Yıl: 2023 Cilt: 16 Sayı: 44 Sayfa Aralığı: 1807 - 1826 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.12981/mahder.1332556 İndeks Tarihi: 06-02-2024

TÜRKLERDE MÜZİKLE TEDAVİ MERKEZLERİNİN GÜNÜMÜZ TEMSİLCİSİ: TÜRK MUSİKİSİNİ ARAŞTIRMA VE TANITMA GRUBU

Öz:
TÜMATA (Türk Musikisini Araştırma ve Tanıtma) grubu Türklerde müzikle tedavi geleneğinin temsilcilerinden biridir. Geleneksel tedavi yöntemi ve müziği bir araya getiren bir anlayışı benimsemiştir. 1976 yılında Türk Musikisini Araştırma ve Tanıtma Grubu olarak kurulan bu grubun amacı müziğin tedavi amaçlı kullanılması ve eski Türklerde 6000 yıllık bir geçmişe sahip olan bu kültürü yaşatmaktır. Repertuar, icra şekilleri, danslar, kıyafetler ve buna benzer modern tıpta yeniden keşfedilen müzik terapinin uygulama malzemeleri TÜMATA grubunun faaliyet konuları içindedir. TÜMATA grubunun bu çalışmalar içinde yaptığı Baksı Dansı, Arşetipikal Hareketler, İmaj Terapi, Makam Müziği ile Reseptif Terapi ve Pentatonik Müzik ile Reseptif Terapi uygulamalarıdır. Bu çalışmada TÜMATA grubunun faaliyet ve çalışmaları ile ilgili yaptıkları çalışmaların kuruluşundan bugüne derinlemesine incelenmesi amaçlanmaktadır. Durumun tespit edilmesinde TÜMATA grubu kurum yöneticisinin görüşüne ihtiyaç duyulmuştur. Nitel yaklaşımla yürütülen çalışmada derinlemesine görüşme tekniği kullanılmıştır. 12 adet açık uçlu sorunun olduğu bir görüşme formu hazırlanmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler neticesinde; TÜMATA grubunun Türk halkının kültür mirasını keşfetmeye ve korumaya çalıştığı, Dr. Güvenç’in modern tıp ile Antik Doğu Müziği ve Hareket Terapisinin uyumuna odaklandığı çalışmalar gerçekleştirdiği, kurum bünyesinde çalışan eğitmenlerin farklı meslek gruplarında uzmanlığı olan kişilerden oluştuğu, eğitim ve tedavilerde, insan sesinin ve geleneksel Türk çalgılarının ağırlıklı olarak kullanıldığı, danışanların başvuru nedenlerinin ağırlıklı olarak stres, kronik ağrı ve duygusal problemleri olduğu, danışanlara verilen terapinin etkisinin ölçülmesinde bir takım cihazların kullanıldığı, danışanların terapi sonrası geri dönütlerinde esenlik duygusuna bağlı olarak rahatladıkları ve öz farkındalıklarının değiştiği, eğitimcilerin uzmanlık alanı ne ise ona göre uygulamalar yapıldığı ve bu uygulamalardan bir bilgi veri tabanı oluşturulduğu, TÜMATA grubunun yaptığı çalışmalar ile artık uluslararası düzeyde de tanındığı sonuçlarına ulaşılmıştır.
Anahtar Kelime: Türk İslam Medeniyetinde Müzikle Tedavi Müzik Tedavi Yerleri TÜMATA Müzikle Tedavi Müzik

REPRESENTRATIVE OF MUSIC THERAPY CENTESER IN TURKISH CULTURE: TURKISH MUSIC RESEARCH AND PROMOTION GROUP

Öz:
TÜMATA (Turkish Music Research and Promotion) group is one of the representatives of the Turkish tradition of musical treatment. He has adopted an approach that combines traditional treatment methods and music. Founded in 1976 as the Turkish Music Research and Promotion Group, the aim of this group is to keep this culture alive today, as it is known that music was used for therapeutic purposes in ancient Turks with a history of 6000 years. With the TÜMATA group, the repertoire, performance styles, dances, costumes and similar application materials of music therapy, which have been rediscovered in modern medicine, which are the continuation of our deep roots, are within the scope of our activities. The TÜMATA group's practices include Baksı Dance, Archetypal Movements, Image Therapy, Receptive Therapy with Makam Music and Receptive Therapy with Pentatonic Music. In this study, it is aimed to examine in depth the activities and studies of the TÜMATA group since its establishment. The opinion of the TÜMATA group institutional manager was needed to determine the situation. In this qualitative study, in-depth interview technique was used. An interview form with 12 open-ended questions was prepared. As a result of the data obtained from the interviews; TÜMATA group tries to discover and preserve the cultural heritage of the Turkish people, Dr. Güvenç conducts studies focusing on the harmony between modern medicine and Ancient Eastern Music and Movement Therapy, the trainers working within the institution consist of people with expertise in different professional groups. Güvenç focuses on the harmony of modern medicine with Ancient Eastern Music and Movement Therapy, the trainers working within the institution consist of people with expertise in different professional groups, the human voice and traditional Turkish instruments are predominantly used in training and treatments, the reasons for the application of the clients are mainly stress, chronic pain and emotional problems, It was concluded that a number of devices were used to measure the effect of the therapy given to the clients, that the clients relaxed and their self-awareness changed depending on the sense of well-being in their feedback after the therapy, that practices were carried out according to the field of expertise of the trainers and an information database was created from these practices, and that the TÜMATA group is now internationally recognized with its work.
Anahtar Kelime: Music Therapy in Turkish Islamic Civilization Music Therapy Centers TÜMATA (Turkish Music Research and Promotion) Music Therapy Music.

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Yazılı Kaynaklar
 • Ak, A. Ş. (2013). Avrupa ve Türk İslam medeniyetinde müzikle tedavi tarihi gelişimi ve uygulamaları. İstanbul: Ötüken Neşriyat.
 • Arlı, K. (2015). Stres ve anksiyete için alternatif ve tamamlayıcı bir model olarak müzik terapi. İstanbul: Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Çavlu, D. (2019). İstanbul’da yasal yetkinliği olan müzik terapi kurum ve kuruluşlarının incelenmesi. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Çoban, A. (2020). Ruh ve beden sağlığı için müzik terapi. 3. Baskı, İstanbul: Timaş Yayınları.
 • Çokluk, Ö. vd. (2011). Nitel bir görüşme yöntemi: Odak grup görüşmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 4(1), 95-107.
 • Gençel, Ö. (2006). Müzikle tedavi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14 (2), 697-706
 • Gezer, M. (2020). Müzik terapisi ders notları. İstanbul: Akademik Kitaplar.
 • Giray, H. S. (2008). Çağlar boyu müzikle tedavi ve uygulandığı hastalıklar. Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Güvenç, R. O. (1985). Türklerde ve dünyada müzikle ruhi tedavinin tarihçesi ve günümüzdeki durumu. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • İlyasoğlu, E. (2001). Zaman içinde müzik başlangıcından günümüze örneklerle batı müziğinin evrimi. 6. Baskı, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Karahan, S. (2006). Tarihsel süreç içerisinde Türklerde müzikle terapi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlamamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Özkul, K. (2020). Sivas Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası Bezemeleri. Uluslararası İdil-Ural ve Türkistan Araştırmaları Dergisi, 2(3), 56-81.
 • Sarı, N. (2019). Süleymaniye tıp medresesi Osmanlı medreseleri. Osmanlı medreseleri: eğitim, yönetim ve finans, (ed.: Fuat Aydın vd.), s.355-372. İstanbul: Mahya Yayıncılık.
 • Sezer, F. (2009). Müzikle terapinin sınav kaygısı, öfke ve psikolojik belirtiler üzerindeki etkisi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Sezer, F. (2019). Müzik terapi tarihi-etkileri model ve teknikler. 1. Baskı, Ankara: Nobel Yayınları.
 • Somakcı, P. (2003). Türklerde müzikle tedavi. Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2), 131-140.
 • Şehsuvaroğlu, B. N. vd. (1984). Türk tıp tarihi, Bursa: Taş Kitapçılık.
 • Tekin, H. H. - Tekin, H. (2006). Nitel araştırma yönteminin bir veri toplama tekniği olarak derinlemesine görüşme. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, 3(13), 101-116.
 • Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel bir araştırma tekniği: görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 24(24), 543-559.
 • Yıldırım, A. – Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. 7. Baskı, İstanbul: Seçkin Yayıncılık.
 • Zorlu, T. (2002). Süleymaniye tıp medresesi II, Osmanlı Bilimi Araştırmaları, 4(1), 65-98.
 • Sözlü Kaynaklar
 • KK-1: Andrea Azize Güvenç, Almanya 1957, Lippoldsberg’te Stattlich anerkannte Schule für Ergotherapie’de Lisans 1982, Ergoterapist (Görüşme: 07. 12. 2021)
 • Elektronik Kaynaklar
 • URL-1: https://tumata.com.tr (Erişim: 27.01.2021).
APA SEZEN S, Can Ü (2023). TÜRKLERDE MÜZİKLE TEDAVİ MERKEZLERİNİN GÜNÜMÜZ TEMSİLCİSİ: TÜRK MUSİKİSİNİ ARAŞTIRMA VE TANITMA GRUBU. , 1807 - 1826. 10.12981/mahder.1332556
Chicago SEZEN Saide,Can Ümit Kubilay TÜRKLERDE MÜZİKLE TEDAVİ MERKEZLERİNİN GÜNÜMÜZ TEMSİLCİSİ: TÜRK MUSİKİSİNİ ARAŞTIRMA VE TANITMA GRUBU. (2023): 1807 - 1826. 10.12981/mahder.1332556
MLA SEZEN Saide,Can Ümit Kubilay TÜRKLERDE MÜZİKLE TEDAVİ MERKEZLERİNİN GÜNÜMÜZ TEMSİLCİSİ: TÜRK MUSİKİSİNİ ARAŞTIRMA VE TANITMA GRUBU. , 2023, ss.1807 - 1826. 10.12981/mahder.1332556
AMA SEZEN S,Can Ü TÜRKLERDE MÜZİKLE TEDAVİ MERKEZLERİNİN GÜNÜMÜZ TEMSİLCİSİ: TÜRK MUSİKİSİNİ ARAŞTIRMA VE TANITMA GRUBU. . 2023; 1807 - 1826. 10.12981/mahder.1332556
Vancouver SEZEN S,Can Ü TÜRKLERDE MÜZİKLE TEDAVİ MERKEZLERİNİN GÜNÜMÜZ TEMSİLCİSİ: TÜRK MUSİKİSİNİ ARAŞTIRMA VE TANITMA GRUBU. . 2023; 1807 - 1826. 10.12981/mahder.1332556
IEEE SEZEN S,Can Ü "TÜRKLERDE MÜZİKLE TEDAVİ MERKEZLERİNİN GÜNÜMÜZ TEMSİLCİSİ: TÜRK MUSİKİSİNİ ARAŞTIRMA VE TANITMA GRUBU." , ss.1807 - 1826, 2023. 10.12981/mahder.1332556
ISNAD SEZEN, Saide - Can, Ümit Kubilay. "TÜRKLERDE MÜZİKLE TEDAVİ MERKEZLERİNİN GÜNÜMÜZ TEMSİLCİSİ: TÜRK MUSİKİSİNİ ARAŞTIRMA VE TANITMA GRUBU". (2023), 1807-1826. https://doi.org/10.12981/mahder.1332556
APA SEZEN S, Can Ü (2023). TÜRKLERDE MÜZİKLE TEDAVİ MERKEZLERİNİN GÜNÜMÜZ TEMSİLCİSİ: TÜRK MUSİKİSİNİ ARAŞTIRMA VE TANITMA GRUBU. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 16(44), 1807 - 1826. 10.12981/mahder.1332556
Chicago SEZEN Saide,Can Ümit Kubilay TÜRKLERDE MÜZİKLE TEDAVİ MERKEZLERİNİN GÜNÜMÜZ TEMSİLCİSİ: TÜRK MUSİKİSİNİ ARAŞTIRMA VE TANITMA GRUBU. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi 16, no.44 (2023): 1807 - 1826. 10.12981/mahder.1332556
MLA SEZEN Saide,Can Ümit Kubilay TÜRKLERDE MÜZİKLE TEDAVİ MERKEZLERİNİN GÜNÜMÜZ TEMSİLCİSİ: TÜRK MUSİKİSİNİ ARAŞTIRMA VE TANITMA GRUBU. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, vol.16, no.44, 2023, ss.1807 - 1826. 10.12981/mahder.1332556
AMA SEZEN S,Can Ü TÜRKLERDE MÜZİKLE TEDAVİ MERKEZLERİNİN GÜNÜMÜZ TEMSİLCİSİ: TÜRK MUSİKİSİNİ ARAŞTIRMA VE TANITMA GRUBU. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi. 2023; 16(44): 1807 - 1826. 10.12981/mahder.1332556
Vancouver SEZEN S,Can Ü TÜRKLERDE MÜZİKLE TEDAVİ MERKEZLERİNİN GÜNÜMÜZ TEMSİLCİSİ: TÜRK MUSİKİSİNİ ARAŞTIRMA VE TANITMA GRUBU. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi. 2023; 16(44): 1807 - 1826. 10.12981/mahder.1332556
IEEE SEZEN S,Can Ü "TÜRKLERDE MÜZİKLE TEDAVİ MERKEZLERİNİN GÜNÜMÜZ TEMSİLCİSİ: TÜRK MUSİKİSİNİ ARAŞTIRMA VE TANITMA GRUBU." Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 16, ss.1807 - 1826, 2023. 10.12981/mahder.1332556
ISNAD SEZEN, Saide - Can, Ümit Kubilay. "TÜRKLERDE MÜZİKLE TEDAVİ MERKEZLERİNİN GÜNÜMÜZ TEMSİLCİSİ: TÜRK MUSİKİSİNİ ARAŞTIRMA VE TANITMA GRUBU". Motif Akademi Halkbilimi Dergisi 16/44 (2023), 1807-1826. https://doi.org/10.12981/mahder.1332556