Yıl: 2024 Cilt: 12 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 60 - 82 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.21325/jotags.2024.1369 İndeks Tarihi: 24-04-2024

Turistlerin Plansız Satın Alma Davranışında Sosyal Medyanın Etkisi

Öz:
Bilgi teknolojilerinin gelişmesi tüketicilerin satın alma davranışlarında değişimlere yol açmıştır. Bazı tüketiciler önceden alacakları ürünlere karar vererek planlı bir şekilde satın alma yaparken, bazı tüketiciler ise o an gördükleri bir üründen etkilenerek plansız bir şekilde satın alma yapabilmektedir. Bu araştırmanın amacı turistlerin plansız satın alma davranışında sosyal medyanın etkisini incelemektir. Konu kapsamında hazcı ve faydacı taramanın doğrudan ve akış deneyimi ile dolaylı olarak plansız satın alma üzerindeki etkileri üzerinde durulmuştur. Çalışma, çevrimiçi anket yöntemi ile sosyal medya kanalları üzerinden gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan 422 sosyal medya kullanıcısı kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak seçilmiştir. Araştırma sonucunda turistlerin plansız satın alma yapmalarında faydacı ve hazcı taramanın akış deneyimi üzerinde etkisi olduğu ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda, faydacı ve hazcı taramanın tüketicilerin plansız satın alma davranışları üzerinde doğrudan etkisi de tespit edilmiştir. Bununla birlikte, sosyal medyada akış deneyimin turistlerin plansız satın alma davranışına doğrudan bir etkisi olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelime: Plansız satın alma Sosyal medya Hazcı tarama Faydacı tarama Akış deneyimi

The Effect of Social Media On The Impulse Buying Behavior of Tourists

Öz:
The development of information technologies has led to changes in the purchasing behavior of consumers. While some consumers make a planned purchase by deciding on the products they will buy in advance, some consumers are influenced by a product they see at that moment and make an unplanned purchase. The purpose of this research is to examine the effect of social media on impulse buying behavior of tourists. The effects of hedonic browsing, utilitarian browsing and flow experience, which are thought to have an impact, on impulsive buying were examined. In addition, the effect of hedonic and utilitarian browsing on flow experience was also examined. The research was conducted with the online survey method via social media channels. 422 social media users participating in the study were selected by convenience sampling method. As a result of the research, it has been revealed that utilitarian and hedonic browsing have an effect on the flow experience in the impulse buying of tourists from different generations. At the same time, the direct effect of utilitarian and hedonic browsing on consumers' impulsive buying behavior has been identified. However, it has been determined that the flow experience in social media does not have a direct effect on tourists' impulse buying behavior.
Anahtar Kelime: Impulse buying Social media Hedonic browsing Utilitarian browsing Flow experience

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Ahmad, M. B., Ali, H. F., Malik, M.S., Humayun, A. A. & Ahmad, S. (2019). Factors affecting impulsive buying behavior with mediating role of positive mood: An empirical study. European Online Journal of Natural and Social Sciences, 8(1), 17-35
 • Ahn, J., Lee, S. L., & Kwon, J. (2019). Impulsive buying ın hospitality and tourism journals. Annals of Tourism Research, 82. https://doi.org/10.1016/j. annals.2019.102764.
 • Akdoğan, Ş. & Karaarslan, M. H. (2010). Mağaza ıçerisinde tüketicinin kararını yönlendiren kişilerin etkisinin senaryo yöntemi ile ölçülmesi. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 29-48.
 • Akturan, U. (2010). Hedonik tüketim eğilimlerinin plansız satın alma eğilimi üzerindeki etkisinin belirlenmesi. Öneri, 9 (33), 109-116.
 • Allen, C. T., Machleit, K. A., & Kleine, S. S. (1992). A comparison of attitudes and emotions as predictors of behavior at diverse levels of behavioral experience. Journal of Consumer Research, 18(4), 493- 504.
 • Altunışık, R. (2007). Yeni Tüketicilerin Tüketime Yansıyan Farklılıkları. Yeni Tüketici, Editörler: Torlak, Ö. Arnold, M. J. & Reynolds, K. E. (2003) Hedonic shopping motivations. Journal of Retailing, 79, 259-268.
 • Arslan, İ. K., & Yavuz, A. (2021). Sosyal medyanın tüketici satın alma davranışları üzerindeki etkisi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Girişimcilik Dergisi, 4(8), 151-170.
 • Babin, B. J., Darden, W. & Griffin, M. (1994). Work and/or fun: Measuring hedonic and utilitarian shopping value. Journal of Consumer Research, 20 (4), ss. 644- 656.
 • Bao, Z., & Yang, J. (2022). Why Online Consumers Have The Urge to Buy Impulsively: Roles of Serendipity, Trust And Flow Experience. Management Decision.
 • Batra, R., & Ahtola, O. T. (1991). Measuring the hedonic and utilitarian sources of consumer attitudes. Marketing Letters, 2(2), 159-170.
 • Bayram, T. A. (2012). Pazarlama Veri Tabanının Güncel Bir Unsuru Olan Sosyal Medyanın Otel Pazarlamasındaki Yeri. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Beytulova, E. (2017). Tüketicilerin Plansız Satın Alma Kararları Üzerinde Rolü Olan Etkenlerin Belirlenmesi: Bir Alan Araştırması. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi, İstanbul.
 • Boz, H., & Koc, E. (2018). Itkisel (Dürtüsel) Satin alma davranişinin nedenleri ve sonuçları: Turizm ve konaklama sektöründe bir çalışma. International Journal of Social Inquiry, 11(2), 17-45.
 • Bridges, E., & Florsheim, R. (2008). Hedonic and utilitarian shopping goals: The online experience. Journal of Business Research, 61(4), 309-314.
 • Çakir, M. (2017). Tüketicilerin sosyal medyada markalı ürün tercihlerinin satın alma davranışları üzerindeki etkisi. İktisadi Yenilik Dergisi, 4(3), 52-66.
 • Çelik, S. (2009). Hazsal ve Faydacı Tüketim. İstanbul: Derin Yayınları.
 • Chan, T. K., Cheung, C. M., & Lee, Z. W. (2017). The state of online impulse-buying research: A literature analysis. Information and Management, 54(2), 204-217.
 • Chen, M., Lee, H., Lin, S. & Tsai, K. (2008). Creating value for online shoppers. International Conference on Business and Information. Seoul Korea, 7-9 July 2008, 1-14.
 • Choi, D.H., Kim, J. & Kim, S.H. (2007). ERP training with a web-based electronic learning system: The Flow Theory Perspective, 65 (3), pp. 223–243.
 • Chung, N., & Um, T. (2019). Investigating the Product Impulsive Buying in Tourism Mobile Commerce.
 • Cotte, J., Chowdhury, T. G., Ratneshwar, S., & Ricci, L. M. (2006). Pleasure or utility? Time planning style and web usage behaviors. Journal of Interactive Marketing, 20(1), 45-57.
 • Csikszentmihalyi, M. (1975). Play and ıntrinsic rewards. Journal of Humanistic Psychology, 15(3), 41-63.
 • Dawson, S. & Kim, M. (2009). External and ınternal trigger cues of ımpulse buying online. Direct Marketing: An International Journal, 3(1), 20-34.
 • Dhar, R., & Wertenbroch, K. (2000). Consumer choice between hedonic and utilitarian goods. Journal of Marketing Research, 37(1), 60-71.
 • Eker, S., (2022). Sosyal Medyanın Destinasyon Tercihine Etkisi: Kapadokya Örneği (Master's thesis, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi).
 • Eröz, S. & Doğdubay, M. (2012). Turistik ürün tercihinde sosyal medyanın rolü ve etik iliş kisi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:27, Sayı ss.133-157.
 • Gu, S., & Wu, Y. (2019). Consumers’ ımpulsive buying behavior of tourism and travel products in e-commerce, 2(1), 13-27.
 • Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J. & Anderson, R. E. (2014a) Multivariate Data Analysis, Pearson New International Edition, Seventh Edition, England.
 • Hartman, J. B., Shim, S., Barber, B., & O'Brien, M. (2006). Adolescents' utilitarian and hedonic web consumption behavior: Hierarchical influence of personal values and innovativeness. Psychology & Marketing, 23(10), 813- 839.
 • Hausman A. (2000). A Multimethod ınvestigation of consumer motivations in ımpulse buying behavior. Journal of Consumer Marketing, 17 (5), 403-419.
 • Herabadi, A. G., Verplanken, B., & Van Knippenberg, A. (2009). Consumption Experience of ımpulse buying ın ındonesia: Emotional arousal and hedonistic considerations. Asian Journal of Social Psychology, 12(1), 20-31.
 • Hirschman, E. C. & Holbrook, M. B. (1982). Hedonic consumption: emerging concepts, Methods and Propositions, Journal of Marketing, 46(11), ss. 92-101.
 • Hocaoğlu, G., Öngen, B. & Öngen E. (2017). Tüketicilerin özel alışveriş sitelerine yönelik tutum ve anlık satın alma davranışları: Bir alan araştırması. Akademik Bakış Dergisi, 64, 95-122.
 • Hoffman, D. L., & Novak, T. P. (1996). Marketing in hypermedia computer-mediated environments: Conceptual foundations. Journal of Marketing, 60(3), 50-68.
 • Holbrook, M. B., & Hirschman, E. C. (1982). The experiential aspects of consumption: Consumer fantasies, feelings, and Fun. Journal of Consumer Research, 132-140.
 • Hsu, C.L., Chang, K.C. & Chen, M.C. (2012). Flow experience and Internet shopping behavior: investigating the moderating effect of consumer characteristics, 29 (3), pp. 317–332.
 • Huang, L. T. (2016). Flow and social capital theory in online impulse buying. Journal of Business Research, 69(6), 2277-2283.
 • Huang, M.H. (2003). Designing website attributes to induce experiential encounters, CHB 19 (4), pp. 425–442.
 • Jeffrey, S.A. & Hodge, R. (2007). Factors Influencing İmpulse Buying During an Online Purchase. Electronic Commerce Research, 7(3), 367-379.
 • Jones, M. A., Reynolds, K. E., & Arnold, M. J. (2006). Hedonic and utilitarian shopping value: Investigating differential effects on retail outcomes. Journal of Business Research, 59(9), 974-981.
 • Jones, M., Reynolds, K., Weun, S. & Beatty, S. (2003). The products pecific nature of ımpulse buying tendency. Journal of Business Research, 56(7), 505-511.
 • Kang, J. W., Lee, H. & Namkung, Y. (2018). Restoran müdavimlerinin akış deneyiminin sns memnuniyeti ve çevrimdışı satın alma niyetleri üzerindeki etkisi. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 30 (2), 797-816.
 • Keeney, R. L. (1999). The value of ınternet commerce to the customer. Management Science, 45(4), 533-542.
 • Kılıç, B., Yozukmaz, N., & Zagralı, E. (2016). Muğla’yı Ziyaret Eden Turistlerin İtkisel Satın Alma Davranışı. In Congress Book (P. 88).
 • Kim, E. L. (2019). Mental Accounting and Unplanned Purchases in Online Booking: The Role of Discount, Impulse Buying, and Thinking Style (Doctoral dissertation, University of Nevada, Las Vegas).
 • Kim, H., Suh, K. S. & Lee, U. K. (2013). Effects of Collaborative Online Shopping on Shopping Experience Through Social and Relational Perspectives, 50 (4), pp. 169–180.
 • Kıranoğlu, O. (2018). Sosyal Medyada Yapılan Yorumların Tüketici Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Bartın Ili Uygulaması (Master's thesis, Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • Koufaris, M. (2002). Applying the technology acceptance model and flow theory to online consumer behavior, Information Systems Research, 13(2), 205-223.
 • Lee, C. H., & Wu, J. J. (2017). Consumer Online Flow Experience: The Relationship between Utilitarian and Hedonic Value, Satisfaction and Unplanned Purchase. Industrial Management & Data Systems.
 • Lee, S., & M. Jeong (2012). Effects of E-servicescape on consumers’ flow experiences. Journal of Hospitality and Tourism Technology, 3 (1). 47–59.
 • Li, C., Wang, Y., Lv, X., & Li, H. (2021). To buy or not to buy? the effect of time scarcity and travel experience on tourists' impulse buying. Annals of Tourism Research, 86, 103083.
 • Li, Y. L., & Jing, F. J. (2012). Post-impulsive buying behavior satisfaction based on the analysis of ımpulsive buying predisposing factors. Chinese Journal of Management, 9(3), 437–445.
 • Liu, H., Chu, H., Huang, Q., & Chen, X. (2016). Enhancing the flow experience of consumers in china through ınterpersonal ınteraction in social commerce. Computers in Human Behavior, 58, 306-314.
 • Liu, X., Zhang, L. & Chen, Q. (2022). Turizm e-ticaret canlı yayın özelliklerinin tüketici satın alma niyetine etkisi: Akış deneyimi ve güvenin aracı Rolü. Psikolojide Sınırlar, 13 , 995129.
 • Lon, S. (2010). The social media bible: tactics, tools, and strategies for business success. URL: http://books. google. com. ua/books.
 • Mäenpää, K., Kanto, A., Kuusela, H., & Paul, P. (2006). More hedonic versus less hedonic consumption behaviour in advanced ınternet bank services. Journal of Financial Services Marketing, 11(1), 4-16.
 • Mikalef, P., Giannakos, M. N., & Pateli, A. G. (2012). Exploring the business potential of social media: An utilitarian and hedonic motivation Approach. In Bled eConference (p. 21).
 • Mt, R. A. & Octavia, R. (2021). A critical review of digital marketing: effect of flow and ımpulse buying. Jurnal Economia, 17(2), 175-194.
 • Mucuk, S. (2014). Tüketici Satın Alma Davranışı Kapsamında Hedonik (Hazcı) Tüketimin Plansız Alışveriş Üzerine Etkilerinin İncelenmesi (Master's thesis, Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • Novak, T. P., Hoffman, D. L., & Duhachek, A. (2003). The influence of goal directed and experiential activities on online flow experiences. Journal of Consumer Psychology, 13(1-2), 3-16.
 • Novak, T. P., Hoffman, D. L., & Yung, Y. F. (2000). Measuring the customer experience in online environments: A structural modeling approach. Marketing Science, 19(1), 22-42.
 • O'Cass, A., & Carlson, J. (2010). Examining the effects of website ınduced flow in professional sporting team websites. Internet Research, 20(2), 115-134.
 • Odabaşı, Y. (1999). Yetinen Toplumun Tüketen Topluma Dönüşümü, İstanbul, Sistem Yayıncılık.
 • Odabaşı, Y. & Barış, G. (2003). Postmodern Pazarlama. İstanbul: Mediacat Kitapları.
 • Odabaşı, Y. & Barış G. (2010). Tüketici Davranışı. Kapital Medya A.Ş., 2. Baskı, İstanbul.s.114.
 • Öker, B. (2018). Impulse Buying Behavior in the Online Context. Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. (Tez No: 532868).
 • Olgun, B. (2015). Sosyal medyanin tüketici satın alma davranışları üzerindeki etkisi. Gümüshane University Electronic Journal of the Institute of Social Science/Gümüshane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 6(12).
 • Özcan, B. (2007). Hedonizm ve kimlik temeline dayalı postmodern tüketim yaklaşımı. Sosyoloji Konferansları, (35), 119-130.
 • Özkara, B. Y., Özmen, M., & Kim, J. W. (2017). Examining the effect of flow experience on online purchase: A novel approach to the flow theory based on hedonic and utilitarianvvalue. Journal of Retailing and Consumer Services, 37, 119-131.
 • Özkara, B. Ç. (2015). Tüketicilerin Çevrimiçi Bilgi Aramaları Bağlamında Akış Deneyiminin Bilgiden Tatmin Üzerindeki Etkisinin Araştırılması. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Eskişehir: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Park, E. J., Kim, E. Y., Funches, V .M. & Foxx, W. (2012), Apparel product attributes, web browsing, and e-ımpulse buying on shopping websites, Journal of Business Research, Vol. 65 No. 11, pp. 1583-1589.
 • Park, S. Y., & Park, E. J. (2013). The effects of flow on consumer satisfaction through e-ımpulse buying for fashion products. Fashion & Textile Research Journal, 15(4), 533-542.
 • Picot-Coupey, K., Krey, N., Huré, E., & Ackermann, C. L. (2021). Still work and/or fun? Corroboration of the hedonic and utilitarian shopping value scale. Journal of Business Research, 126, 578-590.
 • Privette, G., ve Bundrick, C. M. (1987). Measurement of Experience: Construct and content validity of the experience questionnaire. Perceptual and Motor Skills, 65(1), 315-332.
 • Rezaei, S., Ali, F., Amin, M. & Jayashree, S. (2016). Online ımpulse buying of tourism products: The role of web site personality, utilitarian and hedonic web browsing. Journal of Hospitality and Tourism Technology, Vol. 7(1), 60-83.
 • Schmidt, J. A. (2010). Flow in Education.(p. 605-611) in: E. Baker, PP Peterson, & B. McGaw (Eds.) International Encyclopedia of Education, Northern Illinois University, DeKalb, IL.
 • Sénécal, S., Gharbi, J. E. & Nantel, J. (2002). The İnfluence of Flow on Hedonic and Utilitarian Shopping Values. 29: 483–4.
 • Shahpasandi, F., Zarei, A., & Nikabadi, M. S. (2020). Consumers’ ımpulse buying behavior on ınstagram: Examining the ınfluence of flow experiences and hedonic browsing on ımpulse buying. Journal of Internet Commerce, 19(4), 437-465.
 • Stern, H. (1962). The significance of impulse buying today. Journal of Marketing, 26(2), 59-62.
 • Tengilimoğlu, E., & Hassan, A. (2020). Applying flow theory to the online booking experience: The role of utilitarian and hedonic features. Journal of Tourismology, 6(1), 1-12.
 • To, P. L., Liao, C., & Lin, T. H. (2007). Shopping motivations on ınternet: A study based on utilitarian and hedonic value. Technovation, 27(12), 774-787.
 • Torlak, Ö. & Tiltay, M. A. (2010). Anlık satın alma ölçeklerinin türk tüketicisi ıçin uyarlanmasına yönelik bir deneme. Ulusal Pazarlama Kongresi, İzmir, 406-422.
 • Tsao, W. C., & Chang, H. R. (2010). Exploring the ımpact of personality traits on online shopping behavior. African Journal of Business Management, 4(9), 1800-1812.
 • Üster, Z. (2014). Elektronik ortamda alışveriş yapanların kontrolsüz satın alma eğilimlerinin incelenmesi: İnteraktif bir uygulama. Business and Management Studies: An International Journal, 2(2), 168-187.
 • Verhagen, T., & Van Dolen, W. (2011). the ınfluence of online store beliefs on consumer online ımpulse buying: A model and empirical application. Information & Management, 48(8), 320-327.
 • Wang, H., Ding, J., Akram, U., Yue, X. & Chen, Y. (2021). E-ticaret canlı özelliklerinin tüketicilerin satın alma niyeti üzerindeki etkisine ilişkin ampirik bir çalışma: Akış deneyimi ve sosyal mevcudiyet perspektifinden. Bilgi, 12 (8), 324.
 • We Are Social. Erişim adresi: https://wearesocial.com/digital-2022.
 • Webster, J., & Martocchio, J. J. (1992). Microcomputer playfulness: Development of a measure with workplace implications. MIS quarterly, 201-226.
 • Wei, W. J., Ma, Z. J., & Chen, Y. W. (2017). Empirical study of the relationship between flow experience, perceived transaction value and ımpulse buying behavior. In 2017 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM) (pp. 2246-2250). IEEE.
 • Wu, L., Chen, K. W., & Chiu, M. L. (2016). Defining key drivers of online ımpulse purchasing: A perspective of both ımpulse shoppers and system users. International Journal of Information Management, 36(3), 284-296.
 • Wu, Y. L., & Ye, Y. S. (2013). Understanding impulsive buying behavior in mobile commerce.
 • Yu, C. & Bastin, M. (2010). Hedonic shopping value and impulse buying behavior in transitional economies: A symbiosis in the mainland china marketplace. Journal of Brand Management, 18(2), 105- 114.
 • Zanjani, S. H., Milne, G. R., & Miller, E. G. (2016). Procrastinators’ online experience and purchase behavior. Journal of the Academy of Marketing Science, 44(5), 568-585.
 • Zengin, B., & Arıcı, S. (2017). Konaklama işletmelerinin sosyal medya kullanım şekillerinin tüketici satın alma niyeti üzerindeki etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 9(4), 375-399.
 • Zengin, B., &Serdaroğlu, Y. (2020). sosyal medya pazarlaması konusundaki lisansüstü tezlerin ıçerik analiziyle değerlendirilmesi. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 19(4), 1562-1579.
 • Zhang, K. Z., Hu, B., & Zhao, S. J. (2014). How online social ınteractions affect consumers’impulse purchase on group shoppıng websıtes?
 • Zhang, K. Z., Xu, H., Zhao, S., & Yu, Y. (2018). Online reviews and impulse buying behavior: The role of browsing and impulsiveness. Internet Research.
 • Zhou, L. & Wong, A. (2004) Consumer impulse buying and in-store stimuli in Chinese supermarkets. Journal of International Consumer Marketing, 16(2), 37-53.
APA Özcan Yılmazsoy D, Arslan Ayazlar R (2024). Turistlerin Plansız Satın Alma Davranışında Sosyal Medyanın Etkisi. , 60 - 82. 10.21325/jotags.2024.1369
Chicago Özcan Yılmazsoy Demet,Arslan Ayazlar Reyhan Turistlerin Plansız Satın Alma Davranışında Sosyal Medyanın Etkisi. (2024): 60 - 82. 10.21325/jotags.2024.1369
MLA Özcan Yılmazsoy Demet,Arslan Ayazlar Reyhan Turistlerin Plansız Satın Alma Davranışında Sosyal Medyanın Etkisi. , 2024, ss.60 - 82. 10.21325/jotags.2024.1369
AMA Özcan Yılmazsoy D,Arslan Ayazlar R Turistlerin Plansız Satın Alma Davranışında Sosyal Medyanın Etkisi. . 2024; 60 - 82. 10.21325/jotags.2024.1369
Vancouver Özcan Yılmazsoy D,Arslan Ayazlar R Turistlerin Plansız Satın Alma Davranışında Sosyal Medyanın Etkisi. . 2024; 60 - 82. 10.21325/jotags.2024.1369
IEEE Özcan Yılmazsoy D,Arslan Ayazlar R "Turistlerin Plansız Satın Alma Davranışında Sosyal Medyanın Etkisi." , ss.60 - 82, 2024. 10.21325/jotags.2024.1369
ISNAD Özcan Yılmazsoy, Demet - Arslan Ayazlar, Reyhan. "Turistlerin Plansız Satın Alma Davranışında Sosyal Medyanın Etkisi". (2024), 60-82. https://doi.org/10.21325/jotags.2024.1369
APA Özcan Yılmazsoy D, Arslan Ayazlar R (2024). Turistlerin Plansız Satın Alma Davranışında Sosyal Medyanın Etkisi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 12(1), 60 - 82. 10.21325/jotags.2024.1369
Chicago Özcan Yılmazsoy Demet,Arslan Ayazlar Reyhan Turistlerin Plansız Satın Alma Davranışında Sosyal Medyanın Etkisi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies 12, no.1 (2024): 60 - 82. 10.21325/jotags.2024.1369
MLA Özcan Yılmazsoy Demet,Arslan Ayazlar Reyhan Turistlerin Plansız Satın Alma Davranışında Sosyal Medyanın Etkisi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.12, no.1, 2024, ss.60 - 82. 10.21325/jotags.2024.1369
AMA Özcan Yılmazsoy D,Arslan Ayazlar R Turistlerin Plansız Satın Alma Davranışında Sosyal Medyanın Etkisi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2024; 12(1): 60 - 82. 10.21325/jotags.2024.1369
Vancouver Özcan Yılmazsoy D,Arslan Ayazlar R Turistlerin Plansız Satın Alma Davranışında Sosyal Medyanın Etkisi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2024; 12(1): 60 - 82. 10.21325/jotags.2024.1369
IEEE Özcan Yılmazsoy D,Arslan Ayazlar R "Turistlerin Plansız Satın Alma Davranışında Sosyal Medyanın Etkisi." Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 12, ss.60 - 82, 2024. 10.21325/jotags.2024.1369
ISNAD Özcan Yılmazsoy, Demet - Arslan Ayazlar, Reyhan. "Turistlerin Plansız Satın Alma Davranışında Sosyal Medyanın Etkisi". Journal of Tourism and Gastronomy Studies 12/1 (2024), 60-82. https://doi.org/10.21325/jotags.2024.1369