Yıl: 2023 Cilt: 8 Sayı: Special Issue Sayfa Aralığı: 615 - 630 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.30785/mbud.1332612 İndeks Tarihi: 23-01-2024

Yapısal Olmayan Elemanlarla Deprem Güvenliği Sağlamaya Yönelik Bir Mobilya Tasarım Önerisi

Öz:
Yer kabuğunun kırılması veya kayması sonucu ortaya çıkan enerjinin dalgalar halinde yayılmasıyla oluşan depremler, can ve mal kaybına, yaralanmalara, yapı hasarına neden olabilmektedir. Deprem zararlarının analizinde, yapısal ve yapısal olmayan faktörler ayrımı yapılmaktadır. Binaların temel, kolon, kiriş, döşeme gibi temel yapısal elemanların depreme dayanıklılığının hayati önem taşıdığı bilinmektedir. Bununla birlikte yapısal elemanlar haricinde iç mekânlarda kullanılan her türlü hareketli ve hareketsiz donatının da deprem esnasında ve sonrasında en az yapısal elamanlar kadar önemli olabileceği gerçeği göz ardı edilmemelidir. Bu çalışmanın amacı, deprem sürecinde yapısal olmayan elemanların oluşturduğu risk ve tehlikeleri inceleyerek, deprem ve mobilya ilişkisini ortaya koymak, mobilyalarda depreme karşı güvenlik sağlama yöntemlerini örneklerle açıklamak ve elde edilen bulgular doğrultusunda deprem sırasında ve sonrasında güvenli bir sığınma alanı oluşturulacak bir mobilya tasarım önerisi geliştirmektir.
Anahtar Kelime: Deprem mobilya tasarımı güvenlik iç mimarlık

Furniture Design Proposal for Providing Earthquake Safety with Non-Structural Elements

Öz:
Earthquakes, which occur when the energy resulting from the fracture or slippage of the earth's crust spreads in waves, can cause loss of life and property, injuries and damage to structures. In the analysis of earthquake damages, structural and non-structural factors are distinguished. It is known that the earthquake resistance of basic structural elements of buildings such as foundations, columns, beams and slabs is of vital importance. However, the fact that all kinds of movable and immobile furniture used in interior spaces other than structural elements can be at least as important as structural elements during and after earthquakes should not be ignored. The aim of this study is to reveal the relationship between earthquake and furniture by examining the risks and hazards posed by non-structural elements during the earthquake process, to explain the methods of providing safety against earthquakes in furniture with examples and to develop a furniture design proposal that will create a safe shelter area during and after the earthquake in line with the findings obtained.
Anahtar Kelime: Earthquake furniture design safety interior architecture

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • AFAD. (2018). Türkiye deprem tehlike haritası. Erişim adresi (18.07.2023): https://tdth.afad.gov.tr/
 • AFAD. (2014). Türkiye afet farkındalığı ve afetlere hazırlık araştırması. T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İstanbul.
 • AFAD. (2011). Depreme karşı yapısal olmayan risklerin azaltılması. 8-9. T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İstanbul.
 • Akgüngör, Ç. (2013). Sarsıntı başladığında: Kitlesel afet eğitimi ve deprem anında birey davranışı örneği. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, (49), 29-63. Erişim adresi (21.07.2023): https://dergipark.org.tr/tr/pub/iusiyasal/issue/631/6427
 • Alıcı, M. (2019). Deprem unsuru açısından mobilya kullanımının incelenmesi, Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (2), 4-15. Erişim adresi (21.07.2023): https://dergipark.org.tr/tr/pub/ulasbid/issue/51581/563198
 • Aytöre, S. O. (2005). Depolama ve üretim biçimleri açılarından seri üretilen mobilyaların deprem karşısında insan üzerindeki etkileri, Deprem Sempozyumu, 23-25 Mart 2005, Kocaeli, s. 1251-1260.
 • Berk, M. (2021). İç mekân tasarımında stüdyo daireler için afet ve acil durumlara yönelik risk yönetimi: depreme yönelik modelleme örneği (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Atılım Üniversitesi, Ankara.
 • Casadomia. (2019). Fusuma: The other Japanese sliding panels. Erişim adresi (20.07.2023): https://casadomia.fr/blog/panneau-fusuma.htm
 • Çelikmen, F. (1999). Pratik Hayatta Kalma Rehberi, Sabah, 18 Kasım 1999, s. 19.
 • Demirarslan, D. (2016). The investigation of the housing stock in Turkey and Japan according to the non- structural seismic risks. Artvin Çoruh Üniversitesi Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 2(2), 121-129. Erişim adresi (23.07.2023): http://dacd.artvin.edu.tr/tr/download/article-file/224692
 • Demirarslan, D. (2005). Türk ve Japon konut iç mekânlarında depremsellik açısından konut ve eşya kullanım alışkanlıklarının irdelenmesi. Deprem Sempozyumu, 23-25 Mart 2005, Kocaeli, s. 728-737.
 • Earthquake Country Alliance. (2020). Staying Safe Where the Earth Shakes. California: California Earthquake Authority.
 • Ertaş Beşir, Ş. ve Dereci, Ş. (2021). Deprem sırasında konut iç mekânlarında yapısal olmayan elemanların yarattığı riskler ve alınabilecek önlemler. International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal, 7(42), 350-360. Erişim adresi (22.07.2023): https://smartofjournal.com/files/smartjournal/256214814_5_7.42_ID818_Besir&Dereci_350-360.pdf
 • Kalaylı, M. A., Doğan, O. ve Koç, H. N. (2023). Overturning analysis of household goods during earthquake, Gazi Journal of Engineering Sciences, 9 (1), 144-152. doi:10.30855/gmbd.0705059.
 • Kaneko, M. (2012). Fixing and Layout of Furnitures and Fixtures, Earthquake-resistant Building Design for Architects, The Japan Institute of Architects (JIA) and Japan Aseismic Safety Organization (JASO), Shinkosha Printing Co., Tokyo.
 • Kepenek, E. ve Gençel, Z. (2016). Türkiye’de afet zararlarını azaltma çalışmaları: Mevzuat açısından genel bir değerlendirme. Journal of Architectural Sciences and Applications, 1 (1), 44-50. Erişim adresi (03.08.2023): https://dergipark.org.tr/tr/pub/mbud/issue/26840/282563
 • Misura Emme. (2022). Milano, Technical data sheet. Erişim adresi (20.07.2023): https://www.misuraemme.it/en/products/milano
 • Sivil Savunma Genel Müdürlüğü. (1999). Depremle Yaşamayı Öğrenmeliyiz: Deprem Öncesinde, Sırasında ve Sonrasında Yapılması Gerekenler. Erişim adresi (20.07.2023): https://www5.tbmm.gov.tr/yayinlar/brosurler/deprem_oncesinde_sirasinda_sonrasinda_yapilmasi_gerekenl er.pdf
 • Ulay, G. (2013). Depreme karşı iç mekân donatılarındaki çözümlemeler. II. Ulusal Mobilya Kongresi, Denizli, s. 618- 627.
 • Uzun, O., Perçin, O. ve Küreli, İ. (2015). Mobilya ve iç mekânlarda deprem hazırlıklarının belirlenmesi (Simav ve Düzce örneği). Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi, 15 (2), 183-196. Erişim adresi (21.07.2023): https://dergipark.org.tr/tr/pub/kastorman/issue/17260/180194
 • Winkler, T. ve Meguro, K. (1996). Response of interior rigid body assemblies to dynamic excitation. Eleventh World Conference on Earthquake Engineering, 581.
APA ALTIPARMAKOGLU SAKARYA G, SAKARYA K, PINAR E, BÜKER M (2023). Yapısal Olmayan Elemanlarla Deprem Güvenliği Sağlamaya Yönelik Bir Mobilya Tasarım Önerisi. , 615 - 630. 10.30785/mbud.1332612
Chicago ALTIPARMAKOGLU SAKARYA GOZDE,SAKARYA Kemal,PINAR Emre,BÜKER Makbule Berfin Yapısal Olmayan Elemanlarla Deprem Güvenliği Sağlamaya Yönelik Bir Mobilya Tasarım Önerisi. (2023): 615 - 630. 10.30785/mbud.1332612
MLA ALTIPARMAKOGLU SAKARYA GOZDE,SAKARYA Kemal,PINAR Emre,BÜKER Makbule Berfin Yapısal Olmayan Elemanlarla Deprem Güvenliği Sağlamaya Yönelik Bir Mobilya Tasarım Önerisi. , 2023, ss.615 - 630. 10.30785/mbud.1332612
AMA ALTIPARMAKOGLU SAKARYA G,SAKARYA K,PINAR E,BÜKER M Yapısal Olmayan Elemanlarla Deprem Güvenliği Sağlamaya Yönelik Bir Mobilya Tasarım Önerisi. . 2023; 615 - 630. 10.30785/mbud.1332612
Vancouver ALTIPARMAKOGLU SAKARYA G,SAKARYA K,PINAR E,BÜKER M Yapısal Olmayan Elemanlarla Deprem Güvenliği Sağlamaya Yönelik Bir Mobilya Tasarım Önerisi. . 2023; 615 - 630. 10.30785/mbud.1332612
IEEE ALTIPARMAKOGLU SAKARYA G,SAKARYA K,PINAR E,BÜKER M "Yapısal Olmayan Elemanlarla Deprem Güvenliği Sağlamaya Yönelik Bir Mobilya Tasarım Önerisi." , ss.615 - 630, 2023. 10.30785/mbud.1332612
ISNAD ALTIPARMAKOGLU SAKARYA, GOZDE vd. "Yapısal Olmayan Elemanlarla Deprem Güvenliği Sağlamaya Yönelik Bir Mobilya Tasarım Önerisi". (2023), 615-630. https://doi.org/10.30785/mbud.1332612
APA ALTIPARMAKOGLU SAKARYA G, SAKARYA K, PINAR E, BÜKER M (2023). Yapısal Olmayan Elemanlarla Deprem Güvenliği Sağlamaya Yönelik Bir Mobilya Tasarım Önerisi. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, 8(Special Issue), 615 - 630. 10.30785/mbud.1332612
Chicago ALTIPARMAKOGLU SAKARYA GOZDE,SAKARYA Kemal,PINAR Emre,BÜKER Makbule Berfin Yapısal Olmayan Elemanlarla Deprem Güvenliği Sağlamaya Yönelik Bir Mobilya Tasarım Önerisi. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi 8, no.Special Issue (2023): 615 - 630. 10.30785/mbud.1332612
MLA ALTIPARMAKOGLU SAKARYA GOZDE,SAKARYA Kemal,PINAR Emre,BÜKER Makbule Berfin Yapısal Olmayan Elemanlarla Deprem Güvenliği Sağlamaya Yönelik Bir Mobilya Tasarım Önerisi. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, vol.8, no.Special Issue, 2023, ss.615 - 630. 10.30785/mbud.1332612
AMA ALTIPARMAKOGLU SAKARYA G,SAKARYA K,PINAR E,BÜKER M Yapısal Olmayan Elemanlarla Deprem Güvenliği Sağlamaya Yönelik Bir Mobilya Tasarım Önerisi. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi. 2023; 8(Special Issue): 615 - 630. 10.30785/mbud.1332612
Vancouver ALTIPARMAKOGLU SAKARYA G,SAKARYA K,PINAR E,BÜKER M Yapısal Olmayan Elemanlarla Deprem Güvenliği Sağlamaya Yönelik Bir Mobilya Tasarım Önerisi. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi. 2023; 8(Special Issue): 615 - 630. 10.30785/mbud.1332612
IEEE ALTIPARMAKOGLU SAKARYA G,SAKARYA K,PINAR E,BÜKER M "Yapısal Olmayan Elemanlarla Deprem Güvenliği Sağlamaya Yönelik Bir Mobilya Tasarım Önerisi." Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, 8, ss.615 - 630, 2023. 10.30785/mbud.1332612
ISNAD ALTIPARMAKOGLU SAKARYA, GOZDE vd. "Yapısal Olmayan Elemanlarla Deprem Güvenliği Sağlamaya Yönelik Bir Mobilya Tasarım Önerisi". Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi 8/Special Issue (2023), 615-630. https://doi.org/10.30785/mbud.1332612