Yıl: 2024 Cilt: Sayı: 97 Sayfa Aralığı: 283 - 304 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.17753/sosekev.1410526 İndeks Tarihi: 22-04-2024

DİJİTAL CİHAT VE DEAŞ ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Öz:
Bu çalışmada çağımızın en etkin iletişim araçlarından biri olan ve bununla birlikte insan yaşamının her alanında köklü değişikliklere neden olan internetin bireyin radikalleşmesinde oynadığı rol tespit edilmeye çalışılacaktır. DEAŞ gibi yerel bazlı kitlesel hareketler internetin sağlamış olduğu kolaylıklar sayesinde kendilerini küresel bir boyuta taşıyabilmişlerdir. Elinizdeki bu çalışmanın diğer bir amacı da yeni medya ortamını, bu yeni ortamın DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerine sunduğu fırsatları ve örgütlerin bu yeni mecrayı kullanma biçimlerini incelemeyi hedeflemektedir. Aynı zamanda DEAŞ örgütünün kulanmış olduğu dijital platformlar ve sosyal içerik üreten ağlar aracılığıyla nasıl eleman devşirdiğini ve onları nasıl kendi amaçları doğrultusunda kullandığını tespit etmek olacaktır. Çalışmanın öncelikli gayesi DEAŞ’ın yeni medya yapılanmasını ortaya koymak olduğu için örgütle ilgili, farklı çalışmaların konusu olabilecek diğer meselelere değinilmemektedir. Bu amaca ulaşmaya çalışırken sosyal ağlar(“Facebook”, “Twitter”, “Instagram” ) ve web sayfaları üzerinden incelemeler, analizler ve örmek olay anlatımları yapılacaktır. DEAŞ’ın dijital platformlarda yayınladığı “Dabiq”, “Konstantiniyye” ve “Rumiyah” gibi dergiler örgütün kendini meşrulaştırma girişiminin bir sonucudur. Örgüt bu dergiler aracılığıyla İslam devleti, cihat ve hilafetten oluşan ideolojisinin propagandasını yapmıştır. Klasik medya araçlarıyla bu bahsettiklerimizin birçoğunu hayata geçirmeyecek olan örgüt, dijital medyanın sunmuş olduğu fırsatlar sayesinde daha kolay yollardan sempatizanlarına ulaşma fırsatını yakalamıştır. Ayrıca örgüt dijital iletişim teknikleri sayesinde sahada yürütmüş olduğu mücadelesini yeni bir platforma taşımıştır. İnternetin etki alanı ve sunmuş olduğu ürün yelpazesi günden güne gelişmekte ve çeşitlenmektedir. Bu durum konunun teknik boyutlarının yanı sıra kültürel ve siyasi boyutları üzerinde de önemle durmayı zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda dijital medyanın beşerî ilişkiler açısından etkisinin ne olduğunun ortaya konulması, bugünün terör ilişkilerini anlamamıza katkı sunacağı gibi gelecekte de muhtemel olan terör yapılanmaları hususunda daha isabetli tahminler yaparak çözüm yolları ortaya koymamız noktasında işimizi kolaylaştıracaktır.
Anahtar Kelime: Cihat Çevrim içi Cihat DEAŞ Propaganda

A Study on the Example of Digital Jihad and DAESH

Öz:
In this study, we will try to determine the role played by the internet, which is one of the most effective communication tools of our age and causes radical changes in all areas of human life, in the radicalization of the individual. Locally based mass movements such as DAESH have been able to take themselves to a global dimension thanks to the conveniences provided by the internet. Another purpose of this study is to examine the new media environment, the opportunities this new environment offers to terrorist organizations, especially DAESH, and the ways in which organizations use this new medium. At the same time, it will be to determine how the DAESH organization recruits members through the digital platforms and social content producing networks it uses and how it uses them for its own purposes. Since the primary purpose of the study is to reveal the new media structure of DAESH, other issues related to the organization that may be the subject of different studies are not touched upon. While trying to achieve this goal, investigations, analyzes and case narratives will be made through social networks ("Facebook", "Twitter", "Instagram") and web pages. Magazines such as "Dabiq", "Konstantiniyye" and "Rumiyah" published by DAESH on digital platforms are the result of the organization's attempt to legitimize itself. Through these magazines, the organization propagated its ideology consisting of the Islamic state, jihad and caliphate. The organization, which would not be able to implement many of the things we mentioned with classical media tools, has had the opportunity to reach its sympathizers in easier ways thanks to the opportunities offered by digital media. In addition, the organization has moved its struggle in the field to a new platform thanks to digital communication techniques. The domain of the Internet and the range of products it offers are developing and diversifying day by day. This situation makes it necessary to pay attention to the cultural and political dimensions of the issue as well as its technical dimensions. In this context, revealing the impact of digital media on human relations will contribute to our understanding of today's terrorist relations and will make our job easier in terms of finding solutions by making more accurate predictions about possible terrorist structures in the future.
Anahtar Kelime: Jihad Online Jihad DAESH Propaganda

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Acar, Ü. (2012). A’dan Z’ye Terörizm. Kripto.
 • Ahmed Muhammed b. Hanbel, Thk. Şuayip el-Arnavut, Âdil Mürşid (2001). Müsnedü’l-İmâm Ahmed b. Hanbel C. 2. Müessesetü’r-Risâle.
 • Alkan, N. (2009). Söz bitmeden terörle mücadelede önleme stratejileri (3. baskı). Usak.
 • Ayhan, B., & Çifçi, M. E. (2018). IŞID, Propaganda ve İslamofobi. Medya ve Din Araştırmaları Dergisi, 1(1), 17-32.
 • Bayraktutan, G., Binark, M., Çomu, T., Doğu, B., vd. (2014). Siyasal iletişim sürecinde sosyal medya ve Türkiye’de 2011 genel seçimlerinde Twitter kullanımı. Bilig (68), 59-96.
 • Behr, I. (2013). Von et al ‘Radicalisation in the digital era: The use of the Internet in 15 cases of terrorism and extremism’. Rand Europe, 4-74. https://doi.org/10.7249/RR453
 • Berger, J. M. (2014). How ISIS Games Twitter. The Atlantic. https://www.theatlantic.com/international/archive/2014/06/isis-iraq-twitter-social-media-strategy/372856/ adresinden 18.06.2023 tarihinde erişilmiştir.
 • Christine, D. (2015). The Twitter terrorist: The Islamic state & the age of the digital terrorist & digital terrorist financing. http://www.duhaimelaw.com/wp-content/uploads/2015/05/White-Paper.pdf adresinden 19.06.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Çakır, A. (2023). IŞİD’den şimdi de siber-cihat. Amerika’nın sesi. https://www.voaturkce.com/a/isid-den-simdi-de-siber-cihat/2712685.html adresinden 12.08.2023 tarihinde erişilmiştir.
 • Erkan, M., & Dilmaç, S. (2006). Devlet Güvenliği, terörizm ve istihbarat. EGM İDB.
 • Erkmen, S. (2017). IŞİD’in 3 yılı: Örgüt şu an hangi noktada? http://t24.com.tr/haber/isidin-3-yili-orgut-su-an-hanginoktada adresinden 09.07.2023 tarihinde erişilmiştir.
 • Farley, H. (2016). ISIS launch app for children “to teach cubs of the Caliphate”. https://www.christiantoday.com/article/isis.launch.app.for.children.to.teach.cubs.of.the.caliphate/85932.htm adresinden 18.05.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Geçikli, F. (1999). Geçmişten günümüze propaganda kavramı. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (9). https://doi.org/10.17064/iüifhd.25289
 • Hanna, R. (2006). Jihadism online—A study of how al-Qaida and radical Islamist groups use the Internet for terrorist purposes. https://www.investigativeproject.org/documents/testimony/48.pdf adresinden 05.08.2023 tarihinde erişilmiştir.
 • Hegghammer, T. (2005). Irak-Konflikten radikal İslamistisk ideologi. Internasjonal Politikk, 63(4), 351-370. https://doi.org/10.18261/ISSN1891-1757-2005-04-02
 • Herman, E. S. (2000). The propaganda model: A retrospective. Journalism Studies, 1(1), 101-112.
 • Hoffman, A., & Schweitzer, Y. (2015). Cyber jihad in the service of the Islamic State. Stratejic Assesment, 18(1), 71-81.
 • Hussain, G., & Saltman, E., Marie. (2014). Jihad trending: A comprehensive analysis of online extremism and how to counter it. Quilliam. https://preventviolentextremism.info/sites/default/files/Jihad%20Trending-%20A%20Comprehensive%20Analysis%20of%20Online%20Extremism%20and%20How%20to adresinden 12.06.2023 tarihinde erişilmiştir.
 • Jihadica. (2014). Is this the most successful release of a jihadist video ever. https://www.jihadica.com/is-this-the-most-successful-release-of-a-jihadist-video-ever/ adresinden 21.01.2023 tarihinde erişilmiştir.
 • Kabbani, M. (2019). Jihad: A misunderstood concept from Islam. https://www.semanticscholar.org/paper/Jihad%3A-A-Misunderstood-Concept-from-Islam-Kabbani/24821aa004e3f41bcbee45708b1987d09d8362b1 adresinden 14.01.2023 tarihinde erişilmiştir.
 • Kara, İ. (2011). Türkiye’de İslamcılık düşüncesi (C. 1-2). Dergâh.
 • Karakaş, C. K. (2017). DAEŞ Propagandasında yeni medya kullanımı. Marmara İletişim Dergisi, 28, 33-46. https://doi.org/10.17829/midr.20172333774
 • Kaválek, T. (2015). From al-Qaeda in Iraq to Islamic state: The Story of insurgency in Iraq and Syria in 2003-2015. Alternatives: Turkish Journal of International Relations, 14(1), 1-32.
 • Ker, M. (1998). Halkla ilişkiler ve propaganda ilişkisi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi, 8. https://doi.org/10.17064/iüifhd.28829
 • Keskinkaya, E. (2015). Irak ve Şam İslam devleti'nin yeni medya kullanımı (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kumkale, T. T. (2007). Psikolojik savaş. Pegasus.
 • Manovich, L. (2001). The language of new media. The MIT Press. https://dss-edit.com/plu/Manovich-Lev_The_Language_of_the_New_Media.pdf adresinden 07.08.2023 tarihinde erişilmiştir.
 • Martel, F. (2014). ISIS now selling jihad with Twitter account full of adorable kittens. https://www.breitbart.com/national-security/2014/06/26/isis-now-selling-jihad-with-twitter-account-full-of-adorable-kittens/ adresinden 07.08.2023 tarihinde erişilmiştir.
 • McLuhan, M., Fiore, Q., & Agel, J. (1967). The medium is the massage: An inventory of effects. Bantam Books. McLuhan, M., & Zingrone, E. (1995). The essential mcluhan. Anansi.
 • Monk, D. B. (2018). ‘Who’s Afraid of ISIS?’ Security doxa and the doxa of insecurity. Critical Studies on Security, 6(1), 1-7. https://doi.org/10.1080/21624887.2018.1448168
 • Paganini, P. (2016). ISIS Cyber Capabilities. https://resources.infosecinstitute.com/topic/isis-cyber-capabilities/ adresinden 15.01.2023 tarihinde erişilmiştir.
 • Pantucci, R. (2011). Wolves: Preliminary analysis of lone Islamist terrorism. https://icsr.info/wp-content/uploads/2011/04/1302002992ICSRPaper_ATypologyofLoneWolves_Pantucci.pdf adresinden 07.02.2024 tarihinde erişilmiştir.
 • Peterson, S. (2003). The rise and fall of Ansar al-Islam. Christian Science Monitor. https://www.csmonitor.com/2003/1016/p12s01-woiq.html adresinden 14.01.2023 tarihinde erişilmiştir.
 • Reisinger, D. (2015). ISIS has a new weapon: A smartphone app. Fortune. https://fortune.com/2015/12/10/isis-smartphone-app/ adresinden 06.02.2023 tarihinde erişilmiştir.
 • Ross, D. G. (2016). Radicalization in The U.S. and the rise of terrorism. The U.S. Government Publishing Office, 114-163. https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-114hhrg26122/html/CHRG-114hhrg26122.htm
 • Rumiyah (2017). Issue 3. https://archive.org/details/books?tab=collection&query=Rumiyah.+%281438a%29.+3. adresinden 05.04.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Rumiyah (2017). Issue 5. https://archive.org/details/books?tab=collection&query=Rumiyah.+%281438a%29.+5. adresinden 04.06.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Sageman, M. (2008). Leader cihat: Terror networks in the twenty-first century. University of Pennsylvania.
 • Salihi, E., & Göksun, Y. (2018). Deaş’ın medya stratejisi. Seta.
 • Samuel, H. (2015). Isil hackers seize control of France’s TV5Monde network in “unprecedented” attack. https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/11525016/Isil-hackers-seize-control-of-Frances-TV5Monde-network-in-unprecedented-attack.html adresinden 21.01.2023 tarihinde erişilmiştir.
 • Seuil, E. (2002). L’Islam mondialisé, Olivier Roy, Scie. https://www.seuil.com/ouvrage/l-islam-mondialise-olivier-roy/9.782.020.676.090 adresinden 14.01.2023 tarihinde erişilmiştir.
 • Stevens, T., & Neumann, P. (2009). Countering online radicalisation: A strategy for action. ICSR. https://icsr.info/wp-content/uploads/2010/03/ICSR-Report-The-Challenge-of-Online-Radicalisation-A-Strategy-for-Action.pdf adresinden 07.02.2024 tarihinde erişilmiştir.
 • T.C. İçişleri Bakanlığı. (2017). Türkiye’nin DEAŞ ile mücadelesi. https://www.icisleri.gov.tr/kurumlar/icisleri.gov.tr/IcSite/strateji/deneme/YAYINLAR/%C4%B0%C3%87ER%C4%B0K/deas%20en.pdf adresinden 05.02. 2023 tarihinde erişilmiştir.
 • Theage Independent Always (2005). Website’s blueprint for terror. https://www.theage.com.au/world/websites-blueprint-for-terror-20051123-ge1aoy.html#.%20Accessed%206%20December%202005 adresinden 14.01.2023 tarihinde erişilmiştir.
 • Touboul, D. (2005). Francophone Internet forums shed light on concerns and issues of islamists. http://www.eprism.org/images/PRISM_no_6_vol_3_- _Islamic_sites_in_French.pdf adresinden 03.02.2023 tarihinde erişilmiştir.
 • Weimann, G. (2004). Terror on the Internet: The new arena, the new challenges. Paper for the International Studies Association Convention.
 • Weimann, G. (2014). New Terrorism and new media. Wilson Center. https://www.cve-kenya.org/media/library/Weimann_2014_New_Terrorism_and_New_Media.pdf adresinden 07.02.2024 tarihinde erişilmiştir.
 • Weiss, M. & Hassan, H. (2016). ISIS: Inside the army of terror. Regan Arts.
 • Winter, C. (2015). The virtual ‘caliphate’: Understanding Islamic state’s propaganda strategy. Quilliam Foundation. https://core.ac.uk/download/pdf/30671634.pdf adresinden 04.08.2023 tarihinde erişilmiştir.
 • Yanık, A. (2016). Yeni medya nedir ne değildir? Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(45). https://doi.org/10.17719/jisr.20164520666
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin.
 • Yılmaz, S. (2006). 21. yüzyılda güvenlik ve istihbarat. Alfa.
APA Dokur Y, DALKIRAN S (2024). DİJİTAL CİHAT VE DEAŞ ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME. , 283 - 304. 10.17753/sosekev.1410526
Chicago Dokur Yusuf,DALKIRAN SAYIN DİJİTAL CİHAT VE DEAŞ ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME. (2024): 283 - 304. 10.17753/sosekev.1410526
MLA Dokur Yusuf,DALKIRAN SAYIN DİJİTAL CİHAT VE DEAŞ ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME. , 2024, ss.283 - 304. 10.17753/sosekev.1410526
AMA Dokur Y,DALKIRAN S DİJİTAL CİHAT VE DEAŞ ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME. . 2024; 283 - 304. 10.17753/sosekev.1410526
Vancouver Dokur Y,DALKIRAN S DİJİTAL CİHAT VE DEAŞ ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME. . 2024; 283 - 304. 10.17753/sosekev.1410526
IEEE Dokur Y,DALKIRAN S "DİJİTAL CİHAT VE DEAŞ ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME." , ss.283 - 304, 2024. 10.17753/sosekev.1410526
ISNAD Dokur, Yusuf - DALKIRAN, SAYIN. "DİJİTAL CİHAT VE DEAŞ ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME". (2024), 283-304. https://doi.org/10.17753/sosekev.1410526
APA Dokur Y, DALKIRAN S (2024). DİJİTAL CİHAT VE DEAŞ ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME. EKEV AKADEMİ DERGİSİ, (97), 283 - 304. 10.17753/sosekev.1410526
Chicago Dokur Yusuf,DALKIRAN SAYIN DİJİTAL CİHAT VE DEAŞ ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME. EKEV AKADEMİ DERGİSİ , no.97 (2024): 283 - 304. 10.17753/sosekev.1410526
MLA Dokur Yusuf,DALKIRAN SAYIN DİJİTAL CİHAT VE DEAŞ ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME. EKEV AKADEMİ DERGİSİ, vol., no.97, 2024, ss.283 - 304. 10.17753/sosekev.1410526
AMA Dokur Y,DALKIRAN S DİJİTAL CİHAT VE DEAŞ ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME. EKEV AKADEMİ DERGİSİ. 2024; (97): 283 - 304. 10.17753/sosekev.1410526
Vancouver Dokur Y,DALKIRAN S DİJİTAL CİHAT VE DEAŞ ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME. EKEV AKADEMİ DERGİSİ. 2024; (97): 283 - 304. 10.17753/sosekev.1410526
IEEE Dokur Y,DALKIRAN S "DİJİTAL CİHAT VE DEAŞ ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME." EKEV AKADEMİ DERGİSİ, , ss.283 - 304, 2024. 10.17753/sosekev.1410526
ISNAD Dokur, Yusuf - DALKIRAN, SAYIN. "DİJİTAL CİHAT VE DEAŞ ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME". EKEV AKADEMİ DERGİSİ 97 (2024), 283-304. https://doi.org/10.17753/sosekev.1410526