Yıl: 2024 Cilt: 14 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 343 - 355 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.30783/nevsosbilen.1420681 İndeks Tarihi: 01-04-2024

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARIN “SESSİZ İSTİFA” KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFOR ANALİZİ İLE İNCELENMESİ

Öz:
Konaklama işletmelerinde müşteri memnuniyeti önemli olduğu için bu işletmeler emek yoğun hizmet sunmakta ve özverili çalışma gerektirmektedir. Ayrıca birbirine benzer ürün ve hizmet sunduklarından dolayı günümüzdeki yoğun rekabet koşullarında konaklama işletmelerine fark yaratacak en önemli faktör sundukları hizmet ve bu hizmeti sunuş biçimleridir. Bu doğrultuda konaklama işletmelerinin en önemli sermayelerinden biri de kuşkusuz insan kaynaklarıdır. Sessiz istifanın önemi ve etkileri göz önüne alındığında konaklama işletmeleri açısından dikkate alınması gereken bir konu olduğu görülmektedir. Bu çalışma ile konaklama işletmelerinde çalışanların sessiz istifa kavramına ilişkin algılarının metafor analizi ile incelenmesi amaçlanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinin kullanıldığı araştırmanın sonucunda katılımcılar tarafından 34 tane metafor oluşturulmuştur. Klasik ve ilişkisel algı olarak belirlenen kategorilerde yer alan bu metaforların açıklamalarına göre çalışanlar sessiz istifaya ilişkin düşüncelerini; emeklerinin ve beklentilerinin karşılığını alamama, işyerinde yaşadıkları baskı ve stres, yönetimin başarısızlığı, çalışanlara inisiyatif ve sorumluluk verilmemesi, iş hayatının yoğunluğu, tükenmişlik, iş yükünün fazla olması, düşük maaş, işyerinde mutsuzluk, yöneticiler ve çalışanlar arasındaki iletişim sorunu şeklinde açıklamışlardır.
Anahtar Kelime: Sessiz istifa Konaklama işletmeleri çalışanları Metafor analizi

EXAMINING THE PERCEPTIONS OF EMPLOYEES IN ACCOMMODATION BUSINESSES REGARDING THE CONCEPT OF “QUIET QUITTING” THROUGH METAPHOR ANALYSIS

Öz:
Since customer satisfaction is important in accommodation businesses, these businesses provide labor-intensive services and require dedicated work. In addition, since they offer similar products and services, the most important factor that will make a difference for accommodation businesses in today’s intense competition conditions is the service they offer and the way they present this service. In this regard, one of the most important capitals of accommodation businesses is undoubtedly human resources. Considering the importance and effects of quiet quitting, it seems that it is an issue that should be taken into consideration for accommodation businesses. This study aimed to examine the perceptions of employees in accommodation businesses regarding the concept of quiet quitting through metaphor analysis. As a result of the research in which semi-structured interview technique was used, 34 metaphors were created by the participants. According to the explanations of these metaphors, which are in the categories determined as classical and relational perception, employees’ thoughts about quiet quitting; they explained these as not being rewarded for their efforts and expectations, the pressure and stress they experience at work, failure of management, not giving initiative and responsibility to employees, intensity of work life, burnout, high workload, low salary, unhappiness at work, communication problems between managers and employees.
Anahtar Kelime: Quiet quitting Accommodation businesses employees Metaphor analysis

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Anand, A., Doll, J., & Ray, P. (2023). Drowning in silence: a scale development and validation of quiet quitting and quiet firing. International Journal of Organizational Analysis. https://doi.org/10.1108/IJOA-01-2023- 3600
 • Avcı, N. (2023). Örgütsel sinizm, örgütsel sessizlik, işte sözde var olma ve sessiz istifa arasındaki ilişkiler: İstanbul Maltepe Belediyesi örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 14(39), 968-989. https://doi.org/10.21076/vizyoner.1217165
 • Aydın, E., & Azizoğlu, Ö. (2022). A new term for an existing concept: Quiet quitting- a self-determination perspective. V. International Congress on Critical Debates in Social Sciences (ICCDSS 2022), 7-9 October 2022. ss.285-295.
 • Bedük, M. N. (2019). İş sözleşmesinin işçi tarafından feshi ve feshin hukuki sonuçları. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 27(3), 679-726. https://doi.org/10.15337/suhfd.650941
 • Boz, D., Duran, C., Karayaman, S., & Deniz, A. (2023). Sessiz istifa ölçeği. C. Duran (Ed.). Sessiz İstifa içinde (s.9-41). Konya: Eğitim Yayınevi. https://www.egitimyayinevi.com/u/egitimyayinevi/docs/k/a/kapakli-ekitap-sessiz-istifa-icerik- dosyasi-1693574865.pdf
 • Çalışkan, K. (2023). Sessiz istifa: Sonun başlangıcı mı yeniden diriliş mi?. Journal of Organizational Behavior Review, 5(2), 190-204.
 • Çimen, A.İ., & Yılmaz, T. (2023). Sessiz istifa ne kadar sessiz. Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü Dergisi, 5(1), 27-33. https://doi.org/10.47542/sauied.1256798
 • Demirkaya, H., Yıldız, B., Erener Özalçın, S., & Öztürk, H. (2023). İnsan kaynaklarında sessizliğin yankıları: Örgütlerde sessiz istifa fenomeninin anatomisi. Süleyman Demirel Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Dergisi, 2(2), 69-88.
 • Formica, S., & Sfodera, F. (2022). The great resignation and quiet quitting paradigm shifts: An overview of current situation and future research directions. Journal of Hospitality Marketing & Management, 31(8), 899- 907. https://doi.org/10.1080/19368623.2022.2136601
 • Galanis, P., Katsiroumpa, A., Vraka, I., Konstantakopoulou, O., Moisoglou, I., Gallos, P., & Kaitelidou, D. (2023). Quiet quitting among employees: a proposed cut-off score for the “Quiet Quitting” Scale. DOI: https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-3076541/v1
 • Güler, M. (2023). Çalışma kültüründe yeni bir kavram: Sessiz istifa. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 32(1), 247-261. https://doi.org/10.35379/cusosbil.1200345
 • Gürbüz, S., & Şahin, F. (2017). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Felsefe- Yöntem- Analiz. (Dördüncü Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Hamouche, S., Koritos, C., & Papastathopoulos, A. (2023). Quiet quitting: Relationship with other concepts and implications for tourism and hospitality. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 35 (12), 4297-4312. https://doi.org/10.1108/IJCHM-11-2022-1362
 • Johnson, J.R. (2023). What’s new about quiet quitting (and what’s not). The Transdisciplinary Journal of Management. https://tjm.scholasticahq.com/article/72079-what-s-new-about-quiet-quitting-and-what-s-not Erişim Tarihi: 10.04.2023.
 • Karaşin, Y., & Öztırak, M. (2023). Sessiz istifa tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(4), 1443-1460. https://doi.org/10.18074/ckuiibfd.1311522
 • Klotz, A.C., & Bolino, M.C. (2022). When quiet quitting is worse than the real thing. Harvard Business Review, https://hbr.org/2022/09/when-quiet-quitting-is-worse-than-the-real-thing Erişim Tarihi: 10.04.2023.
 • Liu-Lastres, B., Karatepe, O. M., & Okumus, F. (2023). Combating quiet quitting: implications for future research and practices for talent management. International Journal of Contemporary Hospitality Management. https://doi.org/10.1108/IJCHM-08-2023-1317
 • Lu, M., Al Mamun, A., Chen, X., Yang, Q., & Masukujjaman, M. (2023). Quiet quitting during COVID-19: The role of psychological empowerment. Humanities and Social Sciences Communications, 10(1), 1-16.
 • Mahand, T., & Caldwell, C. (2023). Quiet quitting – causes and opportunities. Business and Management Research, 12(1), 9-19. https://doi.org/10.5430/bmr.v12n1p9
 • Miles, M.B., & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Örücü, E., & Hasırcı, I. (2024). Örgütlerde hiyerarşi kültürü ve lider-üye etkileşiminin sessiz istifa davranışı üzerindeki etkisi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 25(1), 275- 291. https://doi.org/10.31671/doujournal.1338999
 • Pevec, N. (2023). The concept of identifying factors of quiet quitting in organizations: an integrative literature review. Challenges of the Future (2), 128-147.
 • Saban, A. (2009). Öğretmen adaylarının öğrenci kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeler. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 281-326.
 • Savaş, B.Ç., & Turan, M. (2023). Sessiz istifa ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. The Online Journal of Recreation and Sports (TOJRAS), 12(3), 442-453. https://doi.org/10.22282/tojras.1291075
 • Semerci, Ç. (2007). “Program geliştirme” kavramına ilişkin metaforlarla yeni ilköğretim programlarına farklı bir bakış. C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 31(2), 125-140.
 • Serenko, A. (2023). The human capital management perspective on quiet quitting: recommendations for employees, managers, and national policymakers. Journal of Knowledge Management. 28(1), 27-43. https://doi.org/10.1108/JKM-10-2022-0792
 • Türk Dil Kurumu- TDK (2024). https://sozluk.gov.tr/ Erişim Tarihi: 15.01.2024.
 • Xueyun, Z., Al Mamun, A., Masukujjaman, M., Rahman, M. K., Gao, J., & Yang, Q. (2023). Modelling the significance of organizational conditions on quiet quitting intention among Gen Z workforce in an emerging economy. Scientific Reports, 13(1), 15438.
 • Yıkılmaz, İ. (2022). Quiet quitting: A conceptual investigation. Anadolu 10th International Conference on Social Science, Proceeding Book, ISBN: 978-605-72008-7-7, ss. 581-591.
 • Yıldız, D. (2023). Z kuşağında tükenmişliğin ötesi: Sessiz istifa. International Journal of Disciplines in Economics & Administrative Sciences Studies, 9(52), 1400-1405. http://dx.doi.org/10.2922 8/ideas.72623
 • Yıldız, S., & Özmenekşe, Y.O. (2022). Kaçınılmaz son: Sessiz istifa. Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 7(4), 14-24.
 • Yücedağlar, A., Gılıç, F., Uzun, N. B., & İnandı, Y. (2024). Öğretmenlerde sessiz istifa ölçeği: bir geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (69), 227-251. https://doi.org/10.21764/maeuefd.1313367
 • Zhang, T., & Rodrigue, C. (2023). What if moms quiet quit? The role of maternity leave policy in working mothers’ quiet quitting behaviors. Merits, 3(1), 186-205. https://doi.org/10.3390/merits3010012
APA AVŞAR M (2024). KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARIN “SESSİZ İSTİFA” KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFOR ANALİZİ İLE İNCELENMESİ. , 343 - 355. 10.30783/nevsosbilen.1420681
Chicago AVŞAR MELAHAT KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARIN “SESSİZ İSTİFA” KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFOR ANALİZİ İLE İNCELENMESİ. (2024): 343 - 355. 10.30783/nevsosbilen.1420681
MLA AVŞAR MELAHAT KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARIN “SESSİZ İSTİFA” KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFOR ANALİZİ İLE İNCELENMESİ. , 2024, ss.343 - 355. 10.30783/nevsosbilen.1420681
AMA AVŞAR M KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARIN “SESSİZ İSTİFA” KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFOR ANALİZİ İLE İNCELENMESİ. . 2024; 343 - 355. 10.30783/nevsosbilen.1420681
Vancouver AVŞAR M KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARIN “SESSİZ İSTİFA” KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFOR ANALİZİ İLE İNCELENMESİ. . 2024; 343 - 355. 10.30783/nevsosbilen.1420681
IEEE AVŞAR M "KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARIN “SESSİZ İSTİFA” KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFOR ANALİZİ İLE İNCELENMESİ." , ss.343 - 355, 2024. 10.30783/nevsosbilen.1420681
ISNAD AVŞAR, MELAHAT. "KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARIN “SESSİZ İSTİFA” KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFOR ANALİZİ İLE İNCELENMESİ". (2024), 343-355. https://doi.org/10.30783/nevsosbilen.1420681
APA AVŞAR M (2024). KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARIN “SESSİZ İSTİFA” KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFOR ANALİZİ İLE İNCELENMESİ. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 14(1), 343 - 355. 10.30783/nevsosbilen.1420681
Chicago AVŞAR MELAHAT KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARIN “SESSİZ İSTİFA” KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFOR ANALİZİ İLE İNCELENMESİ. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi 14, no.1 (2024): 343 - 355. 10.30783/nevsosbilen.1420681
MLA AVŞAR MELAHAT KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARIN “SESSİZ İSTİFA” KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFOR ANALİZİ İLE İNCELENMESİ. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, vol.14, no.1, 2024, ss.343 - 355. 10.30783/nevsosbilen.1420681
AMA AVŞAR M KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARIN “SESSİZ İSTİFA” KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFOR ANALİZİ İLE İNCELENMESİ. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi. 2024; 14(1): 343 - 355. 10.30783/nevsosbilen.1420681
Vancouver AVŞAR M KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARIN “SESSİZ İSTİFA” KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFOR ANALİZİ İLE İNCELENMESİ. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi. 2024; 14(1): 343 - 355. 10.30783/nevsosbilen.1420681
IEEE AVŞAR M "KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARIN “SESSİZ İSTİFA” KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFOR ANALİZİ İLE İNCELENMESİ." Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 14, ss.343 - 355, 2024. 10.30783/nevsosbilen.1420681
ISNAD AVŞAR, MELAHAT. "KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARIN “SESSİZ İSTİFA” KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFOR ANALİZİ İLE İNCELENMESİ". Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi 14/1 (2024), 343-355. https://doi.org/10.30783/nevsosbilen.1420681