Yıl: 2024 Cilt: 14 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 329 - 342 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.30783/nevsosbilen.1419533 İndeks Tarihi: 01-04-2024

SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SINAV KAYGISI İLE BEDEN EĞİTİMİ DERSİ TUTUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ

Öz:
Bu araştırmanın amacı, 8. Sınıf öğrencilerinin Liseye Geçiş Sistemi Kapsamında girmiş oldukları merkezi sınav ile ilgili yaşadıkları sınav kaygısı ve beden eğitimi dersi ile ilgili tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesidir Araştırma nicel araştırma desenlerinden tarama deseni çerçevesinde düzenlenmiştir. Araştırmanın örneklem grubunu ise 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Mersin ili Tarsus ilçe merkezinde bulunan devlet ortaokullarındaki 972 öğrenci oluşturmuştur. Tarsus merkezdeki farklı sosyo-ekonomik düzeydeki okullara ulaşılabilmesi açısından örneklem türünde maksimum çeşitlilik örneklem türü seçilmiştir. Araştırma sonucunda cinsiyet değişkeninin sınav kaygısını etkilediği ve kız öğrencilerin sınav kaygılarının erkek öğrencilerinkinden yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte araştırmada, katılımcıların aile gelirleri ile yaşadıkları sınav kaygısı arasında ve babanın eğitim durumu ile beden eğitimi dersine ilişkin tutumları arasında anlamlı farklıklar olduğu görülmüştür. Analiz sonuçlarına göre sınav kaygısı ile öğrencilerin beden eğitimi dersine ilişkin tutumları arasında pozitif yönlü düşük düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. İki değişken arasında pozitif yönlü bir korelasyon olması öğrencilerin beden eğitimi dersini kaygılarını azaltan bir araç olarak gördükleri şeklinde yorumlanabilir. Bu sonuca göre, beden eğitimi ve spor derslerinde yapılan etkinliklerin sınavlara hazırlanılan dönemlerde kaygıyı azaltması ve öğrenme kolaylığı sağlaması bakımından önemli bir yere sahip olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelime: 8. Sınıf Öğrencileri Sınav Kaygısı Beden Eğitimi Dersi Tutum

THE RELATIONSHIP BETWEEN EIGHTH GRADE STUDENTS’ EXAM ANXIETY AND ATTITUDES TO PHYSICAL EDUCATION COURSE

Öz:
The aim of this research is to examine the relationship between the test anxiety experienced by 8th grade students regarding the central exam they took within the scope of the High School Transition System and their attitudes towards physical education course. At least 3 and at most 5 keywords reflecting the integrity of the work should be written by the author in the places specified in the template. The research was organized within the framework of the survey design, which is one of the quantitative research designs. The sample group of the study consisted of 972 students in public secondary schools located in Tarsus town center of Mersin province in the 2021-2022 academic year. In order to be able to reach schools of different socio- economic levels in the center of Tarsus, the maximum diversity sample type was chosen in the sample type. As a result of the research, it was determined that the gender variable affects test anxiety and that the test anxiety of female students is higher than that of male students. However, in the study, it was observed that there were significant differences between the family income of the participants and the test anxiety they experienced, and between the educational status of the father and students’ attitudes towards physical education course. According to the results of the analysis, a positive and low-level significant relationship was found between test anxiety and physical education. A positive correlation between the two variables can be interpreted as students seeing physical education course as a tool that reduces their anxiety.
Anahtar Kelime: 8th Grade Students Test Anxiety Physical Education Course Attitude

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Alemdağ, C., Öncü, E. ve Yılmaz, A. K. (2014). Beden eğitimi öğretmeni adaylarının akademik motivasyon ve akademik öz-yeterlikleri. Spor Bilimleri Dergisi, 25(1), 23-35.
 • Allport, G. W. (1935). Attitudes. C. Murchison içinde, Handbook of social psychology (s. 798-844). Clark University Press.
 • Alpar, R. (2001). Spor bilimlerinde uygulamalı istatistik. Nobel Yayınları.
 • Alpoğuz, D. U. (2014). Algılanan ana-baba tutumlarının ilköğretim öğrencilerinin okumaya yönelik tutumlarına ve Türkçe dersi akademik başarılarına etkisi. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırşehir.
 • Alyaprak, İ. (2006). Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerde sınav kaygısını etkileyen faktörlerin incelenmesi. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Aslan, N. ve Cansever, B. A. (2009). Effects of family socıo-demographic characteristics on child participation in social activities at school: A comparative study between Turkey and the Netherlands. Journal of Theory and Practice in Education, 5(2), 210-226. http://eku.comu.edu.tr/index/5/2/naslan_bacansever.pdf
 • Bacanlı, F. ve Sürücü, M. (2006). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin sınav kaygıları ve karar verme stilleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 45(45), 7-35.
 • Back, K. H. (2015). The level of participation and attitude of school physical education and the relationship with academic stress, ego-resilience and psychological wellbeing of high school students. Indian J. Sci. Technol. 8, 1–6
 • Bagav, M. (2018). Sınav kaygısı ve öznel iyi oluş arasındaki ilişki. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Başol, G. (2017). Ayda sınav kaygısı ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 13, 173-193.
 • Bize, R., Johnson, J. A., ve Plotnikoff, R. C. (2007). Physical activity level and health-related quality of life in the general adult population: a systematic review. Preventive medicine, 45(6), 401-415.
 • Blacklock, R. E., Rhodes, R. E., ve Brown, S. G. (2007). Relationship between regular walking, physical activity, and health-related quality of life. Journal of Physical Activity and Health, 4(2), 138-152.
 • Bronıkowskı, M. (2010). Physical education teaching and learning. (AWF Poznan, Seria Podreczniki, no 63). AWF Poznan
 • Budak, S. (2003). Psikoloji sözlügü. (2. Baskı). Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. K., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. (14. Baskı). Pegem Akademi.
 • Chua, R. Y., Ng, Y. L., and Park, M. S. A. (2018). Mitigating academic distress: The role of psychological capital in a collectivistic Malaysian university student sample. Open Psychol. J. 11, 171–183.
 • Connor, M. J. (2001). Pupil stress and standard assessment tests (SATS). Emotional and Behavioural Difficulties, 6(2), 103–111.
 • Çağlayan, A. (2004). 12-15 yaş grubu spor yapan öğrencilerle spor yapmayan öğrencilerin okul başarıları yönünden karşılaştırılması. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Demirhan, G. ve Altay, F. (2001). Lise birinci sınıf öğrencilerinin beden eğitimi ve spora ilişkin tutum ölçeği II. Spor Bilimleri Dergisi, 12(2), 9-20.
 • Denscombe, M. (2000). Social conditions for stress: Young people’s experience of doing GCSEs. British Educational Research Journal, 26, 259–374. doi.org/10.1080/713651566
 • Devrilmez, E., Çiy, D., Bilgiç, M. ve Dervent, F. (2021). Beden eğitimi ve spor dersi sınav kaygısı ölçeğinin Türkçe geçerlik ve güvenirliği. Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları Dergisi, 13(1), 1-13.
 • Duman, G. K. (2008). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin durumluk sürekli kaygı düzeyleri ile sınav kaygısı düzeyleri ve ana- baba tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Erden, C. ve Özmutlu, İ. (2017). Ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersine ilişkin tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Kars ili örneği). Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (20), 415-524.
 • Erdoğan, A., & Sural, V. (2021). Lise öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersi sınav kaygılarının incelenmesi. Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları Dergisi, 13(2), 82-90.
 • Ergene, T. (2011). The relationships among test anxiety study habits achievement motivation and academic performance among Turkish secondary school students. Eğitim ve Bilim, 36(160), 320.
 • Erskine, R. G. (2015). Relatıonal Patterns, Therapeutıc Presence Concepts And Practice Of Integrative Psychotherapy. Karnac Books Ltd.
 • Ertürk, S. (1972). Eğitimde program geliştirme. Yelkentepe Yayınları.
 • Fernández, I., Canet, O., & Giné-Garriga, M. (2017). Assessment of physical activity levels, fitness and perceived barriers to physical activity practice in adolescents: cross-sectional study. European Journal of Pediatrics, 176, 57-65.
 • Fidan, N. (2012). Okulda öğrenme öğretme. Pegem Akademi.
 • Günay, K., & Yılmaz, İ. (2023). Fiziksel Aktivite: Sağlıktan Akademik Başarıya. Kafkas Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 3(1), 43-55.
 • İnceoğlu, M. (2004). Tutum, algı, iletişim. Kesit Yayıncılık.
 • Karasar, N. (2007). Bilimsel araştırma yöntemi, kavram, ilkeler ve teknikler. Nobel Yayınları.
 • Liebert, R. M. ve Morris, L. W. (1967). Cognitive and emotional components of test anxiety: A distinction and some initial data. Psychological Reports, 20(3, PT. 1), 975–978
 • Lotz, C., ve Sparfeldt, J. R. (2017). Does test anxiety increase as the exam draws near? – Students' state test anxiety recorded over the course of one semester. Personality and Individual Differences, 397-400.
 • Manns, P. J., ve Chad, K. E. (1999). Determining the relation between quality of life, handicap, fitness, and physical activity for persons with spinal cord injury. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 80(12), 1566-1571
 • MEB. (2010). Seviye belirleme sınavının değerlendirilmesi. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı. https://www.meb.gov.tr/earged/earged/sbs_deger.pdf
 • Moeini, B., Shafii, F., Hidarnia, A., Babaii, G. R., Birashk, B., ve Allahverdipour, H. (2008). Perceived stress, self-efficacy and its relations to psychological well-being status in Iranian male high school students. Social Behavior and Personality: An International Journal, 36(2), 257–266
 • Mowling, C. M., Brock, S. J., Eiler, K. K., and Rudisill, M. E. (2004). Student motivation in physical education breaking down barriers. J. Phys. Educ. Recreat. Dance 75, 40–45
 • Oğuzkan, A. F. (1997). Selim Sırrı Tarcan yaşamı ve hizmetleri. Türk Eğitim Derneği.
 • Öncü, E. (2007). Ana-babaların çocuklarının beden eğitimi dersine katılımına yönelik tutumları ve beklentileri. [Yayınlanmamış doktora tezi]. Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Park, S., Park, S. Y., Jang, S. Y., Oh, G., ve Oh, I. H. (2020). The neglected role of physical education participation on suicidal ideation and stress in high school adolescents from south Korea. Int. J. Environ. Res. Public Health 17:2838
 • Putwain, D. W. (2007). Researching academic stress and anxiety in students: Some methodological considerations. British Educational Research Journal, 33(2), 207–219. doi.org/10.1080/01411920701208258
 • Rodríguez-Fernández, A., Zuazagoitia-Rey-Baltar, A., & Ramos-Díaz, E. (2017). Quality of life and physical activity: Their relationship with physical and psychological well-being. A. A. Boas içinde, Quality of life and quality of working life (s. 172-198). IntechOpen.
 • Sallabaş, E. (2008). Relationship between 8th Grade Secondary School Students’ Reading Attitudes and Reading Comprehension Skills. İnönü University Journal of the Faculty of Education, 9(16), 141-155.
 • Sallis, J. F., McKenzie, T. L., Beets, M. W., Beighle, A., Erwin, H. ve Lee, S. (2012). Physical education's role in public health: Steps forward and backward over 20 years and HOPE for the future. Research Quarterly for Exercise and Sport, 83(2), 125-135.
 • Sang, B., Pan, T., Deng, X. ve Zhao, X. (2018). Be cool with academic stress: The association between emotional states and regulatory strategies among Chinese adolescents. Educ. Psychol. 38, 38–53
 • Siedentop, D., Hastie, P. A. ve Mars, H. V. (2011). Complete guide to sport education. Second Edition. Champaign: Human Kinetics.
 • Smith, M. B. (1968). Attitude change. D. L. Sills içinde, International encyclopedia of the social sciences. Vol.2 (s. 458- 467). The Macmillan Company and the Free Press
 • Soares, D., & Woods, K. (2020). An international systematic literature review of test anxiety interventions 2011– 2018. Pastoral Care in Education, 4(38), 1-24.
 • Softa, H. K., Karaahmetoğlu, G. U. ve Çabuk, F. (2015). Lise son sınıf öğrencilerinin sınav kaygısı ve etkileyen faktörlerin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(4), 1481-1494.
 • Spielberger, C. D. (1972). Current Trends In Theory And Research On Anxıety. New York: Academic Pres Inc.
 • Sun, J., Dunne, M. P., Hou, X. Y., & Xu, A. Q. (2011). Educational stress scale for adolescents: development, validity, and reliability with Chinese students. Journal of psychoeducational assessment, 29(6), 534-546.
 • Tamer K. ve Pulur A, (2001). Beden eğitimi ve sporda öğretim yöntemleri. Ada Matbaacılık.
 • Taşdemir, N. (2019). Öğrencilerin beden eğitimi ve spor dersine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Ağrı ili Hamur ilçesi örneği). [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ağrı.
 • Tavşancıl, E. (2002). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Nobel Yayınları.
 • Torrijos-Niño, Coral; Martínez-Vizcaíno, Vicente; Pardo-Guijarro, María Jesús; García-Prieto, Jorge Cañete; Arias-Palencia, Natalia María; Sánchez-López, Mairena (2014). Physical fitness, obesity, and academic achievement in schoolchildren. The Journal of Pediatrics, 165(1), 104–109.
 • Varış, F. (1988). Eğitimde program geliştirme teori ve teknikler (4. Baskı). Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları No: 157.
 • Wilks, S. E. (2008). Resilience amid academic stress: The moderating impact of social support among social work students. Adv. Soc. Work 9, 106–125.
 • Yaldız, A. S. ve Özbek, O. (2018). İlköğretim okullarında beden eğitimi dersine yönelik öğrenci ve ana-baba tutumları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(1), 75-81.
 • Ye, L., Posada, A. ve Liu, Y. (2019). A review on the relationship between Chinese adolescents’ stress and academic achievement. New Dir. Child Adolesc. Dev. 163, 81–95.
 • Yıldırım, R. (2022). Ortaokul öğrencilerinde beden eğitimi yatkınlığı ve sınav kaygısı ilişkisi. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Trabzon Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı, Trabzon.
 • Zeidner, M. (1998). Test anxiety: The state of the art. Plenum Publishers.
APA YENEN E, göç s (2024). SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SINAV KAYGISI İLE BEDEN EĞİTİMİ DERSİ TUTUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ. , 329 - 342. 10.30783/nevsosbilen.1419533
Chicago YENEN Emin Tamer,göç savaş SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SINAV KAYGISI İLE BEDEN EĞİTİMİ DERSİ TUTUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ. (2024): 329 - 342. 10.30783/nevsosbilen.1419533
MLA YENEN Emin Tamer,göç savaş SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SINAV KAYGISI İLE BEDEN EĞİTİMİ DERSİ TUTUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ. , 2024, ss.329 - 342. 10.30783/nevsosbilen.1419533
AMA YENEN E,göç s SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SINAV KAYGISI İLE BEDEN EĞİTİMİ DERSİ TUTUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ. . 2024; 329 - 342. 10.30783/nevsosbilen.1419533
Vancouver YENEN E,göç s SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SINAV KAYGISI İLE BEDEN EĞİTİMİ DERSİ TUTUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ. . 2024; 329 - 342. 10.30783/nevsosbilen.1419533
IEEE YENEN E,göç s "SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SINAV KAYGISI İLE BEDEN EĞİTİMİ DERSİ TUTUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ." , ss.329 - 342, 2024. 10.30783/nevsosbilen.1419533
ISNAD YENEN, Emin Tamer - göç, savaş. "SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SINAV KAYGISI İLE BEDEN EĞİTİMİ DERSİ TUTUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ". (2024), 329-342. https://doi.org/10.30783/nevsosbilen.1419533
APA YENEN E, göç s (2024). SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SINAV KAYGISI İLE BEDEN EĞİTİMİ DERSİ TUTUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 14(1), 329 - 342. 10.30783/nevsosbilen.1419533
Chicago YENEN Emin Tamer,göç savaş SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SINAV KAYGISI İLE BEDEN EĞİTİMİ DERSİ TUTUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi 14, no.1 (2024): 329 - 342. 10.30783/nevsosbilen.1419533
MLA YENEN Emin Tamer,göç savaş SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SINAV KAYGISI İLE BEDEN EĞİTİMİ DERSİ TUTUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, vol.14, no.1, 2024, ss.329 - 342. 10.30783/nevsosbilen.1419533
AMA YENEN E,göç s SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SINAV KAYGISI İLE BEDEN EĞİTİMİ DERSİ TUTUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi. 2024; 14(1): 329 - 342. 10.30783/nevsosbilen.1419533
Vancouver YENEN E,göç s SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SINAV KAYGISI İLE BEDEN EĞİTİMİ DERSİ TUTUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi. 2024; 14(1): 329 - 342. 10.30783/nevsosbilen.1419533
IEEE YENEN E,göç s "SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SINAV KAYGISI İLE BEDEN EĞİTİMİ DERSİ TUTUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ." Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 14, ss.329 - 342, 2024. 10.30783/nevsosbilen.1419533
ISNAD YENEN, Emin Tamer - göç, savaş. "SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SINAV KAYGISI İLE BEDEN EĞİTİMİ DERSİ TUTUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ". Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi 14/1 (2024), 329-342. https://doi.org/10.30783/nevsosbilen.1419533