Yıl: 2024 Cilt: Sayı: 29 Sayfa Aralığı: 80 - 96 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.58348/denetisim.1357220 İndeks Tarihi: 22-02-2024

SÜREKLİ DENETİM, BAĞIMSIZ DENETİM VE HİLE DENETİMİ ETKİNLİĞİ: DENETÇİ GÖRÜŞÜNE ETKİSİ

Öz:
Küresel piyasaların birbirine entegre edilmesi ve faaliyetlerde çeşitliliğin artması günümüz dünyasında muhasebe alanlarında yaşanan hata ve hileleri kaçınılmaz bir boyutta getirmiştir. İlgili hata ve hilelerin ortaya çıkartılması zaman alabilmekte ve geri döndürülemez ağır sonuçlara yol açabilmektedir. Enron, Parmalat, Worldcom vb muhasebe ve denetim skandalları, denetim kavramının işletmeler açısından daha da önem kazanmasına, denetim eksikliklerinin tekrardan göz geçirilmesine ve denetimin yasal düzenlemeler çerçevesinde etkin şekilde işlenmesine neden olmuştur. Bu çalışmanın amacı, hata ve hilelerin erkenden tespiti ve önlenmesi hususunda sürekli denetim, bağımsız denetim ve hile denetimi ilişkisinin önemine değinilmiştir. Söz konusu üç unsurun varlığı halinde denetçi görüşüne olan etkisi anlatılmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelime: Sürekli Denetim Bağımsız Denetim Hile Denetimi Denetçi Görüşü

EFFECTIVENESS OF CONTINUOUS AUDIT, INDEPENDENT AUDIT AND FRAUD AUDIT: IMPACT ON AUDITOR'S OPINION

Öz:
The integration of global markets and the increasing diversity of activities have made accounting errors and fraud inevitable in today's world. Revealing the related errors and frauds can take time and lead to irreversible and severe consequences. Accounting and auditing scandals such as Enron, Parmalat, Worldcom, etc. have caused the concept of auditing to gain more importance for businesses, audit deficiencies to be reviewed and auditing to be processed effectively within the framework of legal regulations. The aim of this study is to emphasize the importance of the relationship between continuous auditing, independent auditing and fraud auditing for the early detection and prevention of errors and fraud. In the presence of these three elements, the effect on the auditor's opinion is tried to be explained.
Anahtar Kelime: Continuous Audit Independent Audit Fraud Audit Auditor

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Aboa, Y. D. (2014). Continuous Auditing: Technology Involved, Undergraduate Honors Theses, 1-46.
 • Acar, D., Öztürk, M. S., & Usul, H. (2016). Dijital Ortamda Denetim: Sürekli Denetim, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(5), 1561–1571.
 • Acar, M., & Temiz, H. (2019). Denetçi Görüşlerinin Pay Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisi, Muhasebe ve Denetime Bakış, (58), 173-194.
 • Akdoğan, N., Aktaş, M., & Gülhan, O. (2015). Borsa İstanbul’da Bağımsız Denetim Şirketleri ve Bağımsız Denetim Görüşleri Üzerine Bir İnceleme, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 17(1), 19-32.
 • Albrecht, W. S., Albrecht, C. O., Albrecht, C. C., & Zimbelman, M. F. (2012). Fraud Examination. Mason, Ohio: South-Western Cengage Learning.
 • Altaş, S. (2015). Şirket Denetimi. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Ardiana, P. A. (2014). The Role of External Audit in Improving Firm’s Value: Case of Indonesia, December, 21, The 5th International Conference Of The Japanese Accounting Review, 1-15.
 • Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2012). Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach, Boston: Prentice Hall.
 • Ataman, B., & Aydın, R. (2017). Hile Denetimi ve Denetçilerin Hile Tespitine Yönelik Bir Araştırma, Marmara Business Review, 2(1), 1-23.
 • Ataman, Ü., Hacırüstemoğlu, R., & Bozkurt, N. (2001). Muhasebe Denetimi Uygulamaları, Alfa Yayınları: İstanbul.
 • Barros, C., & Marques, R. P. (2022). Continuous Assurance for the Digital Transformation of Internal Auditing, Journal of Information Systems Engineering and Management, 7(1),1-12.
 • Bibi, W. F. (2010). Continuous Auditing: The Basics, Reality and the Future. http://www.bibiconsulting.net/Continuous_audit_Article.pdf. Erişim Tarihi: 29.06.2014 adresinden alındı
 • Bierstaker, J. L., Burnaby, P., & Thibodeau, J. (2001). The Impact of Information Technology on the Audit Process: An Assessment of the State of the Art and Implications for the Future. Managerial Auditing Journal, 16(3),159-164.
 • Bozkurt, N. (2018). Muhasebe Denetimi. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Chapman, C. (2003). Let there be Light. The Internal Auditor, 60(1), 38-45.
 • Chen, Charles, j., Su, X., & Zhao, R. (2000). An Emerging Market’s Reaction To Initial Modified Audit Opinions: Evidence From The Shanghai Stock Exchange, Contemporary Accounting Research, 17(3), 429-455.
 • Coderre, D. (2005). Global Technology Audit Guide Continuous Auditing: Implications for Assurance, Monitoring, and Risk Assessment. Florida: The Institute of Internal Auditors.
 • Cosserat, G. W. (2009). Modern Auditing. John Wiley & Sons Inc.
 • Çatıkkaş, Ö., & Çalış, Y. E. (2010). Hile Denetiminde Proaktif Yaklaşımlar, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (45), 146-156.
 • Demir, M., Kısakürek, M. M., & Arslan, Ö. (2019). İç Denetim Sisteminin Hileli Finansal Raporlamayı Önlemedeki Rolüne Yönelik Bağımsız Denetçiler Üzerinde Bir Araştırma, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (82), 111-134.
 • Doğan, S., & Kayakıran, D. (2017). İşletmelerde Hile Denetiminin Önemi, Maliye ve Finans Yazıları, (108), 167-187.
 • Duréndez, G., & Guillamón, A. (2003). The Usefulness of the Audit Report in Investment and Financing Decisions, Managerial Auditing Journal, 18(6/7), 549-559.
 • Eilifsen, A., & Messier, W. F. (2000). The Incidence and Detection of Misstatements: A Review and Integration of Archival Research, Journal of Accounting Literature (19),1-43.
 • Emir, M. (2008). Hile Denetimi, Mali Çözüm, (86), 109-121.
 • Erdoğan, S. (2015). Finansal Skandalların Bağımsız Denetim Boyutu, Mali Çözüm, 25(128), 15-32.
 • Erdoğan, S., & Kutay, N. (2016). Türkiye’de Bağımsız Denetim Şirketlerinin Karakteristiklerinin Bağımsız Denetim Gelirleri Üzerindeki Etkisi, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 12(27), 105-122.
 • Gonzales, G. C., Sharma, P. N., & Galletta, D. F. (2012). The Antecedents of the use of Continuous Auditing in the Internal Auditing Context, International Journal of Accounting Information Systems, 13(3), 248-262.
 • Gonzalez, G. C., & Hoffman, V. B. (2018). Continuous Auditing’s Effectiveness as a Fraud Deterrent, Auditing: A Journal of Practice & Theory. 37 (2), 225-247.
 • Gore, P., Pope, P., & Singh, A. (2001). Non-Audit Services, Auditor Independence and Earnings Management. Working paper. Lancaster University.
 • Güredin, E. (2014). Denetim ve Güvence Hizmetleri: SMMM ve YMM’lere Yönelik İlkeler ve Teknikler. İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • Hussain, A., Manickam, R., Selvam, M., & Sudha, M. (2023). A Study on Accounting and Auditing, Recent trends in Management and Commerce 2(1),136-143.
 • Jafarlı, R., & Gahramanlı, G. (2018). Hata, Yaratıcı Muhasebe ve Hile Ayrımı, Muhasebe Hilelerine Karşı Çözüm Önerisi: Enron Skandalı Örneği. Ünye İktisadi İdari Bilimler Dergisi, 2(1), 1-15.
 • Janvrin, D. J., & Watson, M. W. (2017). Big data: A New Twist to Accounting, Journal of Accounting Education, (38), 3-8.
 • Josheski, D., & Jovanova, B. (2012). External Audit and Relation Between Internal Auditors, Supervisory Body and External Auditors of the Banking Sector in the Republic of Macedonia, MPRA Paper, 39754, 1-12.
 • Karahan, M., & Çolak, M. (2019). Hile Önleyici Olarak Sürekli Denetim Verimliliği, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(2), 561-572.
 • Karavardar, A. (2016). Denetim Kalitesine Etki Eden Faktörler: Türkiye’de Bir İnceleme, Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Kaya, H. P., & Gökbayrak, S. (2021). Bağımsız Denetçilerin Denetim Riski ve Bileşenlerine Yönelik Yaklaşımları: Nitel Bir Araştırma, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 8(3), 468-493.
 • Kaya, H. P., & Uzay, Ş. (2018). Hileli Finansal Raporlama ve Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, (20), 721-740.
 • Kıymetli Şen, İ. (2006). Bilgi Teknolojilerindeki Değişimin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine Etkisi: Sürekli Denetim, Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(1), 383-404.
 • Knechel, W. R., Thomas, E., & Driskill, M. (2020). Understanding Financial Auditing from a Service Perspective, Accounting, Organizations and Society, 81(C), 1-23.
 • Kogan, A., Sudit, E. F., & Vasarhelyi, M. A. (2003). Continuous Online Auditing: An Evolution. Unpublished Workpaper, 1-25.
 • Kranacher, M. J., Riley, R., & Wells, J. T. (2011). Forensic Accounting and Fraud Examination. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
 • Kuhn, J. R., & Sutton, S. G. (2010). Continuous Auditing in ERP System Environments: The Current State and Future Directions, Journal of Informatıon Systems, 24(1), 91-112.
 • Lakis, V. (2008). Independent Auditing Development Tendencies, Technological and Economic Development of Economy, 14(2), 171-183.
 • Lehman, C. R., & Okcabol, F. (2005). Accounting For Crime, Critical Perspectives on Accounting, 16(5), 613-639.
 • Lessambo, F. I. (2018). Auditing, Assurance Services, And Forensics: A Comprehensive Approach.
 • Marques, R. P., & Santos, C. (2017). Research on Continuous Auditing: A Bibliometric Analysis. Conference: 2017 12th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI).
 • Menon, K., & Williams, D. D. (2001). Long-Term Trends in Audit Fees, Auditing: A Journal of Practice & Theory, 20(1), 115-136.
 • Messier, F. W., Glove, S. M., & Prawitt , D. F. (2010). Auditing and Assurance Services: A Systematic Approach. McGraw-Hill Irwin, USA.
 • Nasta, L. N., & Ladar, C. T. (2015). Convergences and Divergences between Internal and External Audit on International Context, AGORA International Journal of Administration Sciences, (1), 46-55.
 • Okute, A. L., & Enah, I. S. (2019). Auditing and Fraud Control in Tertiary Institutions in Cross River State, Nigeria, International Journal of Research & Review, 6(9), 142-152.
 • Omoteso, K., Patel, A., & Scott, P. (2008). An Investigation into the Application of Contınuous Online Auditing In The U.K, The International Journal of Digital Accounting Research, 8(14), 23-44.
 • Pehlivanlı, D. (2011). Hile Denetimi: Metodoloji ve Raporlama. İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Persakis, A., & Iatridis, G. E. (2016). Audit Quality, Investor Protection and Earnings Management During the Financial Crisis of 2008: An International Perspective, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 41(1), 73-101.
 • Ramamoorti, S., & Dupree, J. (2010). Continuous Controls Monitoring Can Help Defer Fraud, Financial Executive, 26(2), 66-67.
 • Rezaee, Z. (2004). Restoring Public Trust in the Accounting Profession by Developing Anti-Fraud Education, Programs, and Auditing, Managerial Auditing Journal, 19(1), 134-148.
 • Rezaee, Z., Sharbatoghlie, A., Elam, R., & McMickle, P. L. (2002). Continuous Auditing Building Automated Auditing Capability, Auditing: A Journal of Practice & Theory, 21(1), 147-163.
 • Rosnidah, I., Johari, R. J., Mohd Hairudin, N. A., Hussin, S. S., & Musyaffi, A. M. (2022). Detecting and Preventing Fraud with Big Data Analytics: Auditing Perspective, Journal of Governance and Regulation, 11(4), 8-15.
 • Saad, E. B., & Lesage, C. (2013). Saad, E.B and Lesage, C. (2013), Why are Auditors Over-Blamed in OccountingFrauds? http://qqqhq.org/meetings/ AUD2010/WhyareAuditorsOver-blqmed.pdf.
 • Salem, M. M. (2012). An Overview of Research on Auditor’s Responsibility to Detect Fraud on Financial Statements, The Journal of Global Business Management, 8(2), 218-229.
 • Searcy, D. L., & Woodroof, B. (2003). Continuous Auditing: Leveraging Technology, The CPA Journal, 73(5), 46.
 • Seitz, J., Oeding, J., & Wiese, M. (2015). Is It Ethical For The US Government To Offer Financial Awards To Potential Whistleblowers of Financial Statement Fraud And Internal Control Violations?, Journal of Theoretical Accounting Research, 69-80.
 • Sekizsu, B., & Ertaş, F. C. (2018). Şirketlerin Bağımsız Denetim Raporlarının Analizi: Borsa İstanbul’da Bir Araştırma, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 43-63.
 • Serçemeli, M., & Orhan, M. S. (2016). Sürekli Denetim ve Denetimin Geleceğine Bakış Üzerine BIST-100 Şirketlerinde Bir Araştırma, Sayıştay Dergisi, (101), 31-50.
 • Sevim, U., & Paça, M. (2022). İşletme Sürekliliği Varsayımının Finansal Raporlar ve Denetim Raporları Çerçevesinde Değerlendirilmesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(2) 917-939.
 • Sharma, A. (2010). Auditing. V.K. Enterprises, New Delhi, India.
 • Tamay, G. (2010). Sürekli Denetim Sürekli Gözetim, KPM Gündem Risk Yönetimi ve Uyum Hizmetleri Özel Sayısı, 14-15.
 • Thornton, P. B. (2013). Management Principles and Practices. 5th Edition, WingSpan Press.
 • Turğay, İ., Doğan, S., & Mengi , T. B. (2020). İç Denetim Faaliyetlerinde Sürekli Denetim: Analitik İnceleme Prosedürlerinin Kullanımı, Denetişim Dergisi, (21), 5-26.
 • Usul, H., & Topçuoğlu, M. (2011). Finansal Manipülasyonların Ortaya Çıkarılması ve Önlenmesinde Adli Muhasebenin Önemi: Türk Hukuk Sisteminde Var Olması 379 Gerekliliği Üzerine Bir Tartışma, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 16(3), 53-66.
 • Uzay, Ş. (2017). Bağımsız Denetimin İşletmenin Sürekliliğine Katkısı, KGK Muhasebe ve Denetimi Sempozyumu, İktisadi Gelişmede Muhasebe ve Denetimin Önemi, İstanbul.
 • Varıcı, İ. (2012). Hileli Finansal Raporlama Açısından Denetçinin Raporlarının İncelenmesi, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (5),122-144.
 • Vasarhelyi, M. A., Alles, M., & Williams, K. T. (2010). Continuous Assurance for the Now Economy, Institute of Chartered Accountants in Australia.
 • Vona, L. W. (2012). Fraud Risk Assessment: Building a Fraud Audit Program, John Wiley, Sons. Walker, D. (2005). Seven Voices from the Profession, Journal of Accountancy. 200(4), 26-27.
 • Walker, D. M. (2002). Accounting Profession: Oversight, Auditor Independence, and Financial Reporting Issues. United States General Accounting Office, Washington. http://www.gao.gov/new.items/d02742r.pdf (23.08.2005) adresinden alındı
 • Warren, J. D., & Parker, X. L. (2003). Continuous Auditing: Potential for Internal Auditing. USA: The Institute of Internal Auditors Research Foundation.
 • Wei, Z., Wang, Z., Wu, Y., & Li, C. (2012). The Environment of Capital Market, Audit Opinion and the Cost of Liability, Audit Research, 3(3), 98-105.
 • Wells, J. T. (2003). The First Step in Uncovering Fraud in the Auditor’s Bailiwick: Analyzing Financial Information, Journal Of Accountancy, 196(2), 86-90.
 • Yang, D., Jiao, H., & Buckland, R. (2017). The Determinants of Financial Fraud in Chinese Firms: Does Corporate Governance as an Institutional Innovation Matter? Technological Forecasting and Social Change, (125), 309 320.
 • Yasin, M., Tahir, N., Aslam, M., Bakhsh, A., Ullah, S., Imran, M. A., & Khaliq, M. T. (2019). The Impact of Nepotism on Employment Status in Public Sector Institutions: An Evidence from Fresh Graduates of Pakistan, Journal of Economic Impact, 1(1), 8-11.
 • Yaşar, A. (2015). Olumsuz Denetim Görüşü ve Bağımsız Denetçi Değişikliği Arasındaki İlişki: Borsa İstanbul Sanayi Şirketleri Üzerine Bir Uygulama, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (65), 81-96.
 • Yazar, B. B., Güneş, R., & Çukacı, Y. C. (2018). Alınan Bağımsız Denetim Hizmetinin Kalite Kontrol Sistemi Bağlamında Değerlendirilmesi: BIST 100 Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23(3), 1071-1083.
 • Yılancı, M. (2003). İç Denetim: Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi İşletmesi Üzerine Bir Araştırma, Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.
 • Yoon, K., Liu, Y., Chiu, T., & Vasarhelyi, M. A. (2021). Design and Evaluation of an Advanced Continuous Data Level Auditing System: A three-layer Structure, International Journal of Accounting Information Systems, 42(2), 1-16.
 • Zhao, N., Yen, D. C., & Chang, I. (2004). Auditing in the E-commerce Era, Information Management & Computer Security, 12(5),389-400.
APA Yaylalı İ (2024). SÜREKLİ DENETİM, BAĞIMSIZ DENETİM VE HİLE DENETİMİ ETKİNLİĞİ: DENETÇİ GÖRÜŞÜNE ETKİSİ. , 80 - 96. 10.58348/denetisim.1357220
Chicago Yaylalı İpek SÜREKLİ DENETİM, BAĞIMSIZ DENETİM VE HİLE DENETİMİ ETKİNLİĞİ: DENETÇİ GÖRÜŞÜNE ETKİSİ. (2024): 80 - 96. 10.58348/denetisim.1357220
MLA Yaylalı İpek SÜREKLİ DENETİM, BAĞIMSIZ DENETİM VE HİLE DENETİMİ ETKİNLİĞİ: DENETÇİ GÖRÜŞÜNE ETKİSİ. , 2024, ss.80 - 96. 10.58348/denetisim.1357220
AMA Yaylalı İ SÜREKLİ DENETİM, BAĞIMSIZ DENETİM VE HİLE DENETİMİ ETKİNLİĞİ: DENETÇİ GÖRÜŞÜNE ETKİSİ. . 2024; 80 - 96. 10.58348/denetisim.1357220
Vancouver Yaylalı İ SÜREKLİ DENETİM, BAĞIMSIZ DENETİM VE HİLE DENETİMİ ETKİNLİĞİ: DENETÇİ GÖRÜŞÜNE ETKİSİ. . 2024; 80 - 96. 10.58348/denetisim.1357220
IEEE Yaylalı İ "SÜREKLİ DENETİM, BAĞIMSIZ DENETİM VE HİLE DENETİMİ ETKİNLİĞİ: DENETÇİ GÖRÜŞÜNE ETKİSİ." , ss.80 - 96, 2024. 10.58348/denetisim.1357220
ISNAD Yaylalı, İpek. "SÜREKLİ DENETİM, BAĞIMSIZ DENETİM VE HİLE DENETİMİ ETKİNLİĞİ: DENETÇİ GÖRÜŞÜNE ETKİSİ". (2024), 80-96. https://doi.org/10.58348/denetisim.1357220
APA Yaylalı İ (2024). SÜREKLİ DENETİM, BAĞIMSIZ DENETİM VE HİLE DENETİMİ ETKİNLİĞİ: DENETÇİ GÖRÜŞÜNE ETKİSİ. Denetişim, (29), 80 - 96. 10.58348/denetisim.1357220
Chicago Yaylalı İpek SÜREKLİ DENETİM, BAĞIMSIZ DENETİM VE HİLE DENETİMİ ETKİNLİĞİ: DENETÇİ GÖRÜŞÜNE ETKİSİ. Denetişim , no.29 (2024): 80 - 96. 10.58348/denetisim.1357220
MLA Yaylalı İpek SÜREKLİ DENETİM, BAĞIMSIZ DENETİM VE HİLE DENETİMİ ETKİNLİĞİ: DENETÇİ GÖRÜŞÜNE ETKİSİ. Denetişim, vol., no.29, 2024, ss.80 - 96. 10.58348/denetisim.1357220
AMA Yaylalı İ SÜREKLİ DENETİM, BAĞIMSIZ DENETİM VE HİLE DENETİMİ ETKİNLİĞİ: DENETÇİ GÖRÜŞÜNE ETKİSİ. Denetişim. 2024; (29): 80 - 96. 10.58348/denetisim.1357220
Vancouver Yaylalı İ SÜREKLİ DENETİM, BAĞIMSIZ DENETİM VE HİLE DENETİMİ ETKİNLİĞİ: DENETÇİ GÖRÜŞÜNE ETKİSİ. Denetişim. 2024; (29): 80 - 96. 10.58348/denetisim.1357220
IEEE Yaylalı İ "SÜREKLİ DENETİM, BAĞIMSIZ DENETİM VE HİLE DENETİMİ ETKİNLİĞİ: DENETÇİ GÖRÜŞÜNE ETKİSİ." Denetişim, , ss.80 - 96, 2024. 10.58348/denetisim.1357220
ISNAD Yaylalı, İpek. "SÜREKLİ DENETİM, BAĞIMSIZ DENETİM VE HİLE DENETİMİ ETKİNLİĞİ: DENETÇİ GÖRÜŞÜNE ETKİSİ". Denetişim 29 (2024), 80-96. https://doi.org/10.58348/denetisim.1357220