Yıl: 2011 Cilt: 9 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 497 - 518 Metin Dili: Türkçe

Çoklu zekâ kuramına dayalı öğretimin ilköğretim 6. sınıf resim-iş dersinde öğrenci tutumuna etkisi

Öz:
Bu çalışmada çoklu zekâ kuramı etkinlikleriyle öğretiminin; öğrencilerin resim-iş dersine ilişkin tutumlarına etkisi olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırmada, ilköğretim 6. sınıf resimiş dersine ilişkin renkli çalışmalar konusu, iki farklı yöntem kullanılarak öğretilmiştir. Gruplardan birine (kontrol grubu) geleneksel öğretim, diğerine (deney grubu) ise çoklu zekâ kuramı’na dayalı öğretim tekniği uygulanarak, öğrencilerin sanata yönelik tutumları kullanılan yöntemler açısından incelenmiştir. Yöntemin etkisini belirlemek amacıyla çok denekli tek faktörlü deneysel desen yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucu olarak; öğrencilerin geleneksel öğretime oranla, çoklu zekâ kuramına dayalı öğretim etkinlikleri sonunda akademik başarılarının daha yüksek düzeyde ve öğrenilenlerin daha kalıcı olduğu, ancak tutumları arasında anlamlı bir fark olmadığı ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelime: tutum görsel sanatlar eğitimi çoklu zeka kuramı akademik başarı

The effect of multiple intelligences theory based art education in 6th grade classes on attitudes

Öz:
This study is aimed at researching through the activities of Multiple Intelligence Theory affects the students’ attitudes towards the art education lessons. In the study, the activities of Colorful Works were taught to the sixth grade art class by using two different methods. One of the groups was thought through traditional instruction; while the other one was subjected to Multiple Intelligences Theory based art education. Following this, the attitudes of the students were examined. As a result of the research, academic achievement of the students through education based on Multiple Intelligence Theory is higher and more permanent than through the one based on traditional education however there is not any meaningful difference between their attitudes.
Anahtar Kelime: visual art education attitude multiple intelligence theory academic achievement

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Armstrong, T. (1994a). Multiple intelligences in the classroom. ASCD Publishing Alexandria, USA.
 • Artut, K. (2001). Eğitim fakülteleri ve ilköğretim öğretmenleri için sanat eğitimi kuramları ve yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık
 • Beykal, F. (2002). Günümüz koşullarında sanat eğitimcisinin özellikleri nelerdir ve hangi niteliklere sahip olmalıdır? Sanat Eğitimi Sempozyumu (Bildiriler Kitabı), Ankara: G.Ü. İletişim Fakültesi Matbaası.
 • Binbaşıoğlu, C.(1994). Genel öğretim bilgisi (7.Baskı). Ankara: Kadıoğlu Matbaası.
 • Boydaş, N. (1996). Sanat kültürü yansıtır. Milli Eğitim Dergisi, (131), 8.
 • Bümen, N. T. (2002). Okulda çoklu zekâ kuramı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş. (2001). Deneysel desenler. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Campbell, L., B. Campbell and D. Dıckınson. (1999). Teaching and Learning Through Multiple Intelligences. Printed in The States of America.
 • Checkley, K. (1997). The first seven ... And the eight. Educational Leadership 55, (1), 8-13.
 • Çakır, A. (1990). Ortaöğretim kurumlarında resim-iş öğretimi ve sorunları (Sempozyum, Yay. Haz.İnci San) Ankara:Türk Eğitim Derneği Yayınları.
 • Demirel, Ö. (2001). Eğitim sözlüğü. Ankara: Pegem A Yayınları.
 • Gardner, H. (1983). Frames of mind: the theory of multiple intelligences. New York:Basic Books.
 • Gardner, H. (1993). Multiple intelligences: the theory in practice. New York: Published by Basic Books.
 • Gardner, H. (1999). Intelligence reframed: multiple intelligences For The 21st Century. New York, NY:Basic Books.
 • Gökaydın, N. (1996). Amaç, çocuğun ve gencin yaratıcı gücünü ve estetik sezgisini geliştirmek olmalıdır. Milli Eğitim, (131), 27,28.
 • Kaptan, S. (1998). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri. Ankara: Tekışık Web Ofset Tesisleri.
 • Karasar, N. (2002). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kırışoğlu, O. (2002). Sanatta eğitim, görmek öğrenmek yaratmak. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Mager, R.F. (1967). Öğretim amaçlarının hazırlanması. Ankara: Ajans-Türk Matbaası.
 • MEB. (2000). İlköğretim okulu ders programları resim-iş programı 6–7–8. İstanbul:Milli Eğitim Basımevi.
 • Özden, Y. (2003). Öğrenme ve öğretme. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Özsoy, V. (1998). Yetmiş beşinci yılda sanat eğitimi ve öğretimi (resim-iş eğitimi).Milli Eğitim, (139), 58–65.
 • San, İ. (1995). Sanat eğitiminin geleceği. Ankara: Mert Matbaası.
 • Selçuk, Z., Kayılı, H., Okut, L. (2002). Çoklu zekâ uygulamaları. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Tavşancıl, E. (2002). Tutumların ölçülmesi ve spss ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Uçan, A. (1996). İnsan ve müzik insan ve sanat eğitimi. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
 • Vıckers, C. J. (1999). Çoklu zekâ: görüşmeler ve makaleler (Çev: Meral Tüzel). İstanbul: BZD Yayıncılık.
 • Vural, B. (2004). Öğrenci merkezli eğitim ve çoklu zekâ. Ankara: Hayat Yayınları
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2000). Sosyal bilimlerde nitel araştırma teknikleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Yurdakul, İ. (1990). Ortaöğretimde sanat eğitimi sorunları, ortaöğretim kurumlarında resim-iş öğretimi ve sorunları. Ankara: Türk Eğitim Derneği Yayınları.
 • Zessoules, R., D.P.Wolf, H.Gardner. (1993). A better blance: arts propel as an alternative to discipline-based art education, Discipline-Based Art Education and Culturel Diversity, Printed in United States of America.
APA AYAYDIN A, ÖZSOY V (2011). Çoklu zekâ kuramına dayalı öğretimin ilköğretim 6. sınıf resim-iş dersinde öğrenci tutumuna etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(3), 497 - 518.
Chicago AYAYDIN ABDULLAH,ÖZSOY Vedat Çoklu zekâ kuramına dayalı öğretimin ilköğretim 6. sınıf resim-iş dersinde öğrenci tutumuna etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 9, no.3 (2011): 497 - 518.
MLA AYAYDIN ABDULLAH,ÖZSOY Vedat Çoklu zekâ kuramına dayalı öğretimin ilköğretim 6. sınıf resim-iş dersinde öğrenci tutumuna etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.9, no.3, 2011, ss.497 - 518.
AMA AYAYDIN A,ÖZSOY V Çoklu zekâ kuramına dayalı öğretimin ilköğretim 6. sınıf resim-iş dersinde öğrenci tutumuna etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2011; 9(3): 497 - 518.
Vancouver AYAYDIN A,ÖZSOY V Çoklu zekâ kuramına dayalı öğretimin ilköğretim 6. sınıf resim-iş dersinde öğrenci tutumuna etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2011; 9(3): 497 - 518.
IEEE AYAYDIN A,ÖZSOY V "Çoklu zekâ kuramına dayalı öğretimin ilköğretim 6. sınıf resim-iş dersinde öğrenci tutumuna etkisi." Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9, ss.497 - 518, 2011.
ISNAD AYAYDIN, ABDULLAH - ÖZSOY, Vedat. "Çoklu zekâ kuramına dayalı öğretimin ilköğretim 6. sınıf resim-iş dersinde öğrenci tutumuna etkisi". Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 9/3 (2011), 497-518.