Yıl: 2023 Cilt: YOK Sayı: 56 Sayfa Aralığı: 53 - 82 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.54049/taad.1373942 İndeks Tarihi: 08-11-2023

TÜRKİYE’DE “DEVLET MEMURU” VE İTALYA’DA “DİPENDENTİ PUBBLİCİ’NİN” DİSİPLİN YÖNETİMİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Öz:
Kurum içi hiyerarşinin sağlanması ve etkin bir kamu personel yönetim sisteminin oluşturulması için iyi kurgulanmış bir disiplin yönetimine ihtiyaç vardır. Bunun için kamu personeline sağlanacak güvence mekanizmalarından disiplin yönetimi ilkelerine kadar geniş bir hukuksal yapının oluşturulması gerekmektedir. Bu çerçevede çalışmanın amacı, aynı coğrafyada bulunan ve ortak özellikleri olan Türkiye ile İtalya’daki disiplin yönetimini karşılaştırmalı olarak incelemektir. Türkiye’de “Devlet Memurları”na uygulanan disiplin yönetimi, 1965 yılında çıkarılan Devlet Memurları Kanunu ile düzenlenmiştir. İtalya’da ise, “Dipendenti Pubblici”nin disiplin yönetimi kanun, yönetmelik ve toplu sözleşmeler çerçevesinde şekillenmiştir. Buna göre, Türkiye’de ve İtalya’da güncelliğini koruyan kamu personel disiplin yönetimi ilkeler, disiplin süreci ile disiplin suç ve cezaları kapsamında inceleme konusu yapılmıştır. Ayrıca, istatistiki verilerden de yararlanılarak disiplin yönetimlerinin anlaşılmasına katkı sağlanmıştır. Her iki ülkedeki kamu yönetimi sisteminin yapısal farklılığı, disiplin yönetimlerinin kurgulanmasında etkisini göstermektedir. Bu farklılığın, salt bir nedenden kaynaklandığı düşünülmemelidir. Çünkü, ülkelerin kamu yönetimlerinin gelişimini ve değişimini etkileyen birden çok etkenin var olduğu bilinmektedir. Çalışmada, her iki ülke kamu personeli disiplin yönetimi yönünden karşılaştırıldıktan sonra, hukuk ve uygulama açısından da çeşitli bulgular saptanmıştır.
Anahtar Kelime: Disiplin Disiplin yönetimi Türkiye’de Devlet memuru disiplini İtalya’da Dipendenti Pubblici Disiplini

A Comparative Analysis of Discipline Management of “Devlet Memuru” in Türkiye and “Dipendenti Pubblici” in Italy

Öz:
Ensuring internal hierarchy and establishing an effective public management system are based on well-constructed discipline management. For this, it is necessary to establish a wide legal structure, from the assurance mechanisms to be provided to public personnel, to the principles of disciplinary management. In this context, the aim of the study is to comparatively examine the disciplinary management in Turkiye and Italy, which are located in the same geography and have common features. Disciplinary management applied to “Devlet memuru” in Turkiye was regulated by the Civil Servants Law enacted in 1965. “Dipendenti Pubblici” In Italy, disciplinary management has been shaped within the framework of laws, regulations and collective agreements. Accordingly, public personnel discipline management principles, which are up-to-date in Turkiye and Italy, are examined within the scope of disciplinary process and disciplinary offenses and penalties. In addition, by making use of statistical data, it contributed to the understanding of disciplinary management. The structural difference of the public administration system in both countries shows its effect in the construction of disciplinary administrations. This difference should not be thought of as a mere cause. Because it is known that there are multiple factors that affect the development and change of public administrations of countries. In the study, after the two countries were compared in terms of public personnel discipline management, various findings were determined in terms of law and practice.
Anahtar Kelime: Discipline Discipline management Devlet memuru discipline in Turkiye Dipendenti Pubblici discipline in Italy

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akıllıoğlu T, Yönetim Önünde Savunma Hakları (TODAİE 1983)
 • Akyılmaz B and Sezginer M and Kaya C, Türk İdare Hukuku (Seçkin 2023)
 • Aslan Z and Altındağ H, Memurların Disiplin ve Ceza Soruşturması (Seçkin 2020)
 • Atay EE, İdare Hukuku (Seçkin 2022)
 • Bilgin KU, Kamu Personel Yönetimi (İmaj 1997)
 • __ __ Kamu Performans Yönetimi (TODAİE 1984)
 • __ __ ‘İnsan Kaynakları Yönetimi ve Türk Personel Sistemi’ in F Kartal (eds), Türkiye’de Kamu Yönetimi ve Kamu Politikaları (TODAİE 2015)
 • __ __ ‘Türkiye Devlet Memurluğu Sistemi “DEVLET MEMURU”’ in KU Bilgin (eds), Balkan Ülkelerinde Devlet Memurluğu (Gazi 2019)
 • __ __ and Tuğan EN, Türk Kamu Personel Yönetim Sistemi (Akademisyen 2021)
 • Boz SS, ‘Memur Disiplin Hukukuna Hakim Olan İlkeler’ (2017) 25(2) Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 15-41
 • Bucaktepe A, ‘Disiplin Makamlarının Disiplin Cezası Verme Yetkileri Üzerine Bir Değerlendirme’ (2015) 19(2) Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 199-224
 • Çınarlı S and Azak K, ‘Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğine İlişkin Bir İnceleme’ (2021) (1) Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 15-31
 • Decreto Legge 30 January 2001, N.165 <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art53!vig=> accessed 1 June 2022
 • Decreto Presidenziale 16 April 2013, N.62 <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-04-16;62!vig=> accessed 7 June 2022
 • Devlet Memurları Kanunu 14 July 1965, N.657 <https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=657&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5> accessed 3 June 2022
 • Dinç A, Açıklamalı ve Yargı Kararları ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (Türkiye Belediyeler Birliği 2011)
 • Dipartimento Della Funzione Pubblica, ‘Procedimenti Disciplinari’ (2021) <Presentazione standard di PowerPoint (funzionepubblica.gov.it)> accessed 15 June 2022
 • Erkut C, Hukuka Uygunluk Bloku (İdare Hukukunda Hukukun Genel Prensipleri Teorisi) (Danıştay 2016)
 • Eu Judicial Network, Cumulation of administrative and criminal sanctions and the ne bis in idem principle Research Note 2017, <ndr-2017-003_synthese_en_neutralisee_finale.pdf (europa.eu)> accessed 7 November 2022
 • Eu Judicial Network, Impact of ongoing criminal proceedings on the conduct of disciplinary proceedings Research Note 2020, <ndr_2020_001_neutralisee_en.pdf (europa.eu)> accessed 12 November 2022
 • Flippo EB, Principles of Personnel Management (McGraw-Hill 1976)
 • Gentile M, ‘La nuova disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici alla luce dell’ultima riforma’ (2017) (6) Azienditalia Il Personale 319-331
 • Geylan R, Personel Yönetimi (Met 1993)
 • Gözler K, İdare Hukuku Cilt-II (Ekin 2019)
 • Güler BA, Kamu Personeli (İmge 2005)
 • Hakyemez YŞ, ‘Anayasa Mahkemesinin Norm Denetimi Kararlarında Hak Ve Özgürlüklerin Kapsamını Genişleten Yorumu’ (2022) 39(1) Anayasa Yargısı Dergisi 233-257
 • Işıklar C, Teoride ve Uygulamada Kamu Disiplin Yaptırımları (Adalet 2019)
 • Kaman N, ‘Disiplin Soruşturması, Ceza Soruşturması, Görevden Uzaklaştırma’ in T. Yıldırım (eds), İdare Hukuku (Oniki Levha 2022)
 • Kaya C, ‘Memur Disiplin Suç ve Cezalarına ve Disiplin Soruşturmasına Hakim Olan Temel İlkeler’ (2005) 38(2) Amme İdaresi Dergisi 61-87
 • Kayar N, Kamu Personel Yönetimi (Ekin 2010)
 • Kaymak Ş, ‘İdarî Yaptırımlarda Lehe Kanun İlkesi’ (Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2021)
 • Klinger DE, Public Personnel Management (Prentice-Hall 1980)
 • Lanotte M and Galantino L, Diritto del Lavoro Pubblico (G. Giappichelli Editore 2017)
 • Maci P, ‘La responsabilità disciplinare del personale scolastico Contesti, presenze, responsabilità, Clorinda Sorrentino a cura di’ (2018) Giapeto 43-55
 • Mattarella BG, Lezıonı Dı Dırıtto Ammınıstratıvo (G. Giappichelli Editore 2018)
 • Oecd, ‘Government at a Glance’ (2021) <Government at a Glance - 2021 edition (oecd.org)> accessed 8 June 2022
 • Oğurlu Y, ‘Ceza Mahkemesi Kararının Disiplin Cezalarına Etkisi ve Sorunu “Ne Bis İn İdem” Kuralı’ (2003) 52(2) Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 101-124
 • Ravelli F, ‘Sanzioni Disciplinari E responsabilità dei dipendenti pubblici’ (2011) Massimo D’Antona 1-31
 • Sağlam M, Türk Personel Hukukunda Disiplin Suç ve Cezalarına İlişkin Esaslar ve Uygulaması (Mahalli İdareler Derneği 2003)
 • Sancakdar O and Önüt LB and Us DE and Kasapoğlu TM and Seyhan S, İdare Hukuku Teorik Çalışma Kitabı (Seçkin 2021)
 • Tan T and Bayazıt B, İdare Hukuku (Turhan 2021)
 • Tutum C, Personel Yönetimi (TODAİE 1979)
 • Ulusoy AD, İdari Yaptırımlar (Oniki Levha 2013)
 • Ulusoy AD, Yeni Türk İdare Hukuku (Yetkin 2021)
 • Unıted Nations, Thematic Compilation of Relevant Information Submitted By Italy Article 7, Paragraph 4 Uncac Conflıct of Interests 2022, <Italy.pdf (unodc.org)> accessed 8 June 2022
 • Yüce TT, ‘Ceza Hukuku İlkelerinin Disiplin Ceza Hukukunda Geçerliği Sorunu ve Danıştay Kararlarının Bu Açıdan Tahlili’ (1994) 88 Danıştay Dergisi 5-13
 • Anayasa Mahkemesi, E 2015/85 K 2016/3, 13.01.2016
 • Anayasa Mahkemesi, E 2019/4 K 2021/78, 04.11.2021
 • Anayasa Mahkemesi, E 2020/97 K 2022/62, 01.06.2022
 • Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, E 2019/3044 K 2020/317, 12.02.2020
 • Danıştay 12 D, E 2020/474 K 2023/365, 07.02.2023
 • Danıştay 12 D, E 2019/5233 K 2023/646, 16.02.2023
 • Danıştay 12 D, E 2021/1625 K 2023/644, 16.02.2023
 • Danıştay 12 D, E 2021/431 K 2023/1032, 09.03.2023
 • Danıştay 12 D, E 2019/572 K 2023/1323, 27.03.2023
 • Danıştay 12 D, E 2021/2420 K 2023/1524, 30.03.2023
 • Danıştay 12 D, E 2020/1183 K 2023/1910, 10.04.2023
 • Consiglio di Stato, Numero 7113, 21.10.2019
 • Consiglio di Stato, Numero 1654, 09.03.2020
 • Consiglio di Stato, Numero 2069, 22.03.2022
 • Consiglio di Stato, Numero 5109, 30.11.2022
 • Consiglio di Stato, Numero 00093/2023, 19.01.2023
 • Consiglio di Stato, Numero 06568/2023, 05.07.2023
 • Consiglio di Stato, Numero 07886/2023, 21.08.2023
 • Case T-742/15 P Commission v Council [2015], paras 65, 67
 • Case T-464/16 P Commission v Council [2016] F-133/15, paras 141
 • Case Commission v Council [2016] F-49/15, paras 120-122
 • Case T-415/20 Commission v Council [2021], paras 91, 92, 130
 • Case T-754/20 Commission v Council [2022], paras 179, 180, 208, 215-223, 237-239
APA Kaymak Ş, BILGIN K (2023). TÜRKİYE’DE “DEVLET MEMURU” VE İTALYA’DA “DİPENDENTİ PUBBLİCİ’NİN” DİSİPLİN YÖNETİMİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ. , 53 - 82. 10.54049/taad.1373942
Chicago Kaymak Şahap,BILGIN KAMIL UFUK TÜRKİYE’DE “DEVLET MEMURU” VE İTALYA’DA “DİPENDENTİ PUBBLİCİ’NİN” DİSİPLİN YÖNETİMİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ. (2023): 53 - 82. 10.54049/taad.1373942
MLA Kaymak Şahap,BILGIN KAMIL UFUK TÜRKİYE’DE “DEVLET MEMURU” VE İTALYA’DA “DİPENDENTİ PUBBLİCİ’NİN” DİSİPLİN YÖNETİMİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ. , 2023, ss.53 - 82. 10.54049/taad.1373942
AMA Kaymak Ş,BILGIN K TÜRKİYE’DE “DEVLET MEMURU” VE İTALYA’DA “DİPENDENTİ PUBBLİCİ’NİN” DİSİPLİN YÖNETİMİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ. . 2023; 53 - 82. 10.54049/taad.1373942
Vancouver Kaymak Ş,BILGIN K TÜRKİYE’DE “DEVLET MEMURU” VE İTALYA’DA “DİPENDENTİ PUBBLİCİ’NİN” DİSİPLİN YÖNETİMİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ. . 2023; 53 - 82. 10.54049/taad.1373942
IEEE Kaymak Ş,BILGIN K "TÜRKİYE’DE “DEVLET MEMURU” VE İTALYA’DA “DİPENDENTİ PUBBLİCİ’NİN” DİSİPLİN YÖNETİMİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ." , ss.53 - 82, 2023. 10.54049/taad.1373942
ISNAD Kaymak, Şahap - BILGIN, KAMIL UFUK. "TÜRKİYE’DE “DEVLET MEMURU” VE İTALYA’DA “DİPENDENTİ PUBBLİCİ’NİN” DİSİPLİN YÖNETİMİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ". (2023), 53-82. https://doi.org/10.54049/taad.1373942
APA Kaymak Ş, BILGIN K (2023). TÜRKİYE’DE “DEVLET MEMURU” VE İTALYA’DA “DİPENDENTİ PUBBLİCİ’NİN” DİSİPLİN YÖNETİMİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, YOK(56), 53 - 82. 10.54049/taad.1373942
Chicago Kaymak Şahap,BILGIN KAMIL UFUK TÜRKİYE’DE “DEVLET MEMURU” VE İTALYA’DA “DİPENDENTİ PUBBLİCİ’NİN” DİSİPLİN YÖNETİMİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi YOK, no.56 (2023): 53 - 82. 10.54049/taad.1373942
MLA Kaymak Şahap,BILGIN KAMIL UFUK TÜRKİYE’DE “DEVLET MEMURU” VE İTALYA’DA “DİPENDENTİ PUBBLİCİ’NİN” DİSİPLİN YÖNETİMİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, vol.YOK, no.56, 2023, ss.53 - 82. 10.54049/taad.1373942
AMA Kaymak Ş,BILGIN K TÜRKİYE’DE “DEVLET MEMURU” VE İTALYA’DA “DİPENDENTİ PUBBLİCİ’NİN” DİSİPLİN YÖNETİMİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. 2023; YOK(56): 53 - 82. 10.54049/taad.1373942
Vancouver Kaymak Ş,BILGIN K TÜRKİYE’DE “DEVLET MEMURU” VE İTALYA’DA “DİPENDENTİ PUBBLİCİ’NİN” DİSİPLİN YÖNETİMİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. 2023; YOK(56): 53 - 82. 10.54049/taad.1373942
IEEE Kaymak Ş,BILGIN K "TÜRKİYE’DE “DEVLET MEMURU” VE İTALYA’DA “DİPENDENTİ PUBBLİCİ’NİN” DİSİPLİN YÖNETİMİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ." Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, YOK, ss.53 - 82, 2023. 10.54049/taad.1373942
ISNAD Kaymak, Şahap - BILGIN, KAMIL UFUK. "TÜRKİYE’DE “DEVLET MEMURU” VE İTALYA’DA “DİPENDENTİ PUBBLİCİ’NİN” DİSİPLİN YÖNETİMİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi YOK/56 (2023), 53-82. https://doi.org/10.54049/taad.1373942