Yıl: 2022 Cilt: Sayı: 8 Sayfa Aralığı: 405 - 415 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.51531/korkutataturkiyat.1112101 İndeks Tarihi: 04-10-2023

Sehâbî’nin Dîvân’ında Yer Almayan Şiirleri

Öz:
Şairlerin muhtelif zamanlarda yazdıkları şiirler bazen divanlarını hazırladıktan sonra da ortaya çıkabilmektedir. Bunlar, divana dâhil olmayan şiirler olarak farklı kaynaklarda bulunabilirler. Bu şiirlerin, çoğunlukla mecmualarda bulunmakla birlikte, mecmua dışında müstakil eserlerde de yer aldığı görülür. XVI. yüzyılda yaşamış olan Sehâbî, hacimli bir esere sahip divan şairidir. Bu çalışmada Devlet Arşivleri Başkanlığından temin edilen belgelerde Sehâbî mahlasıyla yazılmış şiirlere yer verilmiştir. Toplamda on şiir tespit edilmiş, bunların altı tanesinin Sehâbî Dîvânı’nda bulunan şiirler ile aynı olduğu görülmüştür. Geri kalan dört şiirden iki tanesi Dîvân’da bulunmayan gazellerden oluşmaktadır. Diğer ikisi ise Dîvân’da olan fakat hem beyit hem de kelime bazında farklı olan şiirlerdir. Sehâbî dinî-tasavvufî yönü olan bir şairdir. Hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmayan Sehâbî’nin medrese tahsili gördüğü şiirlerinden anlaşılmaktadır. Sehâbî Dîvânı’nda akıcı bir dil kullanmıştır. Şiirlerinde mana ve hayal güzelliği ön plandadır. Dîvânı’nda bulunmayan şiirlerinin konu olduğu bu çalışmada Sehâbî’nin hayatı, edebî kişiliği hakkında konulara yer verildikten sonra tespit edilen şiirlerin transkripsiyonlu metinleri verilecektir. 
Anahtar Kelime: Klasik Türk edebiyatı Sehâbî gazel bilinmeyen şiirler.

Sehâbî’s Poems Not Included in His Diwan

Öz:
The poems written by poets at various times can sometimes emerge after they prepare their Diwans. These can be found as poems not included in the Diwan. These poems, which are generally encountered in journals, are also seen in independent places other than journals. Sehâbî, who produced his works during the 16th century, is among the poets with voluminous Diwans. This study includes the poems written under the pseudonym ‘Sehâbî’ on the basis of the documents obtained from the Directorate of State Archives. A total of ten poems were identified, six of which were found to be the same as the poems in Sehâbî’s Diwan. Two of the remaining four poems consist of ghazals not included in the Diwan. Two of them are poems included in the Diwan but are different in terms of both couplets and words. Sehâbî is a religious Sufi poet. There is not so much information about Sehâbî’s life. It is understood from his poems that he studied in a madrasah. He used a fluent language in his Diwan. The meaning and the beauty of imagination are prominent in his poems. In this study, which discusses Sehâbî’s poems not included in his Diwan, information will be given about his life and literary personality, and then the transcribed texts of his identified poems will be provided. 
Anahtar Kelime: Classical Turkish literature Sehabi ghazal unknown poems.

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
  • Akün, Ö. F. (1994). Divan Edebiyatı. TDV İslâm Ansiklopedisi (C. 9, s. 389-427). İstanbul: TDV Yayınları.
  • Âşık Çelebi, Meşâirü’ş-şuara, Millet Kütüphanesi, Ali Emiri 772, vr. 401.
  • Baş, İ. (2019). Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Arşivlerin Oluşumu ve Türk Arşivlerinde Araştırma Hizmetleri. Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 64, 39-68.
  • Bayak, C. (1998). Sehabî Dîvânı ve Konu İndeksi. Doktora Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi.
  • Gökalp, H. (2013). Seyyid Vehbî’nin Divanında Yer Almayan Bir Kasidesi. Turkish Studies- International Periodical For the languages, Literature and Hıstory of Turkish or Turkic, 8(1), 299-314.
  • Kaplan, Y. (2020). Bîdârî, Sarraf Bîdârî Efendi. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü. http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/bidari-sarraf-bidari-efendi, [Erişim tarihi: 03.06.2022].
  • Okuyucu, C. (1995). Sehabi ve Divanı. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6, 163-198.
  • Solmaz, S. (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yayınları.
APA kınay civelek n (2022). Sehâbî’nin Dîvân’ında Yer Almayan Şiirleri. , 405 - 415. 10.51531/korkutataturkiyat.1112101
Chicago kınay civelek nilay Sehâbî’nin Dîvân’ında Yer Almayan Şiirleri. (2022): 405 - 415. 10.51531/korkutataturkiyat.1112101
MLA kınay civelek nilay Sehâbî’nin Dîvân’ında Yer Almayan Şiirleri. , 2022, ss.405 - 415. 10.51531/korkutataturkiyat.1112101
AMA kınay civelek n Sehâbî’nin Dîvân’ında Yer Almayan Şiirleri. . 2022; 405 - 415. 10.51531/korkutataturkiyat.1112101
Vancouver kınay civelek n Sehâbî’nin Dîvân’ında Yer Almayan Şiirleri. . 2022; 405 - 415. 10.51531/korkutataturkiyat.1112101
IEEE kınay civelek n "Sehâbî’nin Dîvân’ında Yer Almayan Şiirleri." , ss.405 - 415, 2022. 10.51531/korkutataturkiyat.1112101
ISNAD kınay civelek, nilay. "Sehâbî’nin Dîvân’ında Yer Almayan Şiirleri". (2022), 405-415. https://doi.org/10.51531/korkutataturkiyat.1112101
APA kınay civelek n (2022). Sehâbî’nin Dîvân’ında Yer Almayan Şiirleri. Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi (Online), (8), 405 - 415. 10.51531/korkutataturkiyat.1112101
Chicago kınay civelek nilay Sehâbî’nin Dîvân’ında Yer Almayan Şiirleri. Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi (Online) , no.8 (2022): 405 - 415. 10.51531/korkutataturkiyat.1112101
MLA kınay civelek nilay Sehâbî’nin Dîvân’ında Yer Almayan Şiirleri. Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi (Online), vol., no.8, 2022, ss.405 - 415. 10.51531/korkutataturkiyat.1112101
AMA kınay civelek n Sehâbî’nin Dîvân’ında Yer Almayan Şiirleri. Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi (Online). 2022; (8): 405 - 415. 10.51531/korkutataturkiyat.1112101
Vancouver kınay civelek n Sehâbî’nin Dîvân’ında Yer Almayan Şiirleri. Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi (Online). 2022; (8): 405 - 415. 10.51531/korkutataturkiyat.1112101
IEEE kınay civelek n "Sehâbî’nin Dîvân’ında Yer Almayan Şiirleri." Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi (Online), , ss.405 - 415, 2022. 10.51531/korkutataturkiyat.1112101
ISNAD kınay civelek, nilay. "Sehâbî’nin Dîvân’ında Yer Almayan Şiirleri". Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi (Online) 8 (2022), 405-415. https://doi.org/10.51531/korkutataturkiyat.1112101