Yıl: 2024 Cilt: 31 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 1 - 26 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.18657/yonveek.1259336 İndeks Tarihi: 16-04-2024

Muhasebe Meslek Mensuplarının Endüstri 4.0 Teknolojilerine ve Muhasebenin Dijitalleşmesine Bakışı

Öz:
Dünyada son yıllarda bilgi teknolojileri çok hızlı değişime uğramaktadır. Bu süreç birçok meslek dalının iş yapış biçimlerini etkilemektedir. Çalışma, farklı illerde muhasebe faaliyetlerini yürüten meslek mensuplarının muhasebedeki dijitalleşme süreçlerine bakışlarını incelemektedir. Çalışmanın amacı, muhasebe meslek mensuplarının muhasebe mesleğindeki dijitalleşmeye, ortaya çıkan yeni kavramlara, muhasebe eğitimine ve muhasebenin geleceğine bakışlarını ortaya koyarak, değişime uyum konusunda öneriler geliştirilmesine katkı sunmaktır. Çalışmada, 25 meslek mensubuna kartopu örneklemesi yöntemi ile yarı yapılandırılmış yüz yüze mülakat yapılmış ve 16 meslek mensubunun verdiği cevaplar çalışma kapsamında analize tabi tutulmuştur. Mülakat sonuçları “endüstri 4.0 teknolojileri, muhasebede yeni kavramlar, muhasebe eğitimi, e uygulamaların avantaj ve dezavantajları ile muhasebenin geleceği” boyutları açısından kategorize edilerek analiz yapılmıştır. Çalışmada endüstri 4.0 teknolojilerinin muhasebenin geleceğine yön vereceği ve meslekte yeni kavramların ortaya çıkmasında etkili olacağı, meslek mensuplarına dijital dönüşüm üzerine verilen eğitimlerin yetersiz olduğu ve muhasebenin gelecekte müşavirlik, danışmanlık, bütçeleme yönüne evrileceği sonuçlarına ulaşılmıştır
Anahtar Kelime: Dijital Muhasebe Endüstri 4.0 Muhasebe Mühendisliği Yapay Zekâ

Accounting Professionals' Perspective on Industry 4.0 Technologies and the Digitalization of Accounting

Öz:
In recent years, information technologies have undergone rapid changes in the world. This process affects the way of doing business of many professions. The study examines the perspectives of professionals who carry out accounting activities in different provinces on the digitalization processes in accounting. The aim of the study is to contribute to the development of suggestions on adaptation to change by revealing the perspectives of accountants on digitalization in the accounting profession, emerging new concepts, accounting education and the future of accounting. In the study, semi-structured face-to-face interviews were conducted with 25 professionals using snowball sampling method and the answers of 16 professionals were analyzed within the scope of the study. Interview results were categorized and analyzed in terms of "industry 4.0 technologies, new concepts in accounting, accounting education, advantages and disadvantages of e-applications and the future of accounting". In the study, it has been concluded that industry 4.0 technologies will shape the future of accounting and will be effective in the emergence of new concepts in the profession, that the training given to the professionals on digital transformation is insufficient and that accounting will evolve into consultancy, consultancy and budgeting in the future.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akdoğan, N. ve Umut Doğan, D. (2022). Türkiye’de Muhasebe Eğitiminin Dünü Bugünü ve Geleceği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 25, 390-414. doi: 10.29249/selcuksbmyd.1140497.
 • Altunal, I. (2022). Metaverse Dünyasının Eğitim Modeli Olarak Kullanımı ve Muhasebe Eğitimine Yansımaları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 25, 433-443. doi: 10.29249/selcuksbmyd.1139375.
 • Aslan, Ü., ve Özerhan, Y. (2017). Big Data, Muhasebe ve Muhasebe Mesleği. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 19(4), 862-883.
 • Ayhan, A. (2002). Dünden Bugüne Türkiye’de Bilim – Teknoloji ve Geleceğin Teknolojileri, Beta Yayınları, İstanbul.
 • Burges, Matt (2016). How Google's Aı Taught Itself To Create Its Own Encryption, Wired, http://www.wired.co.uk/article/google-artificial-intelligence-encryption, Erişim Tarihi: 11.11.2022
 • Çalışkan, G. (2020). Dijitalleşme / Dijital Dönüşüm Nedir? Https://Binbiriz.Com/Blog/Dijitallesme- Dijital-Donusum-Nedir, Erişim Tarihi, 22.11.2022.
 • Çıtak, F., Başkan, T. D. (2020). Muhasebe Uygulamalarındaki Elektronik Gelişmelerin Muhasebe Meslek Etiğine Etkisi: Kırıkkale İlindeki Muhasebe Meslek Mensuplarının Bakış Açısı Üzerine Bir Araştırma. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Özel Sayı, 22, 249– 270.
 • Erdem, A. ve Gülten, S. (2021). Dijital Muhasebe Uygulamaları. Ankara: Gazi Kitabevi. Erdem, Ö. (2015). Honey Thing: Nesnelerin İnterneti İçin Tuzak Sistem, İstanbul Şehir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Eş, A. ve Atasoy, A. (2022). Dijitalleşmenin Muhasebe Meslek Mensuplarına Etkisi: Ankara ili örneği. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi. 15 (2), 247-279.
 • Gacar, A. (2019). Yapay Zekâ ve Yapay Zekânın Muhasebe Mesleğine Olan Etkileri: Türkiye’ye Yönelik Fırsat ve Tehditler. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, (8), 389-394.
 • Gönen, S. ve Solak, B. (2017). Maliye Bakanlığı E-Dönüşüm Sürecinin Muhasebe Meslek Mensupları Açısından Değerlendirilmesine İlişkin Bir Alan Araştırması. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 17(4), 63-80.
 • Imene, F. ve Imhanzenobe, J. (2020). Information technology and the accountant today: What has really changed?. Journal of Accounting and Taxation, 12(1), 48-60.
 • İsseveroglu, G. (2022). The Future Of The Accounting Profession: Industry 4.0 Content Analysis Of Academic Studies Published. Trends in Business and Economics 36(1):10-21. doi: 10.54614/TBE.2022.830031.
 • Hunton, J. E. (2002). Blending Information And Communication Technology With Accounting Research. Accounting Horizons, 16(1), 55-67.
 • İşgüden Kılıç, B. ve Anadolu, Z. (2018). Dijital Çağın Yarattığı Muhasebe Uygulamalarının Muhasebe Hilelerinin Önlenmesine Etkisi. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, Özel Sayı: Nisan, 55-97.
 • Kablan, A. (2018). Endüstri 4.0, “Nesnelerin İnterneti”-Akıllı İşletmeler ve Muhasebe Denetimi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23(Özel Sayısı), 1561-1579.
 • Karaarslan, E. (2022). Bankaların Potansiyel Kripto Varlık Riskleri ve Basel Komitesi’nin İhtiyati Yaklaşımının Değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 47, 245-264.
 • Karacan, S. ve Bayram, G. (2019). Muhasebe Eğitimi ve Muhasebe Meslek Mensubunun Nitelikleri Üzerine Endüstri 4.0 Çerçevesinde Bir Değerlendirme. Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 68 (12), 1163-1168.
 • Kipper, G. and Rampolla, J. (2013). Augmented Reality: An Emerging Technologies Guide To Ar. Boston: Elsevier Science & Technology Books.
 • Klein, M. (2020). İşletmelerin Dijital Dönüşüm Senaryoları- Kavramsal Bir Model Önerisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 19(74), 997-1019.
 • Kurnaz, E., Tekbaş, İ., Bozdoğan, T. ve Çetin, Ö. O. (2020). Dijitalleşmeyle Birlikte Muhasebe Eğitiminin Muhasebe Meslek Mensupları Açısından Değerlendirilmesi. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 22 (Özel Sayı), 81-96. http://dx.doi.org/10.31460/mbdd.642307
 • Lestari, S. ve Santoso, A. (2019). ‘The Roles Of Digital Literacy, Technology Literacy, And Human Literacy To Encourage Work Readiness Of Accounting Education Students İn The Fourth Industrial Revolution Era. 3. ICEEBA International Conference on Economics, Education, Business and Accounting.
 • Malik, M.I., Wani, S.H. ve Rashid, A. (2018). Cloud Computıng-Technologies. International Journal of Advanced Research in Computer Science, 9(2), 379-384.
 • Manda, I. M. ve Dhau, B. S. (2019). Responding To The Challenges And Opportunities In The 4 Th Industrial Revolution In Developing Countries, ICEGOV2019, 3-5 April 2019, Melbourne, VIC Australia. https://doi.org/10.1145/3326365.3326398
 • Mert, H, Güner, M. ve Duyar, G. (2022). Dijitalleşme Sürecinin Gelişimi ve Muhasebe Uygulamalarına Etkileri Yönünden İstanbul İlinde SMMM’ler Üzerinde Bir Araştırma. Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Sayı: 66, 195-218. https://doi.org/10,55322/mdbakis.1055937
 • Nabiyev, V. V. (2016). Yapay Zekâ: İnsan-Bilgisayar Etkileşimi. Ankara: Seçkin Yayıncılık
 • Oral, O. ve Çakır, M. (2017). Nesnelerin İnterneti Kavramı ve Örnek Bir Prototipin Oluşturulması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Özel Sayı 1, 172-177.
 • Pan, G. ve Seow, P. (2016). Preparing Accounting Graduates For Digital Revolution: A Critical Review Of Information Technology Competencies And Skills Development. Journal of Education for Business, 91(3), 166-175.
 • Serçemeli, M. (2018). Muhasebe ve Denetim Mesleklerinin Dijital Dönüşümünde Yapay Zekâ. Turkish Studies, Economics, Finance and Politics, 13(30). 369-386.
 • Supriadi, I., Harjanti, W., Suprihandari, M. D., Prasetyo, H. D. And Muslikhun (2020). Blockchain Innovation And Its Capacity To Enhance The Quality From Accounting Information Systems. International Journal Of Scientific Research And Management, 8 (2), 1590-1595.
 • Şalcı, İ. (2021). Dijital Dönüşüm (E-Uygulamalar) ve Muhasebe Mesleğine Getirdiği Yenilikler. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Şeker, Y. Ve Hoş, S. (2021). Muhasebe Meslek Mensuplarının Dijital Muhasebe Uygulamalarını Kullanımlarına İlişkin Bir Araştırma. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(4), 953-972.
 • TDK (Türk Dil Kurumu, 2022).
 • Tekbaş, İ. (2018a). Dijitalleşmenin Muhasebe Mesleğine ve Meslek Mensuplarına Etkileri Üzerine Bir Araştırma ve Yeni Bir Kavram Önerisi: Mali Mühendislik. Yüksek Lisans Tezi; İstanbul Okan Üniversitesi.
 • Tekbaş, İ. (2018b). Muhasebe Endüstrisinin Yeni Anahtarı: Dijital Okur Yazarlık. https://hbrturkiye.com/blog/muhasebe-endustrisinin-yeni-anahtari-dijital- okuryazarlık (Erişim Tarihi:11.11.2022)
 • Tektüfekçi, F. (2019). Endüstri 4.0 Kapsamında Dijital Dönüşümün Güncel Elektronik Muhasebe Uygulamalarına Yansıması ve Pragmatik Yaklaşım Olarak Mali Mühendislik. Bilgi ve Ekonomi Dergisi (Beyder), 14(1), 43-56.
 • Tuğay, O. ve Güler, A. (2021). Elektronik Muhasebe Uygulamaları Konusunda Muhasebe Meslek Mensuplarının Görüşleri: Isparta İlinde Bir Araştırma. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 14(2), 695-726. doi:10.29067/muvu.705569
 • Yankın, F. B. (2019). Dijital Dönüşüm Sürecinde Çalışma Yaşamı. Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-dergi, 7(2), 1-38.
 • Yasım, K. Y. (2020). Endüstri 4.0: Çalışmanın Geleceği. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(1), 47-64.
 • Yermack, D. (2017). Corporate Governance And Blockchains. Review of Finance, 21(1), 7-31.
 • Yuan, F. and Woodman, R. W., (2010). Innovatıve Behavior İn The Workplace: The Role Of Performance And İmage Outcome Expectations. Academy of Management Journal, 53(2), 323-42.
 • Yücel, S. ve Bağdat, A. (2022). Muhasebe Eğitimi Alan Yükseköğretim Öğrencilerinin E-Muhasebe Uygulamaları Konusundaki İlgi ve Farkındalıklarının İncelenmesi. Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13 (25), 1-22.
 • Zhou, F., Duh, H. B. L. and Billinghurst, M. (2008). Trends İn Augmented Reality Tracking, İnteraction And Display: A Review Of Ten Years Of ISMAR. Paper presented at the 7th Ieee/Acm International Symposium on Mixed and Augmented Reality, Cambridge.
APA BAĞDAT A, SENOL A (2024). Muhasebe Meslek Mensuplarının Endüstri 4.0 Teknolojilerine ve Muhasebenin Dijitalleşmesine Bakışı. , 1 - 26. 10.18657/yonveek.1259336
Chicago BAĞDAT AYDIN,SENOL AYDIN Muhasebe Meslek Mensuplarının Endüstri 4.0 Teknolojilerine ve Muhasebenin Dijitalleşmesine Bakışı. (2024): 1 - 26. 10.18657/yonveek.1259336
MLA BAĞDAT AYDIN,SENOL AYDIN Muhasebe Meslek Mensuplarının Endüstri 4.0 Teknolojilerine ve Muhasebenin Dijitalleşmesine Bakışı. , 2024, ss.1 - 26. 10.18657/yonveek.1259336
AMA BAĞDAT A,SENOL A Muhasebe Meslek Mensuplarının Endüstri 4.0 Teknolojilerine ve Muhasebenin Dijitalleşmesine Bakışı. . 2024; 1 - 26. 10.18657/yonveek.1259336
Vancouver BAĞDAT A,SENOL A Muhasebe Meslek Mensuplarının Endüstri 4.0 Teknolojilerine ve Muhasebenin Dijitalleşmesine Bakışı. . 2024; 1 - 26. 10.18657/yonveek.1259336
IEEE BAĞDAT A,SENOL A "Muhasebe Meslek Mensuplarının Endüstri 4.0 Teknolojilerine ve Muhasebenin Dijitalleşmesine Bakışı." , ss.1 - 26, 2024. 10.18657/yonveek.1259336
ISNAD BAĞDAT, AYDIN - SENOL, AYDIN. "Muhasebe Meslek Mensuplarının Endüstri 4.0 Teknolojilerine ve Muhasebenin Dijitalleşmesine Bakışı". (2024), 1-26. https://doi.org/10.18657/yonveek.1259336
APA BAĞDAT A, SENOL A (2024). Muhasebe Meslek Mensuplarının Endüstri 4.0 Teknolojilerine ve Muhasebenin Dijitalleşmesine Bakışı. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31(1), 1 - 26. 10.18657/yonveek.1259336
Chicago BAĞDAT AYDIN,SENOL AYDIN Muhasebe Meslek Mensuplarının Endüstri 4.0 Teknolojilerine ve Muhasebenin Dijitalleşmesine Bakışı. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 31, no.1 (2024): 1 - 26. 10.18657/yonveek.1259336
MLA BAĞDAT AYDIN,SENOL AYDIN Muhasebe Meslek Mensuplarının Endüstri 4.0 Teknolojilerine ve Muhasebenin Dijitalleşmesine Bakışı. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.31, no.1, 2024, ss.1 - 26. 10.18657/yonveek.1259336
AMA BAĞDAT A,SENOL A Muhasebe Meslek Mensuplarının Endüstri 4.0 Teknolojilerine ve Muhasebenin Dijitalleşmesine Bakışı. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2024; 31(1): 1 - 26. 10.18657/yonveek.1259336
Vancouver BAĞDAT A,SENOL A Muhasebe Meslek Mensuplarının Endüstri 4.0 Teknolojilerine ve Muhasebenin Dijitalleşmesine Bakışı. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2024; 31(1): 1 - 26. 10.18657/yonveek.1259336
IEEE BAĞDAT A,SENOL A "Muhasebe Meslek Mensuplarının Endüstri 4.0 Teknolojilerine ve Muhasebenin Dijitalleşmesine Bakışı." Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31, ss.1 - 26, 2024. 10.18657/yonveek.1259336
ISNAD BAĞDAT, AYDIN - SENOL, AYDIN. "Muhasebe Meslek Mensuplarının Endüstri 4.0 Teknolojilerine ve Muhasebenin Dijitalleşmesine Bakışı". Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 31/1 (2024), 1-26. https://doi.org/10.18657/yonveek.1259336