Yıl: 2023 Cilt: 8 Sayı: Special Issue Sayfa Aralığı: 58 - 83 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.30785/mbud.1334693 İndeks Tarihi: 23-01-2024

Yaşanan Depremlerin Kullanıcıların Konut Tercihlerine Etkisi: KTÜ Mimarlık Bölümü Öğrencileri Örneği

Öz:
Yer kabuğunda aniden meydana gelen sarsıntılarla oluşan depremler, mimarlık ve inşaat alanları için özellikle önemlidir. Çünkü depremler nedeniyle yıkılan, hasar gören her yapı insan hayatını tehlikeye atmakta ve hatta büyük ölçüde can kayıplarına neden olmaktadır. Oysa sağlam, güvenilir, deprem yönetmeliklerine ve inşa süreçlerine uygun yapılan her yapı insan hayatını kurtarmaktadır. Depremler meydana geldikleri bölge başta olmak üzere toplum üzerinde sosyal, psikolojik, ekonomik etkilere sebep olmaktadır. Özellikle kullanıcılar tarafından en temel yaşam birimi olan konuta olan güven sorgulanmakta; konut tercihleri, beklentileri, konuttaki önem ve öncelik sıralamaları değişmektedir. 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen ve 45 bin can kaybına sebep olan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında bu sorgulamalar yeniden yapılmaya başlanmıştır. Bu kapsamda ele alınan çalışmada, Kahramanmaraş depremlerinden sonra mimari açıdan en çok ihtiyaç duyulan yapı birimi olan konuta ilişkin tercihlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu tercihlerin deprem öncesinde ne olduğu, deprem sonrasında nasıl değiştiği ve şekillendiği konusunda mimarlık öğrencilerinin katılımı ile bir inceleme gerçekleştirilmiştir.
Anahtar Kelime: Kahramanmaraş depremleri mimarlık öğrencileri konut tercihleri

The Effects of the Earthquakes on the Housing Preferences of the Users: The Example of KTU Architecture Department Students

Öz:
Earthquakes caused by sudden tremors in the earth’s crust are particularly important for architecture and construction. Because every building that is destroyed or damaged due to earthquakes endangers human life and even causes loss of life to a great extent. However, every building that is resistant, reliable and built-in accordance with earthquake regulations and construction processes saves human life. Earthquakes cause social, psychological and economic effects on society, especially in the region where they occur. In particular, the trust in the home, which is the most basic unit of life, is questioned by the users, housing preferences, expectations, importance and priority in housing are changing. After the Kahramanmaraş centered earthquakes that took place on February 6, 2023, and caused the loss of 45 thousand of people, these inquiries were started again. This study, it was aimed to determine the housing preferences, which is the most needed building unit in terms of architecture after the Kahramanmaraş earthquakes. A study was conducted with the participation of architecture students on what these preferences were before the earthquake and how they changed and shaped after the earthquake.
Anahtar Kelime: Kahramanmaraş earthquakes architecture students housing preferences.

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • AFAD (2023). Kahramanmaraşta meydana gelen depremler. Access Address: (25.07.2023):https://www.afad.gov.tr/kahramanmarasta-meydana-gelen-depremler-hk- 36#:~:text=06.02.2023%20tarihinde%20Kahramanmaraş%20ili,göre%2045.089%20vatandaşımız%20hayatını%20 kaybetmiştir.
 • Akıncıtürk, N. (2003). Yapı tasarımında mimarın deprem bilinci. Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 8(1), 189-201. DOI:10.17482/uujfe.85305, Access Address (20.05.2023): https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202885.
 • Arcangelis, L. D., Godano, C., Grasso, J. ve Lippiello, E. (2016). Statistical physics approach to earthquake occurrence and forecasting. Physics Reports, 628, 1-91. DOI:10.1016/j.physrep.2016.03.002, Access Address (12.06.2023): https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0370157316300011.
 • Aydın, E. (2021). Bir binanın yapım aşamaları. Access Address (26.07.2023): https://www.emirhanaydin.com.tr/2021/02/bir-binanin-yapim-asamalari.html.
 • Ayyıldız Potur, A. ve Metin, H. (2021). Mimarlık eğitiminde depremin yeri ve depremin eğitsel boyutu: küresel gündem ve Türkiye bağlamı üzerine bir değerlendirme. Megaron, 16 (2), s.223-254. DOI: 10.14744/MEGARON.2020.94210, Access Address (22.10.2023): https://megaronjournal.com/jvi.aspx? pdir=megaron&plng=eng&volume=16&issue=2.
 • Azimi, N. ve Asgary, A. (2013). Rural residents and choice of building earthquake- resistant house: results of a choice experiment study. Environmental Hazards, 12(3-4), 240-257. DOI: 10.1080/17477891.2013.777893, Access Address (11.09.2023): https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17477891.2013.777893.
 • Bevere, L., Ewald, M. ve Wunderlich, S. (2019). A decade of major earthquakes lessons for business, Editor: Paul Ronke, Swiss Re Management Ltd., Swiss Re Institute, Zurich.
 • Boelhouwer, P. ve van der Heijden, H. (2018). The effect of earthquakes on housing market and the quality of life in province of Groningen, the Netherlands. Journal of Housing and the Built Environment, 33, 429-438. DOI:10.1007/s10901-018-9600-y, Access Address (12.06.2023): https://link.springer.com/article/10.1007/s10901- 018-9600-y.
 • Brace, W. F. ve Byerlee, J. D. (1966). Stick-slip as a mechanism for earthquakes. Science, 153, 3739, 990-992. DOI: 10.1126/science.153.3739.990, Access Address (11.09.2023): https://www.science.org/doi/10.1126/science.153.3739.990.
 • Bulut, F., Bohnhoff, M., Eken, T., Janssen, C., Kılıç, T. ve Dresen, G. (2012). The East Anatolian fault zone: Seismotectonic setting and spatiotemporal characteristics of seismicity based on precise earthquake locations. Journal of Geophysical Research, 117, B07304. DOI: 10.1029/2011JB008966, Access Address (09.09.2023): https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2011JB008966.
 • Cansız, S. (2022). Türkiye’de kullanılan deprem yönetmeliklerinin özellikleri ve eşdeğer yatay deprem yükü hesabının değişimi. Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, 14(1), 58-71. DOI:10.29137/umagd.948025, Access Address (20.05.2023): https://dergipark.org.tr/en/download/article- file/1807315.
 • Erel, T. L. ve Adatepe, F. (2007). Traces of historical earthquakes in the ancient city life at the Mediterranean region. Journal of Black Sea/ Mediterranean Environment, 13, 241-252. Access Address (12.06.2023): https://blackmeditjournal.org/wp-content/uploads/4-Traces-of-Historical-earthquakess.pdf.
 • Eyuboğlu, İ. Z. (2020). Türk Dilinin Etimoloji Sözlüğü. İstanbul: Say Yayınları.
 • Etimoloji Sözlüğü (2023). Zelzele. Access Address (26.07.2023): https://www.etimolojiturkce.com/arama/zelzele.
 • Fonseca, F., Papageorgiou, G., Tondelli, S., Ribeiro, P., Conticelli, E., Jabbari, M. ve Ramos, R. (2022). Perceived walkability and respective urban determinants: Insights from Bologna and Porto. Sustainability, 14(9089), 1-19. DOI: 10.3390/su14159089, Access Address (10.04.2023): https://www.mdpi.com/2071-1050/14/15/9089.
 • Güçhan, N. Ş. (2007). Observations on earthquake resistance of traditional timber-framed houses in Turkey. Building and Environment, 42, 840-851. DOI: 10.1016/j.buildenv.2005.09.027, Access Address (23.07.2023), https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360132305004075.
 • Imai, N. (1999). Influence of the great Hanshin-Awaji earthquake disaster on people's preferences for housing and residential areas. Journal of Home Economics of Japan, 50(3), 267-279. ISSN: 09135227, Access Address (06.09.2023): https://www.jstage.jst.go.jp/article/jhej1987/50/3/50_3_267/_pdf/-char/ja.
 • Kamani-Fard, A., Ahmad, M. H. ve Ossen, D. R. (2012). The sence of place in the new homes of post-Bam earthquake reconstruction. International Journal of Disaster Resilience, Built Environment, 3(3), 220-236. DOI: 10.1108/17595901211263611, Access Address (23.07.2023): https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/17595901211263611/full/pdf?casa_token=hdt6h6- QY1IAAAAA:1tFEdCOn__KJ3QkMnDIG3sGh8sDNN2QBNQ87Oaxa11WkiiuuVhPHLX7vnU0bM6PZl98SklZah6_wNyIYK0 Odxbf5EZvRGxT6FUQjSLrZFIHf_MvGWkI.
 • Kandilli Rasathanesi (2023). Deprem bilgileri. Erişim Tarihi (25.07.2023):http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/deprem-bilgileri/buyuk-depremler/#.
 • Karakurt Tosun, E. ve Fırat, Z. (2012). Kentsel mekânlardaki değişimler ve kişilerin konut tercihleri: Bursa örneği. Business and Economics Research Journal, 3(1), 173-195. ISSN: 1309-2448, Access Address (06.09.2023): https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads- manager/upload/BERJ%203(1)12%20Article%2010%20pp.173-195.pdf.
 • Karaşin, İ. B. ve Karaşin, A. (2022). Türk deprem yönetmeliklerinde dolgu duvar etkilerinin tarihsel gelişimi. Ejons International Journal, 6(22), 493-500. DOI: 10.5281/zenodo.7221063, Access Address (20.05.2023): https://zenodo.org/record/7221063.
 • Karaşin, Y., Filiz, M. ve Karagöz, Y. (2023). Depreme yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Afet ve Risk Dergisi, 6(2), 548-561. DOI: 10.35341/afet.1250436. Access Address (20.05.2023): https://dergipark.org.tr/tr/download/article- file/2949804.
 • Karki, J., Matthewman, S. ve Grayman, J. H. (2022). Naya Ghar (A new house): Examining post-earthquake housing reconstruction issues in Nepal. International Journal of Disaster Risk Reduction, 78, 103116, 1-15. DOI:10.1016/j.ijdrr.2022.103116, Access Address (21.07.2023): https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212420922003351.
 • Keleş, S. (2021). Konut tercihi üzerine konut mekânının etkisi: Bir yapısal eşitlik modeli uygulaması. Journal of Awareness, 6(1), 21-28. DOI: 10.26809/joa.6.1.03, Access Address (03.09.2023): https://dergipark.org.tr/tr/pub/joa/issue/60675/894628.
 • Kepenek, E. ve Gençel, Z. (2016). Türkiye’de afet zararlarını azaltma çalışmaları: Mevzuat açısından genel bir değerlendirme. Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, 1(1), 44-50. DOI: 10.30785/mbud.282563, Access Address (30.08.2023): https://dergipark.org.tr/tr/pub/mbud/issue/26840/282563.
 • Khorshidian, A. ve Fayazi, M. (2023). Critical factors to succeed in post-earthquake housing reconstruction in Iran. International Journal of Disaster Risk Reduction, 94, 103786, 1-13. DOI: 10.1016/j.ijdrr.2023.103786, Access Address (12.07.2023): https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212420923002662.
 • Macmillan English Dictionary. (2002). Earthquake. Oxford: Macmillan Publishers Limited.
 • Memiş, S. (2018). Tüketicilerin konut seçimini etkileyen faktörlerin belirlenmesine yönelik bir araştırma. International Journal of Academic Value Studies, 4(20), 652- 665. DOI: 10.33692/avrasyad.543867, Access Address (05.09.2023): https://dergipark.org.tr/tr/pub/avrasyad/issue/44101/543867.
 • Nakagawa, M., Saito, M. ve Yamaga, H. (2007). Earthquake risk and housing rents: Evidence from the Tokyo metropolitan area. Regional Science and Urban Economics, 37, 87-99. DOI: 10.1016/j.regsciurbeco.2006.06.009, Access Address (06.09.2023): https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166046206000597.
 • Odaman Kaya, H. ve Alakavuk, E. (2022). Mevcut bir kamu binasının deprem güvenliğinin incelenmesi. Türk Deprem Araştırma Dergisi, 4(1), 61-72. DOI: 10.46464/tdad.995988, Access Address (20.05.2023): https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1976460.
 • Oluwafemi, J. O., Ofuyatan, O. M., Sadiq, O. M., Oyebisi, S. O., Abolarin, J. S. ve Babaremu, K. O. (2018). Review of world earthquakes. International Journal of Civil Engineering and Technology, 9(9), 440-464. ISSN Print: 0976- 6308, Access Address (15.06.2023): https://iaeme.com/MasterAdmin/Journal_uploads/IJCIET/VOLUME_9_ISSUE_9/IJCIET_09_09_046.pdf.
 • Özbey, V., Şengör, A. M. C., Henry, P., Özeren, M. S., Klein, E. C., Haines J., … Öğretmen, N. (2023). Kinematics of the Kahramanmaraş triple junction: Evidence of shear partitioning. HAL Open Science, hal-04053058, 1-62. Access Address (11.07.2023): https://hal.science/hal-04053058v1/document.
 • Shi, S. ve Naylor, M. (2023). Percieved earthquake risk in housing purchases. Journal of Housing and the Built Environment, 38, 1761-1787. DOI:10.1007/s10901-023-10012-6. Access Address (11.07.2023): https://link.springer.com/article/10.1007/s10901-023-10012-6.
 • Şahin, M., Elitez, İ. ve Yaltırak, C. (2017). How angry was the ancient Greek god Poseidon in 141/142 A.D.? Geophysical Research Abstracts, 19, EGU2017-11964. Access Address (15.06.2023): https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2017/EGU2017-11964.pdf.
 • Şahin, M., Yaltırak, C., Bulut, F. ve Garagon, A. (2022). Stress change generated by the 2019 İstanbul–Silivri earthquakes along the complex structure of the North Anatolian Fault in the Marmara Sea. Earth, Planet and Space, 74(167), 1-16. DOI:10.1186/s40623-022-01706-2, Access Address (23.07.2023): https://earth-planets- space.springeropen.com/articles/10.1186/s40623-022-01706-2.
 • Şener Ayyıldız, S. ve Özbayraktar, M. (2005). Mimarlık eğitiminde depreme dayanıklı yapı tasarımı süreci ve bu süreçte disiplinler arası iletişimin önemi. Deprem Sempozyumu, 23-25 Mart 2005, Kocaeli, (1224-1234). Access Address (22.10.2023): https://www.academia.edu/35844306/M%C4%B0MARLIK_E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%C4%B0NDE_DEPREME_ DAYANIKLI_YAPI_TASARIMI_S%C3%9CREC%C4%B0_VE_BU_S%C3%9CRE%C3%87TE_D%C4%B0S%C4%B0PL%C4%B 0NLER_ARASI_%C4%B0LET%C4%B0%C5%9E%C4%B0M%C4%B0N_%C3%96NEM%C4%B0.
 • Taş, N. (2003). Yerleşim alanlarında olası deprem zararlarının azaltılması. Uludağ Üniversitesi Mühendislik- Mimarlık Fakültesi Dergisi, 8(1), 225-231. DOI: 10.17482/uujfe.25812, Access Address (05.09.2023): https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202888.
 • Thatcher, W. (1993). The earthquake cycle and its role in the long-term deformation of the continental lithosphere. Annali Di Geofisica, 36(2), 13-24. Access Address (23.07.2023), http://activetectonics.asu.edu/ActiveFaultingSeminar/Papers/Thatcher_1993.pdf.
 • Tunç, G. (2015). Depreme dayanıklı bina, bilinçli tüketici ve güven kavramları üzerine inceleme ve öneriler. 3. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, 14-16 Ekim 2015, DEÜ, İzmir, (s.1-10). Access Address (20.05.2023): https://www.researchgate.net/publication/299838713_Depreme_Dayanikli_Bina_Bilincli_Tuketici_ve_Guven_ Kavramlari_Uzerine_Inceleme_ve_Oneriler.
 • Wegener, A. L. (1915). The Origin of Continents and Oceans. Dover Publications, New York.
 • Wikipedia (2023). Türkiye deprem fay hatları. Access Address (20.07.2023): https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye%27deki_depremler_listesi#/media/Dosya:Anatolian_and_Arabic_ Plate.jpg.
 • Yalçın, H., Gülen, L. ve Utkucu, M. (2013). Türkiye ve yakın çevresinin aktif fayları veri bankası ve deprem tehlikesinin araştırılması. Yerbilimleri, 34(3), 133-160. DOI: 10.1029/2008JB006000, Access Address (20.05.2023): https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/145687.
 • YÖK ATLAS. (2023). KTÜ mimarlık programı kontenjan istatistikleri. Access Address: (20.05.2023): https://yokatlas.yok.gov.tr/lisans.php?y=106210335.
 • Zhao, L., Zhou, S., Zhong, J., Ao, Y., Wang, Y., Wang, T. ve Chen, Y. (2022). Rural post-earthquake resettlement mode choices: Empirical case studies of Sichuan, China. Frontiers in Public Health, 10, 861497. DOI: 10.3389/fpubh.2022.861497, Access Address (12.09.2023): https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.861497/full.
APA Elmalı Şen D, yetim e (2023). Yaşanan Depremlerin Kullanıcıların Konut Tercihlerine Etkisi: KTÜ Mimarlık Bölümü Öğrencileri Örneği. , 58 - 83. 10.30785/mbud.1334693
Chicago Elmalı Şen Derya,yetim evşen Yaşanan Depremlerin Kullanıcıların Konut Tercihlerine Etkisi: KTÜ Mimarlık Bölümü Öğrencileri Örneği. (2023): 58 - 83. 10.30785/mbud.1334693
MLA Elmalı Şen Derya,yetim evşen Yaşanan Depremlerin Kullanıcıların Konut Tercihlerine Etkisi: KTÜ Mimarlık Bölümü Öğrencileri Örneği. , 2023, ss.58 - 83. 10.30785/mbud.1334693
AMA Elmalı Şen D,yetim e Yaşanan Depremlerin Kullanıcıların Konut Tercihlerine Etkisi: KTÜ Mimarlık Bölümü Öğrencileri Örneği. . 2023; 58 - 83. 10.30785/mbud.1334693
Vancouver Elmalı Şen D,yetim e Yaşanan Depremlerin Kullanıcıların Konut Tercihlerine Etkisi: KTÜ Mimarlık Bölümü Öğrencileri Örneği. . 2023; 58 - 83. 10.30785/mbud.1334693
IEEE Elmalı Şen D,yetim e "Yaşanan Depremlerin Kullanıcıların Konut Tercihlerine Etkisi: KTÜ Mimarlık Bölümü Öğrencileri Örneği." , ss.58 - 83, 2023. 10.30785/mbud.1334693
ISNAD Elmalı Şen, Derya - yetim, evşen. "Yaşanan Depremlerin Kullanıcıların Konut Tercihlerine Etkisi: KTÜ Mimarlık Bölümü Öğrencileri Örneği". (2023), 58-83. https://doi.org/10.30785/mbud.1334693
APA Elmalı Şen D, yetim e (2023). Yaşanan Depremlerin Kullanıcıların Konut Tercihlerine Etkisi: KTÜ Mimarlık Bölümü Öğrencileri Örneği. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, 8(Special Issue), 58 - 83. 10.30785/mbud.1334693
Chicago Elmalı Şen Derya,yetim evşen Yaşanan Depremlerin Kullanıcıların Konut Tercihlerine Etkisi: KTÜ Mimarlık Bölümü Öğrencileri Örneği. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi 8, no.Special Issue (2023): 58 - 83. 10.30785/mbud.1334693
MLA Elmalı Şen Derya,yetim evşen Yaşanan Depremlerin Kullanıcıların Konut Tercihlerine Etkisi: KTÜ Mimarlık Bölümü Öğrencileri Örneği. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, vol.8, no.Special Issue, 2023, ss.58 - 83. 10.30785/mbud.1334693
AMA Elmalı Şen D,yetim e Yaşanan Depremlerin Kullanıcıların Konut Tercihlerine Etkisi: KTÜ Mimarlık Bölümü Öğrencileri Örneği. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi. 2023; 8(Special Issue): 58 - 83. 10.30785/mbud.1334693
Vancouver Elmalı Şen D,yetim e Yaşanan Depremlerin Kullanıcıların Konut Tercihlerine Etkisi: KTÜ Mimarlık Bölümü Öğrencileri Örneği. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi. 2023; 8(Special Issue): 58 - 83. 10.30785/mbud.1334693
IEEE Elmalı Şen D,yetim e "Yaşanan Depremlerin Kullanıcıların Konut Tercihlerine Etkisi: KTÜ Mimarlık Bölümü Öğrencileri Örneği." Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, 8, ss.58 - 83, 2023. 10.30785/mbud.1334693
ISNAD Elmalı Şen, Derya - yetim, evşen. "Yaşanan Depremlerin Kullanıcıların Konut Tercihlerine Etkisi: KTÜ Mimarlık Bölümü Öğrencileri Örneği". Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi 8/Special Issue (2023), 58-83. https://doi.org/10.30785/mbud.1334693