Yıl: 2023 Cilt: 4 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 124 - 142 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.53501/rteufemud.1335421 İndeks Tarihi: 07-01-2024

Mikro Hareketlilik Sistemlerinin Altyapı ve Toplumsal İhtiyaçlar Kapsamında Değerlendirilmesi

Öz:
Ulaştırma, ülke ekonomisi ve toplumun refah düzeyi üzerinde etkilidir. Bunun alt kümesi olan hareketlilik ise insanların dilediği gibi seyahat edebilmesi, yaşam kalitesini artırması ve ülke iç pazarının ticaret hacmi üzerinde etkili olmaktadır. Gelecek yıllarda Dünya üzerindeki petrol kaynaklarının azalmasıyla petrol fiyatlarında artışların yaşanması beklenmekte olup, bunun da mikro hareketlilik araç ve teknolojilerine olan ihtiyaç ve talebi daha da artıracağı aşikârdır. Bu çalışmada, 21. yüzyılda kentsel nüfusun artması, insanların tekil ulaşım araçlarına rağbet göstermesi ve sürdürülebilir enerji kaynaklı yakıt teknolojilerinin gelişimi ile birlikte, elektrikli araçların popüler hale geldiği gerçeğine ulaşılmıştır. Bu kapsamda; mikro hareketlilik unsurlarının gelişimi, ulusal ve uluslararası düzeyde kullanımı, altyapı ihtiyacı ve eksikliklerinin tespit edilerek ortaya konulması için geniş katılımlı bir anket çalışması yapılmış ve Türkiye’nin önde gelen paylaşımlı skuter sistemlerinden birinin kurucusu ile röportaj gerçekleştirilmiştir. Farklı eğitim, yaş, sosyo-kültürel düzeylere sahip katılımcılar ile firma yetkililerinin görüş ve talepleri doğrultusunda; mikro hareketlilik ulaşım araçları için öncelikle ulusal düzeyde farkındalığın oluşturulması ve halkın bu araçların temin ile kullanımı konusunda bilgilendirilmesi gerektiği tespit edilmiştir. Mevcut kullanımla ilgili olarak ise; mikro hareketlilik araçlarına ayrılan yol ağının genişletilmesi, güvenlik amaçlı ekipmanların kolay temin edilebilir olması ve zorunlu hale getirilmesi gerektiği tespit edilmiştir. Ayrıca desteklerin arttırılarak bireysel veya paylaşımlı mikro hareketlilik araçlarının daha uygun fiyatla arz edilmesi ve şarj istasyonları ile park alanlarının yaygınlaştırılmasına ihtiyaç duyulduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelime: Mikro hareketlilik Sürdürülebilir ulaşım Kent içi ulaşım Bisiklet Skuter

Evaluation of Micro Mobility Systems within the Scope of Infrastructure and Social Needs

Öz:
Transportation is effective on the country's economy and the welfare level of the society. Mobility, which is a subset of transportation, has an impact on the ability of people to travel as they wish, increasing the quality of life and the trade volume of the country's domestic market. In the coming years, it is expected that there will be an increase in oil prices with the decrease in oil resources in the world, which will further increase the need and demand for micro mobility tools and technologies. In this study, it has been reached the fact that electric vehicles have become popular in the 21st century, with the increase in urban population, people's demand for individual transportation vehicles and the development of sustainable energy-based fuel technologies. In this context; a large- scale survey was conducted to identify and reveal the development of micro-mobility elements, their use at national and international level, infrastructure needs and deficiencies, and an interview was held with the founder of one of Turkey's leading shared scooter systems. In line with the opinions and demands of the participants with different education, age, socio-cultural levels and company officials; it has been determined that first of all, it is necessary to raise awareness at the national level for micro-mobility transportation vehicles and to inform the public about the procurement and use of these vehicles. Regarding the current usage; it has been determined that the road network reserved for micro mobility vehicles should be expanded, equipment for security purposes should be easily available and should be made compulsory. In addition, it has been concluded that there is a need for individual or shared micro-mobility vehicles to be offered at more affordable prices by increasing the support and to expand the charging stations and parking areas.
Anahtar Kelime: Micro mobility Sustainable transportation Urban transportation Bicycle Scooter

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Altuntaş, S.T., Eyigün, Y. (2021). Sürdürülebilir kent içi ulaşım politikaları raylı sistemler örneği. Teknoloji ve Uygulamalı Bilimler Dergisi, 3(2), 217-233.
 • Clewlow, R.R. (2019). The micro-mobility revolution: the introduction and adoption of electric scooters in the United States (No. 19-03991).
 • De Maio, P. (2009). Bike-sharing: history, impacts, models of provision, and future. Journal of Public Transportation, 12(4), 41-56. https://doi.org/10.5038/2375-0901.12.4.3
 • Dia, H. (2019). Banning ‘tiny vehicles’ would deny us smarter ways to get around our cities. The Conversation. https://theconversation. com/banning-tiny-vehicles-would-deny-us- smarter-ways-toget-around-our-cities-113111
 • Fong, J., McDermott, P., Lucchi, M. (2019). Micro- mobility, e-scooters and implications for higher education. UPCEA Center for Research and Strategy.
 • Government Office for Science, (2019). A time of unprecedented in the transport system. Government Office for Science Resmi Raporu. Web sitesi: https://www.gov.uk/government/publications /future-of-mobility adresinden alındı, Erişim Tarihi: 18.09.2023.
 • Güldür, H., Karaçor, F., Hatipoğlu, S., Çubuk, M.K. (2022). A new mode of urban transportation: e-scooter and suggestions for application Türkiye. Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 8(1), 60-73. https://doi.org/10.30855/gmbd.2022.01.04
 • Heineke, K., Kloss, B., Scurtu, D., Weig, F. (2019). Micromobility’s 15,000-mile checkup. McKinsey Co. Autom. Assem.
 • Ilıcalı, M., Camkesen, N., Kızıltaş, M.Ç., Ergin, E. (2015). İstanbul' da Kentiçi Ulaştırma Sistemleri ve AB Ülkeleri ile Karşılaştırmalı bir Değerlendirme. 7. Kentsel Altyapı Sempozyumu, (s. 395-636). Trabzon.
 • Kaufman, Sarah, Buttenwieser, L. (2018). The state of scooter sharing in United States cities.
 • Kipman, Y. (2022). Skuter ile ilgili Sektördeki Eksikliklerin Tespit Edilmesi-Öneriler. (E. E. KASAP, Röportaj Yapan).
 • Liyanage, S., Dia, H., Abduljabbar, R., Bagloee, S.A. (2019). Flexible mobility on-demand: An environmental scan. Sustain. 11.
 • Machado, C.A.S., de Salles Hue, N.P.M., Berssaneti, F.T., Quintanilha, J.A. (2018). An overview of shared mobility. Sustainability 10, 4342.
 • May, T. (2022). Home » News » Micromobility » TIER Acquires Fantasmo to Improve e-Scooter Parking. Nisan 10, 2022 tarihinde Futuretransport-News Web Sitesi: https://futuretransport-news.com/tier- acquires-fantasmo-to-improve-e-scooter- parking/ adresinden alındı, Erişim Tarihi: 24.01.2023.
 • Sarıışık, B.E., Yalçıner Ercoşkun, Ö. (2021). Dünyada ve Türkiye'de mikro hareketlilikte e-scooter sistemleri. Eksen Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi, 2(1), 72-94.
 • Scurtu, D., Heineke, K., Kloss, B. (2019). Micromobility: Industry progress, and a closer look at the case of Munich. McKinsey Co. Autom. Assem.
 • Shaheen Susan, P., Cohen, A., Chan, N., Bansal, A. (2020). Chapter 13 - Sharing strategies: carsharing, shared micromobility (bikesharing and scooter sharing), transportation network companies, microtransit, and other innovative mobility modes. eScholarship, University of California.
 • Shaheen, S., Chan, N. (2016). Mobility and the sharing economy: Potential to facilitate the first-and last-mile public transit connections. Built Environment, 42, 573–7960.
 • Shaheen, S., Cohen, A., Zohdy, I. (2016a). Shared mobility: current practices and guiding principles. United States. Federal Highway Administration
 • Shaheen, S.A., Cohen, A.P., Zohdy, I.H., Kock, B. (2016b). Smartphone applications to influence travel choices: practices and policies. United States. Federal Highway Administration.
 • Shaheen, S.A., Guzman, S., Zhang, H. (2010). Bikesharing in Europe, the Americas, and Asia: past, present, and future. Transportation Research Record, 2143, 159–167. https://doi.org/10.3141/2143-20
 • Sözen, S. (2021). Konular>Yatırım>Avrupa’da faaliyet gösteren mikro mobilite girişimi Voi, 115 milyon dolar yatırım aldı. Nisan 16, 2022 tarihinde egirişim: https://egirisim.com/2021/12/21/avrupada- faaliyet-gosteren-mikro-mobilite-girisimi- voi-115-milyon-dolar-yatirim-aldi/ adresinden alındı, Erişim Tarihi: 16.01.2023.
 • Sperling, D. (2018). Three Revolutions Steering Automated, Shared, and Electric Vehicles to a Better Future, 1st ed. 20. Ed.
 • T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı. (2021, Aralık 21). Türkiye Bisiklet Yolu Ağı Master Planı. Master Plan, 1. Ankara: T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı.
 • Møller, T.H., Simlett, J. (2020). Micromobility: moving cities into a sustainable future EY EYGM Ltd.
 • Tiwari, A. (2019). Micro-mobility: the next wave of urban transportation in India.
 • TÜİK (2022a) Dış Ticaret İstatistikleri https://data.tuik.gov.tr/Bulten/DownloadIstati stikselTablo?p=z0lwTtyxWEca8guW2dnOZ okgazzQkT5l2mTRzjq6uh1oO/oe8eOe5svBa xf3cTvI
 • TÜİK (2022b) Motorlu Kara Taşıtları https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Moto rlu-Kara-Tasitlari-Aralik-2022-49436
APA Ekici Ü, E, Büdeyri B (2023). Mikro Hareketlilik Sistemlerinin Altyapı ve Toplumsal İhtiyaçlar Kapsamında Değerlendirilmesi. , 124 - 142. 10.53501/rteufemud.1335421
Chicago Ekici Üsame, Emre,Büdeyri Bilge Mikro Hareketlilik Sistemlerinin Altyapı ve Toplumsal İhtiyaçlar Kapsamında Değerlendirilmesi. (2023): 124 - 142. 10.53501/rteufemud.1335421
MLA Ekici Üsame, Emre,Büdeyri Bilge Mikro Hareketlilik Sistemlerinin Altyapı ve Toplumsal İhtiyaçlar Kapsamında Değerlendirilmesi. , 2023, ss.124 - 142. 10.53501/rteufemud.1335421
AMA Ekici Ü, E,Büdeyri B Mikro Hareketlilik Sistemlerinin Altyapı ve Toplumsal İhtiyaçlar Kapsamında Değerlendirilmesi. . 2023; 124 - 142. 10.53501/rteufemud.1335421
Vancouver Ekici Ü, E,Büdeyri B Mikro Hareketlilik Sistemlerinin Altyapı ve Toplumsal İhtiyaçlar Kapsamında Değerlendirilmesi. . 2023; 124 - 142. 10.53501/rteufemud.1335421
IEEE Ekici Ü, E,Büdeyri B "Mikro Hareketlilik Sistemlerinin Altyapı ve Toplumsal İhtiyaçlar Kapsamında Değerlendirilmesi." , ss.124 - 142, 2023. 10.53501/rteufemud.1335421
ISNAD Ekici, Üsame vd. "Mikro Hareketlilik Sistemlerinin Altyapı ve Toplumsal İhtiyaçlar Kapsamında Değerlendirilmesi". (2023), 124-142. https://doi.org/10.53501/rteufemud.1335421
APA Ekici Ü, E, Büdeyri B (2023). Mikro Hareketlilik Sistemlerinin Altyapı ve Toplumsal İhtiyaçlar Kapsamında Değerlendirilmesi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 4(2), 124 - 142. 10.53501/rteufemud.1335421
Chicago Ekici Üsame, Emre,Büdeyri Bilge Mikro Hareketlilik Sistemlerinin Altyapı ve Toplumsal İhtiyaçlar Kapsamında Değerlendirilmesi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 4, no.2 (2023): 124 - 142. 10.53501/rteufemud.1335421
MLA Ekici Üsame, Emre,Büdeyri Bilge Mikro Hareketlilik Sistemlerinin Altyapı ve Toplumsal İhtiyaçlar Kapsamında Değerlendirilmesi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.4, no.2, 2023, ss.124 - 142. 10.53501/rteufemud.1335421
AMA Ekici Ü, E,Büdeyri B Mikro Hareketlilik Sistemlerinin Altyapı ve Toplumsal İhtiyaçlar Kapsamında Değerlendirilmesi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2023; 4(2): 124 - 142. 10.53501/rteufemud.1335421
Vancouver Ekici Ü, E,Büdeyri B Mikro Hareketlilik Sistemlerinin Altyapı ve Toplumsal İhtiyaçlar Kapsamında Değerlendirilmesi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2023; 4(2): 124 - 142. 10.53501/rteufemud.1335421
IEEE Ekici Ü, E,Büdeyri B "Mikro Hareketlilik Sistemlerinin Altyapı ve Toplumsal İhtiyaçlar Kapsamında Değerlendirilmesi." Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 4, ss.124 - 142, 2023. 10.53501/rteufemud.1335421
ISNAD Ekici, Üsame vd. "Mikro Hareketlilik Sistemlerinin Altyapı ve Toplumsal İhtiyaçlar Kapsamında Değerlendirilmesi". Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 4/2 (2023), 124-142. https://doi.org/10.53501/rteufemud.1335421