Yıl: 2024 Cilt: 14 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 372 - 392 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.30783/nevsosbilen.1431873 İndeks Tarihi: 01-04-2024

İLKOKUL 3. SINIFTA FEN BİLİMLERİ DERSİNDE WEB 2.0 UYGULAMALARI KULLANIMININ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Öz:
Araştırma, ilkokul 3. Sınıf Fen Bilimleri dersinde Web 2.0 uygulamalarını kullanmanın öğrencilerin tutum ve motivasyonları üzerinde etkili olup olmadığını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada nitel ve nicel çalışmaların birlikte kullanıldığı karma model esas alınmıştır. Araştırmanın evrenini Nevşehir ili Merkez ilçesi, çalışma grubunu ise merkez ilçeye bağlı iki farklı ilkokul 3. sınıfta öğrenim gören 377 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma sürecinin başında çalışma grubuna ön test uygulanarak öğrencilerin tutum ve motivasyonları belirlenmiştir. 12 haftalık uygulama süreci sonunda da son test uygulanarak tutum ve motivasyonlarındaki farklılaşma durumu araştırma problemleri çerçevesinde analiz edilmiştir. Araştırmanın nitel verilerini ise her hafta yapılan uygulamaların sonucunda elde edilen dokümanlar ve öğretmen görüşmeleri oluşturmaktadır. Araştırmanın nicel analizleri sonucunda, Fen Bilimleri dersine yönelik motivasyon ve tutum puanlarında anlamlı farklılık görülmemiştir. Nitel verilere bakıldığında ise Web 2.0 araçları ile geliştirilen etkinliklerin kullanılması, öğrencilerin derse yönelik tutum ve motivasyonları başta olmak üzere ilgi, dikkat ve başarısını olumlu yönde etkilemektedir.
Anahtar Kelime: Web 2.0 Fen Bilimleri Teknoloji Motivasyon Tutum

INVESTIGATION OF THE EFFECTIVENESS OF WEB 2.0 APPLICATIONS IN PRIMARY SCHOOL 3RD GRADE SCIENCE COURSE

Öz:
The research was conducted to determine whether using Web 2.0 applications in the primary school 3rd grade Science course is effective on students' attitudes and motivation. The study was based on a mixed model in which qualitative and quantitative studies were used together. The population of the research consists of the Central district of Nevşehir province, and the study group consists of 377 students studying in the 3rd grade of two different primary schools in the central district. At the beginning of the research process, a pre-test was applied to the study group to determine the students' current attitudes and motivations. At the end of the 12 week application process, a post-test was applied and the differentiation in attitudes and motivations was analysed within the framework of the research problems. The qualitative data of the research consists of the documents obtained as a result of the applications carried out every week and teacher interviews. As a result of the quantitative analysis of the research, no significant difference was observed in students' motivation and attitude scores towards the Science course. Considering the qualitative data, the use of activities developed with Web 2.0 tools in the Science course positively affects students' interest, attention and success, especially their attitudes and motivation towards the course.
Anahtar Kelime: Web 2.0 Science Technology Motivation Attitude

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akbaba, K. (2019). Fen öğretiminde web 2.0 uygulamalarının öğrencilerin fen bilimleri dersine ve teknoloji kullanımına yönelik tutumlarına etkisi [Yüksek Lisans Tezi, Aksaray Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.
 • Akpınar, B., Batdı, V., & Dönder, A. (2016). İlköğretim öğrencilerinin fen bilgisi öğrenimine yönelik motivasyon düzeylerinin cinsiyet ve sınıf değişkenine göre değerlendirilmesi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 2(1): 15-26.
 • Alkan, A. (2006). İlköğretim öğrencilerinin fen bilgisine karşı tutumları [Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.
 • Altıok, S., Yükseltürk, E., & Üçgül M. (2017). Web 2.0 eğitimine yönelik gerçekleştirilen bilimsel bir etkinliğin değerlendirilmesi: Katılımcı görüşleri. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 6(1): 1-8.
 • Apergi, A., Anagnostopoulou, A., & Athanasiou, A. (2015). E-Learning for elementary students: The Web 2.0 tool google drive as teaching and learning practice. World Journal of Education, 5. 10.5430/wje.
 • Azid, N., Shi, LY., Saad, A., Man, SC., & Heong YM. (2022). Covid-19 salgını: Ortaokullarda bilim için alternatif bir öğretim olarak web 2.0 araçları. Öğretme ve öğrenme, 2, 5:34-49.
 • Bayram, K. (2012). Animasyon kullanımının öğretmen adaylarının genel kimya dersindeki erişilerine, tutumlarına ve kalıcılık düzeylerine etkisi [Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.
 • Benzer, S., & Ozan, Ü. (2018). Seçmeli bilim uygulamaları dersinin öğrencilerin fen okuryazarlığı - fene yönelik tutumlarına etkisi ve öğretmenlerin ders hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (34): 22-37. DOI: 10.14582/DUZGEF.1901
 • Blannin, J. (2015). The role of the teacher in primary school Web 2.0 use. Contemporary Educational Technology, 6. 10.30935/cedtech/6149.
 • Boulden, D, Hurt, J., & Richardson, M. (2017). Implementing digital tools to support student questioning abilities: A collaborative action research report implementing digital tools to support student questioning abilities A Collaborative Action Research Report.
 • Bozdağ, CH. (2019). 5. sınıf öğrencilerinin fen bilimlerine yönelik motivasyonları, tutumları ve fen başarıları arasındaki ilişki. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(3): 720-740.
 • Chan, YM. (2010). Video instructions as support for beyond classroom learning. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 9: 1313-1318.
 • Creswell, JW. (2012). Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. The effects of brief mindfulness intervention on acute pain experience: An examination of individual difference. Cambridge University Press.
 • Çamloğlu, N. (2014). Yavaş geçişli animasyon tekniğinin öğrencilerin akademik başarılarına, motivasyonlarına ve akademik özyeterliliklerine etkisi [Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.
 • Çepni, S. (2015). Kuramdan Uygulamaya Fen ve Teknoloji Öğretimi. Pegem Akademi Yayınları.
 • Çetin. HS. (2020). Web 2.0 değerlendirme araçlarının ilkokulda etkililiğine ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri [Yüksek Lisans Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.
 • Çetinkaya, M. (2015). Fen eğitiminde web destekli ve etkinlik temelli ölçme ve değerlendirmenin öğrenme üzerine etkisi [Doktora Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.
 • Çibik, AS. (2016). Proje tabanlı bilim tarihi ve doğası uygulamalarının bilimsel bilginin doğasının değişimine etkisi. Uluslararası Çevre ve Bilim Eğitimi Dergisi, 11(4): 453-472.
 • Dede, Y., & Yaman, S (2008). Fen öğrenmeye yönelik motivasyon ölçeği. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2(1): 19-37.
 • Fener, Nİ. (2020). İlkokul 2. sınıfta web 2.0 araçlarının kullanımına ilişkin bir durum çalışması [Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.
 • Fraenkel, JR, Wallen, NE. (2006). How to desing and evaluate research in education. McGaw-Hill International Edition.
 • George, D, Mallery, M. (2010). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference, 17.0 update (10a ed.)Pearson.
 • Gül, R. (2022). Güneş, dünya ve ay ünitesinde web 2.0 araçlarıyla desteklenen çevrimiçi eğitimin ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin kavramsal başarılarına, fen bilimleri dersine ilişkin tutum ve öz düzenleme algılarına etkisi [Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.
 • Güven, G., & Sülün, Y. (2012). Bilgisayar destekli öğretimin 8.sınıf fen ve teknoloji dersindeki akademik başarıya ve öğrencilerin derse karşı tutumlarına etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(1), 68-79.
 • İlhan, AÇ. (2004). 21. yüzyılda öğretmen yeterlikleri. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 58: 40-45.
 • İnal, E., & Arslanbaş, F. (2021). Türkçenin yabancı dil olarak uzaktan öğretiminde iletişim odaklı web 2.0 araçları ve uygulama örnekleri. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(Özel Sayı), 228-249. https://doi.org/10.35675/befdergi.850781
 • Kan, A., & Akbaş, A. (2005). Lise öğrencilerinin kimya dersine yönelik tutum ölçeği geliştirme çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2): 227-237.
 • Karasar, N. (2019). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Yayıncılık.
 • Kıral, B. (2020). Nitel bir veri analizi yöntemi olarak doküman analizi. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 170-189.
 • Kurtoğlu, Erden, M., & Uslupehlivan, E. (2020). Eğitimde teknoloji kullanımının bugünü ve geleceğine ilişkin öğretmen adaylarının düşüncelerinin incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1):109-126.
 • Lau, W., Lui, V., & Chu, S. (2016). The use of wikis in a science inquiry-based project in a primary school. Educational Technology Research and Development, 65. 10.1007/s11423-016-9479-9.
 • MEB (2016). PISA 2015 Ulusal Raporu. http://pisa.meb.gov.tr (24.07.2022).
 • MEB (2017). Akademik becerilerin izlenmesi ve değerlendirilmesi (ABİDE) 8. sınıflar raporu.https://edirne.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_06/08104327_ABYDE_Turkiye.pdf (22.06.2022)
 • MEB (2017). Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri. https://oygm.meb.gov.tr (28.07.2022).
 • MEB (2018). Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). http://mufredat.meb.gov.tr (12.05.2022).
 • MEB (2019). PISA 2018 Türkiye Ön Raporu. Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisi. https://www.meb.gov.tr (24.07.2022).
 • Merriam, B. (2013). Nitel Araştırma (S. Turan, Çev.), Nobel Yayıncılık.
 • Mills, G. (2003). Action research: A guide for the teacher researcher. Merrill Prentice Hall.
 • Norton, L. (2019). Action research in teaching and learning Routledge.
 • Nuhoğlu, H. (2008). İlköğretim fen ve teknoloji dersine yönelik bir tutum ölçeğinin geliştirilmesi. İlköğretim Online, 7(3): 627-639.
 • Onbaşılı, U. I. (2020). The effects of science teaching practice supported with web 2.0 tools on prospective elementary school teachers' self-efficacy beliefs. International Journal of Progressive Education, 16. 91-110. 10.29329/ijpe.2020.241.7.
 • Özgen, Y. (2017). Bitki ve hayvanlarda üreme, büyüme ve gelişme ünitesinde web destekli öğretimin 6. sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına, hatırlamalarına ve fene karşı tutumlarına etkisi [Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.
 • Saka, A., & Balkan Kıyıcı, F. (2015). Öğrencilerin fene karşı tutumlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi: Sakarya ili örneği. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (8): 97-111.
 • Sarı, E. (2019). Web 2.0 Uygulamalarına göre tasarlanmış fen bilimleri dersinin etkinliğinin incelenmesi [Yüksek Lisans Tezi, Düzce Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.
 • Tanrikulu, M. (2020). Fen bilgisi derslerinde kullanılan web tabanlı materyallerin kullanım amaçları ve etkinliğinin incelenmesi [Doktora Tezi, Bülent Ecevit Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.
 • Timur, S., Timur, B., Arcagök, S., & Öztürk G. (2020). Fen öğretmenlerinin web-2 hakkında görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 63-108. https://doi.org/10.29299/kefad.2020.21.01.003
 • TUIK (2021). Türkiye İstatistik Kurumu. https://data.tuik.gov.tr (9 şubat 2023).
 • Uçak, E., & Saka, C. (2022) The effect of using web 2.0 tools in the teaching of socio-scientific issues on pre- service science teachers. International Journal of Curriculum and Instruction, 14(3): 2679-2710.
 • Uyanık, G. (2017). İlkokul öğrencilerinin fen bilimleri dersine yönelik tutumları ile akademik başarıları arasındaki ilişki. TÜBAV Bilim Dergisi, 10(1): 86-93.
 • Uysal, MZ. (2020). İlkokul 4. sınıf fen bilimleri dersinde web 2.0 animasyon araçları kullanımının çeşitli değişkenlere etkisi [Yüksek Lisans Tezi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.
 • Ülgen, G. (1994). Eğitim Psikolojisi Kavramlar, İlkeler, Yöntemler, Kurumlar ve Uygulamalar. Lazer Ofset Matbaa.
 • Yenice, N., Saydam, G., & Telli, S. (2012). İlköğretim öğrencilerinin fen öğrenmeye yönelik motivasyonlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (2): 231-247.
 • Yeygel, S., & Temel Eğinli, A. (2009). Çocukların yeni oyuncağı: internet (çocukların internet kullanımına ilişkin bir araştırma). Marmara İletişim Dergisi, 40(3): 159-183.
 • Yıldırım, Hİ., & Kansız, F. (2017). Ortaokul öğrencilerinin fen dersine yönelik tutum düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. 2. Electronic Turkish Studies, 12(25): 779-806.
 • Yılmaz, H., & Çavaş PH. (2007). Fen öğrenimine yönelik motivasyon ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. İlköğretim Online, 6 (3): 430-440.
 • Yurdabakan, İ. (2011). Yapılandırmacı kuramın değerlendirmeye bakışı: eğitimde alternatif değerlendirme yöntemleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 44(1): 51-77.
APA Özdemir A, EREN P (2024). İLKOKUL 3. SINIFTA FEN BİLİMLERİ DERSİNDE WEB 2.0 UYGULAMALARI KULLANIMININ ETKİSİNİN İNCELENMESİ. , 372 - 392. 10.30783/nevsosbilen.1431873
Chicago Özdemir Alper Murat,EREN Pelin İLKOKUL 3. SINIFTA FEN BİLİMLERİ DERSİNDE WEB 2.0 UYGULAMALARI KULLANIMININ ETKİSİNİN İNCELENMESİ. (2024): 372 - 392. 10.30783/nevsosbilen.1431873
MLA Özdemir Alper Murat,EREN Pelin İLKOKUL 3. SINIFTA FEN BİLİMLERİ DERSİNDE WEB 2.0 UYGULAMALARI KULLANIMININ ETKİSİNİN İNCELENMESİ. , 2024, ss.372 - 392. 10.30783/nevsosbilen.1431873
AMA Özdemir A,EREN P İLKOKUL 3. SINIFTA FEN BİLİMLERİ DERSİNDE WEB 2.0 UYGULAMALARI KULLANIMININ ETKİSİNİN İNCELENMESİ. . 2024; 372 - 392. 10.30783/nevsosbilen.1431873
Vancouver Özdemir A,EREN P İLKOKUL 3. SINIFTA FEN BİLİMLERİ DERSİNDE WEB 2.0 UYGULAMALARI KULLANIMININ ETKİSİNİN İNCELENMESİ. . 2024; 372 - 392. 10.30783/nevsosbilen.1431873
IEEE Özdemir A,EREN P "İLKOKUL 3. SINIFTA FEN BİLİMLERİ DERSİNDE WEB 2.0 UYGULAMALARI KULLANIMININ ETKİSİNİN İNCELENMESİ." , ss.372 - 392, 2024. 10.30783/nevsosbilen.1431873
ISNAD Özdemir, Alper Murat - EREN, Pelin. "İLKOKUL 3. SINIFTA FEN BİLİMLERİ DERSİNDE WEB 2.0 UYGULAMALARI KULLANIMININ ETKİSİNİN İNCELENMESİ". (2024), 372-392. https://doi.org/10.30783/nevsosbilen.1431873
APA Özdemir A, EREN P (2024). İLKOKUL 3. SINIFTA FEN BİLİMLERİ DERSİNDE WEB 2.0 UYGULAMALARI KULLANIMININ ETKİSİNİN İNCELENMESİ. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 14(1), 372 - 392. 10.30783/nevsosbilen.1431873
Chicago Özdemir Alper Murat,EREN Pelin İLKOKUL 3. SINIFTA FEN BİLİMLERİ DERSİNDE WEB 2.0 UYGULAMALARI KULLANIMININ ETKİSİNİN İNCELENMESİ. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi 14, no.1 (2024): 372 - 392. 10.30783/nevsosbilen.1431873
MLA Özdemir Alper Murat,EREN Pelin İLKOKUL 3. SINIFTA FEN BİLİMLERİ DERSİNDE WEB 2.0 UYGULAMALARI KULLANIMININ ETKİSİNİN İNCELENMESİ. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, vol.14, no.1, 2024, ss.372 - 392. 10.30783/nevsosbilen.1431873
AMA Özdemir A,EREN P İLKOKUL 3. SINIFTA FEN BİLİMLERİ DERSİNDE WEB 2.0 UYGULAMALARI KULLANIMININ ETKİSİNİN İNCELENMESİ. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi. 2024; 14(1): 372 - 392. 10.30783/nevsosbilen.1431873
Vancouver Özdemir A,EREN P İLKOKUL 3. SINIFTA FEN BİLİMLERİ DERSİNDE WEB 2.0 UYGULAMALARI KULLANIMININ ETKİSİNİN İNCELENMESİ. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi. 2024; 14(1): 372 - 392. 10.30783/nevsosbilen.1431873
IEEE Özdemir A,EREN P "İLKOKUL 3. SINIFTA FEN BİLİMLERİ DERSİNDE WEB 2.0 UYGULAMALARI KULLANIMININ ETKİSİNİN İNCELENMESİ." Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 14, ss.372 - 392, 2024. 10.30783/nevsosbilen.1431873
ISNAD Özdemir, Alper Murat - EREN, Pelin. "İLKOKUL 3. SINIFTA FEN BİLİMLERİ DERSİNDE WEB 2.0 UYGULAMALARI KULLANIMININ ETKİSİNİN İNCELENMESİ". Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi 14/1 (2024), 372-392. https://doi.org/10.30783/nevsosbilen.1431873