Yıl: 2011 Cilt: 0 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 85 - 104 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Türk ceza Hukukunda cezaların içtimai kurumunun düzenlenmesi gerektiği üzerine

Öz:
Makalede cezaların içtimaı kurumu incelenmiştir. Mevzuatımızda yer almayan cezaların içtimaı kurumu, Alman Ceza Kanunu ile 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ışığında incelenmiş ve buna ilişkin başlıca sistemler anlatılarak, kurumun gerekliliği ve yokluğundan kaynaklanabilecek sakıncalar üzerinde durulmuştur.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk

On the necessity of the institution of the concurrence of punishments in the Turkey penal law

Öz:
This article intends to analyse the concurrence of punishments. Institution for concurrence of crimes that does not exist in Turkish legislation is analyzed in the light of German Criminal Code and 765 of Turkish Criminal Code. The major systems on the subject are examined and the necessity of such an institution is argued out.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • ARTUK, Mehmet Emin/GÖKCEN, Ahmet/YENİDÜNYA, Ahmet Caner, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Turhan Kitabevi Yay., Ankara 2007.
 • BECCARIA, Cesare, Suçlar ve Cezalar Hakkında (çev. Sami Selçuk), İmge Yay., Ankara 2004.
 • CENTEL, Nur/ZAFER, Hamide/ÇAKMUT, Özlem, Türk Ceza Hukukuna Giriş, 3. B., Beta Yay., İstanbul 2005.
 • ÇINAR, Ali Rıza, Türk Ceza Hukukunda Cezalar, Turhan Kitabevi, Ankara 2005.
 • ÇOLAK, Haluk/ALTUN, Uğurtan, Türk Ceza Hukukunda Ceza ve Güvenlik Tedbirleri, Bilge Yay., Ankara 2007.
 • DEMİRBAŞ, Timur, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Seçkin Yay., 2. B., Ankara 2005.
 • DEMİRBAŞ, Timur, “Tekerrür, Erteleme, Koşullu Salıverilme ve Zamanaşımı”, in:Türk Ceza Kanununun 2 Yılı Teori ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Türk Ceza Hukuku Derneği Yayınları No:10, İstanbul 2008.
 • DOMİNANT Mevzuat ve İçtihat Programı.
 • DÖNMEZER, Sulhi/ERMAN, Sahir, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, C:II, Beta Yay., 12. B., İstanbul 1999.
 • DÖNMEZER, Sulhi/ERMAN, Sahir, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, C:III, Beta Yay., 12. B., İstanbul 1997.
 • GEDİK, Doğan, “Türk Ceza Kanununda ve Yeni Türk Ceza Kanunu Tasarısında Cezaların İçtimaı (Toplanması) Sistemi”, ”, http://yeniforumuz.biz/showthread. php?402262-T%C^%BCrk-ceza-kanununda-ve-yeniceza- kanunu-tasarisinda-cezaların-i%C%A7timaisistemi (20 Mayıs 2011)
 • GİDEN, Yıldıray, Türk Ceza Hukukunda Koşullu Salıverme (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008, http:// tez2.yok.gov.tr/ (3 Ağustos 2011).
 • GÜNAY, Erhan, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Kakkında Kanun ve İlgili Mevzuat, Seçkin Yay., Ankara 2006.
 • GÜNAY, Erhan, Türk İnfaz Hukuku, 4.B., Seçkin Yay., Ankara 2002.
 • FEYZİOĞLU, Metin/GÜNGÖR, Devrim, “Cezaların Toplanması ve Koşullu Salıverilme İlişkisi”, TBB Dergisi, Y:2007, S:69, Ankara 2007, 51-54.
 • HAKERİ, Hakan, Ceza Hukuku Temel Bilgiler, 3. B., Seçkin Yay., Ankara 2008.
 • HAKERİ, Hakan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Seçkin Yay., 7.B., Ankara 2008.
 • HAKERİ, Hakan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 10. B., Adalet Yayınevi, Ankara 2011.
 • İÇEL, Kayıhan, Suçların İçtimaı, İstanbul 1972.
 • İÇEL, Kayıhan/SOKULLU/AKINCI, Füsun/ÖZGENÇ, İzzet/SÖZÜER, Adem/MAHMUTOĞLU, S. Fatih/ÜNVER, Yener, İçel Yaptırım Teorisi, Beta Yay., İstanbul 2000.
 • JESCHECK, Hans-Heinrich, Almanya Federal Cumhuriyeti Ceza Hukukuna Giriş (çev. Feridun Yenisey), Beta Y., İstanbul 1989.
 • KARAKAŞ DOĞAN, Fatma, Cezanın Amacı ve Hapis Cezası, Legal Yay., İstanbul 2010.
 • KAZANCI Hakemli Hukuk Dergisi, Temmuz-Ağustos 2008, S:47-48, İstanbul 2008.
 • KOCA, Mahmut, “Fikri İçtima”, Ceza Hukuku Dergisi, Y:2, S:4, Ağustos 2007, 197-221.
 • KOCA, Mahmut/ÜZÜLMEZ, İlhan, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 2.B., Seçkin Yay., Ankara 2009.
 • KUNTER, Nurullah, Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, Fakülteler Matbaası, İstanbul 1978.
 • MAGNOL, Vidal, Ceza Hukuku (çev.Şinasi Z. Devrin), Yeni Cezaevi Matbaası, Ankara 1946.
 • OTACI, Cengiz, “Türk Ceza Hukukunda Suçların ve Cezaların İçtimaı”, http://www.yeniforumuz. biz/showthread.php?401399-T%C3%BCrkceza- hukukunda-su%C3%A7lar%C4%B1n-vecezalar% C4%B1n-i%C3%A7tima%C4%B1(4 Ağustos 2011).
 • ÖNDER, Ayhan, Ceza Hukuku Dersleri, Filiz Kitabevi, İstanbul 1992.
 • ÖZBEK, Veli Özer, İnfaz Hukuku, Orion Yay., Ankara 2007.
 • ÖZGENÇ, İzzet, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Seçkin Yay., Ankara 2006.
 • ÖZGENÇ, İzzet, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Seçkin Yay., Ankara 2008.
 • ÖZTÜRK, Bahri/ERDEM, Mustafa Ruhan, Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri, Seçkin Yay., 9. B., Ankara 2006.
 • PRADEL, Jean, Çağdaş Sistemlerde Karşılaştırmalı Ceza Usul Hukuku (çev. Sulhi Dönmezer), Beta Yay., İstanbul 2000.
 • ROXİN, Claus, “Yeni TCK ile Türkiye Avrupa’ya Dahil Oluyor”, in: HPD ile Röportaj, S:2, Sonbahar 2004, 21-24.
 • YENİSEY, Feridun/PLAGEMANN, Gottfried (çev), Alman Ceza Kanunu, Beta Yay., İstanbul 2009.
 • YILMAZ, Ejder, Hukuk Sözlüğü, 4. B., Yetkin Yay., Ankara 1992.
 • YILDIZ, Ali Kemal, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, İstanbul Barosu Yay., İstanbul 2007.
APA DOĞAN F (2011). Türk ceza Hukukunda cezaların içtimai kurumunun düzenlenmesi gerektiği üzerine. , 85 - 104.
Chicago DOĞAN Fatma Karakaş Türk ceza Hukukunda cezaların içtimai kurumunun düzenlenmesi gerektiği üzerine. (2011): 85 - 104.
MLA DOĞAN Fatma Karakaş Türk ceza Hukukunda cezaların içtimai kurumunun düzenlenmesi gerektiği üzerine. , 2011, ss.85 - 104.
AMA DOĞAN F Türk ceza Hukukunda cezaların içtimai kurumunun düzenlenmesi gerektiği üzerine. . 2011; 85 - 104.
Vancouver DOĞAN F Türk ceza Hukukunda cezaların içtimai kurumunun düzenlenmesi gerektiği üzerine. . 2011; 85 - 104.
IEEE DOĞAN F "Türk ceza Hukukunda cezaların içtimai kurumunun düzenlenmesi gerektiği üzerine." , ss.85 - 104, 2011.
ISNAD DOĞAN, Fatma Karakaş. "Türk ceza Hukukunda cezaların içtimai kurumunun düzenlenmesi gerektiği üzerine". (2011), 85-104.
APA DOĞAN F (2011). Türk ceza Hukukunda cezaların içtimai kurumunun düzenlenmesi gerektiği üzerine. Ankara Barosu Dergisi, 0(3), 85 - 104.
Chicago DOĞAN Fatma Karakaş Türk ceza Hukukunda cezaların içtimai kurumunun düzenlenmesi gerektiği üzerine. Ankara Barosu Dergisi 0, no.3 (2011): 85 - 104.
MLA DOĞAN Fatma Karakaş Türk ceza Hukukunda cezaların içtimai kurumunun düzenlenmesi gerektiği üzerine. Ankara Barosu Dergisi, vol.0, no.3, 2011, ss.85 - 104.
AMA DOĞAN F Türk ceza Hukukunda cezaların içtimai kurumunun düzenlenmesi gerektiği üzerine. Ankara Barosu Dergisi. 2011; 0(3): 85 - 104.
Vancouver DOĞAN F Türk ceza Hukukunda cezaların içtimai kurumunun düzenlenmesi gerektiği üzerine. Ankara Barosu Dergisi. 2011; 0(3): 85 - 104.
IEEE DOĞAN F "Türk ceza Hukukunda cezaların içtimai kurumunun düzenlenmesi gerektiği üzerine." Ankara Barosu Dergisi, 0, ss.85 - 104, 2011.
ISNAD DOĞAN, Fatma Karakaş. "Türk ceza Hukukunda cezaların içtimai kurumunun düzenlenmesi gerektiği üzerine". Ankara Barosu Dergisi 3 (2011), 85-104.