Yıl: 2023 Cilt: 14 Sayı: 53 Sayfa Aralığı: 975 - 996 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.35826/ijoess.3354 İndeks Tarihi: 05-10-2023

SAKARYA İLİ BİSİKLET TURİZMİ POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ

Öz:
Son yıllarda bisiklet turizmi, turistlerin özel ilgi kapsamında tercih ettikleri, doğaya saygılı, gelişmekte olan bir turizm faaliyetidir. Sakarya sahip olduğu doğal, tarihi, kültürel değerleri ile önemli bir turizm destinasyonu konumundadır. Sakarya’nın turizm açısından sahip olduğu potansiyeli ve turizm çeşitliliğini ekonomik fayda sağlamak adına bisiklet turizmi alanında da geliştirmesi önemlidir. Bisiklet turizmi aktivitelerinin insan sağlığına olumlu etkilerinin olması nedeniyle, sürdürülebilir turizm faaliyetleri açısından Sakarya için önemli bir fırsat ortaya çıkmaktadır. Ortaya çıkan fırsatın değerlendirilmesi kapsamında çalışmanın amacı Sakarya’nın bisiklet turizmi potansiyelinin belirlenmesi ve bu potansiyelin değerlendirilmesine yönelik çeşitli öneriler oluşturmaktır. Çalışmanın amacı doğrultusunda bisiklet turizmi konusunda literatür incelemesi yapılması, sonrasında veri toplanması planlanmıştır. Çalışmanın verilerinin toplanmasında nitel araştırma yöntemi kullanılmış, araştırmacı tarafından oluşturulan yarı yapılandırılmış soru formları kullanılarak katılımcılar ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Katılımcılardan elde edilen verilerin analizi sonucunda; Sakarya’nın bisiklet turizminde mevcut durumu ve sahip olduğu potansiyel olmak üzere iki faktör tespit edilmiştir. Sakarya’da bisiklet turizminin mevcut durumu konusunda olumlu durum ve değerlendirmeler olmasının yanı sıra tespit edilen eksiklikler de katılımcılar tarafından belirtilmiştir. Sakarya’nın bisiklet turizmi açısından uygunluğu konusunda, sahip fiziksel olanaklar, bisiklet turizminin gerçekleştirilebileceği bölgeler ortaya çıkarılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda Sakarya’nın bisiklet turizmi açısından önemli bir potansiyelinin olduğu tespit edilmiş, potansiyelin değerlendirilmesi açısından yapılan çalışmalar ortaya koyulmuş ve potansiyelin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için görüşlerin alınması gerçekleştirilmiştir. Alınan görüşler ve elde edilen verilerin analizi neticesinde bu konuda araştırma yapacaklara ve bisiklet turizmi paydaşlarına çeşitli öneriler getirilmiştir.
Anahtar Kelime:

INVESTIGATION OF CYCLIC TOURISM POTENTIAL IN SAKARYA

Öz:
In recent years, bicycle tourism is a developing tourism activity that tourists prefer nature, respectful to nature. Sakarya is an important tourism destination with its natural, historical and cultural values. It is important that Sakarya develops its potential and tourism diversity in terms of tourism in the field of cycling tourism in order to provide economic benefit. Since bicycle tourism activities have positive effects on human health, an important opportunity for Sakarya emerges in terms of sustainable tourism activities. The aim of the study within the scope of the evaluation of the opportunity is to create various suggestions to determine the potential of Sakarya's bicycle tourism and to evaluate this potential. In line with the purpose of the study, it is planned to conduct literature examination on bicycle tourism and data collection. Qualitative research method was used in the collection of the data of the study, and face -to -face interviews were held with the participants using semi -structured questionnaires created by the researcher. As a result of the analysis of the data obtained from the participants; Two factors were found in Sakarya's current situation in bicycle tourism and its potential. In addition to positive situations and evaluations about the current situation of bicycle tourism in Sakarya, the deficiencies identified are also stated by the participants. Regarding the suitability of Sakarya in terms of bicycle tourism, physical opportunities and regions where bicycle tourism can be realized have been revealed. As a result of the research, Sakarya has an important potential in terms of bicycle tourism, studies have been put forward in terms of the evaluation of the potential and the opinions were made to evaluate and develop the potential. As a result of the opinions received and the analysis of the data obtained, various suggestions were made to those who will do research and bicycle tourism stakeholders.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • (ACA), Adventure Cycling Association, (2021). https://www.adventurecycling.org/15.01.2021)
 • Ardahan, F. & Mert, M. (2014). Bireyleri bisiklet kullanmaya motive eden faktörler ölçeğinin geliştirilmesi ve Türk popülasyonu için güvenirlilik geçerlilik çalışması. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(1), 409-427. https://doi : 10.16992/ASOS.120.
 • Chang, H. W. & Chang, H. L. (2003). A strategic study of bicycle tourism in Taiwan. Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, 5(8), 1675- 1685.
 • Çelik, H., Başer Baykal, N. & Kılıç Memur, H. N. (2020). Nitel veri analizi ve temel ilkeleri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 8(1), 379-406. https://doi.org/10.14689/issn.2148-2624.1.8c.1s.16m.
 • Çelik, Uğuz, S. & Özbek, V. (2018). Destinasyon sadakatini etkileyen faktörler: bisiklet turizmi ve Burhaniye bisiklet festivali örneği. International Review of Economics and Management, 6(2), 84- 102.
 • Duran, E., Sevinç, F. & Harman, S. (2018). Cycle tourism as an alternative way of tourism development in Canakkale, Turkey. Journal of Awareness, 3(4), 25- 34. https://doi.org/10.26809/joa.2018445552.
 • Faulks, P., Ritchie, B. & Fluker, M. (2007). Cycle Tourism in Australia: An Investigation into its Size and Scope. Gold Coast: Sustainable Tourism Cooperative Research.
 • Faulks, P. (2010). Motivations and serious leisure careers of bicycle tourists participating in big rides (Doctoral thesis). Australia: University of Canberra.
 • Getz, D. & Page, S. (2016). Event studies: Theory, research and policy for planned events. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429023002.
 • Güvenç, A. (2022). Türkiye’de Bisiklet Turizminin Mevcut Durum ve Potansiyel Açısından Değerlendirilmesi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Isparta.
 • Hamilton, T. L., & Wichman, C. J. (2018). Bicycle infrastructure and traffic congestion: Evidence from DC’s capital Bikeshare. Journal of Environmental Economics and Management, 87, 72–93. http://dx.doi.org/10.1016/j.jeem.2017.03.007. https://www.google.com/search?q=Da%C4%9F+Bisiklet+Turizmi, (Erişim tarihi: 22.04.2023). https:file:///C:/Users/ismail/Desktop/SAKARYA%20TTMP.pdf(Erişim tarihi: 22.04.2023).
 • Kim, S. S. & Petrick, J. F. (2005). Residents’ perceptions on impacts of the FIFA 2002 World Cup: the case of Seoul as a host city. Tourism Management, 26(1), 25-38. https://DOI:10.1016/j.tourman.2003.09.013
 • Konya Büyükşehir Belediyesi. (2023). http://www.konya.bel.tr/haberayrinti.php?haber, (E. T. 26 Şubat 2023).
 • Lamont, M. (2009). Independent bicycle tourism in Australia: a whole tourism systems analysis (Doctoral thesis). Lismore, NSW: Southern Cross.
 • Lumsdon, L. (1996). Cycle tourism in Britain. Insights Press, 27-32.
 • Neun, M. & Haubold, H. (2016). The EU Cycling Economy – Arguments for an integrated EU cycling policy. European Cyclists’ Federation, Brussels.
 • Öztaş, Ç. Ç., Akı, M., Köse, P., İmamoğlu, T., Selvi, S., Yerli , G., Uysal , S. (2014). İstanbul'da Güvenli Bisiklet Yolları Uygulama Kılavuzu. İstanbul: İstanbul 117 Kalkınma Ajansı. http://www.istka.org.tr, (E. T: 30 Ocak 2023).
 • Pratte, J. (2006). Bicycle tourism: on the trail to economic development. (Ed) B. Hallman, J. Gardiner ve D. Blair, Prairie Perspectives: Geographical Essays. Canada: University of Winnipeg Printing Services.
 • Ritchie, B., Tkaczynski, A. & Faulks, P. (2010). Understanding the motivation and travel behavior of cycle tourists using ınvolvement profiles. Journal of Travel & Tourism Marketing, 27(4), 409-425. https://DOI:10.1080/10548408.2010.481582
 • Sakarya Büyükşehir Belediyesi. (2023). http://www.sakarya.bel.tr/tr/Haber, (E.T. 26 Şubat 2023).
 • Simonsen, P. & Jorgenson, B. (1998). Cycle Tourism: An Economic and Environmental Sustainable Form of Tourism? Unit of Tourism Research, Research Centre of Bornholm. https://DOI:10.3727/154427214X13990420684365
 • Sustrans (2015). Economic Impact of the National Cycle Network. https://scate.org.uk/wpcontent/uploads2(1) (E. T: 25.02.2023).
 • Türkmen, S. & Gökdemir, S. (2021). Determining The Bicycle Tourism Motivations. GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism, Recreation and Sports Sciences (ATRSS), 4 (1): 19-32
 • Weston, R., Davies, N. J., Lumsdon, L. M., McGrath, P., Peeters, P., Eijgelaar, E., & Piket, P. (2012). The European Cycle Route Network, EuroVelo.
 • Yalçın, V. (2019). Sakarya’da Doğa Sporları Turizmi, Sakarya Üniversitesi Coğrafya Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
 • Yıldırım, A & Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri Güncelleştirilmiş Geliştirilmiş 5. Baskı.
 • Zhou, B., Liu, T., Ryan, C., Wang, L. E., & Zhang, D. (2020). The Satisfaction of Tourists Using Bicycle Sharing: a Structural Equation Model-the Case of Hangzhou, China. Journal of Sustainable Tourism, 28 (7), 1063-1082. https://DOI:10.1080/09669582.2020.1720697.
APA Bilgiçli İ (2023). SAKARYA İLİ BİSİKLET TURİZMİ POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ. , 975 - 996. 10.35826/ijoess.3354
Chicago Bilgiçli İsmail SAKARYA İLİ BİSİKLET TURİZMİ POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ. (2023): 975 - 996. 10.35826/ijoess.3354
MLA Bilgiçli İsmail SAKARYA İLİ BİSİKLET TURİZMİ POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ. , 2023, ss.975 - 996. 10.35826/ijoess.3354
AMA Bilgiçli İ SAKARYA İLİ BİSİKLET TURİZMİ POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ. . 2023; 975 - 996. 10.35826/ijoess.3354
Vancouver Bilgiçli İ SAKARYA İLİ BİSİKLET TURİZMİ POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ. . 2023; 975 - 996. 10.35826/ijoess.3354
IEEE Bilgiçli İ "SAKARYA İLİ BİSİKLET TURİZMİ POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ." , ss.975 - 996, 2023. 10.35826/ijoess.3354
ISNAD Bilgiçli, İsmail. "SAKARYA İLİ BİSİKLET TURİZMİ POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ". (2023), 975-996. https://doi.org/10.35826/ijoess.3354
APA Bilgiçli İ (2023). SAKARYA İLİ BİSİKLET TURİZMİ POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 14(53), 975 - 996. 10.35826/ijoess.3354
Chicago Bilgiçli İsmail SAKARYA İLİ BİSİKLET TURİZMİ POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi 14, no.53 (2023): 975 - 996. 10.35826/ijoess.3354
MLA Bilgiçli İsmail SAKARYA İLİ BİSİKLET TURİZMİ POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, vol.14, no.53, 2023, ss.975 - 996. 10.35826/ijoess.3354
AMA Bilgiçli İ SAKARYA İLİ BİSİKLET TURİZMİ POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi. 2023; 14(53): 975 - 996. 10.35826/ijoess.3354
Vancouver Bilgiçli İ SAKARYA İLİ BİSİKLET TURİZMİ POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi. 2023; 14(53): 975 - 996. 10.35826/ijoess.3354
IEEE Bilgiçli İ "SAKARYA İLİ BİSİKLET TURİZMİ POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ." Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 14, ss.975 - 996, 2023. 10.35826/ijoess.3354
ISNAD Bilgiçli, İsmail. "SAKARYA İLİ BİSİKLET TURİZMİ POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ". Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi 14/53 (2023), 975-996. https://doi.org/10.35826/ijoess.3354