Yıl: 2023 Cilt: 16 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 987 - 998 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.25287/ohuiibf.1306918 İndeks Tarihi: 08-11-2023

TÜRKİYE İMALAT SANAYİNDE ENERJİ YOĞUNLUĞU: FİRMA BAZINDA BAZI KANITLAR

Öz:
Enerji etkinliğinin yaygın bir göstergesi olarak kullanılan enerji yoğunluğu, enerji politikalarının temel unsurlarından birini oluşturmaktadır. Nitekim, ülkelerin ulusal enerji verimliliği eylem planlarında, enerji yoğunluğunu azaltmaya yönelik politika oluşturulması başlıca hedefler arasında yer almaktadır. Enerji açısından dışa bağımlılığı yüksek olan Türkiye ekonomisi için enerji verimliliğinin arttırılmasına yönelik stratejilerin öneminin önümüzdeki on yıllarda artacağı aşikardır. Enerji verimliliğinin iyileştirilmesi, Toplam faktör verimliliği iyileştirmesine dayandığından toplam faktör verimliliğindeki iyileştirmeler son yıllarda politika yapıcılar için önemli öncelik olmuştur. Böylelikle sürdürülebilir kalkınma stratejisi kapsamında, enerji yoğunluğunun azaltılmasında toplam faktör verimliliğinin rolünün anlaşılması önemlidir. Dolayısıyla, Türkiye ekonomisinde enerji tüketimi açısından en önemli sektör olan imalat sanayi için enerji yoğunluğunun azaltılması ve enerji yoğunluğunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi oldukça önemlidir. Bu bağlamda, bu çalışmanın amacı, imalat sanayi ve seçilmiş dört alt sektör için enerji yoğunluğu ile toplam faktör verimliliği ve firma karakteristik özellikleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu çalışmanın bulguları, enerji yoğunluğu ile toplam faktör verimliliği ve çok sayıda firma özelliği arasında güçlü bir ilişki olduğunu göstermektedir. İmalat sanayinde faaliyet gösteren firmaların enerji yoğunluğunun, toplam faktör verimliliği, çalışan başı sabit sermaye stoku ve firma büyüklüğünün artması ile azalması beklenmektedir. Bulgular, makro bir politikanın değil enerjinin verimli kullanılmasını teşvik etmeyi amaçlayan firma bazlı selektif politikalara işaret etmesi açısından önemli ipuçları vermektedir.
Anahtar Kelime: Enerji Yoğunluğu Toplam Faktör Verimliliği Türkiye İmalat Sanayi

ENERGY INTENSITY IN THE TURKISH MANUFACTURING INDUSTRY: SOME FIRM LEVEL EVIDENCE

Öz:
The energy intensity is one of the basis elements of energy policies. In fact, to reduce energy intensity is one of the main objectives of policy formulation in the national energy efficiency action plans of the countries. It is obvious that the effort and strategies for increasing energy efficiency in Turkey is going to increase in the following decades. Reducing energy intensity and determining factors affecting the energy intensity are very important for manufacturing industry which is the most important sector in terms of energy consumption in Turkish Economy. Energy efficiency improvement is based on total factor productivity improvement, and this improvements have been a key priority for policy makers in recent years. Thus, the role of total factor productivity in reducing energy intensity is important within the scope of sustainable development strategy.In this context, the aim of this study is to examine the relationship between energy intensity and firm characteristics for the manufacturing industry and four selected sub-sectors. The empirical findings of this study show that there is a strong relationship between energy intensity and total factor productivity. The energy intensity of firms operating in the manufacturing industry is expected to decrease with the increase in total factor productivity, fixed capital stock per employee and firm size. The findings provide important clues for the making of firm-based selective policies aimed at decreasing the energy intensity.
Anahtar Kelime: Energy Intesity Total Factor Productivity Turkish Manufacturing Sector

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akpolat, A. G., & Altıntaş, N. (2013). Enerji Tüketimi İle Reel Gsyih Arasindaki Eşbütünleşme ve Nedensellik İlişkisi: 1961-2010 Dönemi. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 8(2), 115-127.
 • Al-Iriani, M. A. (2006). Energy–GDP relationship revisited: an example from GCC countries using panel causality. Energy policy, 34(17), 3342-3350.
 • Altinay, G., & Karagol, E. (2004). Structural break, unit root, and the causality between energy consumption and GDP in Turkey. Energy economics, 26(6), 985-994.
 • Apergis, N., & Payne, J. E. (2011). A dynamic panel study of economic development and the electricity consumption-growth nexus. Energy Economics, 33(5), 770-781.
 • Atesagaoglu, O. E., Elgin, C., & Oztunali, O. (2017). TFP growth in Turkey revisited: The effect of informal sector. Central Bank Review, 17(1), 11-17.
 • Batrakova, S., & Davies, R. B. (2012). Is there an environmental benefit to being an exporter? Evidence from firm- level data. Review of World Economics, 148, 449-474.
 • Belke, A., Dobnik, F., & Dreger, C. (2011). Energy consumption and economic growth: New insights into the cointegration relationship. Energy Economics, 33(5), 782-789.
 • Berndt, E., Kolstad, C., & Lee, J. K. (1993). Measuring the energy efficiency and productivity impacts of embodied technical change. The Energy Journal, 14(1).
 • Borozan, D. (2013). Exploring the relationship between energy consumption and GDP: Evidence from Croatia. Energy Policy, 59, 373-381.
 • Boyd, G. A., & Pang, J. X. (2000). Estimating the linkage between energy efficiency and productivity. Energy policy, 28(5), 289-296.
 • Bu, M., Li, S., & Jiang, L. (2019). Foreign direct investment and energy intensity in China: Firm-level evidence. Energy Economics, 80, 366-376.
 • Chen, D., Chen, S., Jin, H., & Lu, Y. (2020). The impact of energy regulation on energy intensity and energy structure: Firm-level evidence from China. China Economic Review, 59, 101351.
 • Cheng, D., Yu, J., & Zhang, H. (2021). Exporting and electricity consumption: new microeconomic evidence from manufacturing firms in China. Applied Economics Letters, 28(14), 1226-1233.
 • Chiou-Wei, S. Z., Chen, C. F., & Zhu, Z. (2008). Economic growth and energy consumption revisited—evidence from linear and nonlinear Granger causality. Energy Economics, 30(6), 3063-3076.
 • Choi, B., Park, W., & Yu, B. K. (2017). Energy intensity and firm growth. Energy Economics, 65, 399-410.
 • Cole, M. A., Elliott, R. J., & Strobl, E. (2008). The environmental performance of firms: The role of foreign ownership, training, and experience. Ecological Economics, 65(3), 538-546.
 • Costantini, V., & Martini, C. (2010). The causality between energy consumption and economic growth: A multi- sectoral analysis using non-stationary cointegrated panel data. Energy Economics, 32(3), 591-603.
 • Dardati, E., & Saygili, M. (2012). Multinationals and environmental regulation: are foreign firms harmful?. Environment and Development Economics, 17(2), 163-186.
 • Erbaykal, E. (2008). Disaggregated energy consumption and economic growth: evidence from Turkey. International Research Journal of Finance and Economics, 20, 172-179.
 • Erdal, G., Erdal, H., & Esengün, K. (2008). The causality between energy consumption and economic growth in Turkey. Energy Policy, 36(10), 3838-3842.
 • Fan, L. W., Pan, S. J., Liu, G. Q., & Zhou, P. (2017). Does energy efficiency affect financial performance? Evidence from Chinese energy-intensive firms. Journal of Cleaner Production, 151, 53-59.
 • Filipović, S., Verbič, M., & Radovanović, M. (2015). Determinants of energy intensity in the European Union: A panel data analysis. Energy, 92, 547-555.
 • Fisher-Vanden, K., Jefferson, G. H., Jingkui, M., & Jianyi, X. (2006). Technology development and energy productivity in China. Energy Economics, 28(5-6), 690-705.
 • Girma, S., & Hanley, A. (2015). How green are exporters?. Scottish Journal of Political Economy, 62(3), 291-309.
 • Goldar, B. (2011). Energy intensity of Indian manufacturing firms: effect of energy prices, technology and firm characteristics. Science, Technology and Society, 16(3), 351-372
 • Goldar, B., & Goldar, A. (2023). Impact of export intensity on energy intensity in manufacturing plants: Evidence from India. The Journal of International Trade & Economic Development, 32(4), 639-664.
 • Guttormsen, A. G. (2007). Causality between energy consumption and economic growth. The journal of energy and development, 33(1), 1-22.
 • Haider, S., & Bhat, J. A. (2020). Does total factor productivity affect the energy efficiency: Evidence from the Indian paper industry. International Journal of Energy Sector Management, 14(1), 108-125.
 • Haider, S., & Ganaie, A. A. (2017). Does energy efficiency enhance total factor productivity in case of India?. OPEC Energy Review, 41(2), 153-163.
 • Hu, H., Li, X., Yang, F., & Islam, J. (2016). Total factor productivity and energy intensity: an empirical study of China’s cement industry. Emerging Markets Finance and Trade, 52(6), 1405-1413.
 • İskender, Ü., & Sözen, A. (2016). Total factor productivity change of Turkey’s energy intensity. Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy, 11(2), 165-175.
 • Jobert, T., & Karanfil, F. (2007). Sectoral energy consumption by source and economic growth in Turkey. Energy policy, 35(11), 5447-5456.
 • Jorgenson, D. W. (1984). The role of energy in productivity growth. The Energy Journal, 5(3).
 • Karanfil, F. (2008). Energy consumption and economic growth revisited: Does the size of unrecorded economy matter?. Energy policy, 36(8), 3029-3035.
 • Ladu, M. G., & Meleddu, M. (2014). Is there any relationship between energy and TFP (total factor productivity)? A panel cointegration approach for Italian regions. Energy, 75, 560-567.
 • Lee, C. C. (2006). The causality relationship between energy consumption and GDP in G-11 countries revisited. Energy policy, 34(9), 1086-1093.
 • Lee, C. C., & Chang, C. P. (2007). The impact of energy consumption on economic growth: Evidence from linear and nonlinear models in Taiwan. Energy, 32(12), 2282-2294.
 • Lee, C. C., & Chien, M. S. (2010). Dynamic modelling of energy consumption, capital stock, and real income in G-7 countries. Energy Economics, 32(3), 564-581.
 • Li, Y., Nan, F., & Nan, F. (2011). Relationship between energy consumption and economic growth: Empirical study based on data on Hebei province from 1980 to 2008. Systems Engineering Procedia, 1, 117-123.
 • Mahadevan, R., & Asafu-Adjaye, J. (2007). Energy consumption, economic growth and prices: A reassessment using panel VECM for developed and developing countries. Energy policy, 35(4), 2481-2490.
 • Montalbano, P., & Nenci, S. (2019). Energy efficiency, productivity and exporting: firm-level evidence in Latin America. Energy Economics, 79, 97-110.
 • Martínez-Zarzoso, I., Roy-Mukherjee, S., Semrau, F. O., & Voicu, A. M. (2020). Pollution Reduction by Rationalization in Indian Firms (No. 2020.01).
 • Mehrara, M. (2007). Energy consumption and economic growth: the case of oil exporting countries. Energy policy, 35(5), 2939-2945.
 • Melitz, M. J. (2003). The impact of trade on intra industry reallocations and aggregate industry productivity. econometrica, 71(6), 1695-1725.
 • Mucuk, M., & Uysal, D. (2009). Türkiye ekonomisinde enerji tüketimi ve ekonomik büyüme. Maliye Dergisi, 157(1), 105-115.
 • Narayan, P. K., & Prasad, A. (2008). Electricity consumption–real GDP causality nexus: Evidence from a bootstrapped causality test for 30 OECD countries. Energy policy, 36(2), 910-918.
 • Otsuka, A., Goto, M., & Sueyoshi, T. (2014). Energy efficiency and agglomeration economies: The case of J apanese manufacturing industries. Regional Science Policy & Practice, 6(2), 195-212.
 • Özata, E. (2010). Türkiye'de Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkilerin Ekonometrik İncelemesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (26).
 • Öztürk, I., & Acaravcı, A. (2010). Energy consumption and CO2 emissions economic growth in Turkey. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 14(9), 3220-3225.
 • Pang, D., & Su, H. (2017). Determinants of energy intensity in Chinese provinces. Energy & Environment, 28(4), 451-467.
 • Papadogonas, T., Mylonakis, J., & Georgopoulos, D. (2007). Energy consumption and firm characteristics in the Hellenic manufacturing sector. International journal of energy technology and policy, 5(1), 89-96.
 • Popp, D., Newell, R. G., & Jaffe, A. B. (2009). Energy, the environment, and technological change.(14832). Cambridge, MA.
 • Roy, J., & Yasar, M. (2015). Energy efficiency and exporting: Evidence from firm-level data. Energy Economics, 52, 127-135.
 • Sadorsky, P. (2012). Energy consumption, output and trade in South America. Energy Economics, 34(2), 476-488.
 • Sahu, S., & Narayanan, K. (2011). Determinants of Energy Intensity: A preliminary investigation of Indian manufacturing. Eurasian Journal of Business and Economics, 4 (8),13–30.
 • Sahu, S. K., & Sharma, H. (2016). Productivity, Energy Intensity and Output: A Unit Level Analysis of the Indian Manufacturing Sector. Journal of Quantitative Economics, 14(2), 283-300.
 • Sahu, S. K., Bagchi, P., Kumar, A., & Tan, K. H. (2022). Technology, price instruments and energy intensity: a study of firms in the manufacturing sector of the Indian economy. Annals of Operations Research, 1-21.
 • Schurr, S. H. (1982). Energy efficiency and productive efficiency: some thoughts based on American experience. The Energy Journal, 3(3).
 • Shen, X., Lin, B., & Wu, W. (2019). R&D efforts, total factor productivity, and the energy intensity in China. Emerging Markets Finance and Trade, 55(11), 2566-2588.
 • Soni, A., Mittal, A., & Kapshe, M. (2017). Energy Intensity analysis of Indian manufacturing industries. Resource- Efficient Technologies, 3(3), 353-357.
 • Soytas, U., & Sari, R. (2007). The relationship between energy and production: evidence from Turkish manufacturing industry. Energy economics, 29(6), 1151-1165.
 • Squalli, J. (2007). Electricity consumption and economic growth: Bounds and causality analyses of OPEC members. Energy economics, 29(6), 1192-1205.
 • Subrahmanya, M. B. (2006). Energy intensity and economic performance in small scale bricks and foundry clusters in India: does energy intensity matter?. Energy policy, 34(4), 489-497.
 • Tsani, S. Z. (2010). Energy consumption and economic growth: A causality analysis for Greece. Energy Economics, 32(3), 582-590.
 • Tzeremes, P. (2020). The impact of total factor productivity on energy consumption and CO2 emissions in G20 countries. Econ. Bull, 40(3), 2179-2192.
 • Uzun, A. , Emsen, Ö. S. , Yalçıkaya, Ö. & Hüseyni, İ. (2013). Toplam Elektrik Üretimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği (1980-2010). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17 (3) , 327- 344
 • Zachariadis, T. (2007). Exploring the relationship between energy use and economic growth with bivariate models: New evidence from G-7 countries. Energy economics, 29(6), 1233-1253.
 • Zhang, J., Deng, S., Shen, F., Yang, X., Liu, G., Guo, H., ... & Wang, Y. (2011). Modeling the relationship between energy consumption and economy development in China. Energy, 36(7), 4227-4234.
 • Zheng, Y., Qi, J., & Chen, X. (2011). The effect of increasing exports on industrial energy intensity in China. Energy Policy, 39(5), 2688-2698.
APA BURGAÇ ÇIL A (2023). TÜRKİYE İMALAT SANAYİNDE ENERJİ YOĞUNLUĞU: FİRMA BAZINDA BAZI KANITLAR. , 987 - 998. 10.25287/ohuiibf.1306918
Chicago BURGAÇ ÇIL ALMILA TÜRKİYE İMALAT SANAYİNDE ENERJİ YOĞUNLUĞU: FİRMA BAZINDA BAZI KANITLAR. (2023): 987 - 998. 10.25287/ohuiibf.1306918
MLA BURGAÇ ÇIL ALMILA TÜRKİYE İMALAT SANAYİNDE ENERJİ YOĞUNLUĞU: FİRMA BAZINDA BAZI KANITLAR. , 2023, ss.987 - 998. 10.25287/ohuiibf.1306918
AMA BURGAÇ ÇIL A TÜRKİYE İMALAT SANAYİNDE ENERJİ YOĞUNLUĞU: FİRMA BAZINDA BAZI KANITLAR. . 2023; 987 - 998. 10.25287/ohuiibf.1306918
Vancouver BURGAÇ ÇIL A TÜRKİYE İMALAT SANAYİNDE ENERJİ YOĞUNLUĞU: FİRMA BAZINDA BAZI KANITLAR. . 2023; 987 - 998. 10.25287/ohuiibf.1306918
IEEE BURGAÇ ÇIL A "TÜRKİYE İMALAT SANAYİNDE ENERJİ YOĞUNLUĞU: FİRMA BAZINDA BAZI KANITLAR." , ss.987 - 998, 2023. 10.25287/ohuiibf.1306918
ISNAD BURGAÇ ÇIL, ALMILA. "TÜRKİYE İMALAT SANAYİNDE ENERJİ YOĞUNLUĞU: FİRMA BAZINDA BAZI KANITLAR". (2023), 987-998. https://doi.org/10.25287/ohuiibf.1306918
APA BURGAÇ ÇIL A (2023). TÜRKİYE İMALAT SANAYİNDE ENERJİ YOĞUNLUĞU: FİRMA BAZINDA BAZI KANITLAR. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(4), 987 - 998. 10.25287/ohuiibf.1306918
Chicago BURGAÇ ÇIL ALMILA TÜRKİYE İMALAT SANAYİNDE ENERJİ YOĞUNLUĞU: FİRMA BAZINDA BAZI KANITLAR. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 16, no.4 (2023): 987 - 998. 10.25287/ohuiibf.1306918
MLA BURGAÇ ÇIL ALMILA TÜRKİYE İMALAT SANAYİNDE ENERJİ YOĞUNLUĞU: FİRMA BAZINDA BAZI KANITLAR. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.16, no.4, 2023, ss.987 - 998. 10.25287/ohuiibf.1306918
AMA BURGAÇ ÇIL A TÜRKİYE İMALAT SANAYİNDE ENERJİ YOĞUNLUĞU: FİRMA BAZINDA BAZI KANITLAR. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2023; 16(4): 987 - 998. 10.25287/ohuiibf.1306918
Vancouver BURGAÇ ÇIL A TÜRKİYE İMALAT SANAYİNDE ENERJİ YOĞUNLUĞU: FİRMA BAZINDA BAZI KANITLAR. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2023; 16(4): 987 - 998. 10.25287/ohuiibf.1306918
IEEE BURGAÇ ÇIL A "TÜRKİYE İMALAT SANAYİNDE ENERJİ YOĞUNLUĞU: FİRMA BAZINDA BAZI KANITLAR." Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16, ss.987 - 998, 2023. 10.25287/ohuiibf.1306918
ISNAD BURGAÇ ÇIL, ALMILA. "TÜRKİYE İMALAT SANAYİNDE ENERJİ YOĞUNLUĞU: FİRMA BAZINDA BAZI KANITLAR". Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 16/4 (2023), 987-998. https://doi.org/10.25287/ohuiibf.1306918