(1), Article Number: 1880 1-12. https://doi.org/10.15700/saje.v41n1a1880
 • Murnane, R., Sawhill, I., & Snow, C. (2012). Literacy challenges for the twenty-frst century: Introducing the issue. The Future of Children, 22(2), 3–15. https://doi.org/10.2307/23317408
 • Nation, K. (2019). Children’s reading difficulties, language, and reflections on the simple view of reading. Australian Journal of Learning Difficulties, 24(1), 47–73. https://doi.org/10.1080/19404158.2019.1609272
 • National Reading Panel. (2000). Teaching children to read: An evidence based assessment of the scientific research literature on reading and its implications for reading instruction. National Institute of Child Health and Human Development.
 • Pae, S., Shin, G., Seol, A., Pae, S., Shin, G., & Seol, A. (2017). Developmental characteristics of word decoding and text reading fluency among Korean children with developmental dyslexia. Communication Sciences & Disorders, 22(2), 272-283. https://doi.org/10.12963/csd.17385
 • Pierangelo, R., & Giuliani, G. (2006). Learning disabilities: A practical approach to foundations, assessment, diagnosis, and teaching. Pearson Allyn & Bacon.
 • Robinson, M. F., Meisinger, E. B., & Joyner, R. E. (2019). The influence of oral versus silent reading on reading comprehension in students with reading disabilities. Learning Disability Quarterly, 42(2), 105–116. https://doi.org/10.1177/0731948718806665
 • Rumrill, P. D., Cook, B. G., & Wiley, A. L. (2011). Research in special education: Design, methods, and applications. Charles C Thomas Publisher, Ltd.
 • Sanders, S., Ennis, R. P., & Losinski, M. (2018). Effects of TWA on science text comprehension of students with emotional and behavior disorders in a special day school. Education and Treatment of Children, 41(4), 483-506. https://doi.org/10.1353/etc.2018.0026
 • Seçkin-Yılmaz, Ş., & Yaşaroğlu, H. (2020). Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin okuma, sözcük bilgisi ve sözel bellek performanslarının incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 53(2), 751-780. https://doi.org/10.30964/auebfd.588849
 • Sideridis, G. D., Simos, P., Mouzaki, A., Stamovlasis, D., & Georgiou, G. K. (2019). Can the relationship between rapid automatized naming and word reading be explained by a catastrophe? Empirical evidence from students with and without reading difficulties. Journal of Learning Disabilities, 52(1), 59-70. https://doi.org/10.1177/0022219418775112
 • Snow, C. (2002). Reading for understanding: Towards a R&D program in reading comprehension. RAND Reading Study Group.
 • Suárez-Coalla, P., Álvarez-Cañizo, M., Martínez, C., García, N., & Cuetos, F. (2016). Reading prosody in Spanish dyslexics. Annals of dyslexia, 66(3), 275-300. https://doi.org/10.1007/s11881-016-0123-5
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics. Pearson.
 • Taşpınar, M. (2017). Sosyal bilimlerde SPSS uygulamalı nicel veri analizi. Pegem Akademi.
 • Tembhurne, P., Deshpande, N., Moharil, A., Raut, N., Kamdi, S., & Yerlekar, A. (2022). Learning disability analysis and prediction. International Research Journal of Modernization in Engineering Technology and Science, 4(5), 3252-3256.
 • Vaknin-Nusbaum, V., & Nevo, E. (2021). Reading fluency and reading motivation in hebrew in students with reading disabilities. Learning Disabilities Research & Practice, 36(2), 110–120. https://doi.org/10.1111/ldrp.12248
 • Vaughn, S., Capin, P., Scammacca, N., Roberts, G., Cirino, P., & Fletcher, J. M. (2020). The critical role of word reading as a predictor of response to intervention. Journal of Learning Disabilities, 53(6), 415-427. https://doi.org/10.1177/0022219419891412
APA N, Melekoğlu M (2023). Özel Öğrenme Güçlüğü Olan ve Olmayan Ortaokul Öğrencilerinin Akıcı Okuma ve Okuduğunu Anlama Performanslarının İncelenmesi. , 1583 - 1599. 10.17240/aibuefd.2023..-1231691
Chicago Nefize Aracı,Melekoğlu Macid Özel Öğrenme Güçlüğü Olan ve Olmayan Ortaokul Öğrencilerinin Akıcı Okuma ve Okuduğunu Anlama Performanslarının İncelenmesi. (2023): 1583 - 1599. 10.17240/aibuefd.2023..-1231691
MLA Nefize Aracı,Melekoğlu Macid Özel Öğrenme Güçlüğü Olan ve Olmayan Ortaokul Öğrencilerinin Akıcı Okuma ve Okuduğunu Anlama Performanslarının İncelenmesi. , 2023, ss.1583 - 1599. 10.17240/aibuefd.2023..-1231691
AMA N,Melekoğlu M Özel Öğrenme Güçlüğü Olan ve Olmayan Ortaokul Öğrencilerinin Akıcı Okuma ve Okuduğunu Anlama Performanslarının İncelenmesi. . 2023; 1583 - 1599. 10.17240/aibuefd.2023..-1231691
Vancouver N,Melekoğlu M Özel Öğrenme Güçlüğü Olan ve Olmayan Ortaokul Öğrencilerinin Akıcı Okuma ve Okuduğunu Anlama Performanslarının İncelenmesi. . 2023; 1583 - 1599. 10.17240/aibuefd.2023..-1231691
IEEE N,Melekoğlu M "Özel Öğrenme Güçlüğü Olan ve Olmayan Ortaokul Öğrencilerinin Akıcı Okuma ve Okuduğunu Anlama Performanslarının İncelenmesi." , ss.1583 - 1599, 2023. 10.17240/aibuefd.2023..-1231691
ISNAD , Nefize Aracı - Melekoğlu, Macid. "Özel Öğrenme Güçlüğü Olan ve Olmayan Ortaokul Öğrencilerinin Akıcı Okuma ve Okuduğunu Anlama Performanslarının İncelenmesi". (2023), 1583-1599. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2023..-1231691
APA N, Melekoğlu M (2023). Özel Öğrenme Güçlüğü Olan ve Olmayan Ortaokul Öğrencilerinin Akıcı Okuma ve Okuduğunu Anlama Performanslarının İncelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(3), 1583 - 1599. 10.17240/aibuefd.2023..-1231691
Chicago Nefize Aracı,Melekoğlu Macid Özel Öğrenme Güçlüğü Olan ve Olmayan Ortaokul Öğrencilerinin Akıcı Okuma ve Okuduğunu Anlama Performanslarının İncelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 23, no.3 (2023): 1583 - 1599. 10.17240/aibuefd.2023..-1231691
MLA Nefize Aracı,Melekoğlu Macid Özel Öğrenme Güçlüğü Olan ve Olmayan Ortaokul Öğrencilerinin Akıcı Okuma ve Okuduğunu Anlama Performanslarının İncelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.23, no.3, 2023, ss.1583 - 1599. 10.17240/aibuefd.2023..-1231691
AMA N,Melekoğlu M Özel Öğrenme Güçlüğü Olan ve Olmayan Ortaokul Öğrencilerinin Akıcı Okuma ve Okuduğunu Anlama Performanslarının İncelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2023; 23(3): 1583 - 1599. 10.17240/aibuefd.2023..-1231691
Vancouver N,Melekoğlu M Özel Öğrenme Güçlüğü Olan ve Olmayan Ortaokul Öğrencilerinin Akıcı Okuma ve Okuduğunu Anlama Performanslarının İncelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2023; 23(3): 1583 - 1599. 10.17240/aibuefd.2023..-1231691
IEEE N,Melekoğlu M "Özel Öğrenme Güçlüğü Olan ve Olmayan Ortaokul Öğrencilerinin Akıcı Okuma ve Okuduğunu Anlama Performanslarının İncelenmesi." Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, ss.1583 - 1599, 2023. 10.17240/aibuefd.2023..-1231691
ISNAD , Nefize Aracı - Melekoğlu, Macid. "Özel Öğrenme Güçlüğü Olan ve Olmayan Ortaokul Öğrencilerinin Akıcı Okuma ve Okuduğunu Anlama Performanslarının İncelenmesi". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 23/3 (2023), 1583-1599. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2023..-1231691