Yıl: 2023 Cilt: 13 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 734 - 742 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.31020/mutftd.1193409 İndeks Tarihi: 20-10-2023

The Effects of Anxiety and Depression on Work Performance During The Covid-19 Crisis: The Mediating Role of Personality Features

Öz:
Purpose: To determine the mediating role of personality types in the effect of anxiety and depression on job performance in the Covid-19 pandemic. Design and Methods: This research was conducted in a descriptive type. Research data were collected from 325 participants between January and February 2021. The participants of this study were 325 health professionals selected by simple random method. The data of this study were collected from three standard scales. The data obtained from the questionnaire applied in this study were analyzed in SPSS for Windows 25.00 program and AMOS 24.0 program. Findings: Anxiety and depression did not significantly affect job performance (β= ,095; p>,05). Personality traits (except Intellect personality type) decrease job performance (JP) as measured by the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) variable, but it was found that with an indirect effect, Extraversion (E) (β=-,061; p<0,05), Neuroticism (N) (β=-,110; p<0,05), Agreeableness (A) (β=- ,061; p<0,05) and Conscientiousness (C) (β=-,046; p<0,05) caused a decrease in work performance by inversely affecting them through the personality types. Cronbach's Alpha values were found to be high reliability. Conclusion: This study is important in terms of obtaining informative and guiding results for health workers and managers in terms of the mediating role of personality traits in stress and performance management during the COVID-19 pandemic and taking into account personality traits in relation to the differences in changing working conditions in health workers.
Anahtar Kelime: Depression Job Performance Personality Types Anxiety

COVID-19 Sürecinde Anksiyete ve Depresyonun İş Performansına Etkileri: Kişilik Özelliklerinin Aracılık Rolü

Öz:
Amaç: Covid-19 pandemisinde anksiyete ve depresyonun iş performansına etkisinde kişilik tiplerinin aracı rolünü belirlemektir. Tasarım ve Yöntemler: Bu araştırma tanımlayıcı tipte yapılmıştır. Araştırma verileri Ocak-Şubat 2021 tarihleri arasında 325 katılımcıdan toplanmıştır. Bu çalışmanın katılımcıları basit tesadüfi yöntemle seçilen 325 sağlık profesyonelidir. Bu çalışmanın verileri üç standart ölçekten toplanmıştır. Bu araştırmada uygulanan anketten elde edilen veriler SPSS for Windows 25.00 programı ve AMOS 24.0 programında analiz edilmiştir. Bulgular: Anksiyete ve depresyonun iş performansı üzerinde anlamlı bir etkisi yoktur (β= ,095; p>,05). Kişilik özellikleri (Deneyime Açıklık kişilik tipi hariç), Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği (HADS) değişkenine göre İş Performansını (JP) düşürmektedir, ancak dolaylı bir etkiyle Dışadönüklük (E) (β=-,061; p<0,05), Nevrotiklik (N) (β=-,110; p<0,05), Uyumlulukta (A) (β=-,061; p<0,05) ve Vicdanlılık (C) (β=-,046; p <0,05) kişilik tipleri üzerinden onları ters yönde etkileyerek iş performansında düşüşe neden olduğu bulunmuştur. Sonuç: Bu çalışma, COVID-19 pandemisi sırasında stres ve performans yönetimde kişilik özelliklerinin aracılık rolü açısından sağlık çalışanlarını ve yöneticilerini bilgilendirici ve yönlendirici sonuçlar elde edilmesi ve sağlık çalışanlarında değişen çalışma koşullarındaki farklılıklarla ilgili olarak kişilik özelliklerinin dikkate alınması açısından önemlidir.
Anahtar Kelime: Depresyon İş Performansı Kişilik Tipleri Anksiyete

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Tu Y, Li D, Wang HJ. COVID-19-induced layoff, survivors’ COVID-19-related stress and performance in hospitality industry: The moderating role of social support. International Journal of Hospitality Management 2021;102912.
 • 2. Shanafelt T, Ripp J, Trockel, M. Understanding and addressing sources of anxiety among health care professionals during the COVID- 19 pandemic. Jama 2020;323(21):2133-2134.
 • 3. Hamouche S. COVID-19 and employees’ mental health: Stressors, moderators and agenda for organizational actions. Emerald Open Research 2020;2.
 • 4. Bakioğlu F, Korkmaz O, Ercan H. COVID-19 korkusu ve pozitiflik: Belirsizlik, depresyon, anksiyete ve strese tahammülsüzlüğün aracı rolü. Uluslararası Ruh Sağlığı ve Bağımlılığı Dergisi 2020:1-14.
 • 5. Hoşgör H, Dörttepe ZÜ, Sağcan H. Acil sağlık hizmetleri çalışanlarında COVID-19 anksiyetesi ve mesleki performans ilişkisinin tanımlayıcı değişkenler açısından incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2021;7(3): 865-886.
 • 6. Braquehais MD, et al. The impact of the COVID-19 pandemic on the mental health of healthcare professionals. QJM: An International Journal of Medicine 2020;113(9):613-617.
 • 7. Polat ÖP, Çoşkun F. COVID-19 salgınında sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu ekipman kullanımları ile depresyon, anksiyete, stres düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Batı Karadeniz Tıp Dergisi 2020;4(2):51-58.
 • 8. Yiğitol B, Büyükmumcu S. COVID-19 korkusu, kişilik özellikleri, iş performansı ve işten ayrılma niyeti arasındaki yordayıcı ilişkilerin incelenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 2021;17(Pandemi Özel Sayısı):1-1.
 • 9. Gasparro R, et al. Perceived job insecurity and depressive symptoms among Italian dentists: The moderating role of fear of COVID- 19. International Journal of Environmental Research and Public Health 2020;17(15):5338.
 • 10. Griffiths A, et al. Senior nurses: Interventions to reduce work stress. In Dollard M, Winfield AH, Winfield HR, editors. Occupational stress and the service professions. New York: Taylor and Francis; 2003.
 • 11. Winefield HR. Work stress and its effects in general practitioners. In Dollard M, Winfield AH, Winfield HR, editors. Occupational stress and the service professions. New York: Taylor and Francis; 2003.
 • 12. MacKay CJ, et al. Management standards and work-related stress in the UK: Policy background and science. Work Stress 2004; 18:91–112.
 • 13. Bayram A, Demirtaş Ö, Karaca M. Beş faktör kişilik özelliklerinin insan enerjisi üzerindeki etkisi: Bir alan araştırması. Anadolu Akademi Sosyal Bilimler Dergisi 2019;1(1):4-22.
 • 14. Küçükelçi DT. Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği (HADS) üzerine bir çalışma. Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi 2019;3(5):85- 91.
 • 15. Lee K, Ashton MC. Further assessment of the HEXACO Personality Inventory: Two new facet scales and an observer report form. Psychological Assessment 2006;18(2):182.
 • 16. John OP, Donahue EM, Kentle RL. Big five inventory. Journal of Personality and Social Psychology 1991.
 • 17. Kline RB. Methodology in the social sciences. Principles and practice of structural equation modeling. New York: Guilford Press; 2005.
 • 18. Preacher KJ, Hayes AF. Contemporary approaches to assessing mediation in communication research. In AF. Hayes, MD. Slater, & LB. Snyder (Eds.), The Sage sourcebook of advanced data analysis methods for communication research. New York: Sage Publications; 2008. pp:13–54. https://doi.org/10.4135/9781452272054.n2
 • 19. Hicazi Y, İravanı M. Kişilik özellikleri ile iş performansı arasındaki ilişki. Psikoloji ve Eğitim Dergisi 2003;32(2):171-189.
 • 20. Muşlu, C. Birinci basamak ve hastanede çalışan hemşirelerde anksiyete, depresyon ve hayat kalitesi. Konuralp Tıp Dergisi 2012;(1):17-23.
 • 21. Van Bavel JJ, et al. Using social and behavioral science to support COVID-19 pandemic response. Nature Human Behavior 2020;1- 12.
 • 22. Solomou I, Constantinidou F. Prevalence and predictors of anxiety and depression symptoms during the COVID-19 pandemic and compliance with precautionary measures: Age and sex matter. International Journal of Environmental Research and Public Health 2020;17(14):4924.
 • 23. Qian K, Yahara T. Mentality and behavior in COVID-19 emergency status in Japan: Influence of personality, morality and ideology. PloS one 2020;15(7):e0235883.
 • 24. Garbe L, Rau R, Toppe T. Influence of perceived threat of COVID-19 and HEXACO personality traits on toilet paper stockpiling. Plos One 2020;15(6):e0234232.
 • 25. Carvalho LDF, Pianowski G, Gonçalves AP. Personality differences and COVID-19: “Are extroversion and conscientiousness personality traits associated with engagement with containment measures?”. Trends in Psychiatry and Psychotherapy, (AHEAD) 2020.
 • 26.Meymandpour R, Bagheri Z. A study of personality traits, viz., extraversion and introversion on telecommuter’s burnout. Telecom Business Review 2017;10(1):1.
 • 27. Şimşekli Bakırhan D, Tan M. Determination of the correlation between fear of COVID-19 and health anxiety in emergency health personnel. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi Ve Folklorik Tıp Dergisi 2023;13(1):159-167.
 • 28. Aydemir, H. Covid-19 salgını sırasında hemşirelerde depresyon, anksiyete ve tükenmişlik düzeylerinin 5 faktör kişilik özellikleri ile ilişkisi. Master's thesis, İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2022.
APA Sayan İ, Tamer G (2023). The Effects of Anxiety and Depression on Work Performance During The Covid-19 Crisis: The Mediating Role of Personality Features. , 734 - 742. 10.31020/mutftd.1193409
Chicago Sayan İlknur,Tamer Gülay The Effects of Anxiety and Depression on Work Performance During The Covid-19 Crisis: The Mediating Role of Personality Features. (2023): 734 - 742. 10.31020/mutftd.1193409
MLA Sayan İlknur,Tamer Gülay The Effects of Anxiety and Depression on Work Performance During The Covid-19 Crisis: The Mediating Role of Personality Features. , 2023, ss.734 - 742. 10.31020/mutftd.1193409
AMA Sayan İ,Tamer G The Effects of Anxiety and Depression on Work Performance During The Covid-19 Crisis: The Mediating Role of Personality Features. . 2023; 734 - 742. 10.31020/mutftd.1193409
Vancouver Sayan İ,Tamer G The Effects of Anxiety and Depression on Work Performance During The Covid-19 Crisis: The Mediating Role of Personality Features. . 2023; 734 - 742. 10.31020/mutftd.1193409
IEEE Sayan İ,Tamer G "The Effects of Anxiety and Depression on Work Performance During The Covid-19 Crisis: The Mediating Role of Personality Features." , ss.734 - 742, 2023. 10.31020/mutftd.1193409
ISNAD Sayan, İlknur - Tamer, Gülay. "The Effects of Anxiety and Depression on Work Performance During The Covid-19 Crisis: The Mediating Role of Personality Features". (2023), 734-742. https://doi.org/10.31020/mutftd.1193409
APA Sayan İ, Tamer G (2023). The Effects of Anxiety and Depression on Work Performance During The Covid-19 Crisis: The Mediating Role of Personality Features. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, 13(3), 734 - 742. 10.31020/mutftd.1193409
Chicago Sayan İlknur,Tamer Gülay The Effects of Anxiety and Depression on Work Performance During The Covid-19 Crisis: The Mediating Role of Personality Features. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi 13, no.3 (2023): 734 - 742. 10.31020/mutftd.1193409
MLA Sayan İlknur,Tamer Gülay The Effects of Anxiety and Depression on Work Performance During The Covid-19 Crisis: The Mediating Role of Personality Features. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, vol.13, no.3, 2023, ss.734 - 742. 10.31020/mutftd.1193409
AMA Sayan İ,Tamer G The Effects of Anxiety and Depression on Work Performance During The Covid-19 Crisis: The Mediating Role of Personality Features. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi. 2023; 13(3): 734 - 742. 10.31020/mutftd.1193409
Vancouver Sayan İ,Tamer G The Effects of Anxiety and Depression on Work Performance During The Covid-19 Crisis: The Mediating Role of Personality Features. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi. 2023; 13(3): 734 - 742. 10.31020/mutftd.1193409
IEEE Sayan İ,Tamer G "The Effects of Anxiety and Depression on Work Performance During The Covid-19 Crisis: The Mediating Role of Personality Features." Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, 13, ss.734 - 742, 2023. 10.31020/mutftd.1193409
ISNAD Sayan, İlknur - Tamer, Gülay. "The Effects of Anxiety and Depression on Work Performance During The Covid-19 Crisis: The Mediating Role of Personality Features". Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi 13/3 (2023), 734-742. https://doi.org/10.31020/mutftd.1193409