Yıl: 2011 Cilt: 5 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 345 - 353 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Orta Karadeniz’de avlanan barbunya (Mullus barbatus ponticus, Essipov, 1927) balıklarının bazı populasyon parametreleri

Öz:
Bu çalışmada Orta Karadeniz’de avlanan barbunya (Mullus barbatus ponticus, Essipov, 1927) balıklarının boy kompozisyonundan bazı populasyon parametrelerinin belirlenmesi amaçlan-mıştır. Örneklenen toplam 699 adet balığının ortalama boyları 11.75 ± 0.111 cm ve ortalama ağırlıkları 17.91 ± 0.507 gr olarak bulunmuştur. Boy-ağırlık ilişkisi denklemi W = 0.0107L2.9717 şeklinde tahmin edilmiş büyüme denklemi parametrelerinden asimptotik boy (L∞) 20.15 cm, büyüme katsayısı (K) 0.33 olarak hesaplanmıştır. Yaşama oranı (S) 0.28, gerçek ölüm oranı (A) 0.72, doğal ölüm katsayısı (M) 0.68, balıkçılık ölüm oranı (F) 0.60 olarak bulu-nurken işletme oranı (E) 0.47 olarak bulunmuştur.
Anahtar Kelime: Mullus vücut ağırlığı populasyon Karadeniz Türkiye ölüm oranı vücut uzunluğu balıkçılık Mullus barbatus

Konular: Balıkçılık Deniz ve Tatlı Su Biyolojisi Biyoloji Çeşitliliğinin Korunması Zooloji

Estimation of some population parameters of red mullet (Mullus barbatus ponticus, Essipov, 1927) caught in the Black Sea

Öz:
The aim of the present study was to estimate some population parameters of red mullets caught in Central Black Sea. Average length of the sampling size that is composed of 699 individuals was found to be as 11.75 ± 0.111 and their average weight to be as 17.91 ± 0.507 gr. W = 0.0107 L 2.9717 was used to estimate the length-weight relationships. Asymptotic length (L∞) among the parameters of the growth equation was calculated as 20.15 cm whereas growth coef-ficient (K) was found to be as 0.33. Survival rate (S) was 0.28, real mortality rate (A) was 0.72, natural mortality rate (M) was 0.68, fishery mortality rate (F) was 0.60 and enterprise rate (E) was estimated to be as 0.47.
Anahtar Kelime: populations Black Sea Turkey mortality body length fisheries Mullus barbatus Mullus body weight

Konular: Balıkçılık Deniz ve Tatlı Su Biyolojisi Biyoloji Çeşitliliğinin Korunması Zooloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Anonim, (2002). Doğu Karadeniz’deki Av Gücünün Demersal Balık Stokları Üzerine Etkisinin Tespiti. Sonuç Raporu. Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Trabzon (TAGEM/IY/97/17/03/006).
 • Anonim, (2010). Su Ürünleri İstatistikleri. Devlet İstatistik Enstitüsü Yayınları, Ankara.
 • Atar, H. H., Mete, T., (2009). Mersin Körfezinde Dağılım Gösteren Barbunya Balıklarının (Mullus sp. Linnaeus, 1758) Bazı Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi, Biyoloji Bilim-leri Araştırma Dergisi, 2(2): 29-34.
 • Atay, D., Bekcan, S., (2000). Deniz Balıkları ve Üretim Tekniği. Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi. Su Ürünleri Bölümü. Ankara.
 • Bat, L., Erdem, Y., Ustaoğlu Tırıl, S., Yardım, Ö., (2008). Balık Sistematiği. Nobel Yayın Dağıtım Ltd. Şti., Ankara, Nobel Yayın No:1330, ISBN 978-605-395-127-8, 1. Baskı, XVIII + 270 S.
 • Bingel F., Gücü, A.C., Stepnowski, A., Nier-mann, U., Doğan, M., Kayıkçı, Y., Mutlu, E., Avşar, D., Kideyş, A.E., Uysal, Z., İşmen, A., Bekiroğlu, Y., Genç, Y., Okur, H., Zengin, M., (1995). Stock assessment studies for the Turkish Black Sea coast: Fisheries Investigations. Final Report. Spon-sored by NATO-SSP, DPT through TUBİTAK. Institute of Marine Sciences of Middle East Technical University, Turkey, 159 s.
 • Çelik, Ö., Torcu, H., (2000). Ege Denizi, Edremit Körfezi Barbunya Balığı (Mullus barbatus Linnaeus, 1758)’nın Biyolojisi Üzerine Araştırmalar, Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 24: 287–295.
 • Çoral, S., (1988). Ege Denizi’nde Barbunya Balığının Biyolojisi ve Populasyon Dina-miği Üzerine Bir Çalışma (Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Canlı Deniz Kaynak-ları Programı. İzmir. 137s.
 • Erkoyuncu, İ., (1995). Balıkçılık Biyolojisi ve Populasyon Dinamiği, Ondokuz Mayıs Ün-iversitesi Sinop Su Ürünleri Fakültesi, 95: 25-44.
 • Essipov, V., (1927). Rouget (Mullus barbatus L.) Du District de Kertch, I No. 2-3, 103-143.
 • Fabi, G., Sbrana, M., Biagi, F., Grati, F., Leonor, I., Sartor, P.S., (2002). Trammel net and gillnet for Lithognathus mormyrus (L. 1758), and Mullus barbatus (L. 1758) in the Adriatic and Lingurian Seas, Fisheries Re-search, 54: 375-388. doi:10.1016/S0165-7836(01)00270-3
 • Genç, Y., (2000). Türkiye’nin Doğu Karadeniz Kıyılarındaki Barbunya (Mullus barbatus ponticus, Ess. 1927) Balığının Biyo-Ekolojik Özellikleri ve Populasyon Para-metreleri Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkçılık Teknelojisi Mühendisliği Ana-bilim Dalı, Trabzon.
 • Gulland, J.A., (1966). Manual of Sampling and Statistical Methods for Fisheries Biology, Part 1. Sampling Methods, Manual 3 FAO Man. in Fisheries Sciences. No: 3.
 • Hightower, J.E., (1996). Ageing Error, NC State University, Zoology Courses, 726001.
 • Ivanov, L., Beverton, R.J.H., (1985). The Fish-eries Resources of the Mediterranean, Part 2, Black Sea Etud. Rev., CGPM, 60, 135 p.
 • İşmen, A., Yıldırım, Y., İşmen, P., (2000). Doğu Karadeniz’de Barbunya (Mullus barbatus, L. 1758). Balığının Büyüme Özellikleri ve Üreme Biyolojisi, Su Ürünleri Sem-pozyumu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Sinop.
 • Kinacigil, H.T., İlkyaz, A.T., Akyol, O., Metin, G., Çıra, E., Ayaz, A., (2001). Growth Pa-rameters of Red Mullet (Mullus barbatus L., 1758) and Seasonal Cod-end Selectivity of Traditional Bottom Trawl Nets in Izmir Bay (Aegean Sea), Acta Adriatica, 42: 113-123.
 • Mater, S., Kaya, M., Bilecenoğlu, M., (2003). The Sea Fish Atlas of the Turkish Seas (in Turkish). E.U. Faculty of Fisheries Issue. No: 11. Supplementary Book Series, Third Edition. ISBN 975-483-54-2, Bor-nova/İZMIR, 169 p.
 • Özbilgin, H., Tosunoglu, Z., Bilecenoglu, M., Tokac, A., (2004). Population Parameters of Mullus barbatus in Izmir Bay (Aegean Sea), Using Length Frequency Analysis, Journal of Applied Ichthyology, 20: 231–233. doi:10.1111/j.1439-0426.2004.00555.x
 • Özdemir, S., (2006). Dip Trolünde Uygulanan Kare Gözlü Pencerenin Konumu ve Göz Açıklığının Farklı Türlerin Yakalanabilirliği Üzerindeki Etkisi. Ondokuzmayıs Üniversi-tesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı, Doktora Tezi. 163 s.
 • Özdemir, S., Erdem, Y., Sümer, Ç., (2006). Kal-kan (Psetta maxima, L. 1758) ve Mezgit (Merlangius merlangus euxinus, Nordman. 1840) Balıklarının Yaş ve Boy kompozisyo-nundan Hesaplanan Bazı Populasyon Para-metrelerinin Karşılaştırılması, Ondokuz Ma-yıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21(1): 71-75.
 • Özvarol, Z.A.B., Balcı, B.A., Özbaş, M., Gökoğlu, M., Gülyavuz, H., Tatlı, H., Peh-livan, M., Kaya, Y., (2006). Antalya Körfezi’nden Avlanan Barbunya (Mullus Barbatus Lin., 1758) Balıklarının Eşeysel Olgunluk Yaşı ve Boyu ile Üreme Za-manının Belirlenmesi. Akdeniz Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Araştırma Projesi. Proje No: 2001.01.0121.42.
 • Pauly, D., (1980). A Selection of Simple Meth-ods for the Assessment of Tropical Fish Stocks, FAO Fisheries Circ. 729, 54.
 • Petrakis, G., Stergio, K.L., (1996). Gillnet Selec-tivity for Four Fish Species (Mullus barba-tus, Pegallus eryhrinus, Pegallus acerne and Spicare fllexuase) in Greek Waters, Fisher-ies Research, 27: 17-27. doi:10.1016/0165-7836(96)00476-6
 • Ricker, W.E., (1975). Computation and Interpre-tation of Biology Statistics of Fish Popula-tions, Bulletin of the Fisheries Research Board of Canada, 191: 382.
 • Samsun, O., (1992). Orta Karadeniz’de Trollerle Avlanan Barbunya (Mullus barbatus ponti-cus Ess. 1927) Balığının Balıkçılık Biy-olojisi Bakımından Çeşitli Özelliklerinin Araştırılması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Doktora Tezi. 88 sayfa.
 • Samsun O., Özdamar E., (1995). Samsun Körfezinde 1994–1995 Av Sezonunda Bar-bunya (Mullus barbatus ponticus Es., 1927) Balığına İlişkin Bazı Populasyon Para-metrelerinin Tahmini, Ondokuz Mayıs Ün-iversitesi Fen/Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 5(1): 90–96.
 • Sparre, P., Venema, S.C., (1998). Introduction to Tropical Fish Stock Assessment Part 1: Manual, FAO Fish. Technical Paper, 306/1, Rev. 2.
 • Sümer, Ç., (2003). Farklı Materyal ve Farklı Göz Açıklığına Sahip Solungaç Ağlarının Av Kompozisyonu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. 88s.
 • Toğulga, M., (1977). İzmir Körfezinde Barbunya Balığının (Mullus barbatus L.) Biyolojisi ve Populasyon Dinamiği Üzerine Araştırmalar, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Dergisi C, 1: 175-194.
 • Toğulga, M., Mater, S., (1992). A Comparison of Data Population Dynamics of Red Mullet (Mullus barbatus L.,) from the İzmir Bay in 1973 and 1990. Journal of Faculty of Sci-ence Ege University, 14(2): 11-28.
 • Wetherall, F.A., Polovina, J.J., Ralston, S., (1987). Estimating Growth and Mortality in Steady State Fish Stocks from Length-Fre-quency Data. (In Pauly, D. and Morgan G.R. 1987. Length Based Methods in Fisheries Research, ICLARM Estimating growth and mortality in steady-state fish stocks from length frequency data. In: Pauly, D., Mor-gan, G.R. (Eds.), Length-based Methods in Fisheries Research. ICLARM Conference Proceedings, vol. 13. International Center for Living Aquatic Resources Management, Manila, and Institute for Scientific Research, Safat, pp. 53–74, 468.
APA aksu H, ERDEM Y, Özdemir S, ERDEM E (2011). Orta Karadeniz’de avlanan barbunya (Mullus barbatus ponticus, Essipov, 1927) balıklarının bazı populasyon parametreleri. , 345 - 353.
Chicago aksu Hakan,ERDEM Yakup,Özdemir Süleyman,ERDEM Ercan Orta Karadeniz’de avlanan barbunya (Mullus barbatus ponticus, Essipov, 1927) balıklarının bazı populasyon parametreleri. (2011): 345 - 353.
MLA aksu Hakan,ERDEM Yakup,Özdemir Süleyman,ERDEM Ercan Orta Karadeniz’de avlanan barbunya (Mullus barbatus ponticus, Essipov, 1927) balıklarının bazı populasyon parametreleri. , 2011, ss.345 - 353.
AMA aksu H,ERDEM Y,Özdemir S,ERDEM E Orta Karadeniz’de avlanan barbunya (Mullus barbatus ponticus, Essipov, 1927) balıklarının bazı populasyon parametreleri. . 2011; 345 - 353.
Vancouver aksu H,ERDEM Y,Özdemir S,ERDEM E Orta Karadeniz’de avlanan barbunya (Mullus barbatus ponticus, Essipov, 1927) balıklarının bazı populasyon parametreleri. . 2011; 345 - 353.
IEEE aksu H,ERDEM Y,Özdemir S,ERDEM E "Orta Karadeniz’de avlanan barbunya (Mullus barbatus ponticus, Essipov, 1927) balıklarının bazı populasyon parametreleri." , ss.345 - 353, 2011.
ISNAD aksu, Hakan vd. "Orta Karadeniz’de avlanan barbunya (Mullus barbatus ponticus, Essipov, 1927) balıklarının bazı populasyon parametreleri". (2011), 345-353.
APA aksu H, ERDEM Y, Özdemir S, ERDEM E (2011). Orta Karadeniz’de avlanan barbunya (Mullus barbatus ponticus, Essipov, 1927) balıklarının bazı populasyon parametreleri. Journal of FisheriesSciences.com, 5(4), 345 - 353.
Chicago aksu Hakan,ERDEM Yakup,Özdemir Süleyman,ERDEM Ercan Orta Karadeniz’de avlanan barbunya (Mullus barbatus ponticus, Essipov, 1927) balıklarının bazı populasyon parametreleri. Journal of FisheriesSciences.com 5, no.4 (2011): 345 - 353.
MLA aksu Hakan,ERDEM Yakup,Özdemir Süleyman,ERDEM Ercan Orta Karadeniz’de avlanan barbunya (Mullus barbatus ponticus, Essipov, 1927) balıklarının bazı populasyon parametreleri. Journal of FisheriesSciences.com, vol.5, no.4, 2011, ss.345 - 353.
AMA aksu H,ERDEM Y,Özdemir S,ERDEM E Orta Karadeniz’de avlanan barbunya (Mullus barbatus ponticus, Essipov, 1927) balıklarının bazı populasyon parametreleri. Journal of FisheriesSciences.com. 2011; 5(4): 345 - 353.
Vancouver aksu H,ERDEM Y,Özdemir S,ERDEM E Orta Karadeniz’de avlanan barbunya (Mullus barbatus ponticus, Essipov, 1927) balıklarının bazı populasyon parametreleri. Journal of FisheriesSciences.com. 2011; 5(4): 345 - 353.
IEEE aksu H,ERDEM Y,Özdemir S,ERDEM E "Orta Karadeniz’de avlanan barbunya (Mullus barbatus ponticus, Essipov, 1927) balıklarının bazı populasyon parametreleri." Journal of FisheriesSciences.com, 5, ss.345 - 353, 2011.
ISNAD aksu, Hakan vd. "Orta Karadeniz’de avlanan barbunya (Mullus barbatus ponticus, Essipov, 1927) balıklarının bazı populasyon parametreleri". Journal of FisheriesSciences.com 5/4 (2011), 345-353.