Liyakat-Patronaj Ekseninde Türkiye’de Üst Kademe Kamu Yöneticisi Profilleri: AFAD İl Müdürleri Üzerinde Bir İnceleme

Yıl: 2023 Cilt: 47 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 1153 - 1190 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 08-11-2023

Liyakat-Patronaj Ekseninde Türkiye’de Üst Kademe Kamu Yöneticisi Profilleri: AFAD İl Müdürleri Üzerinde Bir İnceleme

Öz:
Kamu yönetimi örgütlenmesinin farklı kademelerine, özellikle de tepe noktalarına yapılan atamalar yalnızca basın organlarının veya kamuoyunun değil, aynı zamanda kamu yönetimi disiplininin de en çok ilgi gören konularından bir olagelmiştir. Kamuoyunda ve medyada olduğu gibi kamu yönetimi yazınında da kamu örgütlerinin tepe noktalarına yapılan atamalar, atanan kişinin nitelikleri esasında olmak üzere çoğunlukla liyakat-patronaj ikiliği içerisine sıkıştırılarak değerlendirilmiştir. Bu tür değerlendirmeler, siyaset-yönetim, liyakat-patronaj, seçilmiş-atanmış gibi birtakım keskin karşıtlıklara dayalı bir çerçeve ortaya koyan kamu yönetimi disiplini sınırları içerisindeki klasik yaklaşımın çözümlemeler üzerinde hâlâ etki sahibi olduğunu gösterir. Liyakat ve patronaj kavramlarına dair tanımlamaları hayli belirgin olduğundan, klasik yaklaşım açısından bakıldığında bir kamu örgütü yöneticisinin atandığı görevle olan ilişkisi, liyakat veya patronaj kavramlarından yalnızca biriyle nitelendirilebilir. Son yıllarda kamu yönetimi yazınında, klasik yaklaşımın somut örnekleri çözümleme konusunda yetersiz kaldığı düşüncesinden hareketle konuyu liyakat-patronaj karşıtlığı yerine daha esnek bir yaklaşımla liyakat-patronaj ekseni üzerinde çözümlemeyi uygun gören yeni bir yaklaşım belirmiş ve bu yaklaşıma uygun yeni yönetici profilleri ortaya konulmuştur. Yazındaki söz konusu yaklaşımı esas alan bu çalışma, Türk kamu yönetimi örgütlenmesinin tepe noktalarında görev yapan yönetici profillerine odaklanmakta ve bunu AFAD il müdürlerini esas alarak gerçekleştirmektedir. Çalışma kapsamında, yazında ortaya konulan yönetici profillerinden, Türk kamu personel sisteminden ve çalışma kapsamında toplanan verilerden hareketle altı yönetici profilinden oluşan bir yönetici modeli oluşturulmuştur. Oluşturulan yönetici modeli, R yazılım dili temelinde veri kazıma yöntemiyle her bir il müdürlüğüne ait internet sayfasından elde edilen muvazzaf AFAD il müdürlerine ait özgeçmişlerde yer alan bilgiler özelinde değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda, AFAD il müdürlerinden yüzde 52’sinin patronaj ekseni üzerinde üç, geriye kalan yüzde 48’inin liyakat ekseni üzerinde iki olmak üzere toplam beş farklı profil sergilediği tespit edilmiştir
Anahtar Kelime: AFAD Liyakat Patronaj Yönetici profili Veri kazıma

Senior Level Bureaucrat Profiles in Turkey on the Merit-Patronage Axis: An Inquiry on Provincial Directors of AFAD

Öz:
The appointments in public organizations, particularly senior level bureaucrat appointments have been one of the attractive and popular issues not only in the media or the public, but also in the public administration discipline. As in the media and the public, senior level bureaucrat appointments in public organizations have mostly been evaluated on the basis of merit-patronage dichotomy in the discipline as well. Such evaluations point that the classical approach in public administration discipline, which emphasized the sharp distinctions or dichotomies between politics-administration, merit-patronage, elected-appointed, still has a deep impact on the related analysis. Since the definitions of classical approach for the concepts of merit and patronage are quite apparent, the relationship between an appointee and her position is only labelled either as merit or as patronage. Recently, a new approach, which tends to analyze the merit and patronage not within a sharp dichotomy but on an (merit-patronage) axis, emerged in the discipline. Moreover, new bureaucrat profiles have been suggested on the basis of new approach. By taking that new approach into consideration, this study focuses on a certain group of senior level bureaucrats in a certain organization within Turkish public administration system, namely the provincial directors of AFAD (Disaster and Emergency Management Presidency). In the study, by taking the bureaucrat profiles indicated in the literature, Turkish public personnel regime, and the data that has been collected into account, a bureaucrat model or typology has been created consisting of six bureaucrat profiles. The data, which is based on the CVs of AFAD’s provincial directors published in the websites of each provincial directorate, and which has been collected with the help of web scrapping method and R programming language, examined on the bureaucrat typology. The analysis showed that 52 percent of the AFAD directors stand on the patronage axis with three bureaucrat profiles, while 48 percent of the directors locate on merit axis with two bureaucrat profiles.
Anahtar Kelime: AFAD Merit Patronage Bureaucrat profiles Web scrapping

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Albayrak S O (2015). Türkiye’de Kamu Personel Rejiminde Kopuş ve Kariyer Uzmanlık Sistemi. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Allison G T (1969). Conceptual Models and the Cuban Missile Crisis. The American Political Science Review, 63(3), 689-718.
 • Aslan O E (2012). Devlet, Bürokrasi ve Kamu Personel Rejimi. Ankara: İmge Kitabevi, 2. baskı.
 • Ardanıç B ve Ergun T (1980). Siyasal Nitelikli Yüksek Yönetici Atamaları. Amme İdaresi Dergisi, 13(2), 3–18.
 • Buchanan J M ve Tullock G (1962). The Calculus of Consent: Logical Foundations for Constitutional Democracy. Michigan: The University of Michigan Press.
 • Creswell J W (2013). Nitel Araştırma Yöntemleri. Çev. M Bütün ve S B Demir, Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Emre C (Der.) (2002). İyi Yönetim Arayışında Mülki İdarenin Geleceği. Ankara: Türk İdari Araştırmalar Vakfı.
 • Goodnow F (2003). A Study in Government: Politics and Administration. London: Routledge.
 • Gökçe O (2013). Toplumda İçişleri Bakanlığı ve Mülki İdare Amirleri Algısı. Ankara: Türk İdari Araştırmalar Vakfı.
 • Güler B A (2005). Kamu Personeli: Sistem ve Yönetim. Ankara: İmge Kitabevi.
 • Günay Ö F (2005). Türkiye’de Kamu Yöneticisi Nasıl Yetiştirilmelidir? Bir Model Önerisi. Ankara: Turhan Kitabevi.
 • Güven H S (1976). İdare Siyaset İlişkileri ve Personel Yönetimi Açısından Önemi. Amme İdaresi Dergisi, 9(1), 50–70.
 • Fişek K (Der.) (1976). Türkiye’de Mülki İdare Amirliği: Sistem ve Sorunlar. Ankara: Türk İdareciler Derneği Yayını.
 • Kalaycıoğlu E (2001). Turkish Democracy: Patronage versus Governance. Turkish Studies, 2(1), 54–70.
 • Kemahlıoğlu Ö (2006). When the Agent Becomes the Boss: The Politics of Public Employment in Argentina and Turkey. New York: Columbia Üniversitesi Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Kirschenbaum M G (2010). What is Digital Humanities and What’s It Doing in English Departments? ADE Bulletin, 150, 1-7.
 • Kopecky P ve Scherlis G (2008). Party Patronage in Contemporary Europe. European Review, 16(3), 355-371.
 • Kopecky P ve Spirova M (2011). ’Jobs for the Boys?’ Patterns of Party Patronage in Post-Communist Europe. West European Politics, 34(5), 897-921.
 • Kopecky P ve Mair P (2012). Party Patronage as an Organizational Resource. İçinde: P Kopecký, P Mair ve M Spirova (der), Party Patronage and Party Government in European Democracies. Oxford: Oxford University Press, 3-16.
 • Lewis D E (2005). Staffing Alone: Unilateral Action and the Politicization of the Executive Office of the President, 1988-2004. Presidential Studies Quarterly, 35(3), 496-514.
 • Lewis D E (2008). The Politics of Presidential Appointments: Political Control and Bureaucratic Performance. New Jersey: Princeton University Press.
 • Meriç O (1974). Siyasal İktidar ve Yüksek Yöneticiler Sorunu. Amme İdaresi Dergisi, 7(3),73–78.
 • Panizza F vd (2019). Roles, Trust and Skills: A Typology of Patronage Appointments. Public Administration, 97(1), 147-161.
 • Payaslıoğlu A (1957). Kaza ve Vilâyet İdaresi Üzerinde Bir Araştırma. Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını.
 • Peters G B (2001). The Politics of Bureaucracy. London: Routledge, 5. baskı.
 • Peters G B ve Bianchi C (2020). Patronage and the Public Service: A Dynamic Performance Governance Perspective. İçinde: B Carmine, L F Luna-Reyes ve E Rich (der), Enabling Collaborative Governance through Systems Modeling Methods. Switzerland: Springer Cham.
 • Rosenbloom D H (1974). Forms of Bureaucratic Representation in the Federal Service. Midwest Review of Public Administration, 8(3), 159-177.
 • Sayan İ Ö (2005). Türkiye’de Kamu Personel Sisteminin Gelişimi. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Sayarı S (2014). Interdisciplinary Approaches to Political Clientelism and Patronage in Turkey. Turkish Studies, 15(4), 655–670.
 • Simon H (1997). Administrative Behaviour. New York: The Free Press, 4. baskı.
 • Sürgit K (1970). Yüksek Yöneticilerin Yetiştirilmesi. Amme İdaresi Dergisi, 3(1), 16 31.
 • Topaca M (2014). Hukuki Temel ve Uygulama Bakımından Türkiye’de Bakan Yardımcılığı. Türk İdare Dergisi, 479, 305-331.
 • Tutum C (1976). Yönetimin Siyasallaşması ve Partizanlık. Amme İdaresi Dergisi, 9(4), 9–32.
 • Waldo D (1948). The Administrative State: A Study of the Political Theory of American Public Administration. New York: The Ronald Press Company.
 • Weber M (1946). Essays in Sociology, Çev. H H Gerth ve C W Mills. New York: Oxford University Press.
 • Wilson W (1887). The Study of Administration. Political Science Quarterly, 2(2), 197- 222.
 • Yaldız F ve Küçük E (2022). Türk Dışişleri Bürokrasisinde Değişen Normlar: Kariyerdışı Büyükelçi Atamalarının Yasal Arka Planı. Amme İdaresi Dergisi, 55(2), 89-118.
APA Demirelli L (2023). Liyakat-Patronaj Ekseninde Türkiye’de Üst Kademe Kamu Yöneticisi Profilleri: AFAD İl Müdürleri Üzerinde Bir İnceleme. , 1153 - 1190.
Chicago Demirelli Levent Liyakat-Patronaj Ekseninde Türkiye’de Üst Kademe Kamu Yöneticisi Profilleri: AFAD İl Müdürleri Üzerinde Bir İnceleme. (2023): 1153 - 1190.
MLA Demirelli Levent Liyakat-Patronaj Ekseninde Türkiye’de Üst Kademe Kamu Yöneticisi Profilleri: AFAD İl Müdürleri Üzerinde Bir İnceleme. , 2023, ss.1153 - 1190.
AMA Demirelli L Liyakat-Patronaj Ekseninde Türkiye’de Üst Kademe Kamu Yöneticisi Profilleri: AFAD İl Müdürleri Üzerinde Bir İnceleme. . 2023; 1153 - 1190.
Vancouver Demirelli L Liyakat-Patronaj Ekseninde Türkiye’de Üst Kademe Kamu Yöneticisi Profilleri: AFAD İl Müdürleri Üzerinde Bir İnceleme. . 2023; 1153 - 1190.
IEEE Demirelli L "Liyakat-Patronaj Ekseninde Türkiye’de Üst Kademe Kamu Yöneticisi Profilleri: AFAD İl Müdürleri Üzerinde Bir İnceleme." , ss.1153 - 1190, 2023.
ISNAD Demirelli, Levent. "Liyakat-Patronaj Ekseninde Türkiye’de Üst Kademe Kamu Yöneticisi Profilleri: AFAD İl Müdürleri Üzerinde Bir İnceleme". (2023), 1153-1190.
APA Demirelli L (2023). Liyakat-Patronaj Ekseninde Türkiye’de Üst Kademe Kamu Yöneticisi Profilleri: AFAD İl Müdürleri Üzerinde Bir İnceleme. Mülkiye Dergisi, 47(4), 1153 - 1190.
Chicago Demirelli Levent Liyakat-Patronaj Ekseninde Türkiye’de Üst Kademe Kamu Yöneticisi Profilleri: AFAD İl Müdürleri Üzerinde Bir İnceleme. Mülkiye Dergisi 47, no.4 (2023): 1153 - 1190.
MLA Demirelli Levent Liyakat-Patronaj Ekseninde Türkiye’de Üst Kademe Kamu Yöneticisi Profilleri: AFAD İl Müdürleri Üzerinde Bir İnceleme. Mülkiye Dergisi, vol.47, no.4, 2023, ss.1153 - 1190.
AMA Demirelli L Liyakat-Patronaj Ekseninde Türkiye’de Üst Kademe Kamu Yöneticisi Profilleri: AFAD İl Müdürleri Üzerinde Bir İnceleme. Mülkiye Dergisi. 2023; 47(4): 1153 - 1190.
Vancouver Demirelli L Liyakat-Patronaj Ekseninde Türkiye’de Üst Kademe Kamu Yöneticisi Profilleri: AFAD İl Müdürleri Üzerinde Bir İnceleme. Mülkiye Dergisi. 2023; 47(4): 1153 - 1190.
IEEE Demirelli L "Liyakat-Patronaj Ekseninde Türkiye’de Üst Kademe Kamu Yöneticisi Profilleri: AFAD İl Müdürleri Üzerinde Bir İnceleme." Mülkiye Dergisi, 47, ss.1153 - 1190, 2023.
ISNAD Demirelli, Levent. "Liyakat-Patronaj Ekseninde Türkiye’de Üst Kademe Kamu Yöneticisi Profilleri: AFAD İl Müdürleri Üzerinde Bir İnceleme". Mülkiye Dergisi 47/4 (2023), 1153-1190.