Yıl: 2023 Cilt: 10 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 2300 - 2312 Metin Dili: İngilizce İndeks Tarihi: 03-11-2023

THE EFFECT OF THEMATIC ENVIRONMENTAL EDUCATION ON THE STUDENTS’ RESPONSIBLE BEHAVIOR TOWARDS THE ENVIRONMENT

Öz:
The international meetings held have repeatedly demonstrated the importance of environmental education. The success of the thematic education approach has been demonstrated by previous studies and it is thought that this approach will also be successful in environmental education. Starting from here, in this study, the effect of the thematic environmental education activities on students' responsible behavior towards the environment was investigated. The study was carried out with 5th grade students studying in a public secondary school in the 2022-2023 academic year. In the research conducted in the quasi- experimental model, data were collected by applying the pretest-posttest to the non-random experimental and control groups. The data were obtained from the Behavior Towards the Environment Test form. The pretests and posttests applied to the experimental and control groups were subjected to descriptive statistical analysis. Afterwards, the assumptions of the independent samples t-test were examined to examine whether the differences observed between the groups were statistically significant. According to the findings of the study, a positive significant difference was found in the environmentally responsible behaviors of the students studying with thematic environmental education activities compared to the students studying with the current curriculum.
Anahtar Kelime: Responsible Behaviors Environmental Education Thematic Environmental Education

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aboelela, S. W., Larson, E., Bakken, S., Carrasquillo, O., Formicola, A., Glied, S. A., et.al. (2007). Defining interdisciplinary research: Conclusions from a critical review of the literature. Health Services Research, 42(1), 329-346. https://doi.org/10.1111/j.1475- 6773.2006.00621.x
 • Ardoin, N. M. (2006). Toward an interdisciplinary understanding of place: Lessons for environmental education. Canadian Journal of Environmental Education, 11, 112-126.
 • Arslan, S. (2011). Çevre eğitiminin eleştirel düşünme ve çevresel tutum üzerine etkisi. Unpublished Master Thesis, Sakarya University, Sakarya.
 • Aydın, G. & Balım, A. G. (2005). Yapılandırmacı yaklaşıma göre modellendirilmiş disiplinlerarası uygulama: Enerji konularının öğretimi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 38(2), 145-166.
 • Boix, M. V. & Duraisingh, E. D. (2007). Targeted assessment of students’ interdisciplinary work: An empirically grounded framework proposed. The Journal of Higher Education, 78(2), 215–237.
 • Boyraz, C. (2015). Oyun ve fiziki etkinliklere dayalı fen eğitimi: Disiplinlerarası öğretim uygulaması. Unpublished Master Thesis, Anadolu University, Eskişehir.
 • Buldur, S., Bursal, M., Yücel, E. & Yalçın Erik, N. (2018). Disiplinlerarası bir doğa eğitimi projesinin ortaokul öğrencilerinin çevreye yönelik duyuşsal özelliklerine ve çevre bilinçlerine etkisi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(5), 284-303.
 • Candan Helvacı, S. & Helvacı, İ. (2019). An interdisciplinary environmental education approach: Determining the effects of e-stem activity on environmental awareness. Universal Journalof Educational Research, 7(2), 337-346.
 • Constitution of Turkey. (1961). Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. Retrieved on January 25, 2023 from https://www.anayasa.gov.tr/tr/mevzuat/onceki-anayasalar/1961-anayasasi/
 • Constitution of Turkey. (1982). Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. Retrieved on January 25, 2023 from https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.2709.pdf
 • Çamur, D. & Vaizoğlu, S. A. (2007). Çevreye ilişkin önemli toplantı ve belgeler. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 6(4).
 • Çeper, E. N. (2019).Tematik öğretim yaklaşımıyla ilkokul birinci sınıf öğrencilerinde çevresel farkındalık geliştirme eylem araştırması. Unpublished Master Thesis, Kocaeli University, Kocaeli.
 • Çepni, S. (2010). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (5. Baskı).Trabzon.
 • Erdoğan, M. (2011). Ekoloji temelli yaz doğa eğitimi programının ilköğretim öğrencilerinin çevreye yönelik bilgi, duyuşsal eğilimler ve sorumlu davranışlarına etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(4), 2223-2237.
 • Ertürk, S. (1972). Eğitimde program geliştirme. Hacettepe Üniversite Yayınları, Ankara.
 • Focht, W. & Abramson, C. I. (2009). The case for interdisciplinary environmental education and research. American Journalof Environmental Sciences, 5(2), 124-129.
 • Golding, C. (2009). Integrating the disciplines: Successful interdisciplinary. subjects. Melbourne, Australia: Centre for the Study of Higher Education, University of Melbourne.
 • Gülay, H. & Önder, A. (2011). Sürdürülebilir gelişim için okul öncesi dönemde çevre eğitimi. Ankara: Nobel Yayın.
 • Hamalosmanoğlu, M. & Güven, E. (2014). Disiplinler arası yaklaşıma dayalı çevre eğitiminin öğrencilerin çevreye yönelik tutumlarına ve davranışlarına etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 11(4), 47-62.
 • Hoerr, T. R. (2000). Becoming a multiple intelligences school. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
 • Jacobs, H. H. (1989). Interdisciplinary curriculum: Design and implementation. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
 • Kahriman Pamuk, D. (2019). Erken çocukluk döneminde çevre eğitimi ve sürdürülebilirlik. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Karakaya Akçadağ, Ç. & Çobanoğlu, E. O. (2018). “İnsan ve Çevre” ünitesi için sınıf dışı öğretim uygulamasının çevre okuryazarlığı üzerine etkisi. İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi, 3(2), 1-23.
 • Kesicioğlu, O. S. & Alisinanoğlu, F. (2009). 60-72 Aylık çocukların çevreye karşı tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 37-48.
 • Klein, J. T. (2015). Reprint of “discourses of transdisciplinarity: Looking back to the future.” Futures, 65, 10-16. https://doi.org/10.1016/j.futures.2015.01.003
 • Konukaldı, I. (2012). İlköğretim fen ve teknoloji eğitiminde disiplinlerarası tematik öğrenme yaklaşımının öğrencilerin öğrenme ürünleri üzerine etkisi. Unpublished Master Thesis, Akdeniz University, Antalya.
 • Kumar, S., Zöphel, C., Martius, A., Cabadag, R., Plewnia, F., Pruditsch, et.al. (2019). Stronger together-A framework for measuring interdisciplinary understanding. Wiley Interdisciplinary Reviews: Energy and Environment, 8(6), e348. https://doi.org/10.1002/wene.348
 • Lattuca, L. R., Voight, L. J. & Fath, K. Q. (2004). Does interdisciplinarity promote learning? Theoretical support and researchable questions. Review of Higher Education, 28(1), 23- 48. https://doi.org/10.1353/rhe.2004.0028
 • Mansilla, V. B. (2005). Assessing student work at disciplinary crossroads. Change: The Magazine of Higher Learning, 37(1), 14-21. https://doi.org/10.3200/chng.37.1.14-21
 • Mansilla, V. B. (2006). Assessing expert interdisciplinary work at the frontier: An empirical exploration. Research Evaluation, 15(1), 17–29. https://doi.org/10.3152/147154406781776075
 • Ministry of Education of Turkey. (2022). Çevre eğitimi ve iklim değişikliği dersi öğretim programı (ortaokul 6, 7 veya 8. sınıflar). Ankara: T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Ministry of Environment and Forestry of Turkey. (2004). Türkiye çevre atlası. Ankara: ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü Çevre Envanteri Dairesi Başkanlığı. Retrieved on January 25, 2023 from https://webdosya.csb.gov.tr/db/ced/icerikler/turk-yecevreatlas-- 20180514084340.pdf
 • Nuhoğlu, H. & İmamoğlu, Y. (2018). An interdisciplinary nature education program for gifted primary school students and its effect on their environmental literacy. Elementary Education Online, 17(4), 1928-1943.
 • Özçelik, C. (2015). Disiplinler arası öğretim yaklaşımına dayalı hazırlanan öğretim etkinliklerinin, öğrencilerin geometrik cisimlerin hacimleri konusundaki akademik başarılarına ve problem çözme becerilerine etkisi. Unpublished Master Thesis, Bartın University, Bartın.
 • Özdemir, O. (2007). Yeni bir çevre eğitimi perspektifi: Sürdürülebilir gelişme amaçlı eğitim. Education and Science, 32(145), 23-39.
 • Shen, J., Liu, O. L. & Sung, S. (2014). Designing interdisciplinary assessments in sciences for college students: An example on osmosis. International Journal of Science Education, 36(11), 1773-1793. https://doi.org/10.1080/09500693.2013.879224
 • Sontay, G. (2013). Üstün Yetenekli Öğrencilerle Akranlarının Çevre Okuryazarlığı Düzeylerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi. Unpublished Master Thesis, Gaziosmanpaşa University, Tokat.
 • Tecer, S. (2007). Çevre için eğitim: Balıkesir ili ilköğretim öğrencilerinin çevresel tutum, bilgi, duyarlılık ve aktif katılım düzeylerinin belirlenmesi üzerine bir çalışma. Unpublished Master Thesis, Zonguldak Karaelmas University, Zonguldak.
 • Turkish Language Institution. (2011). Türkçe Sözlük (11. Baskı). Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • UNESCO. (1990). Environmentally Educated Teachers The Priority of Priorities? UNESCO- UNEP Envıronmental Educatıon Newsletter, 15(1).
 • United Nations. (1973). Report Of The United Nations Conference On The Human Environment, Stockholm, 5-16 June 1972. New York: United Nations.
 • Ürey, M. & Çepni, S. (2014). Fen temelli ve disiplinlerarası okul bahçesi programının öğrencilerin fen ve teknoloji dersine yönelik tutumları üzerine etkisinin farklı değişkenler açısından değerlendirilmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(2), 537-548.
 • Yeşilyurt, M., Özdemir Balakoğlu, M. & Erol, M. (2020). The impact of environmental education activities on primary school students’ environmental awareness and visual expressions. Qualitative Research In Education, 9(2), 188-216.
 • You, H. S. (2017). Why teach science with an interdisciplinary approach: history, trends, and conceptual frameworks. Journal of Educationand Learning, 6(4), 66-77. https://doi.org/10.5539/jel.v6n4p66
 • You, H. S., Marshall, J. A. & Delgado, C. (2018). Assessing students’ disciplinary and interdisciplinary understanding of global carbon cycling. Journal of Research in Science Teaching, 55(3), 377-398. https://doi.org/10.1002/tea.21423
 • Yücel, A. S. & Morgil, F. İ. (1999). Çevre eğitiminin geliştirilmesi. Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,1(1), 76-89.
APA H, Gül A (2023). THE EFFECT OF THEMATIC ENVIRONMENTAL EDUCATION ON THE STUDENTS’ RESPONSIBLE BEHAVIOR TOWARDS THE ENVIRONMENT. , 2300 - 2312.
Chicago Halil İbrahim,Gül Ali THE EFFECT OF THEMATIC ENVIRONMENTAL EDUCATION ON THE STUDENTS’ RESPONSIBLE BEHAVIOR TOWARDS THE ENVIRONMENT. (2023): 2300 - 2312.
MLA Halil İbrahim,Gül Ali THE EFFECT OF THEMATIC ENVIRONMENTAL EDUCATION ON THE STUDENTS’ RESPONSIBLE BEHAVIOR TOWARDS THE ENVIRONMENT. , 2023, ss.2300 - 2312.
AMA H,Gül A THE EFFECT OF THEMATIC ENVIRONMENTAL EDUCATION ON THE STUDENTS’ RESPONSIBLE BEHAVIOR TOWARDS THE ENVIRONMENT. . 2023; 2300 - 2312.
Vancouver H,Gül A THE EFFECT OF THEMATIC ENVIRONMENTAL EDUCATION ON THE STUDENTS’ RESPONSIBLE BEHAVIOR TOWARDS THE ENVIRONMENT. . 2023; 2300 - 2312.
IEEE H,Gül A "THE EFFECT OF THEMATIC ENVIRONMENTAL EDUCATION ON THE STUDENTS’ RESPONSIBLE BEHAVIOR TOWARDS THE ENVIRONMENT." , ss.2300 - 2312, 2023.
ISNAD , Halil İbrahim - Gül, Ali. "THE EFFECT OF THEMATIC ENVIRONMENTAL EDUCATION ON THE STUDENTS’ RESPONSIBLE BEHAVIOR TOWARDS THE ENVIRONMENT". (2023), 2300-2312.
APA H, Gül A (2023). THE EFFECT OF THEMATIC ENVIRONMENTAL EDUCATION ON THE STUDENTS’ RESPONSIBLE BEHAVIOR TOWARDS THE ENVIRONMENT. IOJET, 10(4), 2300 - 2312.
Chicago Halil İbrahim,Gül Ali THE EFFECT OF THEMATIC ENVIRONMENTAL EDUCATION ON THE STUDENTS’ RESPONSIBLE BEHAVIOR TOWARDS THE ENVIRONMENT. IOJET 10, no.4 (2023): 2300 - 2312.
MLA Halil İbrahim,Gül Ali THE EFFECT OF THEMATIC ENVIRONMENTAL EDUCATION ON THE STUDENTS’ RESPONSIBLE BEHAVIOR TOWARDS THE ENVIRONMENT. IOJET, vol.10, no.4, 2023, ss.2300 - 2312.
AMA H,Gül A THE EFFECT OF THEMATIC ENVIRONMENTAL EDUCATION ON THE STUDENTS’ RESPONSIBLE BEHAVIOR TOWARDS THE ENVIRONMENT. IOJET. 2023; 10(4): 2300 - 2312.
Vancouver H,Gül A THE EFFECT OF THEMATIC ENVIRONMENTAL EDUCATION ON THE STUDENTS’ RESPONSIBLE BEHAVIOR TOWARDS THE ENVIRONMENT. IOJET. 2023; 10(4): 2300 - 2312.
IEEE H,Gül A "THE EFFECT OF THEMATIC ENVIRONMENTAL EDUCATION ON THE STUDENTS’ RESPONSIBLE BEHAVIOR TOWARDS THE ENVIRONMENT." IOJET, 10, ss.2300 - 2312, 2023.
ISNAD , Halil İbrahim - Gül, Ali. "THE EFFECT OF THEMATIC ENVIRONMENTAL EDUCATION ON THE STUDENTS’ RESPONSIBLE BEHAVIOR TOWARDS THE ENVIRONMENT". IOJET 10/4 (2023), 2300-2312.