Yıl: 2024 Cilt: 2024 Sayı: 37 Sayfa Aralığı: 121 - 138 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.14689/enad.37.1801 İndeks Tarihi: 04-03-2024

Behavioral Problems Observed by Preschool and Elementary School Teachers among Syrian Children and Strategies Teachers Employed for These

Öz:
The present study aims to determine the behavioral problems, which preschool and elementary school teachers observed among Syrian children, and the strategies they used to address those problems.Sixteen teachers were involved in this study designed with a phenomenology pattern, one of the qualitative research methods. Participants were determined using the criterion sampling method, which is one of the purposeful sampling methods. Study data werecollected using the semi-structured interview form developed by the researchers. The data were collected during face-to-face interviews and analyzed using content analysis. The results showed that teachers observed different behavioral problems among Syrian children but most of them put emphasis onthetendency towardviolence and social isolation. Teachers stated that they have used various prevention and intervention strategies against these behavioral problems,but they generally utilized social adaptation programs and positive communication with children. Moreover, specifying various suggestions for preventing the behavioral problems among Syrian children, they emphasized the necessity of language education, family education, and adaptation programs.
Anahtar Kelime: Behavioral problems Syrian children qualitative research strategies early childhood education.

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aydın, S. (2019). Geçici koruma altındaki 4-5 yaş grubu suriyeli çocukların sosyal becerileri ile problem davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Gazi Üniversitesi.
 • Baysal, Z. N., & Çimşir, S. (2020). Türkiye’ye göç ile gelen ilkokul öğrencilerinin okulda arkadaşlarıyla yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 71–87.
 • Biçer, N., & Özaltun, H. (2020). Mülteci ortaokul öğrencilerinin Türkçe dil becerilerine ve okula uyum süreçlerine ilişkin suriyeli ve türk öğrencilerin görüşleri. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 8(23), 348–364. https://doi.org/10.33692/avrasyad.668251
 • Boylu, E., & Işık, P. (2019). Suriyeli mülteci çocuklara yabancı dil olarak Türkçe öğretenlerin yaşadıkları durumlara ilişkin görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(2), 895–936. https://doi.org/10.17152/gefad.421069
 • Campbell, S. B. (1995). Behavior problems in preschool children: a review of recent research. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 36(1), 113–149. https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.1995.tb01657.x
 • Canan-Sokullu, E. (2019). Savaş türleri. Güvenlik yazıları Serisi. No:22. UİK. https://trguvenlikportali.com/wpcontent/uploads/2019/11/SavasTurleri_EbruCananSokullu_v.1.pdf. DOİ: 10.13140/RG.2.2.31310.41283
 • Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches. Sage.Çetin, İ. (2016). Türkiye’de Suriyeli sığınmacıların sosyal ve kültürel entegrasyonu. Sosyoloji Dergisi, 34, 197–222.
 • Delen, A. (2018). Yabancı uyruklu öğrencilerin bulunduğu ilkokullarda istenmeyenöğrenci davranışlarının incelenmesi. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Atatürk Üniversitesi.
 • Derince, D. (2019). Suriyeli mülteci çocuklar özelinde: savaş mağduru çocuklar ve çocuk sağlığı sorunları. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi, 1(1), 57–70.
 • Ekiz, D. (2020). Bilimsel araştırma yöntemleri. Anı Yayıncılık.
 • Erdem, M. D., Yılmaz, A., & Kaya, İ. (2017). Örgün eğitim kapsamındaki suriyeli çocukların eğitimleri ve okul yaşantıları hakkında öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi. International Journal of Languages’ Education and Teaching, 5(3), 463–476.
 • Erden, G., & Gürdil, G. (2009). Savaş yaşantılarının ardından çocuk ve ergenlerde gözlenen travma tepkileri ve psiko-sosyal yardım önerileri. Türk Psikoloji Yazıları, 12(24), 1–13.
 • Eren, Z. (2019). Yönetici ve öğretmen görüşlerine göre göçmen çocukların eğitim sorunları ve çözüm önerileri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 213–234. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2019.19.43815-476805
 • Ergen, H., & Şahin, E. (2019). Sınıf öğretmenlerinin Suriyeli öğrencilerin eğitimi ile ilgili yaşadıkları problemler. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(44), 377–405.
 • Eroğlu, M. (2020). Etnik kimlik, savaş ve göç olgularının çocuklar ve ergenler üzerindeki psikolojik etkileri. Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi(IJONASS), 4(1),94–105. https://doi.org/10.38015/sbyy.721964
 • Galloway, F. J., &Jenkins R. J. (2009). The adjustment problems faced by international students in the UnitedStates: a comparison of international students and administrative perceptions at two private, religiously affiliated universities. NASPA Journal, 46(4), 661-673. https://doi.org/10.2202/1949-6605.5038
 • Güder, S. Y., Alabay, E., & Güner, E. (2018). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıflarında karşılaştıkları davranış problemleri ve kullandıkları stratejiler. Elementary Education Online, 17(1), 414–430. https://doi.org/10.17051/ilkonline.2018.413792
 • Güllüce, E. S. (2019). Okul öncesi eğitime devam eden bölge çocukları ve suriyeli mülteci çocukların sosyal becerilerinin ve problem davranışlarının psikometrik özelliklerine göre incelenmesi (Şanlıurfa ili örneği).[Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Marmara Üniversitesi.
 • Kara, Ö. T., Tiğit, A., & Ağırman, F. (2020). “Batman il merkezinde çalışan Türkçe öğreticilerinin karşılaştıkları sorunlar. Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi, 5(2), 577–599. https://doi.org/10.32321/cutad.785028
 • Kiremit, R. F., Akpınar, Ü., & Tüfekci Akcan, A. (2018). Suriyeli öğrencilerin okula uyumları hakkında öğretmen görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(6), 1–10. https://doi.org/10.24106/kefdergi.428598
 • Koçoğlu, A., & Yanpar Yelken, T. (2018). Suriyeli öğrencilere Türkçe dil becerileri kazandırma sürecinde ilkokul Türkçe dersi öğretim programları ile ilgili öğretmen görüşleri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi-Journal of Qualitative Research in Education,6(2), 131-160. DOI:10.14689/issn.2148 -2624.1.6c2s7m
 • Kuzu Jafari, K., Tonga, N., & Kışla, H. (2018). Suriyeli öğrencilerin bulunduğu sınıflarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin görüşleri ve uygulamaları. Academy Journal of Educational Sciences,2(2), 134–146. https://doi.org/10.31805/acjes.479232
 • Liu J. (2004). Childhood externalizing behavior: theory and implications. Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing,17(3), 93–103. https://doi.org/10.1111/j.1744-6171.2004.tb00003.x
 • Masten, AS., Narayan, JA. (2012). Child development in the context of disaster, war, and terrorism: pathways of risk and resilience.Annual Review of Psychology, 63(2),227–257.
 • Mercan Uzun, E., & Bütün, E. (2016). Okul öncesi eğitim kurumlarındaki suriyeli sığınmacı çocukların karşılaştıkları sorunlar hakkında öğretmen görüşleri. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, 1(1), 72–83.http://ijeces.hku.edu.tr/en/pub/issue/22947/175325
 • Merrell, K. W. (2008). Helping students overcome depression and anxiety: A practical guide.Guilford Press.
 • Merriam, S. B. (2009). Qualitative research: A guide to design and implementation (3rd Ed.). Jossey-Bass.
 • Nur Emin, M. (2016). Türkiye’deki Suriyeli çocukların eğitimi: Temel egitim politikaları.İstanbul: SETA.http://file.setav.org/Files/Pdf/20160309195808_turkiyedeki-suriyeli-cocuklarin-egitimi-pdf.pdf Journal of Qualitative Research in Education Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi136
 • Özdemir, S. (2017). Savaşın çocuklar üzerindeki etkileri, sağlık ve umut. Türkiye Klinikleri Journal of Nursing,9(4), 322–328. https://doi.org/10.5336/nurses.2017-54929
 • Özen, H., &Cerit, C. (2018). Savaş nedeniyle türkiye’ye göç ederek insani yardım kuruluşunda çalışan suriyeli mültecilerde travma sonrası stres bozukluğu ve ilişkili etmenler. Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 4(3), 70–69. https://doi.org/10.30934/kusbed.431796
 • Özoruç, N., & Dikici Sığırtmaç, A. (2022). Okul öncesi öğretmenlerinin mülteci çocuklarin eğitim sürecinde karşılaştıkları sorunlara ilişkin görüşleri. Milli Eğitim, 51(233), 237–258. https://doi.org/10.37669/milliegitim.779155
 • Patton, M. Q. (2002). Qualitative research & Evaluation methods(3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Saban, A., & Ersoy, A. (2019). Eğitimde nitel araştırma desenleri.Anı Yayıncılık.Sallayıcı, Z., &Yöndem, Z. (2020). Çocuklarda bilgisayar oyun bağımlılığı düzeyi iledavranış problemleri arasındaki ilişki. Bağımlılık Dergisi, 21(1), 13–23.
 • Sarıtaş, E., Şahin, Ü., & Çatalbaş, G. (2016). İlkokullarda yabancı uyruklu öğrencilerle karşılaşılan sorunlar. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,25(1), 208–229.
 • Sirin, S. R., & Rogers-Sirin, L. (2015). The educational and mental health needs of Syrian refugee children. Migration Policy Institute. https://www.migrationpolicy.org/sites/default/files/publications/FCD-Sirin-Rogers-FINAL.pdf
 • Şahin, H. (2020). Göç olgusu, mülteci çocukların eğitimi ve suriyeli mülteci çocukların Türk eğitim sistemine entegrasyonu süreci. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi,9(1), 377–394.
 • Taskın, P., &Erdemli, O. (2018). Education for Syrian refugees: problems faced by teachers in Turkey. Eurasian Journal of Educational Research, 18(75), 155–178. Https://doi.org/10.14689/ejer.2018.75.9
 • Taştan, Ç., &Çelik, Z. (2017). Türkiye’de Suriyeli çocukların eğitimi: Güçlükler ve önerilerAnkara: Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi. https://www.ebs.org.tr/ebs_files/files/yayinlarimiz/Suriye_Rapor_TURKCE_pdf.pdf
 • Tiryaki, E. N., &Oğraş, İ. (2020). Türkçe dersinin Suriyeli öğrencilere öğretim sürecine ilişkin öğretmen görüşleri. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 9(4), 1581–1601.
 • Tutar, H., & Erdem, A. T. (2020). Örnekleriyle bilimsel araştırma yöntemleri ve spssuygulamaları.Seçkin Yayınları.
 • Ünal, R., & Aladağ, S. (2020). Kapsayıcı eğitim uygulamaları bağlamında sorunlar ve çözüm önerilerinin incelenmesi. Journal of Interdisciplinary Education: Theory and Practice, 2(1), 23–42.
 • UNHCR. (2021). Global Trends: Forced Displacement in 2020. Copenhagen: United Nations High Commissioner for Refugees. https://www.unhcr.org/60b638e37/unhcr-global-trends-2020
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Akademik ve Mesleki Yayınlar.
APA OZASLAN H, Çalışır M, ok b (2024). Behavioral Problems Observed by Preschool and Elementary School Teachers among Syrian Children and Strategies Teachers Employed for These. , 121 - 138. 10.14689/enad.37.1801
Chicago OZASLAN HATICE,Çalışır Musa,ok beyzanur Behavioral Problems Observed by Preschool and Elementary School Teachers among Syrian Children and Strategies Teachers Employed for These. (2024): 121 - 138. 10.14689/enad.37.1801
MLA OZASLAN HATICE,Çalışır Musa,ok beyzanur Behavioral Problems Observed by Preschool and Elementary School Teachers among Syrian Children and Strategies Teachers Employed for These. , 2024, ss.121 - 138. 10.14689/enad.37.1801
AMA OZASLAN H,Çalışır M,ok b Behavioral Problems Observed by Preschool and Elementary School Teachers among Syrian Children and Strategies Teachers Employed for These. . 2024; 121 - 138. 10.14689/enad.37.1801
Vancouver OZASLAN H,Çalışır M,ok b Behavioral Problems Observed by Preschool and Elementary School Teachers among Syrian Children and Strategies Teachers Employed for These. . 2024; 121 - 138. 10.14689/enad.37.1801
IEEE OZASLAN H,Çalışır M,ok b "Behavioral Problems Observed by Preschool and Elementary School Teachers among Syrian Children and Strategies Teachers Employed for These." , ss.121 - 138, 2024. 10.14689/enad.37.1801
ISNAD OZASLAN, HATICE vd. "Behavioral Problems Observed by Preschool and Elementary School Teachers among Syrian Children and Strategies Teachers Employed for These". (2024), 121-138. https://doi.org/10.14689/enad.37.1801
APA OZASLAN H, Çalışır M, ok b (2024). Behavioral Problems Observed by Preschool and Elementary School Teachers among Syrian Children and Strategies Teachers Employed for These. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 2024(37), 121 - 138. 10.14689/enad.37.1801
Chicago OZASLAN HATICE,Çalışır Musa,ok beyzanur Behavioral Problems Observed by Preschool and Elementary School Teachers among Syrian Children and Strategies Teachers Employed for These. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi 2024, no.37 (2024): 121 - 138. 10.14689/enad.37.1801
MLA OZASLAN HATICE,Çalışır Musa,ok beyzanur Behavioral Problems Observed by Preschool and Elementary School Teachers among Syrian Children and Strategies Teachers Employed for These. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, vol.2024, no.37, 2024, ss.121 - 138. 10.14689/enad.37.1801
AMA OZASLAN H,Çalışır M,ok b Behavioral Problems Observed by Preschool and Elementary School Teachers among Syrian Children and Strategies Teachers Employed for These. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi. 2024; 2024(37): 121 - 138. 10.14689/enad.37.1801
Vancouver OZASLAN H,Çalışır M,ok b Behavioral Problems Observed by Preschool and Elementary School Teachers among Syrian Children and Strategies Teachers Employed for These. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi. 2024; 2024(37): 121 - 138. 10.14689/enad.37.1801
IEEE OZASLAN H,Çalışır M,ok b "Behavioral Problems Observed by Preschool and Elementary School Teachers among Syrian Children and Strategies Teachers Employed for These." Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 2024, ss.121 - 138, 2024. 10.14689/enad.37.1801
ISNAD OZASLAN, HATICE vd. "Behavioral Problems Observed by Preschool and Elementary School Teachers among Syrian Children and Strategies Teachers Employed for These". Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi 2024/37 (2024), 121-138. https://doi.org/10.14689/enad.37.1801