Yıl: 2023 Cilt: 6 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 709 - 718 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.38108/ouhcd.1146131 İndeks Tarihi: 25-10-2023

Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniklerinde Çalışan Ebe ve Hemşirelerin Araştırma Sonuçlarını Kullanma Engelleri ve Kolaylaştırıcıları

Öz:
Amaç: Çalışma, kadın hastalıkları ve doğum kliniklerinde çalışan ebe ve hemşirelerin araştırma sonuçlarını kullanma engellerini kolaylaştırıcılarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tipte olan çalışma, Türkiye’nin güneyindeki bir eğitim araştırma hastanesinin kadın hastalıkları-doğum klinikleri ve polikliniklerinde görev yapan 85 ebe ve hemşire ile yapılmıştır. Veriler, Haziran-Aralık 2020 tarihleri arasında, Kişisel Bilgi Formu ve Araştırma Kullanım Engelleri Ölçeği (AKEÖ) kullanılarak toplanmıştır. Veriler ebelerin ve hemşirelerin özbildirimine dayalı olarak toplanmıştır. Veriler, tanımlayıcı istatistikler, Kolmogorov-Smirnov normal dağlım testi, Kruskall-Wallis H test ve Mann-Whitney U testi kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular: Ebe ve hemşirelerin AKEÖ puan ortalamasının (91.22±15.30) yüksek olduğu belirlenmiştir. Araştırma kullanımı ile ilgili en yüksek engel algısının “Kurum” ve “Hemşire” alt boyutlarına, en düşük engel algısının “Araştırma” ve “Sunum” alt boyutlarına ait olduğu saptanmıştır. Ebe ve hemşirelerin %33’ü, kaynaklara ulaşımın sağlanmasının araştırma kullanımında en önemli kolaylaştırıcı faktör olduğunu belirtmişlerdir. Ebe ve hemşirelerin AKEÖ toplam puan ortalamasıyla eğitim durumu hariç diğer tüm tanıtıcı özellikler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmadığı bulunmuştur. Sonuç: Araştırmada kadın hastalıkları ve doğum alanında çalışan ebe ve hemşirelerin araştırma sonuçlarını kullanım engel algısının yüksek olduğu belirlenmiştir. Ebe ve hemşirelerin araştırma sonuçlarına ulaşmasını ve uygulamada kullanılmasını kolaylaştıracak (kaynak, internet erişimi vb.) stratejiler geliştirilmelidir. Buna yönelik kadın hastalıkları ve doğum alanında araştırma ve kanıta dayalı uygulama kültürü oluşturma konusunda kurum içi faaliyetler yapılmalıdır. Bu bağlamda üniversite-hastane işbirliğinin sağlanması önemlidir.
Anahtar Kelime: araştırma engelleri ebeler : Hemşirelik araştırması kanıta dayalı uygulamalar

Barriers and Facilitators of Research Utilization Among Midwives and Nurses Working in Gynecology and Obstetrics Clinics

Öz:
Objective: This study was conducted to determine the barriers and facilitators of research utilization among midwives and nurses working in gynecology and obstetrics clinics. Methods: This descriptive and cross-sectional study was conducted with 85 midwives and nurses working in the obstetrics and gynecology clinics and polyclinics of a training and research hospital in the south of Turkey. Data were collected between June and December 2020, using the Personal Information Form and the Research Use Barriers Scale (RUBS). Data were collected based on the self-report of midwives and nurses. Data were analyzed using descriptive statistics, Kolmogorov-Smirnov normal distribution test, the Kruskall-Wallis H test, and the Mann-Whitney U test. Results: It was determined that midwives and nurses had a high mean RUBS score (91.22±15.30). It was determined that the highest perception of obstacles related to the use of research belonged to the sub-dimensions of "Institution" and "Nurse", and the lowest perception of obstacles belonged to the sub-dimensions of "Research" and "Presentation". 33% of midwives and nurses stated that providing access to resources is the most important facilitating factor in research use. It was found that there was no statistically significant difference between the total mean score of midwives and nurses on RUBS and all other descriptive characteristics except education. Conclusion: In the study, it was determined that midwives and nurses working in the field of gynecology and obstetrics had a high perception of barriers to using the research results. Strategies should be developed to make it easier for midwives and nurses to access research results and use them in practice (resources, internet access, etc.). For this purpose, in-house activities should be carried out to create a culture of research and evidence-based practice in the field of obstetrics and gynecology. In this context, it is important to ensure university-hospital cooperation.
Anahtar Kelime: Evidence-based practice midwives nursing research research barriers

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Abuhammad S, Alzoubi K, Khabour O, Mukattash T. (2020). Jordanian National Study of nurses' barriers and predictors for research utilization in clinical settings. Risk Management Healthcare Policy, 12(13), 2563-2569. https://doi.org/10.2147/RMHP.S279043
 • Baştarcan Ç, Hotun Şahin N. (2022). Perinatal bakım uygulamalarında optimalite yaklaşımı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 15(2), 219-226. https://doi.org/10.46483/deuhfed. 938515
 • Bahar Z, Gözüm S, Beşer A, Çapık C, Kıssal A, Gördes Aydoğdu N ve ark. (2015). İki farklı bölgedeki üniversite hastanelerinde çalışan hemşirelerin araştırma kullanım engelleri ve etkileyen etmenlerin incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 8(4), 232-240.
 • Bayık TA, Ardahan M. (2011). Hemşirelik araştırmalarının kullanımı, engeller ve araştırma kullanımında değişim modelleri. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 13(3), 63-70.
 • Bayık TA, Uysal A, Ardahan M, Özkahraman S. (2009). Barriers to research utilization scale: psychometric properties of the Turkish version. Journal of Advanced Nursing, 66(2), 456-464. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2009.05162.x
 • Bonet M, Ciabati L, De Oliveira LL, Souza R, Browne JL, Rijken M ve ark. (2022). WHO Intrapartum care algorithms working group. constructing evidence-based clinical intrapartum care algorithms for decision-support tools. BJOG, PMID:35411684. https://doi.org/10.1111/1471-0528.16958
 • Chien WT, Bai Q, Wong WK, Wang H, Lu X. (2013). Nurses' perceived barriers to and facilitators of research utilization in mainland china: A cross-sectional survey. Open Nursing Journal, 12(7), 96-106.
 • Çankaya S, Kaynar BN, Çöker G, Alp M, Döndünur Acar E, Bayrambey Z ve ark., (2018). Ebelerin araştırma yapma ve araştırma sonuçlarını bakımda kullanma ile ilgili görüşlerinin incelenmesi, ACU Sağlık Bilimleri Dergisi, 9(2), 177-184. https://doi.org/10.31067/0. 2018.10
 • De Leo A, Bayes S, Geraghty S, Butt J. (2019). Midwives' use of best available evidence in practice: an integrative review. Journal of Clinical Nursing Nurs, 28(23-24), 4225-4235. https://doi.org/10.1111/jocn .15027
 • Demir Y, Ak B, Çıtak Bilgin N, Efe H, Albayrak E, Çelikpençe Z ve ark. (2012). Hemşirelik uygulamalarında araştırma sonuçlarının kullanımındaki engeller ve kolaylaştırıcı faktörler. Çağdaş Tıp Dergisi, 2(2), 94-101.
 • Doğan Merih Y, Coşkuner Potur D, Yılmaz Esencan T. (2017). Doğum sonu kliniklerinde çalışan ebe ve hemşireler kanıta dayalı uygulamaların neresinde? Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 4(1), 8-14. https://doi.org/10.5222/SHYD.2017.008
 • Erdoğan V, Kocaman G. (2011). Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devlet Hastaneleri’nde çalışan hemşirelerin araştırma kullanım engelleri. İ.Ü.F.N. Hemşirelik Dergisi, 19(1), 29-36.
 • Fry M, Attawet J. (2018). Nursing and midwifery use, perceptions and barriers to evidence-based practice: A cross-sectional survey. International Journal of Evidence-Based Healthcare, 16, 47–54. https://doi.org/10.1097/XEB.0000000000000117
 • Funk SG, Champagne MT, Wiese RA, Tornquist EM. (1991). Barriers: The barriers to research utilization scale. Applied Nursing Research, 4(1), 39-45. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/t61247-000
 • Heelan-Fancher L, Edmonds JK, Jones EJ. (2019). Decreasing barriers to research utilization among labor and delivery nurses. Nursing Research, 68(6), E1-E7. doi:10.1097/NNR.0000000000000388
 • Hweidi IM, Tawalbeh LI, Al-Hassan MA, Alayadeh RM, Al-Smadi AM. (2017). Research use of nurses working in the critical care units: barriers and facilitators. Dimensions of Critical Care Nursing, 36(4), 226-233. doi:10.1097/DCC.0000000000000 255
 • Jun J, Kovner CT, Witkoski Stimpfel A. (2016). Barriers and facilitators of nurses’ use of clinical practice guidelines: an integrative review. International Journal of Nursing Studies, 60, 54–68. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2016.03.006
 • Karataş Baran G, Atasoy S, Şahin S. (2020). Hemşirelerin kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarına yönelik farkındalık ve tutumlarının değerlendirilmesi. CBU-SBED, 7(3), 352 -359. https://doi.org/10.34087/ cbusbed.699410
 • Odabaşoğlu E, Tural Büyük E, Ünaldı Baydın N. (2021). Attitudes towards evidence-based nursing and barriers against utilizing research: The case of pediatrıcs nurses. Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(1), 147-155. https://doi.org/10.47115/jshs.912916
 • Ongün P, Ayoğlu T, Öztürk Kandemir D, Akyüz N. (2022). Cerrahi birim yönetici hemşirelerinin kanıta dayalı uygulamaları ve araştırma sonuçlarını kullanım engelleri ve önerileri: Tanımlayıcı araştırma. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, 14(1), 35-42. doi: 10.5336/nurses.2021-83187
 • Şadi Şen E, Yurt S. (2021). Hemşirelerin kanıta dayalı uygulamalara yönelik tutumlarının belirlenmesi. DEUHFED, 14(2), 102-107. https://doi.org/10.46483 /deuhfed.737729
 • Tuppal CP, Vega PD, Ninobla MMG, Renosa MD, Al-Battashi A, Arquiza G ve ark. (2019). Revisiting the barriers to and facilitators of research utilization in nursing: A systematic review. Nurse Media Journal of Nursing, 9(1), 90-102. https://doi.org/10.14710/ nmjn.v9i1.20827
 • Tümer A, Korkmaz Aslan G, Kartal A. (2020). Türkiye’nin batısında bir eğitim ve araştırma hastanesinde çalışan hemşirelerin araştırma kullanım engelleri. Hemşirelik Bilimi Dergisi, 3(1), 01–06.
 • Uysal A, Temel AB, Ardahan M, Özkahraman S. (2010). Barriers to research utilisation among nurses in Turkey. Journal of Clinical Nursing, 19(23-24), 3443-3452. https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2010.033 18.x
 • Yaşar E, Aydın SR, Gençtürk N. (2019). Türkiye’de ebelerin yapmış oldukları kanıta dayalı uygulamalar: sistematik derleme. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 8(2), 43-51.
 • Yılmaz E, Çeçen D, Aslan A, Kara H, Kızıl Toğaç H, Mutlu S. (.2018). Cerrahi kliniklerde çalışan hemşirelerin kanıta dayalı hemşireliğe yönelik tutumları ve araştırma kullanımında algıladıkları engeller. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 15(4), 235-241. https://doi.org/10.5222/HEAD.2018. 235
 • Younas A. (2020). Identifying international barriers and facilitators to research utilization. Nursing, 50(7), 63-67. https://doi.org/10.1097/01.NURSE.0000668460 .98211.39
APA ÇERÇER Z, Aydıngülü N, nazik e, ARSLAN S (2023). Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniklerinde Çalışan Ebe ve Hemşirelerin Araştırma Sonuçlarını Kullanma Engelleri ve Kolaylaştırıcıları. , 709 - 718. 10.38108/ouhcd.1146131
Chicago ÇERÇER Zehra,Aydıngülü Nursevim,nazik evsen,ARSLAN Sevban Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniklerinde Çalışan Ebe ve Hemşirelerin Araştırma Sonuçlarını Kullanma Engelleri ve Kolaylaştırıcıları. (2023): 709 - 718. 10.38108/ouhcd.1146131
MLA ÇERÇER Zehra,Aydıngülü Nursevim,nazik evsen,ARSLAN Sevban Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniklerinde Çalışan Ebe ve Hemşirelerin Araştırma Sonuçlarını Kullanma Engelleri ve Kolaylaştırıcıları. , 2023, ss.709 - 718. 10.38108/ouhcd.1146131
AMA ÇERÇER Z,Aydıngülü N,nazik e,ARSLAN S Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniklerinde Çalışan Ebe ve Hemşirelerin Araştırma Sonuçlarını Kullanma Engelleri ve Kolaylaştırıcıları. . 2023; 709 - 718. 10.38108/ouhcd.1146131
Vancouver ÇERÇER Z,Aydıngülü N,nazik e,ARSLAN S Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniklerinde Çalışan Ebe ve Hemşirelerin Araştırma Sonuçlarını Kullanma Engelleri ve Kolaylaştırıcıları. . 2023; 709 - 718. 10.38108/ouhcd.1146131
IEEE ÇERÇER Z,Aydıngülü N,nazik e,ARSLAN S "Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniklerinde Çalışan Ebe ve Hemşirelerin Araştırma Sonuçlarını Kullanma Engelleri ve Kolaylaştırıcıları." , ss.709 - 718, 2023. 10.38108/ouhcd.1146131
ISNAD ÇERÇER, Zehra vd. "Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniklerinde Çalışan Ebe ve Hemşirelerin Araştırma Sonuçlarını Kullanma Engelleri ve Kolaylaştırıcıları". (2023), 709-718. https://doi.org/10.38108/ouhcd.1146131
APA ÇERÇER Z, Aydıngülü N, nazik e, ARSLAN S (2023). Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniklerinde Çalışan Ebe ve Hemşirelerin Araştırma Sonuçlarını Kullanma Engelleri ve Kolaylaştırıcıları. Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi (Online) , 6(3), 709 - 718. 10.38108/ouhcd.1146131
Chicago ÇERÇER Zehra,Aydıngülü Nursevim,nazik evsen,ARSLAN Sevban Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniklerinde Çalışan Ebe ve Hemşirelerin Araştırma Sonuçlarını Kullanma Engelleri ve Kolaylaştırıcıları. Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi (Online) 6, no.3 (2023): 709 - 718. 10.38108/ouhcd.1146131
MLA ÇERÇER Zehra,Aydıngülü Nursevim,nazik evsen,ARSLAN Sevban Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniklerinde Çalışan Ebe ve Hemşirelerin Araştırma Sonuçlarını Kullanma Engelleri ve Kolaylaştırıcıları. Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi (Online) , vol.6, no.3, 2023, ss.709 - 718. 10.38108/ouhcd.1146131
AMA ÇERÇER Z,Aydıngülü N,nazik e,ARSLAN S Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniklerinde Çalışan Ebe ve Hemşirelerin Araştırma Sonuçlarını Kullanma Engelleri ve Kolaylaştırıcıları. Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi (Online) . 2023; 6(3): 709 - 718. 10.38108/ouhcd.1146131
Vancouver ÇERÇER Z,Aydıngülü N,nazik e,ARSLAN S Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniklerinde Çalışan Ebe ve Hemşirelerin Araştırma Sonuçlarını Kullanma Engelleri ve Kolaylaştırıcıları. Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi (Online) . 2023; 6(3): 709 - 718. 10.38108/ouhcd.1146131
IEEE ÇERÇER Z,Aydıngülü N,nazik e,ARSLAN S "Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniklerinde Çalışan Ebe ve Hemşirelerin Araştırma Sonuçlarını Kullanma Engelleri ve Kolaylaştırıcıları." Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi (Online) , 6, ss.709 - 718, 2023. 10.38108/ouhcd.1146131
ISNAD ÇERÇER, Zehra vd. "Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniklerinde Çalışan Ebe ve Hemşirelerin Araştırma Sonuçlarını Kullanma Engelleri ve Kolaylaştırıcıları". Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi (Online) 6/3 (2023), 709-718. https://doi.org/10.38108/ouhcd.1146131