Yıl: 2011 Cilt: 0 Sayı: 96 Sayfa Aralığı: 179 - 204 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

İdari yargıda istinaf

Öz:
Adli yargıda olduğu gibi idari yargıda da zaman içindeoluşan iş yükü fazlalığı idari yargıda istinaf sistemini gündeme ge tirmiştir. Çalışma üç dereceli olan istinaf sistemiyle yürürlükte olaniki dereceli idari yargı sisteminin karması olarak nitelendirilebilecekbir sistem önerisini içermektedir. Üç dereceli yargılama sistemininbir gereği olarak, bölge idare mahkemelerinin, itiraz müessesesidışında, tam istinaf mahkemesi haline getirilmesi gerekmektedir.Üç dereceli yargılama sistemiyle adil yargılamanın gerçekleşmesi,doğru ve isabetli kararlar verilebilmesi ve en önemlisi olarak da kişihaklarının korunması daha güvenceli hale gelebilir. Çalışmada ayrıcamahkemelerin iş yükünün azaltılmasına yönelik önerilerde de bulu nulmuştur.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk

Appeal in administrative procedure

Öz:
Judicial judgments over time as in the administrativecourt of appeal of the administrative court system has led toexcessive workload. Working in three-level judicial system in force inthe appeal might be described as a mix of two-level judicial systemof administrative justice system includes the proposal. As part of athree-level judicial system, the regional administrative courts, appealoutside the institution, needs to be brought into the full appellatecourt. The three-level judicial system of judicial proceedings, therealization of a fair trial, correct and accurate decisions and mostimportantly grant the person the protection of the rights maybecome more secure. The study also made suggestions to reducethe workload of the courts.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Ahmet Akbaba, “İdari Yargıda Kanun Yolları ve İstinaf”, Terazi Hukuk Dergisi, Sayı:43, Ankara, Mart, 2010.
 • Ali Rıza Çınar, “İstinaf”, Fasikül Aylık Hukuk Dergisi, Yıl:2, Sayı:8, An kara, Temmuz 2010.
 • A. Nâdi Günal, Roma Medeni Usûl Hukukunda Yargılama Süreci ve İsti­ naf, Yetkin Yayınları, Ankara, 2007.
 • A. Şeref Gözübüyük, Yönetsel Yargı, Turhan Kitapevi, 14.Baskı, Anka ra, 2001.
 • A. Şeref Gözübüyük - Güven Dinçer, İdari Yargılama Usûlü, Turhan Ki tapevi, 2.Baskı, Ankara, 1999.
 • A. Şeref Gözübüyük - Turgut Tan, İdare Hukuku, C.I, Turhan Kitapevi, Ankara, 1998.
 • A. Şeref Gözübüyük - Turgut Tan, İdare Hukuku-İdari Yargılama Huku­ ku, C.II, Turhan Kitapevi, Ankara, 2003.
 • Bahri Öztürk, “İstinaf Yargılamayı Yavaşlatır mı?”, Fasikül Aylık Hukuk Dergisi, Yıl:2, Sayı:8, Ankara, Temmuz 2010.
 • Bâki Kuru, “İstinaf Mahkemeleri Kurulurken”, Adalet Dergisi, Yıl:54, Sayı:5-8, Ankara,1963.
 • Bâki Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usûlü, Demir Yayınları, 6.Baskı, İstan bul, 2001.
 • Bâki Kuru - Ramazan Arslan - Ejder Yılmaz, Medeni Usûl Hukuku, Yet kin Yayınları, 7.Baskı, Ankara, 1995.
 • Bâki Kuru - Ramazan Arslan - Ejder Yılmaz, İcra ve İflâs Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara, 2004.
 • Cenk Akil, İstinaf Kavramı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2010.
 • Ejder Yılmaz, İstinaf, Yetkin Yayınları, Ankara, 2005.
 • Faruk Erem, “İstinaf Mahkemeleri”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakülte­ si Dergisi, Cilt.VII, Sayı:12, Ankara, 1950.
 • Feridun Yenisey, Ceza Muhakemesi Hukukunda İstinaf ve Tekrar Kabulü Sorunu, Fakülteler Matbaası, İstanbul, 1979.
 • Halil Kalabalık, İdari Yargılama Hukuku, Değişim Yayınları, 1.Baskı, İs tanbul, Eylül 2003.
 • Haluk Konuralp - Emel Hanağası, “Fransız Hukukunda İptal Amaçlı İstinaf Yolu”, Mahalli İdarelere Hizmet Dergisi Aylık Yayını (MİH­ DER), Sayı:1, Ankara, 2007.
 • H. Yavuz Alangoya, Medeni Usûl Hukuku Esasları, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2003.
 • Kâmil Yıldırım, Hukuk Devletinin Gereği: İstinaf, Nesil Matbaacılık, İs tanbul, 2000.
 • Kâmil Yıldırım, “Kanun Yolu Olarak İstinaf”, Türkiye Barolar Birliği İstinaf Mahkemeleri Uluslararası Toplantısı, Ankara, 7-8 Mart 2003.
 • Lutfi Duran, “İdari Yargı Adlileşti”, İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi (İHİD), Sarıca’ya Armağan, C.3, S.1-3, İstanbul, 1982.
 • Nevhis Deren Yıldırım, “Teksif İlkesi Açısından İstinaf”, Türkiye Ba­ rolar Birliği-İstinaf Mahkemeleri Uluslararası Toplantısı, Ankara, 7-8 Mart 2003.
 • Ömer Sivrihisarlı, Hukuk Yargılamasında Maddi Hukuka İlişkin Temyiz Nedenleri ve Yargıtay Denetiminin Kapsamı, Doktora Tezi, İstanbul, 1978.
 • Ramazan Çağlayan, İdari Yargıda Kanun Yolları, Seçkin Yayınevi, 1.Bas kı, Ankara, 2002.
 • Ramazan Çağlayan, İdari Yargı Kararlarının Sonuçları ve Uygulanması, Seçkin Yayınları, 2.Baskı, Ankara, 2001.
 • Sait Güran, Bölge İdare Mahkemeleri ve Danıştay Üzerine Yapısal Bir Dene­ me, İstanbul Üniversitesi İdare Hukuku ve İdare İlimleri Enstitüsü Yayınları, İstanbul, 1977.
 • Saim Üstündağ, Medeni Yargılama Hukuku, Cilt:I-II, Nesil Matbaacılık, 7.Baskı, İstanbul, 2000.
 • Sıddık Sami Onar, İdare Hukukunun Umumi Esasları, 3.Baskı, C.III, Hak Kitapevi, İstanbul, 1966.
 • Süha Tanrıver, “Adliye Mahkemeleri İle Üst Mahkemelerin Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun Tasarısı İle İlgili Bazı Düşünce ler”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi (BATİDER), Cilt:XVIII, Sayı:1- 2, Ankara, 1995.
 • Şehnaz Gençay Karabulut, “Fransa’da İdari İstinaf Mahkemeleri- nin Kararlarına Karşı Temyiz Başvurusu ve İncelenmesi”, http:// www.danistay.gov.tr/2-FRANSADA_idari_istinaf.htm, Erişim Tari hi:29.03.2010.
 • Turan Yıldırım, İdari Yargı, Beta Yayınları, İstanbul, 2010.
 • Türk Dil Kurumu Sözlüğü, http://www.tdk.gov.tr/genel sözlük. htm, Erişim Tarihi: 22.06.2011.
 • Yücel Oğurlu, “Danıştay Kararları Işığında İdari Yargılama Usûlünde Re’sen Araştırma İlkesi”, Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Der­ gisi, 75’inci Yıl Armağanı, Cilt:II, Sayı:2, Ankara, 1998.
 • Zehreddin Aslan - Kahraman Berk, İdare Hukuku ve İdari Yargıya İlişkin Temel Kanunlar, Alfa Yayınları, İstanbul, 2002.
 • Zuhal Bereket Baş, “İdari Yargılama Hukuku Açısından İstinaf ve Ka bulü Sorunu”, Danıştay Dergisi, C.27, S.11, Ankara, 1996.
APA AVCI M (2011). İdari yargıda istinaf. , 179 - 204.
Chicago AVCI Mustafa İdari yargıda istinaf. (2011): 179 - 204.
MLA AVCI Mustafa İdari yargıda istinaf. , 2011, ss.179 - 204.
AMA AVCI M İdari yargıda istinaf. . 2011; 179 - 204.
Vancouver AVCI M İdari yargıda istinaf. . 2011; 179 - 204.
IEEE AVCI M "İdari yargıda istinaf." , ss.179 - 204, 2011.
ISNAD AVCI, Mustafa. "İdari yargıda istinaf". (2011), 179-204.
APA AVCI M (2011). İdari yargıda istinaf. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 0(96), 179 - 204.
Chicago AVCI Mustafa İdari yargıda istinaf. Türkiye Barolar Birliği Dergisi 0, no.96 (2011): 179 - 204.
MLA AVCI Mustafa İdari yargıda istinaf. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, vol.0, no.96, 2011, ss.179 - 204.
AMA AVCI M İdari yargıda istinaf. Türkiye Barolar Birliği Dergisi. 2011; 0(96): 179 - 204.
Vancouver AVCI M İdari yargıda istinaf. Türkiye Barolar Birliği Dergisi. 2011; 0(96): 179 - 204.
IEEE AVCI M "İdari yargıda istinaf." Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 0, ss.179 - 204, 2011.
ISNAD AVCI, Mustafa. "İdari yargıda istinaf". Türkiye Barolar Birliği Dergisi 96 (2011), 179-204.