Yıl: 2024 Cilt: 39 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 219 - 236 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.24988/ije.1326586 İndeks Tarihi: 12-03-2024

Investigating the Asymmetric Effects of Geopolitical Risks on Portfolio Investments in Turkish Economy

Öz:
This study aims to analyze the impact of geopolitical risks faced by the Turkish economy on international portfolio investments. Since it is thought that these risks may have asymmetric effects, the study utilizes the NARDL methodology. Based on this situation, the BDS linearity test was employed to assess the variables, revealing the presence of a non-linear structure in the time series. As a result of the NARDL analysis, it is observed that the long-run and short-run effects of geopolitical risks differ, and the asymmetric relationship, which is moderate in the short-run, turns into a symmetric structure in the long-run. In this framework, it is concluded that international portfolio investors increase their investments to take advantage of return opportunities in the short run in the face of increased geopolitical risk, but prefer safe economies in the long run. The Turkish economy, in order to reassure investors, is of great importance to increase transparency in the fields of economy, justice, and governance, to ensure and strengthen the independence of institutions, and especially to put economic policies on a rational basis.
Anahtar Kelime: Capital flows Portfolio Investments Geopolitical risks NARDL

Türkiye Ekonomisinde Jeopolitik Risklerin Portföy Yatırımları Üzerindeki Asimetrik Etkilerinin İncelenmesi

Öz:
Bu çalışma Türkiye ekonomisinin karşı karşıya kaldığı jeopolitik risklerin uluslararası portföy yatırımları üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Söz konusu risklerin asimetrik etkilerinin var olabileceği düşünüldüğünden çalışmada NARDL metodolojisine başvurulmuştur. Bu duruma istinaden değişkenlere BDS doğrusallık testi uygulanmış ve zaman serilerinin doğrusal olmayan bir yapı sergilediği görülmüştür. NARDL analizi sonucunda jeopolitik risklerin uzun ve kısa dönem etkilerinin farklılaştığı, kısa dönemde orta çıkan asimetrik ilişkinin uzun dönemde simetrik bir yapıya büründüğü görülmüştür. Bu çerçevede uluslararası portföy yatırımcılarının jeopolitik risk artışı karşısında kısa vadede getiri fırsatlarından yararlanmak için yatırımlarını artırdığı ancak uzun vadede güvenli ülke ekonomilerini tercih ettiği soncuna ulaşılmıştır. Türkiye ekonomisinin yatırımcılara güven verilebilmesi adına ekonomi, adalet ve yönetim alanlarında şeffaflığın artırılması, kurumların bağımsızlığının sağlanıp güçlendirilmesi ve özellikle iktisadi politikaların rasyonel zemine oturtulması büyük önem arz etmektedir.
Anahtar Kelime: Sermaye akımları Portföy Yatırımları Jeopolitik risk NARDL

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Afşar, M., Doğan, E., and Doğan, B. Ö. (2022). Does Higher Geopolitical Risk Limits Turkish Foreign Direct Investments?. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(3), 1456-1475.
 • Agarwal, R.N. (1997). Foreign Portfolio Investment In Some Developing Countries: A Study of Determinants And Macroeconomic Impact. Indian Economic Review. 32(2), 217-229.
 • Ahmad, F., Umar, D. M., and Su-chang, Y. (2015). Determinants of Foreign Portfolio Inflows: Analysis and Implications for China. Asian Journal of Finance & Accounting. 7(2), 66-76.
 • Alba, C., Cuadra, G., Hernández, J. R., and Ibarra-Ramírez, R. (2021). Capital Flows To Emerging Economies And Global Risk Aversion During The Covıd-19 Pandemic. International Journal of Finance & Economics (Early View), 28(4), 1-33. doi:https://doi.org/10.1002/ijfe.2807
 • Alptürk, Y., Sezal, L., and Gürsoy, S. (2021). Türkiye’de Jeopolitik Risk ile CDS Primleri Arasındaki İlişki: Asimetrik Nedensellik Analizi. Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, 25(1), 107-126.
 • Arslan, S., and Çiçek, M. (2017). Yabancı Portföy Yatırımları İle Döviz Kuru İlişkisi: Türkiye’de Yabancı Sermayenin Vergilendirilmesi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 13(5), 292-299.
 • Ashraf, D., Rizwan, MS ve Ahmad, G. (2022). Islamic equity investments and the COVID-19 pandemic. Pacific-Basin Finance Journal, 73: 101765. doi 10.1016/j.pacfin.2022.101765
 • Aydoğan, B., & Vardar, G. (2020). Portfolio flows – exchange rate volatility: Is there a puzzling relationship? Journal of Economic and Administrative Sciences, 37(4), 611-642. https://doi.org/10.1108/JEAS-02-2020-0021
 • Baer, W. and Hargis, K. (1997). Forms of External Capital and Economic Development in Latin America: 1820-1997. World Development. 25(11), 1805-1820.
 • Baker, S. R., Bloom, N., and Davis, S. (2016). Measuring Economic Policy Uncertainty. The Quarterly Journal of Economics, 131(4), 1593-1636.
 • Balkan, E., Biçer, F. G., and Yeldan, A. E. (2002). Patterns of financial capital flows and accumulation in the post-1990 Turkish economy. In METU International Conference on Economics, VI, Ankara.
 • Barışık, S. and Açıkgöz, E. (2007). Türkiye’de Uluslararası Sermaye Hareketleri Faiz ilişkisi: 1992-2005 Dönemi VAR Analizi. TiSK Akademi Dergisi, 2(3), 198-210.
 • Barjaktarovic, M. (2014). International portfolio investments – risks and institutional barriers in Serbia. 4th International Conference ″Economics and Management-Based on New Technologies″ (pp. 115-125). Vrn. Banja: EMoNT.
 • Beirne, J., Renzhi, N., Sugandi, E. A., and Volz, U. (2020). Financial Market and Capital Flow Dynamics during the COVID-19 Pandemic. ADBI Working Paper No. 1158, Available at SSRN: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3656848
 • Bekaert, G. and Harvey, C. R. (1998). Capital Flows and the Behavior of Emerging Market Equity Returns (Working Paper No. 6669). NBER Working Series. https://www.nber.org/papers/w6669.pdf
 • Bilgin, M. H., Gozgor, G. and Karabulut, G. (2020). How do geopolitical risks affect government investment? An empirical investigation. Defence and Peace Economics, 31(5), 550-564.
 • Blomberg, S., Hess, G., and Orphanides, A. (2004). The macroeconomic consequences of terrorism. Journal of Monetary Economics, 51, 1007-1032.
 • Brennan, M. J., and Cao, H. H. (1997). International portfolio investment flows. The Journal of Finance, 52(5), 1851-1880.
 • Berument H and Dincer N. 2004. Do Capital Flows Improve Macroeconomic Performance in Emerging Markets? The Turkish Experience. Emerging Markets Finance & Trade 40(4): 20- 32.
 • Busse, M., and Hefeker, C. (2007). Political risk, institutions, and foreign direct investment. European Journal of Political Economy, 23, 397-415.
 • Caballero, R. J., Farhi, E., and Gourinchas, P. O. (2008). An equilibrium model of “global imbalances” and low interest rates. American Economic Review, 98(1), 358-393.
 • Caldara, D. and Iacoviello, M. (2018). Measuring Geopolitical Risk. International Finance Discussion Papers 1222, https://doi.org/10.17016/IFDP.2018.1222r1
 • Caldara, D., and Iacoviello, M. (2022). Measuring Geopolitical Risk. American Economic Review, 112(4), 1194-1225.
 • Ceyhan, T., and Gülcan, N. (2022). The Relationship between Geopolitical Risk and Foreign Direct Investments and Financial Development: Kónya Panel Causality Analysis. Business and Economics Research Journal, 13(4), 625-637.
 • Çilingirtürk, A. and Çetiner, E.G. (2018). Gelişmekte Olan Piyasalarda Döviz Kuru-Portföy Yatırımları İlişkisi: BRICS Ülkeleri ve Türkiye Örneği. Social Mentality and Researcher Thinkers Journal, 4, 65-75.
 • Çinko, M. (2006). İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 100 Endeksinin Doğrusallık Testi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, 3, 23-31.
 • Davis, S., and Zlate, A. (2023). The Global Financial Cycle and Capital Flows During The Covid-19 Pandemic. Europen Economic Review, 156, 1-20.
 • ElFayoumi, K., and Hengge, M. (2021). Capital Markets, Covid-19 and Policy Measures (Working Paper 21/33). International Monetary Fund. htpps://www.imf.org/ wpiea2021033-print-pdf.pdf
 • Fania, N., Yan, C., Kuyon, J. B., and Djeri, S. (2020). Geopolitical Risks (Gprs) and Foreign Direct Investments: A Business Risk Approach. Global Journal of Management and Business Research, 20(B1), 1-8. https://journalofbusiness.org/index.php/GJMBR/article/view/3003
 • Feng, C., Han, L., Vigne, S., and Xu, Y. (2023). Geopolitical Risk and the Dynamics of International Capital Flows. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 82, 101693.
 • Fratzscher, M. (2012). Capital Flows, Push versus Pull Factors and the Global Financial Crisis. Journal of International Economics, 88(2), 341-356.
 • Gatsi, J. G., & Owusu Appiah, M. (2020). Population growth, income growth and savings in Ghana. Journal of Economics and Development, 22(2), 281-296. https://doi.org/10.1108/JED-12-2019-0078
 • Giofré, M. (2021). Covıd-19 Stringency Measures and Foreign Investment: An Early Assessment. The North American Journal of Economics and Finance, 58, 101536.
 • Granger, C. W., and Yoon, G. (2002). Hidden Cointegration (Discussion Paper 2002-02). University of California San Diego. https://escholarship.org/content/qt9qn5f61j/qt9qn5f61j.pdf?t=krne4m
 • Güney, N., and Hopoğlu, S. (2021). Covid-19 Pandemisi’nin Uluslararası Sermaye Hareketliliği Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği. Ekonomi Maliye İşletme Dergisi, 4(1), 56-74.
 • Himanshu, R., Mushir, N., and Suryavanshi, R. (2021). Impact of COVID 19 on Portfolio Allocation Decisions of Individual Investors. Journal of Public Affairs, 21(4), e2649. https://dx.doi.org/ 10.1002/pa.2649
 • Hoang, T. H. V., Lahiani, A., & Heller, D. (2016). Is gold a hedge against inflation? New evidence from a nonlinear ARDL approach. Economic Modelling, 54, 54-66. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2015.12.013
 • Indriawan, I., Jiao, F., and Tse, Y. (2021). The SOFR and The Fed’s Influence over Market Interest Rates. Economics Letters, 209, 110095.
 • Iyer, S., and Dhole, K. (2020). Capital Flows Post Covid-19 into India and Foreign Exchange Management by India (Report No: PGP_CCS_P20_197). Indian Institute of Management Bangalore. https://repository.iimb.ac.in/handle/2074/19638
 • İnsel, A., and Sungur, N. (2003). Sermaye Akımlarının Temel Makroekonomik Göstergeler Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği-1989: III-1999: IV (Discussion Paper No. 2003/8). Türkiye Ekonomi Kurumu. https://core.ac.uk/download/pdf/6379575.pdf
 • Jongwanich, J. and Kohpaiboon, A. (2013). Capital Flows and Real Exchange Rates in Emerging Asian Countries. Journal of Asian Economics, 24, 138-146.
 • Kamışlı, M. (2018). Jeopolitik Risk ve Hisse Senedi Getirileri: Sektörel Yaklaşım. İşletme ve Finans Yazıları içinde (293-313). İstanbul, Beta Yayınları.
 • Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359-379. https://doi.org/10.1016/S0304-4076(02)00202-6
 • Kartal, M. T., Ertuğrul, H. M., and Ulussever, T. (2022). The Impacts of Foreign Portfolio Flows and Monetary Policy Responses on Stock Markets by Considering Covıd-19 Pandemic: Evidence from Türkiye. Borsa Istanbul Review, 22(1), 12-19.
 • Keskin, N. (2008). Finansal Serbestleşme Sürecinde Uluslararası Sermaye Hareketleri ve Makroekonomik Etkileri: Türkiye Örneği. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar. 45(526), 309-318.
 • Keskin, N. (2020). Türkiye’ye Yönelik Uluslararası Sermaye Akımlarının Analizi (Ed.), Türkiye Ekonomisi Üzerine Seçme Yazılar içinde (225-252). Ankara, Nobel Yayınevi.
 • Kirabaeva, K. and Razin A., (2010). Composition of International Capital Flows: A Survey (Working Paper 2010-33). Bank of Canada. https://www.bankofcanada.ca/wp-content/uploads/2010/12/wp10-33.pdf
 • Kočenda, E. (2001). An Alternative to The BDS Test: Integration Across The Correlation Integral. Econometric Reviews, 20(3), 337-351. https://doi.org/10.1081/ETC-100104938
 • Korap, L. (2010). Identification of "Pull” and “Push" Factors for the Portfolio Flows: Svar Evidence from The Turkish Economy. Doğuş Üniversitesi Dergisi. 11(2), 223-232.
 • Lay, L. and Wickramanayake, J. (2007). Role Of In Ward Foreign Portfolio Investment In Transition Of Singapore To A Hing Income Economy: First 25 Years. The Icfai Journal of International Business, 2(4), 1-18.
 • Lee, H., and Mitchell, S. M. (2012). Foreign Direct Investment and Territorial Disputes. Journal of Conflict Resolution, 56(4), 675-703.
 • Liu, C., & He, L.-Y. (2010). KSS unit root test of nonlinearity and nonstationarity in China’s agricultural futures markets. Physics Procedia, 3(5), 1753-1756. https://doi.org/10.1016/j.phpro.2010.07.015
 • Liu, C., & Zhao, Y. (2023). Analysis of the non-linear relationship between Interest Rate Distortions in China’s Shadow Banking System and short-term Capital Flows. Emerging Markets Finance and Trade, 59(4), 1042-1061. https://doi.org/10.1080/1540496X.2022.2089018
 • Meyer, J., and Cramon-Taubadel, S. (2004). Asymmetric Price Transmission: A Survey. Journal of Agricultural Economics, 55(3), 581-611.
 • Mitsas, S., Golitsis, P., and Khudoykulov, K. (2022). Investigating the Impact of Geopolitical Risks on the Commodity Futures. Cogent Economics & Finance, 10(1), 2049477.
 • Narayan, P. K., and Smyth, R. (2006). What Determines Migration Flows from Low-Income to High-Income Countries? An Empirical Investigation of Fiji–U.S. Migration 1972–2001. Contemporary Economic Policy, 24(2), 332-342.
 • Nguyen, T. T. T., Pham, B. T., and Sala, H. (2022). Being an emerging economy: To What Extent Do Geopolitical Risks Hamper Technology and FDI Inflows?. Economic Analysis and Policy, 74, 728-746.
 • Nyiwul, L. (2021). COVID-19 Regulatory Responses and FDI in The United States: Trends and Implications for Capital Flows. Transnational Corporations Review, 13(2), 156-173.
 • Onuorah, A. C., and Akujuobi, L. E. (2013). Impact of Macroeconomic Indicators on The Performance of Foreign Portfolio Investment in Nigeria. European Journal of Business and Management, 5(2), 81-90.
 • Ouedraogo, R. (2017). Portfolio Inflows and Real Effective Exchange Rates: Does the Sectorization Matter? (Working Paper 17/121) International Monetary Fund. https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2017/05/22/Portfolio-Inflows-and-Real-Effective-Exchange-Rates-Does-the-Sectorization-Matter-44933
 • Özşahi̇n, Ş., Üçler, G., and Uysal, D. (2022). Jeopolitik Risk ve Yolsuzluğun Doğrudan Yabancı Yatırımlar için Önemi: Türkiye için Ampirik Bulgular. Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(2), 257-286.
 • Öztekin, D. and Erataş, F. (2009). Kısa Vadeli Sermaye Akımlarının Belirleyicileri: Türkiye Örneği. Ekonomi Bilimleri Dergisi. 2(2), 57-64.
 • Pazarlıoğlu, M.V. and Gülay, E. (2007). Net Portföy Yatırımları İle Reel Faiz Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (2), 201-221.
 • Pesaran, M., Shin, Y., and Smith, R. (2001). Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326.
 • Seyidoğlu, H.(2013). Uluslararası İktisat Teori Politika ve Uygulama. İstanbul: Güzem Can Yayınları
 • Shin, Y., Yu, B., and Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modeling Asymmetric Cointegration and Dynamic Multipliers in a Nonlinear ARDL Framework. Horrace içinde, Festschrift in Honor of Peter Schmidt Econometric Methods and Applications (s. 281-314). New York: Springer.
 • Syarifuddin, F. and Setiawan, M. (2021). Capital Flow Amid The Covid-19 Pandemic: Cross-Country Contagion Effect Among ASEAN5 and Projection of The Impacts for The Indonesian Economy (Working Paper 08/2021). Bank Indonesia. http://publication-bi.org/repec/idn/wpaper/WP082021.pdf
 • Şener, S.(2008). Yabancı Sermaye. Bursa: Ezgi Kitabevi Yayınları.
 • Şenol, Z., and Koç, S. (2018). Yabancı Portföy Yatırımları, Borsa Ve Makroekonomik Değişkenler Arası İlişkilerin VAR Yöntemiyle Analizi: Türkiye Örneği. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 21, 1-20.
 • Tang, Y., Chen, X. H., Sarker, P. K., and Baroudi, S. (2023). Asymmetric Effects of Geopolitical Risks and Uncertainties on Green Bond Markets. Technological Forecasting and Social Change, 189, 122348.
 • Tille, C., and Van Wincoop, E. (2008). International Capital Flows Under Dispersed Information: Theory and Evidence (Working Paper No: 14390). National Bureau of Economic Research. https://www.nber.org/system/files/working_papers/w14390/w14390.pdf.
 • Ustalar, S. A. (2022). Covıd-19 Krizinin Uluslararası Portföy Yatırımları Üzerindeki Etkisi. Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 13(2), 429-446.
 • Utkulu, U., and Ekinci, R. (2015, 12 11). Uluslararası Emtia Fiyatlarından İç Fiyatlara Asimetrik Ve Doğrusal Olmayan Fiyat Geçişkenliği: Türkiye İçin Nardl Modeli Bulguları (Discussion Paper 2015/15). Turkısh Economıc Assocıatıon. http://www.tek.org.tr/dosyalar/utkulu-ekinci_2015.pdf.
 • Vilutiene, L., and Dumciuviene, D. (2022). An Impact of International Capital Flows on European Union Countries’ Savings, Investments, Consumption, and Current Accounts in the Frame of Pandemic. International Journal of Trade, Economics and Finance, 13(4), 121-128.
 • Von Hagen, J., and Zhang, H. (2014). Financial Development, International Capital Flows, and Aggregate Output. Journal of Development Economics, 106, 66-77.
 • Yu, M., and Wang, N. (2023). The Influence of Geopolitical Risk on International Direct Investment and Its Countermeasures. Sustainability, 15(3), 2522. https://doi.org/10.3390/su15032522
APA ECE O, Çadırcı B (2024). Investigating the Asymmetric Effects of Geopolitical Risks on Portfolio Investments in Turkish Economy. , 219 - 236. 10.24988/ije.1326586
Chicago ECE Oğuzhan,Çadırcı Bülent Diclehan Investigating the Asymmetric Effects of Geopolitical Risks on Portfolio Investments in Turkish Economy. (2024): 219 - 236. 10.24988/ije.1326586
MLA ECE Oğuzhan,Çadırcı Bülent Diclehan Investigating the Asymmetric Effects of Geopolitical Risks on Portfolio Investments in Turkish Economy. , 2024, ss.219 - 236. 10.24988/ije.1326586
AMA ECE O,Çadırcı B Investigating the Asymmetric Effects of Geopolitical Risks on Portfolio Investments in Turkish Economy. . 2024; 219 - 236. 10.24988/ije.1326586
Vancouver ECE O,Çadırcı B Investigating the Asymmetric Effects of Geopolitical Risks on Portfolio Investments in Turkish Economy. . 2024; 219 - 236. 10.24988/ije.1326586
IEEE ECE O,Çadırcı B "Investigating the Asymmetric Effects of Geopolitical Risks on Portfolio Investments in Turkish Economy." , ss.219 - 236, 2024. 10.24988/ije.1326586
ISNAD ECE, Oğuzhan - Çadırcı, Bülent Diclehan. "Investigating the Asymmetric Effects of Geopolitical Risks on Portfolio Investments in Turkish Economy". (2024), 219-236. https://doi.org/10.24988/ije.1326586
APA ECE O, Çadırcı B (2024). Investigating the Asymmetric Effects of Geopolitical Risks on Portfolio Investments in Turkish Economy. İzmir iktisat dergisi, 39(1), 219 - 236. 10.24988/ije.1326586
Chicago ECE Oğuzhan,Çadırcı Bülent Diclehan Investigating the Asymmetric Effects of Geopolitical Risks on Portfolio Investments in Turkish Economy. İzmir iktisat dergisi 39, no.1 (2024): 219 - 236. 10.24988/ije.1326586
MLA ECE Oğuzhan,Çadırcı Bülent Diclehan Investigating the Asymmetric Effects of Geopolitical Risks on Portfolio Investments in Turkish Economy. İzmir iktisat dergisi, vol.39, no.1, 2024, ss.219 - 236. 10.24988/ije.1326586
AMA ECE O,Çadırcı B Investigating the Asymmetric Effects of Geopolitical Risks on Portfolio Investments in Turkish Economy. İzmir iktisat dergisi. 2024; 39(1): 219 - 236. 10.24988/ije.1326586
Vancouver ECE O,Çadırcı B Investigating the Asymmetric Effects of Geopolitical Risks on Portfolio Investments in Turkish Economy. İzmir iktisat dergisi. 2024; 39(1): 219 - 236. 10.24988/ije.1326586
IEEE ECE O,Çadırcı B "Investigating the Asymmetric Effects of Geopolitical Risks on Portfolio Investments in Turkish Economy." İzmir iktisat dergisi, 39, ss.219 - 236, 2024. 10.24988/ije.1326586
ISNAD ECE, Oğuzhan - Çadırcı, Bülent Diclehan. "Investigating the Asymmetric Effects of Geopolitical Risks on Portfolio Investments in Turkish Economy". İzmir iktisat dergisi 39/1 (2024), 219-236. https://doi.org/10.24988/ije.1326586