Yıl: 2024 Cilt: 58 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 137 - 154 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.51551/verimlilik.1308254 İndeks Tarihi: 07-02-2024

Türkiye İtfaiye Teşkilatının Verimliliğini Artırmada Etkili Faktörlerin Belirlenmesi

Öz:
Amaç: Bu çalışmanın amacı, Türkiye itfaiye teşkilatının verimliliğini artırmada etkili olan faktörlerin belirlenmesi ve analiz edilmesidir. Yöntem: Bu çalışmada 13 itfaiye daire başkanı ile yarı yapılandırılmış görüşme tekniğiyle nitel bir araştırma gerçekleştirilmiştir. İtfaiye daire başkanlarının cevaplayacağı sosyodemografik bilgiler ile sağlık bilgileri standart formatta hazırlanmış ardından ‘İtfaiye teşkilatlarının verimliliklerini artırmak için görüş ve önerileriniz nelerdir’ açık uçlu sorusu, yöneltilmiştir. Bunun sonucunda verimlilik artırma adına 26 farklı öneri ortaya çıkmış ve içerikleri bakımından değerlendirilerek 7 konu başlığı (ekipman, bütçe, mevzuat, insan kaynakları yönetimi, iş birliği, standadizasyon, organizasyon) altında toplanmış ve analiz edilmiştir. Bulgular: Bu çalışmada, itfaiye daire başkanları tarafından; itfaiye teşkilatlarının verimliliğinin artırılmasına yönelik belirlenen 26 farklı öneri incelenmiştir. Bu faktörler arasında, itfaiye teşkilatlarında standardizasyonun sağlanması, itfaiye personeline yönelik mesleki düzenlemelerin yapılması, itfaiye personeli norm kadro sayılarının belirlenmesi ve bu kadrolarda doluluk zorunluluğunun uygulanması, nitelikli itfaiye personeli yetiştirilmesi için itfaiye akademilerinin açılması, afetlerde müdahale konusunda itfaiye teşkilatlarının öncülük rolünü üstlenmesi ve son olarak itfaiye kanununun oluşturulması en çok vurgulanan faktörlerdir. Bu faktörlerin iyileştirilmesiyle Türkiye'deki itfaiye teşkilatlarının verimliliğinin artacağı düşünülmektedir. Özgünlük: Türkiye'deki itfaiye teşkilatları hakkında yapılan literatür çalışmaları, verimlilik üzerine odaklanırken, itfaiye daire başkanlarının görüşlerine dayanan bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmanın, itfaiye teşkilatlarının verimliliğini artırmak amacıyla politika yapıcıların düzenlemeler yapması ve stratejiler belirlemesi için bir kaynak olabileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelime: İtfaiye Teşkilatları Verimlilik İyileştirme İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim

Identifying Effective Factors in Increasing the Efficiency of Turkish Fire Department Organization

Öz:
Purpose: The aim of this study is to identify and analyze the factors that contribute to the efficiency of the Turkish fire brigade organization. Methodology: In this study, a qualitative research was conducted using a semi-structured interview technique with 13 fire brigade chiefs. Socio-demographic and health information of the fire brigade chiefs were prepared in a standardized format, and then an open-ended question "What are your opinions and suggestions for increasing the efficiency of fire brigade organizations?" was asked. As a result, 26 different suggestions for increasing efficiency were gathered and evaluated based on their content, and categorized under 7 main topics (equipment, budget, legislation, human resources management, collaboration, standardization, organization), and analyzed. Findings: In this study, 26 different suggestions identified by the fire brigade chiefs for increasing the efficiency of fire brigade organizations were examined. Among these factors, ensuring standardization in fire brigade organizations, making professional regulations for fire brigade personnel, determining the norm staff numbers and enforcing occupancy requirements for these positions, establishing fire academies to train qualified fire brigade personnel, taking a leading role in disaster response for fire brigade organizations, and finally, creating a fire brigade law were the most emphasized factors. It is believed that improving these factors will enhance the efficiency of fire brigade organizations in Türkiye. Originality: While the literature studies on the fire department in Türkiye focus on efficiency, there is no study based on the opinions of the fire department heads. It is thought that this study can be a resource for policy makers to make regulations and determine strategies to increase the efficiency of fire departments.
Anahtar Kelime: Firefighting Organizations Efficiency Improvement Occupational Health and Safety Training

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
0
0
0
 • Andrews, R., Boyne, G.A., Law, J. ve Walker, R.M. (2011). Strategic Management and Public Service Performance. Strategic Management and Public Service Performance, DOI:10.1057/9780230349438.
 • Ankara Büyükşehir Belediyesi. (2023). “İtfaiye Dairesi Başkanlığı İç Hizmet Yönergesi”, https://s.ankara.bel.tr/files/2023/01/06/d6e4431c6bdee41e549a7e67fe1f9ab7.pdf, (Erişim Tarihi: 21.05.2023).
 • Ay, Y. (2016). “İstanbul İtfaiyesi, İtfaiyenin Sorunları ve Çözüm Yolları”, Doktora Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Aydemir, H. (2023). “Afet ve Acil Durum Yönetiminde İtfaiye Teşkilatlarının Çalışmaları ve Uygulamaları: Elazığ İli Örneği”, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 • Benito, B., Faura, U., Guillamón, M.D. ve Ríos, A.M. (2019). “The Efficiency of Public Services in Small Municipalities: The Case of Drinking Water Supply”, Cities, 93, 95-103.
 • Cavlak, H. (2021). “Etkinlik, Etkililik, Verimlilik, Kârlılık, Performans: Kavramsal Bir Çerçeve ve Karşılaştırma”, Journal of Research in Business, 6(1), 99-126.
 • Cerna, S., Guyeux, C., Royer, G., Chevallier, C. ve Plumerel, G. (2020). “Predicting Fire Brigades Operational Breakdowns: A Real Case Study”, Mathematics, 8(8), 1383.
 • Coulter, P.B. (1979). “Organizational Effectiveness in the Public Sector: The Example of Municipal Fire Protection”, Administrative Science Quarterly, 65-81.
 • CTIF. (2022). “Center for Fire Statistics World Fire Statistics (C. 27)”, https://ctif.org/world-fire-statistics, (Erişim Tarihi: 08.03.2023 ).
 • Dekker, S.W., Jonsén, M., Bergström, J. ve Dahlaström, N. (2008). “Learning from Failures in Emergency Response: Two Empirical Studies”, Journal of Emergency Management, 6(5), 64-70.
 • Demirci, K. ve Özçelik, E. (2021). “İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının Afetlerde Etkinlik Kapasitesinin Değerlendirilmesi”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 59, 221-244.
 • Doğan, M. (2023). “İtfaiye Teşkilatlarında Hizmet İçi Eğitim ve Kariyer Yönetimi Sisteminin Değerlendirilmesi ve Türkiye İçin Yeni Bir Model Önerisi”, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Donahue, A.K. (2004). “The Influence of Management on the Cost of Fire Protection”, Journal of Policy Analysis and Management, 23(1), 71-92.
 • Fleming, R.S. (2010). “Balancing the Evolving Roles of the Fire Service Executive”, Business Renaissance Quarterly, 5(3), 133.
 • Fleming, R.S ve Zhu, F. (2009). “Managerial Responsibilities of the Contemporary Fire Chief”, Journal of Global Business Issues, 3(2), 57–68, DOI: 10.1016/j.jaci.2012.05.050.
 • Guzzo, R.A., Jette, R.D. ve Katzell, R.A. (1985). “The Effects of Psychologically Based Intervention Programs on Worker Productivity: A Meta Analysis”, Personnel Psychology, 38(2), 275-291.
 • Hagen, R., Hendriks, A. ve Molenaar, J. (2014). “Quadrant Model for Fighting Structure Fires”, Version 2.0, https://efsca.org/wp-content/uploads/sites/7/2022/03/Quadrant-english-V21.pdf, (Erişim Tarihi: 13.03.2023).
 • Havasi, B. (2021). “Identifying and Prioritizing the Effective Factors in Improving the Performance of Ilam Fire and Safety Services Organization”, Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 12(11), 6687-6696.
 • He, Z. ve Weng, W. (2020). “Synergic Effects in the Assessment of Multi-Hazard Coupling Disasters: Fires, Explosions, and Toxicant Leaks”, Journal of Hazardous Materials, 388, 121813.
 • Herawati, H. ve Santoso, H. (2011). “Tropical Forest Susceptibility to and Risk of Fire Under Changing Climate: A Review of Fire Nature, Policy and Institutions in Indonesia”, Forest Policy and Economics, 13(4), 227-233.
 • Hessels, T. (2020). “The Effect of the Safety Regions on the Strategic Position of the Fire Department”, Master Thesis, Helsloot Radboud University, Crisislab.
 • HMICFRS. (2021a). “Fire & Rescue Service Effectiveness, Efficiency and People”, https://assets-hmicfrs.justiceinspectorates.gov.uk/uploads/london-fire-brigade-report-2021-22.pdf, (Erişim Tarihi: 24.05.2023).
 • HMICFRS. (2021b). "State of Fire and Rescue: The Annual Assessment of Fire and Rescue Services in England", https://assets-hmicfrs.justiceinspectorates.gov.uk/uploads/state-of-fire-and-rescue-2021-single-page-format.pdf, (Erişim Tarihi: 24.05.2023).
 • Horwitz, J.R. ve McGahan, A.M. (2019). “Collaborating to Manage Performance Trade Offs: How Fire Departments Preserve Life and Save Property”, Strategic Management Journal, 40(3), 408-431.
 • IFSIC. (2018). International Fire Service Information Center. "Fire Service in Major Countries”, https://www.kaigai-shobo.jp/files/fireservicesintheworld/MajorCountries_20180528.pdf, (Erişim Tarihi: 25.06.2023).
 • Irvine, D.J., McCluskey, J.A. ve Robinson, I.M. (2000). “Fire Hazards and Some Common Polymers”, Polymer Degradation and Stability, 67(3), 383–396, DOI: 10.1016/S0141-3910(99)00127-5.
 • Kadri, K., Susanti, N. ve Indriasari, N. (2021). “The Effect of Human Resources Development and Morale on Temporary Employee’s Work Productivity at Pamong Praja Police Unit and Fire Department in Kabupaten Kaur”, Journal of Indonesian Management (JIM), 1(3), 223-229.
 • Karahan, A. (2018). “İtfaiye Teşkilatlarının Bugünü ve Yarını”, Ulusal İtfaiye Sempozyumu, 7 Mayıs 2018, İstanbul.
 • Kim, H.D. ve Lee, S.Y. (2017). “Study of a Improvement Plans about Efficient Operation of Korean Volunteer Fire Departments”, Fire Science and Engineering, 31(5), 95-106.
 • Lan, C.H., Chuang, L.L. ve Chen, Y.F. (2011). “Optimal Human Resource Allocation Model: A Case Study of Taiwan Fire Service”, Journal of Statistics and Management Systems, 14(1), 187-216.
 • Lazear, E.P. (2000). “Performance Pay and Productivity”, American Economic Review, 90(5), 1346-1361.
 • Lee, S.H. ve Olshfski, D. (2002). "Employee Commitment and Firefighters: It’s My Job”, Public Administration Review, 62, 108-114
 • Lettice, F., Roth, N. ve Forstenlechner, I. (2006). “Measuring Knowledge in the New Product Development Process”, International Journal of Productivity and Performance Management, 55(3/4), 217-241.
 • Li, F., Zhu, Q. ve Zhuang, J. (2018). “Analysis of Fire Protection Efficiency in the United States: A Two-Stage DEA-Based Approach”. OR Spectrum, 40, 23-68.
 • Li, F., Zhu, Q. ve Zhuang, J. (2018). "Analysis of Fire Protection Efficiency in the United States: A Two-Stage DEA-Based Approach", OR Spectrum, 40(1), DOI: 10.1007/s00291-017-0490-2.
 • Luis, F. ve Moncayo, G. (2022). Research and Data Collection in the Fire Service. 2022.
 • National Fallen Firefighters Foundation. (2014). “Carrying the Safety Message into the Future Report from the 2014”, Firefighter Life Safety Summit March 10–12, 2014.
 • Maher, K., Bateman, N. ve Randall, R. (2020). “Fire and Rescue Operational Effectiveness: The Effect of Alternative Crewing Patterns”, Production Planning & Control, 31(14), 1195-1206.
 • Murphy, P. ve Greenhalgh, K. (2013). “Performance Management in Fire and Rescue Services”, Public Money & Management, 33(3), 225-232.
 • NFPA (National Fire Protection Association). (2023). “List of NFPA Codes & Standards”, https://www.nfpa.org/Codes-and-Standards/All-Codes-and-Standards/List-of-Codes-and-Standards, (Erişim Tarihi: 15.04.2023).
 • Ojha, S.K. (2014). “Management of Productivity”, Journal of General Management Research, 1(2), 83-98.
 • Özdemir, S. ve Muradova, T. (2008). “Örgütlerde Motivasyon ve Verimlilik İlişkisi”, Journal of Qafqaz University, 24, 146-153.
 • Park, D.W. ve Kim, T.H. (2009). “A Study on the Firefighting Organization as A First Response Organization of Disaster Management”, Proceedings of the Korea Institute of Fire Science and Engineering Conference, 2009(4a), 467-472.
 • Park, C.-S. (2020). "A Study on the Efficiency of Fire Service Organization Operations by Nationalization of Fire Officers", Fire Science and Engineering, 34(6), 114–124, DOI: 10.7731/kifse.c816f055.
 • Sakin, K. (2018). “Mevzuatlar Açısından İtfaiye Teşkilatları ve İyileştirme Önerileri”, Ulusal İtfaiye Sempozyumu, İstanbul.
 • Sedlmeyer, L.R. ve Dwyer, R.J. (2018). “Fire Officer Leadership Strategies for Cost Management”, Disaster Prevention and Management, 27(5), 495-507, DOI: 10.1108/DPM-11-2017-0283.
 • Sommers, W.T., Coloff, S.G. ve Conard, S.G. (2011). "Synthesis of Knowledge: Fire History and Climate Change", JFSP Synthesis Reports, 19. Retrieved from: http://digitalcommons.unl.edu/jfspsynthesis/19 (Erişim Tarihi: 28.07.2023).
 • Sommer, M. ve Njå, O. (2011). “Learning Amongst Norwegian Fire Fighters”, Journal of Workplace Learning, 23(7), 435-455.
 • Sopian, A. ve Kusumayadi, F. (2021). “Effectiveness of Training Programs in Encouraging Work Productivity: A Study of Bima District Firefighters”, Jambura Science of Management, 3(1), 13-19.
 • Tataroğlu, O. ve Altundağ, H. (2022). “Türkiye’de İtfaiye Teşkilatlarının Yangınla Mücadelesindeki Teşkilat Kültürünün Değerlendirilmesi”. Resilience, 6(2), 247-256.
 • T.C. Resmi Gazete. (1965, 23 Temmuz). "Devlet Memurları Kanunu", (Sayı: 12056), https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=657&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5, (Erişim Tarihi: 12.05.2023).
 • T.C. Resmi Gazete. (2005, 13 Temmuz). "Belediye Kanunu", (Sayı: 25874), https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5393&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5, (Erişim Tarihi: 12.05.2023).
 • T.C. Resmi Gazete. (2006, 21 Ekim). "Belediye İtfaiye Yönetmeliği", (Sayı: 26326), https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=10713&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 (Erişim Tarihi: 12.05.2023).
 • TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu. (2023). “Belediye Sayısı ve Nüfusu (2007-2022)”, https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=49685, (Erişim Tarihi: 01.02.2023).
 • TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu. (2023). “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları-2022”, https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=49685, (Erişim Tarihi: 01.02.2023).
 • Tüzer, A. (2022). “Türkiye İtfaiye Teşkilatlarının Yapısı ve Afet Yönetimi Bakımından İncelenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Bitlis Eren Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bitlis.
 • Yavuz, Ö. ve Bozatay, Ş.A. (2015). “Türkiye’de İtfaiye Hizmetlerinin Örgütlenmesi ve Etkinliği Sorunu”, Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(2), 785-804.
 • Wallace, R.J. (1977). “Productivity Measurement in the Fire Service”, Public Productivity Review, 12-36.
APA ütük a, Baraçlı H (2024). Türkiye İtfaiye Teşkilatının Verimliliğini Artırmada Etkili Faktörlerin Belirlenmesi. , 137 - 154. 10.51551/verimlilik.1308254
Chicago ütük ayşe,Baraçlı Hayri Türkiye İtfaiye Teşkilatının Verimliliğini Artırmada Etkili Faktörlerin Belirlenmesi. (2024): 137 - 154. 10.51551/verimlilik.1308254
MLA ütük ayşe,Baraçlı Hayri Türkiye İtfaiye Teşkilatının Verimliliğini Artırmada Etkili Faktörlerin Belirlenmesi. , 2024, ss.137 - 154. 10.51551/verimlilik.1308254
AMA ütük a,Baraçlı H Türkiye İtfaiye Teşkilatının Verimliliğini Artırmada Etkili Faktörlerin Belirlenmesi. . 2024; 137 - 154. 10.51551/verimlilik.1308254
Vancouver ütük a,Baraçlı H Türkiye İtfaiye Teşkilatının Verimliliğini Artırmada Etkili Faktörlerin Belirlenmesi. . 2024; 137 - 154. 10.51551/verimlilik.1308254
IEEE ütük a,Baraçlı H "Türkiye İtfaiye Teşkilatının Verimliliğini Artırmada Etkili Faktörlerin Belirlenmesi." , ss.137 - 154, 2024. 10.51551/verimlilik.1308254
ISNAD ütük, ayşe - Baraçlı, Hayri. "Türkiye İtfaiye Teşkilatının Verimliliğini Artırmada Etkili Faktörlerin Belirlenmesi". (2024), 137-154. https://doi.org/10.51551/verimlilik.1308254
APA ütük a, Baraçlı H (2024). Türkiye İtfaiye Teşkilatının Verimliliğini Artırmada Etkili Faktörlerin Belirlenmesi. Verimlilik Dergisi, 58(1), 137 - 154. 10.51551/verimlilik.1308254
Chicago ütük ayşe,Baraçlı Hayri Türkiye İtfaiye Teşkilatının Verimliliğini Artırmada Etkili Faktörlerin Belirlenmesi. Verimlilik Dergisi 58, no.1 (2024): 137 - 154. 10.51551/verimlilik.1308254
MLA ütük ayşe,Baraçlı Hayri Türkiye İtfaiye Teşkilatının Verimliliğini Artırmada Etkili Faktörlerin Belirlenmesi. Verimlilik Dergisi, vol.58, no.1, 2024, ss.137 - 154. 10.51551/verimlilik.1308254
AMA ütük a,Baraçlı H Türkiye İtfaiye Teşkilatının Verimliliğini Artırmada Etkili Faktörlerin Belirlenmesi. Verimlilik Dergisi. 2024; 58(1): 137 - 154. 10.51551/verimlilik.1308254
Vancouver ütük a,Baraçlı H Türkiye İtfaiye Teşkilatının Verimliliğini Artırmada Etkili Faktörlerin Belirlenmesi. Verimlilik Dergisi. 2024; 58(1): 137 - 154. 10.51551/verimlilik.1308254
IEEE ütük a,Baraçlı H "Türkiye İtfaiye Teşkilatının Verimliliğini Artırmada Etkili Faktörlerin Belirlenmesi." Verimlilik Dergisi, 58, ss.137 - 154, 2024. 10.51551/verimlilik.1308254
ISNAD ütük, ayşe - Baraçlı, Hayri. "Türkiye İtfaiye Teşkilatının Verimliliğini Artırmada Etkili Faktörlerin Belirlenmesi". Verimlilik Dergisi 58/1 (2024), 137-154. https://doi.org/10.51551/verimlilik.1308254