Yıl: 2009 Cilt: 13 Sayı: 3-4 Sayfa Aralığı: 85 - 106 Metin Dili: Türkçe

Hukuksal açıdan ölme hakkı ve kabul edilebilirliği sorunu

Öz:
Anahtar Kelime:

Konular:
Sosyal > Sosyal > Hukuk

The right to die in the respect of law and acceptability problem

Öz:
Anahtar Kelime:

Konular:
Sosyal > Sosyal > Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1) ABAAN, Süheyla (1997), “Ötanazi: Hastalarımıza Borcumuz mu?”, Tür-kiye Klinikleri Tıbbi Etik Dergisi, S:5.
 • 2) ARTUK, Mehmet Emin (1992), “Ötanazi”, Yargıtay Dergisi, C:18, S:3.
 • 3) AYDIN, Erdem/ERSOY, Nermin (1994), “Tıbbi Etik’te Adalet Ġlkesi”, Türkiye Klinikleri Tıbbi Etik Dergisi, S:2.
 • 4) BURLEGH, Michael (1994), Death and Deliverance: “Euthanasia” in Germany c. 1900 to 1945 (Cambridge Üniversitesi Yayını)
 • 5) CHESSER, Eustace (1968), Why Suicide (Londra, Arraw Boks Yayını).
 • 6) ÇAĞLAYAN, Muhtar (1966). “Ötanazi ve Ġntihar”, Adalet Dergisi, C:57, S:1.
 • 7) ÇELĠK, Faik (2005), “Türk Hukuk Sistemine ve Biyo-Hukuk SözleĢme-sine Göre Ötanazi”, Kamu Hukuk ArĢivi Dergisi, 2005 Kasım Sayısı.
 • 8) DOWBIGGIN, Ian (2007), A Concise History of Euthanasia: Life, Death, God and Medicine (Rowmann-Littlefield Yayını).
 • 9) DUTTGE, Gunnar (2005), “Avrupa’da Ölüm Yardımına ĠliĢkin GeliĢme-ler”, Çev: Hakan Yaman, Kamu Hukuku ArĢivi Dergisi, 2005 Kasım Sayısı.
 • 10) EROĞUL, Cem (1993), “Ölüm Hakkı”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, C:48, S:1-4.
 • 11) ERġAN, Mesude(2009), “Ötanazi Cinayet mi KurtuluĢ mu?” Hürriyet 16.12.2009.
 • 12) FEYZĠOĞLU, Metin (1993), “Açlık Grevi” Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C:43, S:1-4.
 • 13) GORMALLY, Luke (1997). “Euthanasia and Asisled Suicide: Seven Reasons Why They Should Not Be Legalized”, http://www.lifessues.net (EriĢim Tarihi: 20.12.2009).
 • 14) GORSUCH, Neil Mcgill (2006), The Future of Asisted Suicide and Euthanasia (Princeton Üniversitesi Yayını).
 • 15) GRAYLING, A.C (2005), “Right to Die”, British Medicial Journal, No:330.
 • 16) HOT, Ġnci/DOĞAN, Hanzade (2006), “Almanya’da Ötanaziye Yakla-Ģım”, Türkiye Klinikleri J Med Ethics, S:14.
 • 17) http://www.tümgazeteler.com (EriĢim Tarihi: 21.12.2009)
 • 18) HURST, Samia A/MAURON, Alex (2003), “Asisted Suicide and Euthanasia in Switzerland: allowingi a role for non-physicians”, British Medicial Journal, February 2003.
 • 19) ĠNCEOĞLU, Sibel (1999), Ölme Hakkı Ötanazi (Ġstanbul, Ayrıntı Yayı-nı).
 • 20) KARACA, Süleyman, “Ġnsan Hakları ve Hasta Hakları Bağlamında Öte-nazi, http://www.yayin.adalet.gov.tr (EriĢim Tarihi: 07.09.2009).
 • 21) KAYA. Ali (1994), “Ġslam Hukukuna Göre Ötanazi”, Uludağ Üniversi-tesi Ġlahiyat Fakültesi Dergisi, C:6, S:2.)
 • 22) KEENE, Michael (2002), Religion in Life and Society (Folens Limited Yayını).
 • 23) KORFF, Douwe (2006), YaĢam Hakkı Ġnsan Hakları El Kitapları, No:8, (Avrupa Konseyi Yayını).
 • 24) KUMAġ, GülĢah (2005), Adana Ġlinde ÇeĢitli Hastanelerin Ötanazi Hakkında DüĢünceleri (YayınlanmamıĢ Master Tezi, Adana, Çukurova Üni-versitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü).
 • 25) MAHMOOD, Kaiser (2008), “Difference Between Voluntary Active and Passive Euthanasia”, http://www.rmj.org.pk (EriĢim Tarihi: 16.12.2009).
 • 26) MAISONNAVE, Germen Aller, “Euthanasia, Eugenesia y Vida”, http://www.mednet.org (EriĢim Tarihi: 02.02.2009).
 • 27) MAJ, Jane, “Moral Law Based on Immanuel Kant’s Ethics and John Stuart Mill’s Argument for Utilitarianism”, http://snonline.net (EriĢim Tari-hi: 13.08.2009).
 • 28) MATERSTVEDT, L J/KAASA, S (2002), “Euthanasia and Physician Asisted Suicide in Scandinavia”, Pallative Medicine, No:16.
 • 29) MILL, John Stuart (2001), Utilitarianism 1863 (Batoche Boks Kitchener Yayını).
 • 30) MURKEY. P.N/SINGH, K.S (2008), “Euthanasia [Mercy Killin], Journal of Indian Academy of Forensic Medicine, Vol:30, No:2.
 • 31) ORAL, Gökhan (1997), “Ġntihar ve Adli Bilimler”, Yeni Symposium, C:35, S:2-3.
 • 32) ÖZKARA, Erdem (2002), “Yardım mı Öldürme mi?” Radikal Gazetesi, 14.04.2002.
 • 33) POLAT, Oğuz, “Ġntihar”, http://www.adlitip.org (EriĢim Tarihi: 10.02.2009).
 • 34) PRZYGODA, Pablo (1999), La Euthanasia y En Otros Paisos” Mediciana Buenos Aires, No:59.
 • 35) RAVENSCROFT, Peter (1998), “The Right to Die”, http://www.newint.org (EriĢim Tarihi: 21.12.2009)
 • 36) REĠSOĞLU, Seza (1983), “Hekimlerin Hukuki Sorumluluğu”, Sorumlu-luk Alanında Yeni GeliĢmeler Sempozyumu (Ġstanbul, Mukayeseli Hukuk AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Yayını).
 • 37) RETTERSTOL, Nils (1993), Suicide: a Europan Perspective (Cambridge Üniversitesi Yayını).
 • 38) ROSNER, Fred(1991), “Jewish Perspetives on Death and Dying”, Jewish Medical Ethics, Vol:2, No:1.
 • 39) SARISU, Alper, “Ötanazi”, http://www.hukuki.net (EriĢim Tarihi: 07.09.2009).
 • 40) SAVCI, Bahri (1980), YaĢam Hakkı ve Boyutları (Ankara, Siyasal Bilgi-ler Fakültesi Yayını).
 • 41) SCHERER, Jennifer M/SIMON Rita James (1999), Euthanasia ant The Right of Die: A Comparative View (Rowman-Littlefield Yayını).
 • 42) SEVĠNÇ, Murat (2002). “Bir Ġnsan Hakları Sorunu Olarak: Açlık Grev-leri”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, C:57, S:1.
 • 43) SEZER, Sezgi/KAYA, Pelin (2009), “GeliĢimsel Açıdan Ölüm Kavramı”, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, S:13, s.151.
 • 44) SOYASLAN, Doğan (1990), “Türk Hukuk Düzeni ve Açlık Grevi Ya-pan KiĢilere Müdahale Sorunu”, C:16, S:3.
APA ÖMEROĞLU Ö (2009). Hukuksal açıdan ölme hakkı ve kabul edilebilirliği sorunu. Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 13(3-4), 85 - 106.
Chicago ÖMEROĞLU Ömer Hukuksal açıdan ölme hakkı ve kabul edilebilirliği sorunu. Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 13, no.3-4 (2009): 85 - 106.
MLA ÖMEROĞLU Ömer Hukuksal açıdan ölme hakkı ve kabul edilebilirliği sorunu. Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.13, no.3-4, 2009, ss.85 - 106.
AMA ÖMEROĞLU Ö Hukuksal açıdan ölme hakkı ve kabul edilebilirliği sorunu. Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2009; 13(3-4): 85 - 106.
Vancouver ÖMEROĞLU Ö Hukuksal açıdan ölme hakkı ve kabul edilebilirliği sorunu. Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2009; 13(3-4): 85 - 106.
IEEE ÖMEROĞLU Ö "Hukuksal açıdan ölme hakkı ve kabul edilebilirliği sorunu." Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 13, ss.85 - 106, 2009.