Yıl: 2024 Cilt: 31 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 135 - 157 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.18657/yonveek.1430508 İndeks Tarihi: 16-04-2024

Girişimcilik Niyeti, İşsizlik Kaygısı ve Umutsuzluk İlişkisi: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Son Sınıf Öğrencileri Örneği

Öz:
Mevcut araştırmada öncelikle, meslek yüksekokulu öğrencilerinin girişimcilik niyetleri, işsizlik kaygıları ve umutsuzluk düzeyleri arasındaki ilişkiler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bunun yanı sıra, girişimcilik niyeti, işsizlik kaygısı ve umutsuzluk düzeyindeki farklılıkların çeşitli demografik özelliklere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Betimsel tarama modelindeki anket çalışmasında, veriler uygun örnekleme yoluyla, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu son sınıf öğrencilerinden (n=241) elde edilmiştir. İki bölümden oluşan ölçme formunun ilk bölümünde Girişimcilik Niyeti, İşsizlik Kaygısı ve Umutsuzluk Ölçeklerine, ikinci bölümde ise öğrencilerin demografik özelliklerine yer verilmiştir. Veriler, SPSS programı kullanılarak betimsel istatistik, fark analizleri ve korelasyon analizleri ile değerlendirilmiştir. Yapılan korelasyon analizi sonuçlarına göre; girişimcilik niyeti ile işsizlik kaygısı arasında negatif yönde, girişimcilik niyeti ile umutsuzluk arasında negatif yönde, işsizlik kaygısı ile umutsuzluk arasında ise pozitif yönde anlamlı ilişkiler elde edilmiştir. Ek olarak, öğrencilerin yaş, ailede ticaretle uğraşan birinin varlığı, anne ve baba eğitim durumu, girişimcilik kursu eğitimi almış olma ve iş deneyimi gibi demografik özelliklerine göre girişimcilik niyeti, iş kaygısı ve umutsuzluk düzeylerinde fark olduğu bulunmuştur
Anahtar Kelime: Girişimcilik Girişimcilik Niyeti İşsizlik Kaygısı Umutsuzluk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Son Sınıf Öğrencileri

The Relationship Between Entrepreneurial Intention, Unemployment Anxiety And Hopelessness In Health Services Vocational School Senior Students

Öz:
In this research, first of all, it was tried to investigate the correlation between entrepreneurial intentions, unemployment concerns, and hopelessness levels of undergraduate students, additionally, to find out the differences in these levels according to some selected demographic characteristics. It is a descriptive survey research focusing on collecting data from undergraduate students. The data were collected by convenient sampling method from 241 final-year students at Manisa Celal Bayar University. Vocational School of Health Services through a questionnaire. The questionnaire comprises two parts. The first part includes scales for measuring entrepreneurial intention, unemployment anxiety, and hopelessness. The second part contains demographic characteristics of the students. The data were analyzed through SPSS software program, using descriptive statistics, difference analyses, and correlation analyses. The correlation analyses revealed significant negative relationships between entrepreneurship intention and both unemployment anxiety and hopelessness. Additionally, a positive relationship was found between unemployment anxiety and hopelessness. It was also found that entrepreneurship intention, job anxiety, and hopelessness scores of students differed according to some demographic characteristics including age, presence of a family member engaged in trade, mother's and father's education status, completion of entrepreneurship course training, and work experience.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Adaryani, R. L., Akban, M. R., Adel, F., & Amiri, A. (2014). Examine the effects of students’ social capital components on entrepreneurship ıntention (evidences from: university college of agriculture and natural resources, university of Tehran)”, International Journal of Agricultural Management and Development (IJAMAD)”, 4 (2): 147-155.
 • Adekiya, A. A. ve Ibrahim, F. (2016). Entrepreneurship ıntention among students. the antecedent role of culture and entrepreneurship training and development, The International Journal of Management Education, 14 (2): 116-132.
 • Adler, Alfred., (2004). Yaşamanın anlamı ve amacı, (K. Şipal, Çev.), (s. 52-167). Say Yayınları.
 • Ağır M (2007). Üniversite Öğrencilerinin Bilişsel Çarpıtma Düzeyleri ile Problem Çözme Becerileri ve Umutsuzluk Düzeyleri Arasındaki İlişki. [Doktora Tezi]. İstanbul Üniversitesi.
 • Akgün A. Gönen S. Aydın M. (2007). İlköğretim fen ve matematik öğretmenliği öğrencilerinin kaygı düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6(20): 283-299.
 • Akgün S.S. (2019). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Niyeti ile İşsizlik Kaygısı Arasındaki İlişki. [Yüksek Lisans Tezi]. Sakarya Üniversitesi.
 • Balkaya, E., ve Karcıoğlu F. (2018). Üniversite son sınıf öğrencilerinde işsizlik kaygısı ve girişimcilik niyeti ilişkisi: TRA1 bölgesi örneği. İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi,20(5):95-120.
 • Başol, G. (2019). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (Altıncı Baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Başol, B. (2022). Araştırmacılar için istatistik (Üçüncü Baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Beck At, Weıssman A, Lester D, Trexler L (1974). The measurement of pessimism: The hopelessness scale. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 42(6): 861-865.
 • Carretta CM. ve Ridner SH. ve Dietrich MS. (2014). Hope, hopelessness, and anxiety: A pilot ınstrument comparison study. Arch Psychiatr Nurs. 28(4): 230-234.
 • Coakes, SJ ve Steed, LG (2003). Sıkıntı olmadan SPSS analizi: Versiyon 11.0 pencereler. Queensland, Avustralya: Wiley.
 • Colman, A. M. (2015). A Dictionary of psychology. Oxford University Press.
 • Cüceloğlu, D. (2010). İnsan ve davranışı. Remzi Kitabevi.
 • Dilbaz, N., ve Seber, G. (1993). Umutsuzluk kavramı: Depresyon ve intiharda önemi. Kriz Dergisi. 1(3): 134-138.
 • Doğan, A. A., & Baş, M. (2010). Beden eğitimi ve spor bölümü öğrencilerinin durumluk kaygı düzeyleri ile başarıları arasındaki ilişkileri / The relatıons between achıevents and level of anxıety of physıcal educatıon and sports departments students. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 5(3): 1-2.
 • Dursun, S. ve Aytaç, S. (2009). Üniversite öğrencileri arasında işsizlik kaygısı. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 28(1): 71-84.
 • Eren, H. B. (2020). Eczacılık Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinde İşsizlik Kaygısı, Girişimcilik Niyeti ve Umutsuzluk İlişkisi: Ankara İli Örneği. [Doktora Tezi]. Ankara Üniversitesi.
 • Ersoy-Kart M, Erdost He (2008). Unemployment worries among turkish university students. social behavior and personality. An International Journal, 36(2): 275-288.
 • Geçtan, E. (1981) Psikanaliz ve sonrası. İstanbul. Hür -Yayın.
 • Geçtan, E. (1999). İnsan olmak (20.bs.). Remzi Kitapevi.
 • George, D., ve Mallery, M. (2010). SPSS for windows step by step: A simple guide and reference, 17.0 update (10a ed.) Boston: Pearson.
 • Gönül, F. ve Yaşar M.E. (2023). Üniversite öğrencilerinin öz yeterlilik ve işsizlik kaygılarının girişimcilik niyeti üzerindeki etkisi. Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 7(2): 85-101.
 • Gürbüz, S. ve Şahin, F. (2018). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri (5. Baskı). Seçkin Yayıncılık.
 • Güreşçi, E. (2014). Girişimcilik eğilimi üzerine bir araştırma, İspir Hamza Polat MYO örneği. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 9 (1): 23-38.
 • Kaya, M. ve Varol, K. (2004). İlahiyat fakültesi öğrencilerinin durumluk sürekli kaygı düzeyleri ve kaygı nedenleri (Samsun örneği). Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 17: 17-63.
 • Kline, R. B. (2019). Yapısal eşitlik modellemesinin ilkeleri ve uygulaması-principles and practice of structural equation modeling. (S. Şen, Çev.). Nobel Yayıncılık.
 • Ölçer Kimzan, F., & Sonmez, H. (2023). Anadolu üniversitesi açıköğretim sistemi öğrencilerinin işsizlik kaygısı ve girişimcilik eğilimi ilişkisinin incelenmesi. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 9(1): 62-91. https://doi.org/10.51948/auad.1136423
 • Kabaca, T. ve Erdoğan, Y. (2007). Fen Bilimleri, Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Alanlarındaki Tez Çalışmalarının İstatistiksel Açıdan İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2,(22), 54-63.
 • Karasar, N. (2006). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Koçak, O. ve Çepni, S. (2017). Üniversite öğrencilerinin çalışma hayatına dair beklentilerinin değerlendirilmesi: Yalova Üniversitesi öğrencileri örneği. Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergi, 6(1): 241-265
 • Lee, I. ve T. ve Sheu, W. ve H. ve Liau, Y. J. ve Lin, S. Y. ve Lee, W. J. ve Lin, C. C. (2003). Relationship of stressful life events, anxiety and depression to hyperthyroidism in an Asian population. Hormone Research in Paediatrics, 60(5): 247–251.
 • Lınan F, Chen YW (2009). Development and cross-cultural application of a specific ınstrument to measure entrepreneurial ıntentions. Entrepreneurship Theory and Practice, 33(3): 119- 144.
 • Mammadova, A. (2016). Çocuk Cezaevindeki Ergenlerle Ailesiyle Birlikte Kalan Ergenlerin Yaşam Doyumu ile Umutsuzluk ve Öğrenilmiş Güçlülük Düzeylerinin Karşılaştırılması. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Beykent Üniversitesi.
 • Namdar A (2018). Bir Grup Öğrencide Umut, Kaygı ve Mutluluk Arasındaki İlişki. [Yüksek Lisans Tezi]. Üsküdar Üniversitesi.
 • Odabaşı, Y. (1999). Anket Yöntemi. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri içinde ed. Ali Atıf Bir. Eskişehir: TC Anadolu Üniversitesi Yayınları, (1081).
 • Öz, F. (2004). Sağlık alanında temel kavramlar, kaygı ve korku. Kendisi Yayınevi.
 • Özçelik kaynak, k., & Öztuna, B. (2020). Üniversite öğrencilerinde işsizliğe yönelik işsizlik kaygısı ve umutsuzluk: Dokuz eylül üniversitesi sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencileri üzerine bir araştırma. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, 15(60): 953-970. https://doi.org/10.19168/jyasar.742879
 • Ratnamiasih, I. ve Setia, B. I. (2016). “Internal and external factors that ınfluence student entrepreneurship ıntention on private universities in bandung”, in 8th Widyatama International Seminar on Sustainability. 394-400.
 • Ridha, R. N. ve Wahyu, B. P. (2017). “Entrepreneurship ıntention in agricultural sector of young generation in Indonesia”. Asia Pacific Journal of Innovation and Entrepreneurshi, 11 (1): 76-89.
 • Sabuncu, R. G. (2017). Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğrencilerinin Girişimcilik Niyetleri ve Çevresel Tutumlarını Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma [Yüksek Lisans Tezi]. Anadolu Üniversitesi.
 • Schneiderman N., Ironson G. & Siegel S. D. (2005). Stress and health: Psychological, behavioral, and biological determinants. Annu Rev Clin Psychol, 1(1): 607–628.
 • Seber, G. ve Dilbaz, N. ve Kaptanoğlu, C. ve Tekin, D. (1993). Umutsuzluk ölçeği, geçerlilik ve güvenirliği. Kriz Dergisi, 1(3): 139-142.
 • Seber, G. (1991). Beck Umutsuzluk Ölçeğinin Güvenirliği ve Geçerliği Üzerine Bir Araştırma. [Yayınlanmamış Doçentlik Tezi]. Anadolu Üniversitesi.
 • Seçgin, Y. (2020). Girişimcilik eğitiminin girişimcilik eğilimi üzerine etkisi: üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma. Business & Management Studies: An International Journal, 8(1): 803–827.
 • Sezer, C. (2013). Kariyer olarak girişimcilik ve girişimcilik niyetini etkileyen faktörlerin içerik analizi ile belirlenmesi. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(2): 49-60.
 • Spielberger, C. D. (1966). Theory and research on anxiety. Anxiety and Behavior, 1: 3-20.
 • Stevens, J. (1996). Applied Multivariate Statistics for the Social Sciences. (3rd edition), Mahwah, Lawrence Erlbaum: New Jersey.
 • Şeşen, H. ve Basım, N. (2012). Demografik faktörler ve kişiliğin girişimcilik niyetine etkisi: spor bilimleri alanında öğrenim gören üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma. Ege Akademik Bakış, (12): 21-28.
 • Tabachnick, B.G., Fidell, L.S. (2013). Using multivariate statistics (sixthed.) Pearson, Boston.
APA ÖMÜR M, SEÇGIN Y (2024). Girişimcilik Niyeti, İşsizlik Kaygısı ve Umutsuzluk İlişkisi: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Son Sınıf Öğrencileri Örneği. , 135 - 157. 10.18657/yonveek.1430508
Chicago ÖMÜR Muhammet ali,SEÇGIN YILMAZ Girişimcilik Niyeti, İşsizlik Kaygısı ve Umutsuzluk İlişkisi: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Son Sınıf Öğrencileri Örneği. (2024): 135 - 157. 10.18657/yonveek.1430508
MLA ÖMÜR Muhammet ali,SEÇGIN YILMAZ Girişimcilik Niyeti, İşsizlik Kaygısı ve Umutsuzluk İlişkisi: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Son Sınıf Öğrencileri Örneği. , 2024, ss.135 - 157. 10.18657/yonveek.1430508
AMA ÖMÜR M,SEÇGIN Y Girişimcilik Niyeti, İşsizlik Kaygısı ve Umutsuzluk İlişkisi: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Son Sınıf Öğrencileri Örneği. . 2024; 135 - 157. 10.18657/yonveek.1430508
Vancouver ÖMÜR M,SEÇGIN Y Girişimcilik Niyeti, İşsizlik Kaygısı ve Umutsuzluk İlişkisi: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Son Sınıf Öğrencileri Örneği. . 2024; 135 - 157. 10.18657/yonveek.1430508
IEEE ÖMÜR M,SEÇGIN Y "Girişimcilik Niyeti, İşsizlik Kaygısı ve Umutsuzluk İlişkisi: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Son Sınıf Öğrencileri Örneği." , ss.135 - 157, 2024. 10.18657/yonveek.1430508
ISNAD ÖMÜR, Muhammet ali - SEÇGIN, YILMAZ. "Girişimcilik Niyeti, İşsizlik Kaygısı ve Umutsuzluk İlişkisi: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Son Sınıf Öğrencileri Örneği". (2024), 135-157. https://doi.org/10.18657/yonveek.1430508
APA ÖMÜR M, SEÇGIN Y (2024). Girişimcilik Niyeti, İşsizlik Kaygısı ve Umutsuzluk İlişkisi: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Son Sınıf Öğrencileri Örneği. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31(1), 135 - 157. 10.18657/yonveek.1430508
Chicago ÖMÜR Muhammet ali,SEÇGIN YILMAZ Girişimcilik Niyeti, İşsizlik Kaygısı ve Umutsuzluk İlişkisi: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Son Sınıf Öğrencileri Örneği. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 31, no.1 (2024): 135 - 157. 10.18657/yonveek.1430508
MLA ÖMÜR Muhammet ali,SEÇGIN YILMAZ Girişimcilik Niyeti, İşsizlik Kaygısı ve Umutsuzluk İlişkisi: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Son Sınıf Öğrencileri Örneği. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.31, no.1, 2024, ss.135 - 157. 10.18657/yonveek.1430508
AMA ÖMÜR M,SEÇGIN Y Girişimcilik Niyeti, İşsizlik Kaygısı ve Umutsuzluk İlişkisi: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Son Sınıf Öğrencileri Örneği. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2024; 31(1): 135 - 157. 10.18657/yonveek.1430508
Vancouver ÖMÜR M,SEÇGIN Y Girişimcilik Niyeti, İşsizlik Kaygısı ve Umutsuzluk İlişkisi: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Son Sınıf Öğrencileri Örneği. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2024; 31(1): 135 - 157. 10.18657/yonveek.1430508
IEEE ÖMÜR M,SEÇGIN Y "Girişimcilik Niyeti, İşsizlik Kaygısı ve Umutsuzluk İlişkisi: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Son Sınıf Öğrencileri Örneği." Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31, ss.135 - 157, 2024. 10.18657/yonveek.1430508
ISNAD ÖMÜR, Muhammet ali - SEÇGIN, YILMAZ. "Girişimcilik Niyeti, İşsizlik Kaygısı ve Umutsuzluk İlişkisi: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Son Sınıf Öğrencileri Örneği". Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 31/1 (2024), 135-157. https://doi.org/10.18657/yonveek.1430508