Yıl: 2011 Cilt: 12 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 151 - 157 Metin Dili: Türkçe

Anne-Baba İzleme Ölçeğinin psikometrik özellikleri

Öz:
Amaç: Bu çalışmanın amacı Anne-Baba İzleme Ölçeği (ABİÖ)-Ergen Formunu Türkçeye uyarlamak ve psikometrik ölçümlerini incelemektir. Yöntem: Bu çalışma İzmir ilinde 2008 yılında üç ilköğretim okulunun 6., 7. ve 8. sınıflarında öğrenim gören 532 ergen ile yapılmıştır. Veriler, ergenlere tanımlayıcı özellikler soru formu ve ABİÖ- Ergen Formu uygulanarak elde edilmiştir. Ölçeğin değerlendirilmesinde açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi, Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı, madde-test korelasyonu ve test-tekrar test analizi yapılmıştır. Sonuçlar: Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 12.40.9 yıl olarak bulunmuştur. Öğrencilerin %51’i kızdır. Faktör analizinde ölçeğin yedi faktörden oluştuğu ve total varyansın %56.9’unu açıkladığı belirlenmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi ile ölçeğin özgün yapıyı desteklediği ve uyum göstergelerinin kabul edilebilir düzeyde olduğu saptanmıştır. Cronbach alfa katsayısı altı alt boyutta 0.70’in üstünde bulunmuştur. Madde-toplam puan korelasyonları istatistiksel olarak anlamlı ve yeterli düzeydedir. Ölçek ve alt boyutların test-tekrar test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır. Tartışma: Bu sonuçlar, ABİÖ-Ergen Formu Türkçe versiyonunun geçerli ve güvenilir olduğunu göstermektedir. ABİÖ ergenlerde algılanan anne-baba izlemesinin tanımlanmasında, ergenlerin riskli davranışları ile anne-baba izlemesi arasındaki ilişkinin belirlenmesinde ve anne-babalara yönelik yapılacak girişimlerin planlanmasında yol gösterici olabilir.
Anahtar Kelime:

Psychometric testing of the Turkish version of the Parental Monitoring Instrument

Öz:
Objective: The aim of this study is to translate the parental monitoring instrument (PMI) into Turkish and examine the psychometric properties of the Turkish version of PMI. Methods: A study was conducted with 532 adolescents aged 11-14 in grades 6-8 attending three schools in Izmir. Research materials included a Demographic Data Collection Form and the Parental Monitoring Instrument (PMI). In order to evaluate the validity of the instrument, content validity and confirmative factor test was performed for the structure validity. The knowledge regarding the reliability of the instrument was evaluated with the Cronbach’s alpha internal consistency coefficient, test-retest technique and item-test correlation. Results: The average age of the participant students was found to be 12.20.9. Fifty-one percent of the students were female, 49% were male. The total variance explained in the Turkish form of the instrument was found to be 56.9% and the factor analysis supported the original construct. The Cronbach’s alpha was evaluated as ‘fairly reliable’ in seven factors. Item-to-total score correlations were determined in statistically significant levels and sufficient. The difference between the two measurements in all factors in the test-retest analysis was found to be statistically insignificant. Discussion: Based on these results the Turkish version of the PMI can be used as a valid and reliable instrument. PMI can be used in measuring the parental monitoring perceived by adolescents, in determining the relation between the risky behaviors and the parental monitoring and it can be guiding in planning the interventions directed to parents.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Stattin H, Kerr M. Parental monitoring: a reinterprettation. Child Development 2000; 71:1072-1085.
 • 2. Huebner JA, Howell LW. Examining the relationship between adolescent sexual risk-taking and perceptions of monitoring, communication, and parenting styles. J Adolesc Health 2003; 33:71-78.
 • 3. Aksoy AB, Kahraman OG, Kılıç S. Ergenlerin algıladıkları ebeveyn izleme ve destek davranışları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2008; 15:1-14.
 • 4. Li X, Fang X, Stanton B, Su L, Wu Y. Parental monitoring among adolescents in Beijing, China. J Adolesc Health 2003; 33:130-132.
 • 5. Li X, Stanton B, Feigelman S. Impact of perceived parental monitoring on adolescent risk behavior over 4 years. J Adolesc Health 2000; 27:49-56.
 • 6. Cottrell S.A, Branstetter S, Cottrell L, Harris CV, Rishel C, Stanton BF. Development and validation of a parental monitoring instrument: measuring how parents monitor adolescents’ activities and risk behaviors. Family Journal 2007; 15:328-335.
 • 7. Borawski EA, Iever-Landis C, Lovegreen LD, Trapl ES. Parental monitoring, negotiated unsupervised time, and parental trust: the role of perceived parenting practices in adolescent health risk behaviors. J Adolesc Health 2003; 33:60-70.
 • 8. Yang H, Stanton B, Li X, Cottrel L, Galbraith J, Kaljee L. Dynamic association between parental monitoring and communication and adolescent risk involvement among African-American adolescents. J Nat Med Assoc 2007;
 • 99:517-524. 9. DiClemente RJ, Wingood GM, Crosby R, Sionean C, Cobb BK, Harrington K, et al. Parental monitoring: association with adolescents’ risk behaviors. Pediatrics 2001; 107:1363-1368.
 • 10. Rai AA, Stanton B, Wu Y, Li X, Galbraith J, Cottrel L, et al. Relative influences of perceived parental monitoring and perceived peer involvement on adolescent risk behaviors: an analysis of six cross-sectional data sets. J Adolesc Health 2003; 33:108-118.
 • 11. Tavşancıl, E. Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara, Atlas Yayınevi, 2002.
 • 12. Gözüm S, Aksayan S. Kültürlerarası ölçek uyarlaması için rehber II: Psikometrik özellikler ve kültürlerarası karşılaştırma. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2002; 4:9-20.
 • 13. Şencan H. Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenirlilik ve Geçerlik. Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2005.
 • 14. Şimşek OF. Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş: Temel İlkeler ve LISREL Uygulamaları. İstanbul, Ekinoks Yayınevi, 2007.
APA KARATAŞ H, ÖZTÜRK C (2011). Anne-Baba İzleme Ölçeğinin psikometrik özellikleri. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 12(2), 151 - 157.
Chicago KARATAŞ HÜLYA,ÖZTÜRK Candan Anne-Baba İzleme Ölçeğinin psikometrik özellikleri. Anadolu Psikiyatri Dergisi 12, no.2 (2011): 151 - 157.
MLA KARATAŞ HÜLYA,ÖZTÜRK Candan Anne-Baba İzleme Ölçeğinin psikometrik özellikleri. Anadolu Psikiyatri Dergisi, vol.12, no.2, 2011, ss.151 - 157.
AMA KARATAŞ H,ÖZTÜRK C Anne-Baba İzleme Ölçeğinin psikometrik özellikleri. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2011; 12(2): 151 - 157.
Vancouver KARATAŞ H,ÖZTÜRK C Anne-Baba İzleme Ölçeğinin psikometrik özellikleri. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2011; 12(2): 151 - 157.
IEEE KARATAŞ H,ÖZTÜRK C "Anne-Baba İzleme Ölçeğinin psikometrik özellikleri." Anadolu Psikiyatri Dergisi, 12, ss.151 - 157, 2011.
ISNAD KARATAŞ, HÜLYA - ÖZTÜRK, Candan. "Anne-Baba İzleme Ölçeğinin psikometrik özellikleri". Anadolu Psikiyatri Dergisi 12/2 (2011), 151-157.