Yıl: 2023 Cilt: Sayı: 49-1 Sayfa Aralığı: 177 - 189 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.31795/baunsobed.1352682 İndeks Tarihi: 07-11-2023

Bir kamu politikası olarak milli burjuvazi ve sanayi burjuvazisini Cumhuriyetin 100. yılında yeniden düşünmek

Öz:
Bu çalışmanın amacı, Türk iktisadi ve siyasi tarihinde milli bir burjuvazinin ortaya çıkış sürecini incelemek ve bu sürecin Batı'daki burjuvazinin doğuş süreciyle karşılaştırmasını yapmaktır. Çalışma, milli burjuvazi ve sanayi burjuvazisi arasındaki farklılıkları da ele almaktadır. Ayrıca, Türkiye'deki burjuvazinin milli bir iktisat yapısının oluşturulması düşüncesiyle ortaya çıktığını ve bu politikaların yalnızca II. Meşrutiyet dönemine mahsus kalmadığını belirtmektedir. Nitel bir yöntem kullanılarak yapılan bu çalışma, Türk iktisadi ve siyasi tarihinde milli burjuvazinin bir kamu politikası olarak ortaya çıkış sürecine dair önemli bir perspektif sunmaktadır.
Anahtar Kelime: Burjuvazi Milli Burjuvazi Sanayi Burjuvazisi Cumhuriyet Dönemi Burjuvazisi İkinci Meşrutiyet Dönemi Burjuvazisi

Rethinking the national bourgeoisie and industrial bourgeoisie as a public policy in the 100th anniversary of the republic

Öz:
The aim of this study is to analyze the emergence of a national bourgeoisie in Turkish economic and political history and to compare this process with the emergence of the bourgeoisie in the West. The study also discusses the differences between the national bourgeoisie and the industrial bourgeoisie. It also states that the bourgeoisie in Turkey emerged with the idea of creating a national economic structure and that these policies were not limited to the Second Constitutional Monarchy period. Using a qualitative methodology, this study provides an important perspective on the emergence of the national bourgeoisie as a public policy in Turkish economic and political history.
Anahtar Kelime: Burjuvazi Milli Burjuvazi Sanayi Burjuvazisi Cumhuriyet Dönemi Burjuvazisi İkinci Meşrutiyet Dönemi Burjuvazisi Kamu Politikası

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Adanır, O. (2004). “Ulusal burjuvazi ve laik ahlak”, Doğu-Batı, Sayı:29, s. 145-156.
 • Akşin, S. (2001). Jön Türkler ve İttihat Terakki, Ankara, İmge Kitabevi.
 • Armaoğlu, F. (2003). 19. Yüzyıl siyasi tarihi, Ankara, TTK Yayınları.
 • Boratav, K. (2006). Türkiye’de devletçilik, Ankara, İmge Kitabevi.
 • Çağıran, M. E. (2006). Uluslararası alanda insan hakları, Ankara, Platin Yayınları.
 • Çamurcuoğlu, G. (2009). “Türkiye Cumhuriyeti’nin toprak reformu ve milli burjuvazi yaratma çabası”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 1-2, s. 161-178.
 • Doğru, C. (2008). “Osmanlı toplumunda kapitalist-girişimci sınıfın ve insan tipinin oluşumunu engelleyen faktörler”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:11, Sayı:1, s.75-91.
 • Duman, M. Z. (2000). “Türkiye’de burjuva sınıfının sosyal profili”, Sosyoekonomi Dergisi, Cilt:1, s.33-46.
 • Geç, M. (2000). Osmanlı İmparatorluğunda devlet ve ekonomi, İstanbul, Ötüken Yayınları.
 • Gökalp, Z. (1968). Türkçülüğün esasları, İstanbul, Varlık Yayınevi.
 • Karaltürk, M. (2011). Erken cumhuriyet döneminde ekonominin Türkleştirilmesi, İstanbul, İletişim Yayınları.
 • Kazgan, G. (2002). Tanzimat’tan 21. yüzyıla Türkiye ekonomisi, İstanbul, Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Keyder, Ç. (2014). Türkiye’de devlet ve sınıflar, İstanbul, İletişim Yayınları.
 • Keyder, Ç. (1987). “Türkiye demokrasinin ekonomi politiği”, İrvin Cemil Schick, Ertuğrul Ahmet Tonak, (Der.) Geçiş sürecinde Türkiye içinde s.38-77. Belge Yayınları, İstanbul
 • Lewis, B. (2009). Modern Türkiye’nin Doğuşu (Boğaç Babür Turna Çev.) Ankara, Arkadaş Yayınevi.
 • Mısır, M. B. (2002). “Meşrutiyetten Cumhuriyete: Kapitalizme Prusya tipi geçiş”, Praksis, (5), s.217-255.
 • Mooers, C. (2000). Burjuva Avrupa’nın Kuruluşu (Bahadır Sina Şeren Çev.) Ankara, Dost Kitapevi.
 • Özer, M. A. (2001). “Girişimci sınıf, iktisadi hayat ve siyaset”, Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Yıl:3, Sayı:3, s.165-206.
 • Sombart, W. (2020), Burjuvazi: modern ekonomi dönemine ait insanın ahlaki ve entelektüel tarihine katkı, Ankara: Doğu-Batı Yayınları.
 • Şenel, A. (2005). Siyasal Düşünceler Tarihi, İstanbul, Bilim ve Sanat Yayınevi.
 • Tabakoğlu, A. (2002). “Yenileşme dönemi Osmanlı ekonomisi”, Türkler Ansiklopedisi, c.14, Ankara, Yeni Türkiye Yayınları.
 • Türkdoğan, O. (2008). Osmanlı’dan günümüze Türk topum yapısı, İstanbul, Timaş Yayınları
APA DEMIRKOL M, ARIKAN S (2023). Bir kamu politikası olarak milli burjuvazi ve sanayi burjuvazisini Cumhuriyetin 100. yılında yeniden düşünmek. , 177 - 189. 10.31795/baunsobed.1352682
Chicago DEMIRKOL MUSTAFA,ARIKAN SAMED Bir kamu politikası olarak milli burjuvazi ve sanayi burjuvazisini Cumhuriyetin 100. yılında yeniden düşünmek. (2023): 177 - 189. 10.31795/baunsobed.1352682
MLA DEMIRKOL MUSTAFA,ARIKAN SAMED Bir kamu politikası olarak milli burjuvazi ve sanayi burjuvazisini Cumhuriyetin 100. yılında yeniden düşünmek. , 2023, ss.177 - 189. 10.31795/baunsobed.1352682
AMA DEMIRKOL M,ARIKAN S Bir kamu politikası olarak milli burjuvazi ve sanayi burjuvazisini Cumhuriyetin 100. yılında yeniden düşünmek. . 2023; 177 - 189. 10.31795/baunsobed.1352682
Vancouver DEMIRKOL M,ARIKAN S Bir kamu politikası olarak milli burjuvazi ve sanayi burjuvazisini Cumhuriyetin 100. yılında yeniden düşünmek. . 2023; 177 - 189. 10.31795/baunsobed.1352682
IEEE DEMIRKOL M,ARIKAN S "Bir kamu politikası olarak milli burjuvazi ve sanayi burjuvazisini Cumhuriyetin 100. yılında yeniden düşünmek." , ss.177 - 189, 2023. 10.31795/baunsobed.1352682
ISNAD DEMIRKOL, MUSTAFA - ARIKAN, SAMED. "Bir kamu politikası olarak milli burjuvazi ve sanayi burjuvazisini Cumhuriyetin 100. yılında yeniden düşünmek". (2023), 177-189. https://doi.org/10.31795/baunsobed.1352682
APA DEMIRKOL M, ARIKAN S (2023). Bir kamu politikası olarak milli burjuvazi ve sanayi burjuvazisini Cumhuriyetin 100. yılında yeniden düşünmek. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (49-1), 177 - 189. 10.31795/baunsobed.1352682
Chicago DEMIRKOL MUSTAFA,ARIKAN SAMED Bir kamu politikası olarak milli burjuvazi ve sanayi burjuvazisini Cumhuriyetin 100. yılında yeniden düşünmek. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , no.49-1 (2023): 177 - 189. 10.31795/baunsobed.1352682
MLA DEMIRKOL MUSTAFA,ARIKAN SAMED Bir kamu politikası olarak milli burjuvazi ve sanayi burjuvazisini Cumhuriyetin 100. yılında yeniden düşünmek. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol., no.49-1, 2023, ss.177 - 189. 10.31795/baunsobed.1352682
AMA DEMIRKOL M,ARIKAN S Bir kamu politikası olarak milli burjuvazi ve sanayi burjuvazisini Cumhuriyetin 100. yılında yeniden düşünmek. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2023; (49-1): 177 - 189. 10.31795/baunsobed.1352682
Vancouver DEMIRKOL M,ARIKAN S Bir kamu politikası olarak milli burjuvazi ve sanayi burjuvazisini Cumhuriyetin 100. yılında yeniden düşünmek. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2023; (49-1): 177 - 189. 10.31795/baunsobed.1352682
IEEE DEMIRKOL M,ARIKAN S "Bir kamu politikası olarak milli burjuvazi ve sanayi burjuvazisini Cumhuriyetin 100. yılında yeniden düşünmek." Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, , ss.177 - 189, 2023. 10.31795/baunsobed.1352682
ISNAD DEMIRKOL, MUSTAFA - ARIKAN, SAMED. "Bir kamu politikası olarak milli burjuvazi ve sanayi burjuvazisini Cumhuriyetin 100. yılında yeniden düşünmek". Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 49-1 (2023), 177-189. https://doi.org/10.31795/baunsobed.1352682