Sınıf Öğretmenlerinin Program Okuryazarlık Düzeyleri ve Programa Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yıl: 2023 Cilt: Sayı: 57 Sayfa Aralığı: 1426 - 1445 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.53444/deubefd.1270292 İndeks Tarihi: 26-10-2023

Sınıf Öğretmenlerinin Program Okuryazarlık Düzeyleri ve Programa Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Öz:
Bu çalışmada sınıf öğretmenlerinin eğitim programı okuryazarlık düzeyleri ve öğretim programına bağlılıklarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi ve eğitim programı okuryazarlık düzeyleri ve öğretim programına bağlılıkların aralarındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmanın katılımcılarını Van ili merkez ilçeleri İpekyolu ve Tuşba’da mevcut devlet okullarının ile özel eğitim kurumlarının ilkokul kademelerinde görev yapmakta olan 305 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışma nicel araştırma yöntemlerinden biri olan ilişkisel tarama modeline göre yürütülmüştür. Çalışmanın veri toplama araçları olarak Bolat (2017) tarafından geliştirilen “Eğitim Programı Okuryazarlık Ölçeği” ve Burul (2018) tarafından geliştirilen “Öğretim Programına Bağlılık Ölçeği” kullanılmıştır. Katılımcılardan elde edilen verilerin analizinde betimsel istatistikler, bağımsız gruplar için t testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), pearson korelasyon analizi ve basit doğrusal regresyon analizleri uygulanmıştır. Çalışmanın sonucunda sınıf öğretmenlerinin eğitim programı okuryazarlık düzeylerinin ve öğretim programına bağlılıklarının genel olarak yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Sınıf öğretmenlerinin program okuryazarlığı ve programa bağlılıkları alt boyutlar bağlamında incelendiğinde ise cinsiyet, yaş, okul türü, mesleki kıdem ve eğitim düzeyi bakımından bazı alt boyutlarda anlamlı farklılıklar gözlenmiştir. Sınıf öğretmenlerinin program okuryazarlığı ve programa bağlılıkları arasındaki ilişki ise anlamlı, pozitif yönde ve orta düzeyde çıkmıştır..
Anahtar Kelime: eğitim programı program okuryazarlığı öğretim programı programa bağlılık

Examination of the Relationshıp between Primary School Teachers' Program Literacy and Their Commitment to the Curriculum

Öz:
The purpose of this research is calssroom teachers to examine the curriculum literacy levels and their commitment to the curriculum according to various variables and to determine the relationship between curriculum literacy levels and their commitment to the curriculum. The sample of the research consists of 305 classroom teachers working in the primary schools of state schools and private education institutions in the central districts of Van, İpekyolu and Tusba. The research was carried out according to the relational screening model and the data were collected with the "Curriculum Literacy Scale" and "The Curriculum Engagement Scale". In order to determine whether there is a differentiation in the data collected within the scope of the research, t-test for independent groups for the variables of primary school teachers' gender, school types and educational status, one-way analysis of variance for age and professional experience, for the relationship between program literacy levels and program commitment Pearson correlation and simple linear regression analyzes were used. In the findings of the study, it was observed that the literacy levels of the primary school teachers and their commitment to the curriculum were generally high, when the curriculum literacy and commitment to the program were examined in terms of sub-dimensions, significant differences were observed in some sub-dimensions in terms of gender, school type, education level, age and profession. A moderate, significant and positive relationship was found between classroom teachers' curriculum literacy and their commitment to the curriculum.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA AYNAS N (2023). Sınıf Öğretmenlerinin Program Okuryazarlık Düzeyleri ve Programa Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. , 1426 - 1445. 10.53444/deubefd.1270292
Chicago AYNAS Naciye Sınıf Öğretmenlerinin Program Okuryazarlık Düzeyleri ve Programa Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. (2023): 1426 - 1445. 10.53444/deubefd.1270292
MLA AYNAS Naciye Sınıf Öğretmenlerinin Program Okuryazarlık Düzeyleri ve Programa Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. , 2023, ss.1426 - 1445. 10.53444/deubefd.1270292
AMA AYNAS N Sınıf Öğretmenlerinin Program Okuryazarlık Düzeyleri ve Programa Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. . 2023; 1426 - 1445. 10.53444/deubefd.1270292
Vancouver AYNAS N Sınıf Öğretmenlerinin Program Okuryazarlık Düzeyleri ve Programa Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. . 2023; 1426 - 1445. 10.53444/deubefd.1270292
IEEE AYNAS N "Sınıf Öğretmenlerinin Program Okuryazarlık Düzeyleri ve Programa Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi." , ss.1426 - 1445, 2023. 10.53444/deubefd.1270292
ISNAD AYNAS, Naciye. "Sınıf Öğretmenlerinin Program Okuryazarlık Düzeyleri ve Programa Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". (2023), 1426-1445. https://doi.org/10.53444/deubefd.1270292
APA AYNAS N (2023). Sınıf Öğretmenlerinin Program Okuryazarlık Düzeyleri ve Programa Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (57), 1426 - 1445. 10.53444/deubefd.1270292
Chicago AYNAS Naciye Sınıf Öğretmenlerinin Program Okuryazarlık Düzeyleri ve Programa Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , no.57 (2023): 1426 - 1445. 10.53444/deubefd.1270292
MLA AYNAS Naciye Sınıf Öğretmenlerinin Program Okuryazarlık Düzeyleri ve Programa Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, vol., no.57, 2023, ss.1426 - 1445. 10.53444/deubefd.1270292
AMA AYNAS N Sınıf Öğretmenlerinin Program Okuryazarlık Düzeyleri ve Programa Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi. 2023; (57): 1426 - 1445. 10.53444/deubefd.1270292
Vancouver AYNAS N Sınıf Öğretmenlerinin Program Okuryazarlık Düzeyleri ve Programa Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi. 2023; (57): 1426 - 1445. 10.53444/deubefd.1270292
IEEE AYNAS N "Sınıf Öğretmenlerinin Program Okuryazarlık Düzeyleri ve Programa Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi." Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, , ss.1426 - 1445, 2023. 10.53444/deubefd.1270292
ISNAD AYNAS, Naciye. "Sınıf Öğretmenlerinin Program Okuryazarlık Düzeyleri ve Programa Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Buca Eğitim Fakültesi Dergisi 57 (2023), 1426-1445. https://doi.org/10.53444/deubefd.1270292