Testing the Suitability of Snow Depth in Winter Recreation Areas in Cities in the Republican Period with InSAR Technique: Abalı Ski Center Example

Yıl: 2023 Cilt: 16 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 2579 - 2594 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.35674/kent.1352833 İndeks Tarihi: 26-12-2023

Testing the Suitability of Snow Depth in Winter Recreation Areas in Cities in the Republican Period with InSAR Technique: Abalı Ski Center Example

Öz:
The Republican period is a period that coincides with the modernization process of Turkey, and the lifestyle in the cities has also changed significantly during this period. Winter recreation areas are the areas that people prefer to have fun, do sports and relax in the cold months. The Republic of Türkiye has a great importance in the tourism sector. In addition, the alternative tourism sector is developing rapidly and leading to different investments. Increasing winter recreation areas and facility investments in order to keep four seasons tourism alive with the advantage of climatic diversity is of great importance for alternative tourism. Different criteria such as slope, aspect, height, transportation, and sunshine duration are used to determine suitable areas for these investments. However, the most important suitability criterion is the snow factor. In order for the facilities to be established, the snow must be permanent and of a certain thickness in the winter season. In this study, the winter season (December-January-February) was examined temporally (2020-21-22), in the example of the Abalı Ski Center established in the republican period, and the average snow depth change in the area was determined by the InSAR (Interferometric Artificial Aperture Radar) technique. In addition, the accuracy of the results was tested with the real measurements of the 2021-22 winter season in the study area. The analysis conducted to assess the accuracy of Sentinel-1A C-band RADAR images by comparing snow depth data has yielded a high correlation value of 0.79, indicating a strong and consistent result. As a result, the importance of determining the snow factor both as a suitability criterion in determining the suitability of land use and the suitability of snow permanence in temporal change for establishment has been revealed.
Anahtar Kelime: Republican Period Snow Depth Winter Recreation Ski Center RADAR Interferometry

Cumhuriyet Döneminde Kentlerde Kış Rekreasyon Alanlarında Kar Derinliği Uygunluğunun InSAR Tekniği ile Testi: Abalı Kayak Merkezi Örneği

Öz:
Cumhuriyet dönemi, Türkiye'nin modernleşme sürecine denk gelen bir dönemdir ve bu dönemde kentlerdeki yaşam tarzı da önemli ölçüde değişmiştir. Kış rekreasyon alanları, insanların soğuk aylarda eğlenmek, spor yapmak ve dinlenmek için tercih ettikleri alanlardır. Türkiye Cumhuriyeti turizm sektöründe büyük bir öneme sahiptir. Bununla birlikte alternatif turizm sektörü de hızla gelişmekte ve farklı yatırımlara öncü olmaktadır. İklimsel çeşitliliğin avantajı ile dört mevsim turizmin canlı kalabilmesi adına kış rekreasyon alanlarının ve tesisleşme yatırımlarının arttırılması alternatif turizm için ciddi önem taşımaktadır. Bu yatırımlar için uygun alanların belirlenmesinde eğim, bakı, yükseklik, ulaşım, güneşlenme süresi gibi farklı kriterler kullanılmaktadır. Ancak en önemli uygunluk kriteri ise kar faktörüdür. Tesislerin kurulabilmesi için karın kış sezonunda kalıcılığı ve belirli kalınlıkta olabilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, cumhuriyet döneminde kurulan Abalı Kayak Merkezi örneğinde kış sezonu (aralık-ocak-şubat) zamansal olarak (2020-21-22) incelenerek, alandaki ortalama kar derinliği değişimi InSAR (Interferometrik Yapay Açıklıklı Radar) tekniği ile tespit edilmiştir. Ayrıca çalışma alanında yapılan 2021-22 kış sezonu gerçek ölçümleri ile sonuçların doğruluğu test edilmiştir. Karşılaştırılan kar derinliği verileri sayesinde, Sentinel-1A C band RADAR görüntülerinin doğruluğunu değerlendirmek amacıyla yapılan analiz, 0,79 yüksek korelasyon değeri elde ederek güçlü ve tutarlı bir sonuç vermiştir. Bunun sonucunda alan kullanım uygunluklarının belirlenmesinde kar faktörünün hem bir uygunluk kriteri olarak hem de zamansal değişimde kar kalıcılığının uygunluğunun tesisleşme için önceden tespit edilmesinin önemi ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelime: Cumhuriyet Dönemi Kar Derinliği Kış Rekreasyonu Kayak Merkezi RADAR Interferometri

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akten, M., Yılmaz, O. & Gül., A. (2009). Alan Kullanım Planlamasında Rekreasyonel Alan Kullanım Ölçütlerinin Belirlenmesi: Isparta Ovası Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, A(2): 119-133.
 • Anonymous, (2023). Kar Kalınlıları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Access Address (10.10.2023-17.11.2023): https://www.mgm.gov.tr/sondurum/kar-kalinliklari.aspx
 • Atalay, İ. (2008). Ekosistem Ekolojisi ve Coğrafyası, Cilt I-II, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayınları, İzmir.
 • Atasoy, B. & Kurter, F. Ö. (2005). Küreselleşme ve spor. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 11-22.
 • Avery, T.E. & Berlin, G.L. (1992). Fundamentals of Remote Sensing and Airphoto Interpretation, New York: Macmillan.
 • Badhwar, G.D. (1985). Classification of Corn and Soybeans Using Multitemporal Thematic Mapper Data, Remote Sensing of Environment, 16:175-181.
 • Campbell, N.A., Reece, J.B. & Mitchell, L.G. (2002). Biologi. Jilid 1. Edisi Kelima. Alih Bahasa: Wasmen. Jakarta: Penerbit Erlangga.
 • Campbell, J.B & Wynne, R.H. (2011). Introduction to Remote Sensing. Fifth edition, The Guilford Press, NY, USA.
 • Clark, R.N. & Swayze, G.A. (1995). Mapping Minerals, Amorphous Materials, Environmental Materials, Vegetation, Water, Ice and Snow, and Other Materials: The USGS Tricorder Algorithm, Summaries of The Fifth Annual JPL Airborne Earth Science Workshop, JPL Publication 95-1, Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, CA, 95: 39-40.
 • Dozier, J. & Painter, T.,H. (2004). Multispectral and Hyperspectral Remote Sensing of Alpine Snow Properties, Annual Review of Earth and Planetary Science, 32: 465-494.
 • Elsasser, H. & Burki, R. (2002). Climate change as a threat to tourism in the Alps. Climate Research, 20, 253-257.
 • Gümüş, H. (2016). Rekreasyonel Alanların Kullanım Etkenlerinin İncelenmesi, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Ankara.
 • Hall, D. K., Foster, J. L., Chang, A. T. C., Benson, C. S. & Chien, J. Y. L. (1998). Determination of Snow-Covered Area In Different Land Covers In Central Alaska From Aircraft Data, Nisan 1995, Ann. Glaciol. 26:149–155.
 • Heady, H.F. & Child, R.D. (1994). Introductory Geographic Information Systems, Boulder, CO: Westview Press.
 • Irak, H. (2009). SAR Sistem ve Teknolojileri, Elektrik Mühendisliği Odası Yayınları, 437: 86-90, Ankara.
 • Joughin, I. (2010). Greenland Flow Variability From Ice-Sheet-Wide Velocity Mapping, Journal of Glaciology, 56 (197): 415-430.
 • Kaya, G. (2009). Determination of Outdoor Recreation Potential: Case of The City of Bartın And Its Environs, Turkey, Fresenius Environmental Bulletin, 18 (8): 1513-1524.
 • Kaya, G. (2018). Kayseri'nin Kış Turizm Potansiyeli ve Tercih Edilmesindeki Sebepler: Erciyes Örneği, Seyahat İşletmeciliği ve Turist Rehberliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Konya.
 • Kämpf, R. & Kaspar, W. (2005). Erfolgsfaktoren im Alpinen Tourismus, BAK Basel Economics, seco Publikation Direktion für Standortförderung, IBC Report 2005, Basel.
 • Katırcı, H. & Oyman, M. (2011). Spor Merkezlerinde Tüketici Tatmini ve Sadakat, Niğde Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Dergisi, 5(2), 90-100.
 • Koşan, A. (2012). Kış Sporları Turizmi – Kayak Turistlerinin Kış Turizm Merkezlerini Algı ve Değerlendirmelerine Ait Bir Araştırma (Palandöken’de Bir Uygulama), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2013 17 (2): 293-324.
 • Rignot, E. (2008). Recent Antarctic Ice Mass Loss From RADAR Interferometry and Regional Climate Modelling, Nature Geoscience, 1 (2): 106-110.
 • Url-1. (2023). Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. Retrieved August 12, 2023, from https://van.ktb.gov.tr/TR-52093/genel-bilgiler.html.
 • Wynne, R. H. (1998). Satellite Monitoring of Lake Ice Breakup On The Laurentian Shield (1980-1994), Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 64 (6): 607-617.
 • Yeler, O. (2021). Seyhan Havzası Örneğinde Kış Rekreasyon Alanı Belirlemede Uzaktan algılama ve CBS Tabanlı Model Geliştirme, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Adana.
 • Yeler, O. & Berberoğlu, S. (2023). Interferometric SAR Technique in Remote Sensing and GIS Based Planning Studies. Innovative Research In Architecture, Planning And Design, 149–171. https://doi.org/10.59287/irapd.490
 • Yorulmaz, E. (2019). Eskişehir’de Rekreasyonel Faaliyetlerin Dağılışı, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
APA YELER O (2023). Testing the Suitability of Snow Depth in Winter Recreation Areas in Cities in the Republican Period with InSAR Technique: Abalı Ski Center Example. , 2579 - 2594. 10.35674/kent.1352833
Chicago YELER OKAN Testing the Suitability of Snow Depth in Winter Recreation Areas in Cities in the Republican Period with InSAR Technique: Abalı Ski Center Example. (2023): 2579 - 2594. 10.35674/kent.1352833
MLA YELER OKAN Testing the Suitability of Snow Depth in Winter Recreation Areas in Cities in the Republican Period with InSAR Technique: Abalı Ski Center Example. , 2023, ss.2579 - 2594. 10.35674/kent.1352833
AMA YELER O Testing the Suitability of Snow Depth in Winter Recreation Areas in Cities in the Republican Period with InSAR Technique: Abalı Ski Center Example. . 2023; 2579 - 2594. 10.35674/kent.1352833
Vancouver YELER O Testing the Suitability of Snow Depth in Winter Recreation Areas in Cities in the Republican Period with InSAR Technique: Abalı Ski Center Example. . 2023; 2579 - 2594. 10.35674/kent.1352833
IEEE YELER O "Testing the Suitability of Snow Depth in Winter Recreation Areas in Cities in the Republican Period with InSAR Technique: Abalı Ski Center Example." , ss.2579 - 2594, 2023. 10.35674/kent.1352833
ISNAD YELER, OKAN. "Testing the Suitability of Snow Depth in Winter Recreation Areas in Cities in the Republican Period with InSAR Technique: Abalı Ski Center Example". (2023), 2579-2594. https://doi.org/10.35674/kent.1352833
APA YELER O (2023). Testing the Suitability of Snow Depth in Winter Recreation Areas in Cities in the Republican Period with InSAR Technique: Abalı Ski Center Example. Kent Akademisi (Online), 16(4), 2579 - 2594. 10.35674/kent.1352833
Chicago YELER OKAN Testing the Suitability of Snow Depth in Winter Recreation Areas in Cities in the Republican Period with InSAR Technique: Abalı Ski Center Example. Kent Akademisi (Online) 16, no.4 (2023): 2579 - 2594. 10.35674/kent.1352833
MLA YELER OKAN Testing the Suitability of Snow Depth in Winter Recreation Areas in Cities in the Republican Period with InSAR Technique: Abalı Ski Center Example. Kent Akademisi (Online), vol.16, no.4, 2023, ss.2579 - 2594. 10.35674/kent.1352833
AMA YELER O Testing the Suitability of Snow Depth in Winter Recreation Areas in Cities in the Republican Period with InSAR Technique: Abalı Ski Center Example. Kent Akademisi (Online). 2023; 16(4): 2579 - 2594. 10.35674/kent.1352833
Vancouver YELER O Testing the Suitability of Snow Depth in Winter Recreation Areas in Cities in the Republican Period with InSAR Technique: Abalı Ski Center Example. Kent Akademisi (Online). 2023; 16(4): 2579 - 2594. 10.35674/kent.1352833
IEEE YELER O "Testing the Suitability of Snow Depth in Winter Recreation Areas in Cities in the Republican Period with InSAR Technique: Abalı Ski Center Example." Kent Akademisi (Online), 16, ss.2579 - 2594, 2023. 10.35674/kent.1352833
ISNAD YELER, OKAN. "Testing the Suitability of Snow Depth in Winter Recreation Areas in Cities in the Republican Period with InSAR Technique: Abalı Ski Center Example". Kent Akademisi (Online) 16/4 (2023), 2579-2594. https://doi.org/10.35674/kent.1352833