Yıl: 2023 Cilt: 14 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 209 - 217 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.21492/inuhfd.1245952 İndeks Tarihi: 03-11-2023

MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİNDEN MİRAS SÖZLEŞMESİNE ÖZGÜ SEBEPLERLE DÖNME

Öz:
Mirastan feragat sözleşmesi mirasbırakan ve mirasçı arasında resmi vasiyetname şekline uyularak düzenlenen bir sözleşmedir. Bu sözleşmeye göre feragat eden kişi, mirasbırakanın mirasından pay alamaz. Yani feragat eden, beklenen mirasçı sıfatını kaybeder. Mirastan feragat sözleşmesi ivazlı veya ivazsız olarak düzenlenebilir. Mirastan feragat sözleşmesi olumsuz miras sözleşmesi niteliğinde olduğu için miras sözleşmelerine ilişkin hükümler de bünyesine uygun düştüğü ölçüde mirastan feragat sözleşmesine uygulanır. Miras sözleşmeleri iki taraflı işlemler oldukları için vasiyetnamelerden farklı olarak tek taraflı şekilde ortadan kaldırılmaları kural olarak mümkün değildir. Ancak kanunkoyucu Türk Medeni Kanunu’nun 546. ve 547. maddelerinde miras sözleşmelerinin tek taraflı irade açıklaması ile ortadan kaldırılmasına imkan tanımıştır. Çalışmamız kapsamında söz konusu düzenlemelerin mirastan feragat sözleşmesine ne şekilde uygulanacağı incelenmektedir. Bu kapsamda mirastan feragat sözleşmesinin miras sözleşmesine özgü sebeplerle, tarafların tek taraflı irade açıklaması ile sona erdirilmesine ilişkin şartlar ve sona ermenin hükümleri değerlendirilmiştir. Bunlara ek olarak mirasbırakana mirastan feragat sözleşmesinden serbestçe dönme hakkının tanınıp tanınamayacağı da açıklanmıştır.
Anahtar Kelime: Mirastan Feragat Miras Sözleşmesi Sözleşmeden Dönme

RECISSION OF THE INHERITANCE RENUNCIATION CONTRACT FOR REASONS SPECIFIC TO THE INHERITANCE CONTRACT

Öz:
The inheritance renunciation contract is a contract between the legator and the heir in accordance with the form of an official will. According to this contract, the renunciant cannot receive a share from the inheritance of the legator. In other words, the renunciant loses the title of expected heir. The inheritance renunciation contract can be arranged with or without consideration. Since the inheritance renunciation contract is in the nature of a negative inheritance contract, the provisions regarding the inheritance contracts are also applied to the inheritance renunciation contract to the extent that it is suitable for its structure. Since inheritance contracts are bilateral transactions, unlike wills, as a rule, it is not possible to nullify them unilaterally. However, the legislator allowed the nullification of inheritance contracts with the unilateral declaration of will in Articles 546 and 547 of the Turkish Civil Code. Within the scope of our study, it is examined how these regulations will be applied to the inheritance renunciation contracts. In this context, the conditions regarding the termination of the inheritance renunciation contract with the unilateral declaration of will of the parties based on the reasons specific to the inheritance contracts and the provisions of the termination have been evaluated. In addition to these, it has also been explained whether the right to freely terminate the inheritance renunciation contract can be granted to the legator.
Anahtar Kelime: Renunciation of Inheritance Inheritance Contract Recission of Contract.

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • AKBULUT, Pakize Ezgi: “Sağlararası İvaz Borcunun Yerine Getirilmemesi Sebebiyle Miras Sözleşmesinden Dönme”, Legal Hukuk Dergisi, 18(209), 2020, s.2037-2072.
 • AKÇA, Neslihan: İvazlı Miras Sözleşmeleri, Adalet, Ankara 2022.
 • ANTALYA, Gökhan/SAĞLAM, İpek: Miras Hukuku. C. III, 4. Bası, Seçkin, Ankara 2019.
 • ANTALYA, O. Gökhan: Mirastan Feragat Sözleşmesi, Alkım, İstanbul 2002.
 • AYİTER, Nuşin: Miras Hukuku, 3. Bası, Sevinç, Ankara 1974.
 • BADERTSCHER, Pia: ZGB Kommentar: Schweizerisches Zivilgesetzbuch OFK - Orell Füssli Kommentar (Navigator.ch), Ed. Jolanta Kren Kostkiewicz/Stephan Wolf/Marc Amstutz/Roland Fankhauser, 4. Bası, Orell Füssli, Zürih 2021 (Art. 513-514).
 • BELEN, Herdem: Miras Hukuku Şema Kitap, 2. Bası, Beta, İstanbul 2021.
 • BIÇAKÇI, Levent: Mirastan Feragat Sözleşmesi, İstanbul 1999.
 • BREITSCHMID, Peter/BORNHAUSER, R.: Basler Kommentar Zivilgesetzbuch, C. II, 6. Bası, Helbing & Lichtenhahn, Basel 2019 (Art. 513-514).
 • BUZ, Vedat: Borçlu Temerrüdünde Sözleşmeden Dönme, Yetkin, Ankara 1998.
 • BÜTTİKER, Arnold: Der Erbverzicht nach schweizerischem ZGB, Stämpfli, Bern 1942.
 • ÇABRİ, Sezer: Miras Hukuku Şerhi (TMK m.495-574), C. I, On İki Levha, İstanbul 2018.
 • DİNÇER, Seher Serap: “Mirastan Feragat Sözleşmesi ve Hukuki Sonuçları”, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2009.
 • DURAL, Mustafa: Miras Sözleşmeleri, Fakülteler Matbaası, İstanbul 1980.
 • DURAL, Mustafa/ÖZ, Turgut: Türk Özel Hukuku, Miras Hukuku, C. IV, 16. Bası, Filiz, İstanbul 2021.
 • EREN, Fikret/YÜCER AKTÜRK, İpek: Türk Miras Hukuku. 3. Bası, Yetkin, Ankara 2020.
 • ESCHER, Arnold: Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch Das Erbrecht, Erste Abteilung: Die Erben, Art. 457-536, C. III. 3. Bası, Schulthess, Zürih 1959.
 • HATEMİ, Hüseyin: Miras Hukuku, 9. Bası, On İki Levha, İstanbul 2021.
 • HRUBESCH-MILLAUER, Stephanie: CHK- Handkommentar zum Schweizer Privatrecht: Erbrecht, Art. 457-640 ZGB (Art. 495, 513-514), Ed. Peter Breitschmid/Alexandra Jungo, 3. Bası, Schulthess, Zürih Basel Genf 2016.
 • HRUBESCH-MILLAUER, Stephanie: “Der Erbvertrag im schweizerischen Zivilgesetzbuch” (2018), Der Erbvertrag aus rechtsvergleichender Sicht, Stämpfli, Bern 2018, s.136-165.
 • HRUBESCH-MILLAUER, Stephanie: “Die Rücktrittsmöglichkeit der Vertragspartei beim positiven Erbvertrag nach Art. 514 ZGB” (Anwalts), Anwalts Revue de l'Avocat, (4), 2008, s.147-150.
 • İMRE, Zahit/ERMAN, Hasan: Miras Hukuku, 15. Bası, Der, İstanbul 2021.
 • İNAN, Ali Naim/ERTAŞ, Şeref/ALBAŞ, Hakan: Miras Hukuku, 11. Bası, Seçkin, Ankara 2022.
 • KARTAL, Dilşah Buşra: Yargıtay Kararları Işığında Mirasçılıktan Çıkarmanın Geçerlilik Şartları, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 30(2), 2022, s.605-636.
 • KILIÇOĞLU, Ahmet M: Miras Hukuku, 10. Bası, Turhan, Ankara 2019.
 • KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, Necip: Miras Hukuku. 3. Bası, Filiz, İstanbul 1987.
 • OĞUZMAN, M.Kemal: Miras Hukuku, 3. Bası, Filiz, İstanbul 1984.
 • ÖZTAN, Bilge: Miras Hukuku, 11. Bası, Yetkin, Ankara 2020.
 • SEÇER, Öz: “Miras Sözleşmesinden Tek Taraflı Dönme”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, (111), 2014, s.37-60.
 • SEROZAN, Rona: Sözleşmeden Dönme, 2. Bası, Vedat, İstanbul 2007.
 • SEROZAN, Rona/ENGİN, Baki İlkay: Miras Hukuku, 7. Bası, Seçkin, Ankara 2021.
 • STUDHALTER, Philipp: ZGB Kommentar: Schweizerisches Zivilgesetzbuch Orell Füssli Kommentar (OFK), Ed. Jolanta Kren Kostkiewicz/Stephan Wolf/Marc Amstutz/Roland Fankhauser, Orell Füssli Verlag, Zürih 2016 (Art. 495).
 • SÜRMELİ, Mehmet Can: “Mirastan Feragat Sözleşmesi”, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2022.
 • TEKÇE, Ayşegül: “Miras Sözleşmesinin Sona Ermesi”, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2022.
 • TUNÇ, Aybike: “İvazlı Mirastan Feragat Sözleşmesinde Sağlar Arası Edim Borçlusunun Temerrüdü”, Legal Hukuk Dergisi, 14(164), 2016, s.4209-4222.
 • WEIMAR, Peter: Das Erbrecht, Art. 457 - 516 ZGB, Berner Kommentar, Ed. Heinz Hausheer/Hans Peter Walter, 2. Bası, C. III/1/1/1, Stämpfli, Bern 2009 (Art. 513-514).
 • YAKUPOĞLU, Sekine Derya: “Olumlu Miras Sözleşmesi ve Bağlayıcılık Sorunu”, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Bölümü Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara 2019.
 • YILMAZ, Süleyman: Miras Hukuku, C. IV, Yetkin, Ankara 2022.
APA KARTAL D (2023). MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİNDEN MİRAS SÖZLEŞMESİNE ÖZGÜ SEBEPLERLE DÖNME. , 209 - 217. 10.21492/inuhfd.1245952
Chicago KARTAL DILSAH BUSRA MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİNDEN MİRAS SÖZLEŞMESİNE ÖZGÜ SEBEPLERLE DÖNME. (2023): 209 - 217. 10.21492/inuhfd.1245952
MLA KARTAL DILSAH BUSRA MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİNDEN MİRAS SÖZLEŞMESİNE ÖZGÜ SEBEPLERLE DÖNME. , 2023, ss.209 - 217. 10.21492/inuhfd.1245952
AMA KARTAL D MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİNDEN MİRAS SÖZLEŞMESİNE ÖZGÜ SEBEPLERLE DÖNME. . 2023; 209 - 217. 10.21492/inuhfd.1245952
Vancouver KARTAL D MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİNDEN MİRAS SÖZLEŞMESİNE ÖZGÜ SEBEPLERLE DÖNME. . 2023; 209 - 217. 10.21492/inuhfd.1245952
IEEE KARTAL D "MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİNDEN MİRAS SÖZLEŞMESİNE ÖZGÜ SEBEPLERLE DÖNME." , ss.209 - 217, 2023. 10.21492/inuhfd.1245952
ISNAD KARTAL, DILSAH BUSRA. "MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİNDEN MİRAS SÖZLEŞMESİNE ÖZGÜ SEBEPLERLE DÖNME". (2023), 209-217. https://doi.org/10.21492/inuhfd.1245952
APA KARTAL D (2023). MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİNDEN MİRAS SÖZLEŞMESİNE ÖZGÜ SEBEPLERLE DÖNME. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 14(1), 209 - 217. 10.21492/inuhfd.1245952
Chicago KARTAL DILSAH BUSRA MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİNDEN MİRAS SÖZLEŞMESİNE ÖZGÜ SEBEPLERLE DÖNME. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 14, no.1 (2023): 209 - 217. 10.21492/inuhfd.1245952
MLA KARTAL DILSAH BUSRA MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİNDEN MİRAS SÖZLEŞMESİNE ÖZGÜ SEBEPLERLE DÖNME. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.14, no.1, 2023, ss.209 - 217. 10.21492/inuhfd.1245952
AMA KARTAL D MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİNDEN MİRAS SÖZLEŞMESİNE ÖZGÜ SEBEPLERLE DÖNME. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2023; 14(1): 209 - 217. 10.21492/inuhfd.1245952
Vancouver KARTAL D MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİNDEN MİRAS SÖZLEŞMESİNE ÖZGÜ SEBEPLERLE DÖNME. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2023; 14(1): 209 - 217. 10.21492/inuhfd.1245952
IEEE KARTAL D "MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİNDEN MİRAS SÖZLEŞMESİNE ÖZGÜ SEBEPLERLE DÖNME." İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 14, ss.209 - 217, 2023. 10.21492/inuhfd.1245952
ISNAD KARTAL, DILSAH BUSRA. "MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİNDEN MİRAS SÖZLEŞMESİNE ÖZGÜ SEBEPLERLE DÖNME". İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 14/1 (2023), 209-217. https://doi.org/10.21492/inuhfd.1245952