Yıl: 2024 Cilt: 14 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 271 - 283 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.21597/jist.1343517 İndeks Tarihi: 12-03-2024

Bitkisel Ekstraktlarının Yenilebilir Film ve Kaplamalarda Kullanımı

Öz:
Geri dönüşümün vazgeçilmezi olan, biyoyararlı olarak sınıflandırılan yenilebilir film ve kaplamalar (YFK) biyopolimer materyallerdir. Bugüne kadar çevre dostu olan YFK ile ilgili sayısız çalışma yapılmıştır. Bu çalışmaların birçoğu bitki ekstrelerinin YFK’da kullanılması ile ilgilidir. Söz konusu YFK’a bitki ekstresi ilave edilmesi antioksidan, antimikrobiyal, karekterizasyon (kalınlık, su buharı geçirgenliği, kopma anındaki uzama katsayısı (%E), çekme dayanımı (TS), renk, biyobozunurluk, suda çözünürlük, absorbans-transmittans analizleri, termal gravimetrik analiz (TGA) (kalınlık, su buharı geçirgenliği, kopma anındaki uzama katsayısı (%E), çekme dayanımı (TS), renk, biyobozunurluk, suda çözünürlük, absorbans-transmittans analizleri, termal gravimetrik analiz (TGA) ve diferansiyel taramalı kalorimetre (DSC), yenilebilir filmlerde fourier dönüşümlü kızılötesi spektroskopisi (FT-IR), taramalı elektron mikroskobu (SEM)) (SEM) (yenilebilir filmlerde fourier dönüşümlü kızılötesi spektroskopisi (FT-IR), taramalı elektron mikroskobu (SEM)) özelliklerinin iyileştirilmesi için yapılmaktadır. Ne yazık ki ilave edilen bitki ekstreleri her zaman beklenen etkiyi göstermemektedir. Bu çalışmada Yüksek Öğretim Tez Merkezi, Google Akademik, Web of Science veri tabanları incelenerek bitki ekstresi, yenilebilir film, karakterizasyon, kaplama anahtar kelimeleri kullanılarak, toplamda 78 çalışma analiz edilmiştir. Yapılan çalışmalar incelendiğinde bitki ekstresinin kimyasal yapısı ve filme eklenen dozajının antioksidan aktiviteyi artırıcı yönde etki gösterdiği gözlemlenmiştir. Antimikrobiyal aktivitenin belirlenmesinde ise analiz yönteminin sonucu etkilediği belirtilmiştir. Diğer özelliklerin ise bitki ekstresinin lipofilik ve hidrofilik olmasına bağlı olarak değişkenlik gösterdiği ifade edilmektedir. Sonuç olarak yaptığımız bu çalışma araştırmacılara farklı araştırma konuları geliştirmeleri için katkı sunmaktadır. Dahası genç araştırmacılara YFK’ın karekterizasyon parametreleri kapsamında temel bir kaynak oluşturmaktadır.
Anahtar Kelime: Yenilebilir film Kaplama Karekterizasyon SEM DSC Antioksidan Antimikrobiyal

Use of Herbal Extracts in Edible Film and Coatings

Öz:
Edible films and coatings (YFK) which are indispensable for recycling and classified as bioavailable, are biopolymer materials. Numerous studies have been carried out on environmentally friendly (YFK). Many of these studies are related to the use of plant extracts in (YFK) Addition of plant extract to the said (YFK), antioxidant, antimicrobial, characterization (thickness, water vapor permeability, elongation at break (%E), tensile strength (TS), color, biodegradability, water solubility, absorbance-transmittance analysis, thermal gravimetric analysis (TGA) and differential scanning calorimetry (DSC)) and examination of homogeneous distribution (Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR) in edible films, scanning electron microscopy (SEM)) are performed to improve their properties. Unfortunately, the added plant extracts do not always show the expected effect. In this study, a total of 78 studies were analyzed using the keywords of plant extract, edible film, characterization, coating by examining Higher Education Thesis Center, Google Scholar, Web of Science databases. When the studies are examined, it is stated that the chemical structure of the plant extract and the dosage added to the film influence increasing the antioxidant activity. In determining the antimicrobial activity, it was stated that the analysis method affected the result. It is stated that other properties vary depending on the lipophilic and hydrophilic nature of the plant extract. As a result, our study contributes to researchers to develop different research topics. Moreover, it provides a fundamental resource for young researchers within the scope of characterization parameters of (YFK).
Anahtar Kelime: Edible film Coating Characterization SEM DSC Antioxidant Antimicrobial

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
 • Abdollahzadeh, E., Nematollahi, A., Hosseini, H. (2021). Composition of antimicrobial edible films and methods for assessing their antimicrobial activity: a review. Trends Food Sci Technol 110:291–303. https:// doi. org/ 10. 1016/j. tifs. 2021. 01. 084
 • Akagündüz, Ö. Y. (2010). Çipura işleme atıklarının yan ürün olarak değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsi, İzmir, 20-27. Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Akşehir, K. (2013). Akdut (Morus Alba) ve Karadut (Morus Nigra) Meyvelerinden Elde Edilen Yenilebilir Filmlerin Karakterizasyonu, Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun, 40. Erişim adresi: https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/675487
 • Alsaggaf, M. S., Moussa, H. S., Tayel A. C. (2017). Application of fungal chitosan incorporated with pomegranate peelextract as edible coating for microbiological, chemical and sensorialquality enhancement of Nile tilapia fillets, International Journal of Biological Macromolecules, 99 499–505. https://doi.org/ 10.1016/j.ijbiomac.2017.03.017
 • Anonim, (2018). Ambalaj ve ambalaj atıkları istatistikleri (2015), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ambalaj Bülteni, 2, Ankara
 • Aparicio-Fernández, X., Vega-Ahuatzin, A., Ochoa-Velasco, C.E. et al. (2018). Physical and Antioxidant Characterization of Edible Films Added with Red Prickly Pear (Opuntia ficus-indica L.) cv. San Martín Peel and/or Its Aqueous Extracts. Food Bioprocess Technol 11, 368–379 https://doi.org/10.1007/s11947-017-2017-x.
 • Apriyantil, D., Rokhati, N, Mawarni, N., Khoiriyah, Z., Istirokhatun, T. (2018). Edible coating from green tea extract and chitosan to preserve strawberry (Fragaria vesca L.). MATEC Web of Conferences 156, 0-1022. https:// doi. org/10.1051/matecconf/201815601022
 • Asada, C., Suzuki, A., Nakamura, Y. (2021). Production and antioxidant activity of phenolic compounds from indigo plant waste using pressurized microwave-assisted hydrothermal treatment followed by water extraction. Biomass Convers Biorefinery 2021:1–9.
 • https:// doi. org/ 10. 1007/ S13399- 021- 01758-6
 • Baer, D.R., Thevuthasan, S. (2010), “Characterization of thin films and coatings”, Handbook of Deposition Technologies for Films and Coatings, 749-864.
 • Ballesteros, L. F., Cerqueira, M. A., Teixeira, J. A., Mussatto, S. I. (2018). Production and physicochemical properties of carboxymethyl cellulose films enriched with spent coffee grounds polysaccharides, International Journal of Biological Macromolecules, 106, 647–655. https:// doi. org/ 10.1016/j.ijbiomac.2017.08.060
 • Bhatia, S., Al-Harrasi, A., Shah, Y.A., Jawad, M., Al-Azri, M.S., Ullah, S., Anwer, M.K., Aldawsari, M.F., Koca, E., Aydemir, L.Y. (2023). Physicochemical Characterization and Antioxidant Properties of Chitosan and Sodium Alginate Based Films Incorporated with Ficus Extract. Polymers, 15, 1215. https://doi.org/10.3390/polym15051215
 • Bourtoom, T., Chinnan, M. S. (2008). Preparation and properties of rice starch–chitosan blend biodegradable film, LWT-Food science and Technology, 41(9), 1633-1641
 • https:// doi. org/ 10.1016/j.lwt.2007.10.014
 • Campos, C.A., Gerschenson, L.N., Flores, S.K. (2010). Development of edible films and coatings with antimicrobial activity. Food Bioprocess Technol 46(4):849–875. https:// doi. org/ 10. 1007/ S11947- 010- 0434-1
 • Candan, T., Bağdatlı, A. (2018). Gıda ürünlerinde yenilebilir film ve kaplama uygulamaları. El-Cezerî Fen ve Mühendislik Dergisi 5 (2), 645-655.
 • Chawla, R., Sivakumar, S., Kaur, H. (2021). Antimicrobial edible films in food packaging: current scenario and recent nanotechnological advancements- a review. Carbohydr Polym Technol Appl 2:100024. https:// doi. org/ 10. 1016/j. carpta. 2020. 100024
 • Çokaylıgil, Z. (2013). Portakal Kabuklarından Biyobozunur Nanokompozit flm üretilmesi ve gıda ambalajı olarak değerlendirilmesi, Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Eskişehir, 39-54. Erişim Adresi: https://hdl.handle.net/11421/4733
 • Cruz-Gálvez, A.M., Castro-Rosas, J., Rodríguez-Marín, M.L., Cadena-Ramírez, A., Tellez-Jurado, A., Tovar-Jiménez, X., Chavez-Urbiola, E.A., Abreu-Corona, A., Gómez-Aldapa, C.A. (2018). Antimicrobial activity and physicochemical characterization of a potato starch-based film containing acetonic and methanolic extracts of Hibiscus sabdariffa for use in sausage, 93, 300-305, https://doi.org/10.1016/j.lwt.2018.02.064
 • De Oliveira Júnior, S.D., de Araújo J.S., de Asevedo, E.A. et al (2021). Exploiting films based on pectin extracted from yellow mombin (Spondias mombin L.) peel for active food packaging. Biomass Convers Biorefinery 2021:1–15. https:// doi. org/ 10. 1007/S13399- 021- 01321-3
 • Debeaufort, F., Gallo, J.A.Q., Voilley, A. (1998). Edible films and coatings: tomorrow’s packagings: a review, Critical Reviewers in Food Science 38(4), 299-313.
 • Erken, İ., Şahin, S., Karkar, B., Akça, B., & Özakın, C. (2022). Chitosan based edible film incorporating different Prunella L. extracts, characterization and their antioxidant properties. Journal of Food Processing and Preservation, 46(7), e16658. https://doi.org/10.1111/jfpp.16658
 • Erkoç, M. (2020). Bulgur Kepeği Hemiselülozu Temelli Nanoselüloz Katkılı biyobozunur filmlerin üretimi ve karakterizasyonu, Yüksek Lisans Tezi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Fen BilimLeri Enstitüsü, Karaman, 58. Erşim Adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Feist, M., 2015. Thermal analysis: basics, applications, and benefit‖, Chemical Texts, 8, 1-12,
 • Ferreira, A.S., Nunes, C., Castro. A., Ferreira, P., Coimbra, A.M. (2014). Influence of grape pomace extract incorporation on chitosan films properties, Carbohydrate Polymers, 113, 490-499,https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2014.07.032.
 • Flores, S.K., Costa, D., Yamashita, F., Gerschenson, L.N., Grossmann, M.V. (2010). Mixture design for evaluation of potassium sorbate and xanthan gum effect on properties of tapioca starch films obtained by extrusion, Materials Science and Engineering, 30, 200–205.
 • Gaikwad, K.K., Lee, J.Y., Lee, Y.S. (2016). Development of polyvinyl alcohol and apple pomace bio-composite film with antioxidant properties for active food packaging application. J Food Sci Technol 53:1608–1619. https:// doi. org/ 10. 1007/ S13197- 015- 2104-9
 • Go´Mez-Guille´Na, M. C., Ihlb, M., Bifanib, V., Silvab, A., Monteroa, P. (2007). Edible films made from tuna-fish gelatin with antioxidant extracts of two different murta ecotypes leaves (Ugni molinae Turcz). Food Hydrocolloids, 21; 1133–1143.
 • Hossain, M.A., Hossain, M.S. (2021). Optimization of antioxidative phenolic compound extraction from freeze-dried pulp, peel, and seed of Burmese grape (Baccaurea ramiflora Lour.) by response surface methodology. Biomass Convers Biorefinery 1:1–15. https:// doi. org/ 10. 1007/ S13399- 021- 01761-X
 • Huang, S., Xiong, Y., Zou, Y., Dong, Q., Ding, F., Liu, X., & Li, H. (2019). A novel colorimetric indicator based on agar incorporated with Arnebia euchroma root extracts for monitoring fish freshness. Food Hydrocolloids, 90, 198–205. https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2018.12.009
 • Iahnke, A. O. S., Costa, T. M. H., de Oliveira Rios, A., & Flôres, S. H. (2016). Antioxidant films based on gelatin capsules and minimally processed beet root (Beta vulgaris L. var. Conditiva) residues. Journal of Applied Polymer Science, 133 (10), 1–10
 • Kalkan, S., Otağ, M.R., Engin, M. S. (2019). Physicochemical and bioactive properties of edible methylcellulose films containing Rheum ribes L. extract, Food Chemistry Dergisi, 3-28.
 • Kalkan, S. (2014). Farklı antimikrobiyel maddeler içeren yenilebilir film kaplamaların Macar salamında kullanım olanakları ve listeria innocua inaktivasyonu üzerine etkileri. Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana, 40- 42. Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Karkar, B., Şahin, S., Bekiz, D., Akça, B., Özakın, C., (2023). Evaluation of antioxidant films of chitosan with Aquilaria agallocha extract as packaging material, J Food Sci 88, (6), 2571-2582, https://doi.org/10.1111/1750-3841.16613
 • Kaya, M., Ravikumar, P., Ilk, S., Mujtaba, M., Akyuz, L., Labidi, J., Salaberria, A.M., Cakmak, Y.S., Karaman, Erkul, S. (2018). Production and characterization of chitosan based edible films from Berberis crataegina's fruit extract and seed oil, Innovative Food Science & Emerging Technologies, 45, 287-297, https://doi.org/10.1016/j.ifset.2017.11.013
 • Keskin, M., Setlek, P., Demir, S., (2017). Renk ölçüm sistemlerinin gıda bilimleri ve tarımda kullanım alanları, International Advanced Researches & Engineering Congress, 2350–2359.
 • Kılınç, B., Yalçın, H. T. & Sürengil, G. (2018). Meyve Kabuklarının Gıdalar için Antimikrobiyal Madde ve Yenilebilir Film olarak Etkinliklerinin Belirlenmesi. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 8 (1) , 144-157 . DOI: 10.31466/kfbd.409052
 • Kodal, B. (2008). Antioksidan Özellikteki Yenilebilir Filmlerin Sığır Kıymasının Oksidatif Stabilitesine Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 30-34. Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Korkmaz, F. (2016). Yenilebilir Biyofilm Olarak Kinoa (Chenopodium Quinoa)’Nın Gökkuşağı Alabalığı (Onchorynchus Mykiss) Filetolarının Raf Ömrü Üzerine Etkisinin Araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum, 19-25. Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Kumar, L.,·Ramakanth, D., Akhila, K., Gaikwad, K.K. (2022). Edible films and coatings for food packaging applications: a review, Environmental Chemistry Letters 20:875–900, https://doi.org/10.1007/s10311-021-01339-z
 • Kurt, A.S., Cekmecelioglu, D. (2021). Bacterial cellulase production using grape pomace hydrolysate by shake-flask submerged fermentation. Biomass Convers Biorefinery 1:1–8. https:// doi. org/ 10. 1007/ S13399- 021- 01595-7
 • Kurt, A. (2013). Salep Glukomannanın Film Oluşturma Özellikleri ve Emülsiyon Stabilitesine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 51-60. Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Licciardello, F., Kharchoufi, S., Muratore, G., Restuccia, C. (2018). Effect of edible coating combined with pomegranate peel extract on the quality maintenance of white shrimps (Parapenaeus longirostris) during refrigerated storage, Food Packaging and Shelf Life, 17 (2018) 114–119.
 • Liu, C., Huang, J., Zheng, X., Liu, S., Lu, K., Tang, K., Liu, J. (2020). Heat sealable soluble soybean polysaccharide/gelatin blend edible films for food packaging applications, Food Packaging and Shelf Life, 24, 100485.
 • Massoud, R., Khodaeii, D., Hamidi-Esfahani, Z., Khosravi-Darani, K. (2021). The effect of edible probiotic coating on quality of fresh fruits and vegetables: fresh strawberries as a case study. Biomass Convers Biorefinery 2021:1–10. https:// doi. org/ 10. 1007/ S13399- 021- 01332-0
 • Memiş, S. (2017). Çemen Tohumu Bazlı Nanokil Katkılı Biyobozunur Nanokompozit Film Üretimi Ve Karakterizasyonu, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 29-42. Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Meng, X., Lv, Z., Jiang, T., Tan, Y., Sun, S., Feng, J. (2023). Preparation and Characterization of a Novel Artemisia Oil Packaging Film and Its Application in Mango Preservation. Foods, 12, 2969. https://doi.org/10.3390/foods12152969
 • Meys, R., Frick, F., Westhues, S. et al. (2020). Towards a circular economy for plastic packaging wastes–the environmental potential of chemical recycling. Resour Conserv Recycl 162:105010. https:// doi. org/ 10. 1016/j. resco nrec. 2020. 105010
 • Mohamed, S.A.A., El-Sakhawy, M., El-Sakhawy, M.A.M., (2020). Polysaccharides, protein and lipid -based natural edible films in food packaging: a review. Carbohydr Polym 238:116178. https:// doi. org/ 10. 1016/j. carbp ol. 2020. 116178
 • Oloye, M.T., Jabar, J.M., Adetuyi, A.O., Lajide, L., (2021). Extraction and characterization of pectin from fruit peels of Irvingia gabonensis and pulp of Cola milleni and Theobroma cacao as precursor for industrial applications. Biomass Convers Biorefinery 2021:1–9. https:// doi. org/ 10. 1007/ S13399- 021- 01366-4
 • Özdemir, K.S., Gökmen, V. (2019). Efect of chitosan-ascorbic acid coatings on the refrigerated storage stability of fresh-cut apples, Journal of Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 9, 503.
 • Özmert Ergin, S. (2015). Kiraz ve Kayısı Ağacı Reçinelerinin Yenilebilir Film Özelliklerinin İncelenmesi ve Gıda Kaplamasında Kullanımları. Doktora Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 35-46. Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Öztürk, G. (2009). Likopen İçeren Yenilebilir Filmlerin Sığır Kıymasının Oksidatif Stabilitesine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 15-17. Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Pekdoğan, E. (2021). Işkın (Rheum Ribes L.) İlaveli Yenilebilir Film Üretimi ve Karakterizasyonu, Yüksek Lisans Tezi, Siirt Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Siirt, 30-33. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Polat, H. (2007). İşlenmiş Et Ürünlerinde Yenilebilir Filmlerin ve Kaplamaların Uygulamaları. Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Afyon, 22-27. Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Ramakanth, D., Singh, S., Maji, P.K., Lee, Y.S., Gaikwad, K.K. (2021). Advanced packaging for distribution and storage of COVID-19 vaccines: a review. Environ Chem Lett 19:3597–3608. https:// doi. org/ 10. 1007/ s10311- 021- 01256-1
 • Ravishankar, S., Zhu, L., Olsen, C. W., McHugh, T. H., Friedman, M. (2009). Edible apple film wraps containing plant antimicrobials inactivate foodborne pathogens on meat and poultry products, Journal of Food Science, 74(8).
 • Ribeiro, A.M., Estevinho, B.N., Rocha, F. (2020). Preparation and incorporation of functional ingredients in edible films and coatings. Food Bioprocess Technol 142(14):209–231. https:// doi. org/10. 1007/ S11947- 020- 02528-4
 • Sabbah, M., Al-Asmar, A., Younis, D., Al-Rimawi, F., Famiglietti, M., Mariniello, L. (2023). Production and Characterization of Active Pectin Films with Olive or Guava Leaf Extract Used as Soluble Sachets for Chicken Stock Powder. Coatings. 13(7):1253. https://doi.org/10.3390/coatings13071253
 • Sahin, F. (2019). Gıda Ambalajı Olarak Yenilebilir Biyokompozit Filmlerin Geliştirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 30-34. Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Saklani, P.S., Nath, S., Kishor, Das, S., Singh, S.M., (2019). A review of edible packaging for foods. Int J Curr Microbiol Appl Sci. https:// doi. org/ 10. 20546/ ijcmas. 2019. 807. 359
 • Sari, Y.W., Putri, S.Y., Intan, N. et al. (2021). The effect of sorbitol and sweet sorghum to carrageenan ratio on the physicochemical properties of sweet sorghum/carrageenan bioplastics. Biomass Convers Biorefinery 2021:1–10. https:// doi. org/ 10. 1007/S13399- 020- 01254-3
 • Sarıcaoğlu, F.T. (2018). Mekanik olarak ayrılmış tavuk eti proteinlerinden antioksidan ve antimikrobiyal katkılı yenilebilir film üretimi ve ısıl işlem görmüş sucuklarda kullanımı, Doktora Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun, 143. Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Setyawati, S.R., Hanafi, H., Nurdiani, N., Widyahapsari, D.A.N. (2020). Production and Characterization of Edible Film from Catfish (Clarias Gariepinus) Bone Gelatin Incorporated with Red Dragon Fruit (Hylocereus Polyrhizus Britton and Rose) Peel Extract. Orient J Chem;36(4). http://dx.doi.org/10.13005/ojc/360420
 • Silva, O. A., Pellá, M. G., Pellá, M. G., Caetano, J., Simões, M. R., Bittencourt, P. R., Dragunski, D. C. 2019. Synthesis and characterization of a low solubility edible film based on native cassava starch, International journal of biological macromolecules, 128, 290-296
 • Singh, G., Singh, S., Kumar, B., Gaikwad, K.K. (2021a) Active barrier chitosan films containing gallic acid based oxygen scavenger. J Food Meas Charact 15:585–593. https:// doi. org/ 10. 1007/ s11694- 020- 00669-w
 • Singh, S., Gaikwad, K.K., Lee, Y.S. (2018). Antimicrobial and antioxidant properties of polyvinyl alcohol bio composite films containing seaweed extracted cellulose nano-crystal and basil leaves extract. Int J Biol Macromol 107:1879–1887. https:// doi. org/ 10. 1016/j.ijbio mac. 2017. 10. 057
 • Singh, S., Maji, P.K., Lee, Y.S., Gaikwad, K.K. (2021b). Applications of gaseous chlorine dioxide for antimicrobial food packaging: a review. Environ Chem Lett 19:253–270. https:// doi. org/ 10. 1007/ s10311- 020- 01085-8
 • Sundqvist-Andberg, H., Åkerman, M. (2021). Sustainability governance and contested plastic food packaging – An integrative review. J Clean Prod 306:127111. https:// doi. org/ 10. 1016/j. jclep ro. 2021.127111.
 • Sogut, E., Cakmak, H. (2022). Using of Lignocellulosic Fiber Extracted from Artichoke Outer Petal Leaves as Filler in Potato Starch-Based Composite Films. Waste Biomass Valor 13, 4861–4868 https://doi.org/10.1007/s12649-022-01855-1
 • Sürengil, G., (2014). Defne (Laurus Nobilis) ve Fesleğen (Ocimum Basilicum) Ekstraktları Kullanılarak Üretilen Yenilebilir Filmlerin Alabalık (Oncorhynchus Mykiss) Filetolarına Etkilerinin Tespiti. Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir, 30-48. Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Torres, F. G., Troncoso, O. P., Torres, C., Díaz, D. A., Amaya, E. (2011). Biodegradability and mechanical properties of starch films from Andean crops, International Journal of Biological Macromolecules, 48(4), 603–606.
 • Tran, T.T.B., Vu, B.N., Saifullah, M., Nguyen, M.H., Pristijono, P., Kirkman, T., Vuong, Q.V. (2021). Impact of Various Essential Oils and Plant Extracts on the Characterization of the Composite Seaweed Hydrocolloid and Gac Pulp (Momordica cochinchinensis) Edible Film. Processes , 9, 2038. https://doi.org/10.3390/pr9112038
 • Tufan, M. (2017). Ayçiçeği Sapından Yenilebilir Cmc Film Üretimi ve Karakterizasyonu, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir, 36-38. Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Tulamandi, S., Rangarajan, V., Rizvi, S. H. S., Singhal, R. S., Chattopadhyay, R. K., Saha, N. C. (2016). A biodegradable and edible packaging film based on papaya puree, gelatin, and defatted soy protein. Food Packaging and Shelf Life 10, 60–71.
 • Uçan, F., Mercimek, H. A. (2013). Gıda endüstrisinde kitosan filmlerin önemi, Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 1(2), 79-85.
 • Valenzuela, C., Abugoch, L., Tapia, C. (2013). Quinoa Protein-Chitosan-Sunflower Oil Edible Film: Mechanical, Barrier and Structural Properties, Lwt-Food Sci Technology, 50; 531–7.
 • Yıldız, O. P. ve Yangılar, F. (2016). Yenilebilir film ve kaplamaların gıda endüstrisinde kullanımı, Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 5(1), 27–35.
 • Yuan, G., Lv, H., Tang, W., Zhang, X., Sun, H., (2016). Effect of chitosan coating combined with pomegranate peel extract on the quality of Pacific white shrimp during iced storage. Food Control, 59.
 • Zamudio-Flores, P. B., Ochoa-Reyes, E., Ornelas-Paz, J. D. J., Tirado-Gallegos, J. M., Bello-Pérez, L. A., Rubio-Ríos, A., & Cárdenas-Felix, R. G. (2015). Caracterización fisicoquímica, mecánica y estructural de películas de almidones oxidados de avena y plátano adicionadas con betalaínas. Agrociencia, 49(5), 483–498, https://doi.org/10.13005/ojc/360420
APA PEKDOĞAN E, Akkemik E, Hallaç B (2024). Bitkisel Ekstraktlarının Yenilebilir Film ve Kaplamalarda Kullanımı. , 271 - 283. 10.21597/jist.1343517
Chicago PEKDOĞAN Esra,Akkemik Ebru,Hallaç Bülent Bitkisel Ekstraktlarının Yenilebilir Film ve Kaplamalarda Kullanımı. (2024): 271 - 283. 10.21597/jist.1343517
MLA PEKDOĞAN Esra,Akkemik Ebru,Hallaç Bülent Bitkisel Ekstraktlarının Yenilebilir Film ve Kaplamalarda Kullanımı. , 2024, ss.271 - 283. 10.21597/jist.1343517
AMA PEKDOĞAN E,Akkemik E,Hallaç B Bitkisel Ekstraktlarının Yenilebilir Film ve Kaplamalarda Kullanımı. . 2024; 271 - 283. 10.21597/jist.1343517
Vancouver PEKDOĞAN E,Akkemik E,Hallaç B Bitkisel Ekstraktlarının Yenilebilir Film ve Kaplamalarda Kullanımı. . 2024; 271 - 283. 10.21597/jist.1343517
IEEE PEKDOĞAN E,Akkemik E,Hallaç B "Bitkisel Ekstraktlarının Yenilebilir Film ve Kaplamalarda Kullanımı." , ss.271 - 283, 2024. 10.21597/jist.1343517
ISNAD PEKDOĞAN, Esra vd. "Bitkisel Ekstraktlarının Yenilebilir Film ve Kaplamalarda Kullanımı". (2024), 271-283. https://doi.org/10.21597/jist.1343517
APA PEKDOĞAN E, Akkemik E, Hallaç B (2024). Bitkisel Ekstraktlarının Yenilebilir Film ve Kaplamalarda Kullanımı. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 14(1), 271 - 283. 10.21597/jist.1343517
Chicago PEKDOĞAN Esra,Akkemik Ebru,Hallaç Bülent Bitkisel Ekstraktlarının Yenilebilir Film ve Kaplamalarda Kullanımı. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 14, no.1 (2024): 271 - 283. 10.21597/jist.1343517
MLA PEKDOĞAN Esra,Akkemik Ebru,Hallaç Bülent Bitkisel Ekstraktlarının Yenilebilir Film ve Kaplamalarda Kullanımı. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.14, no.1, 2024, ss.271 - 283. 10.21597/jist.1343517
AMA PEKDOĞAN E,Akkemik E,Hallaç B Bitkisel Ekstraktlarının Yenilebilir Film ve Kaplamalarda Kullanımı. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2024; 14(1): 271 - 283. 10.21597/jist.1343517
Vancouver PEKDOĞAN E,Akkemik E,Hallaç B Bitkisel Ekstraktlarının Yenilebilir Film ve Kaplamalarda Kullanımı. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2024; 14(1): 271 - 283. 10.21597/jist.1343517
IEEE PEKDOĞAN E,Akkemik E,Hallaç B "Bitkisel Ekstraktlarının Yenilebilir Film ve Kaplamalarda Kullanımı." Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 14, ss.271 - 283, 2024. 10.21597/jist.1343517
ISNAD PEKDOĞAN, Esra vd. "Bitkisel Ekstraktlarının Yenilebilir Film ve Kaplamalarda Kullanımı". Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 14/1 (2024), 271-283. https://doi.org/10.21597/jist.1343517