Yıl: 2024 Cilt: 12 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 122 - 146 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.21325/jotags.2024.1372 İndeks Tarihi: 24-04-2024

Unutulmaz Çay Turizmi Deneyimi (Memorable Tea Tourism Experience)

Öz:
Turistler yapmış oldukları seyahatler sonucunda deneyim elde etmektedirler. Yaşanılan deneyimin turistlere vermiş olduğu mutluluk, tatmin, memnuniyet ne kadar artarsa turistlerin deneyimi unutulmaz olarak addetmesi o kadar yüksek olmaktadır. Turistlerin unutamadıkları deneyimler gelecek seyahat planlamalarına ışık tutmaktadır. Yaşanılan unutulmaz turizm deneyimi kişiden kişiye farklılık göstermektedir ve çeşitli turizm türlerinde de deneyimi unutulmaz kılan unsurlar benzer şekilde farklıdır. Bu çalışmada çay turizmine katılan turistlerin yaşadıkları deneyimi unutulmaz kılan unsurların neler olduğunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Turistlerin yaşamış oldukları deneyime ilişkin detaylı bilgi almak amacıyla nitel araştırma yaklaşımından olgu bilim deseni tercih edilmiş ve veriler yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile elde edilmiştir. Rize destinasyonunda çay turizmine katılan turistlerin belirlenmesi için amaçlı örnekleme yöntemi ve kartopu örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çay turizmine sınırlı sayıda kişinin katılması ve elde edilen verilerin tekrara başlaması sebebiyle 10 kişi ile görüşme sağlanmıştır. Görüşme sonunda elde edilen veriler MAXQDA 22 programında analiz edilmiştir. Elde edilen veriler tümdengelimci veri analiz tekniğinden betimsel analizden faydalanılarak analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda çay turizmini unutulmaz kılan unsurlar arasında bilgi edinmek, hedonik bir deneyim yaşamak, yerel kültür, doğa, faaliyetlere bizzat katılım sağlama yer almaktadır. Çalışma bulguları sonucunda çay turistlerinin yaşadıkları deneyimi unutulmaz kılmak için uygulayıcılara çeşitli önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelime: Unutulmaz turizm deneyimi Çay turizmi Turist deneyimi Rize

Memorable Tea Tourism Experience

Öz:
Tourists gain experiences because of their travels. The extent to which the experience of happiness, satisfaction, and contentment increases for tourists determines how memorable they consider their experience to be. Memorable experiences for tourists shed light on their future travel plans. The memorable tourism experience varies from person to person and the factors that make the experience memorable in various tourism types are similarly diverse. This study aims to identify the factors that make the experience of tourists participating in tea tourism memorable. A qualitative research approach with a phenomenological design was chosen to obtain detailed information about the experiences of tourists, and data were obtained using semi-structured interview technique. Purposeful sampling method and snowball sampling method were used to identify tourists participating in tea tourism in the Rize destination. Due to the limited number of people participating in tea tourism and the recurrence of the data obtained, interviews were conducted with ten people. The data obtained at the end of the interviews were analyzed using the MAXQDA 22 program. The data obtained were analyzed using descriptive analysis from the deductive data analysis technique. As a result of the analyzes, among the factors that make tea tourism unforgettable, acquiring knowledge, experiencing hedonic pleasure, local culture, nature, and actively participating in activities are included. As a result of the study findings, various recommendations have been made to practitioners to make the experience of tea tourists memorable.
Anahtar Kelime: Memorable tourism experience Tea tourism Experience of tourist Rize

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akkuş, G. & Güllüce, A. Ç. (2016). Effect of memorable tourism experiences to destination competitiveness: Winter tourist – oriented research. American International Journal of Social Science, 5(4), 65-84.
 • Akkuş, G. (2017). Kış turizmi destinasyonunda yaşanan unutulmaz turizm deneyimleri: Kültürlerarası karşılaştırma. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 14(3), 223-236.
 • Akyürek, S., & Kutukız, D. (2020). Gastro turistlerin deneyimleri: Gastronomi turları kapsamında nitel bir araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 8(4), 3319-3346.
 • Aslam, M.S.M., & Jolliffe, L. (2015). Repurposing Colonial tea heritage through historic lodging. Journal of Heritage Tourism, 10(2), 111-128.
 • Aşık, N. A. & Kutsynska, M. V. (2019). Unutulmaz turizm deneyimlerinin tekrar ziyaret niyeti ve tavsiye etme davranışına etkisi: Ukraynalı turistler üzerinde bir araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(68). Doi: 10.17719/jisr.2019.3887
 • Ayazlar, G. & Arslan Ayazlar, R. (2017). A cross-cultural investigation of tourists' memorable experiences between two nationalities. Almatourism-Journal of Tourism, Culture and Territorial Development, 8(15), 136-151. Doi: https://doi.org/10.6092/issn.2036-5195/6558
 • Bezborah, C. J. (2023). Tea tourism, the way forward to promote agritourism in the state of Assam: Prospects And Challenges. International Journal of Multidisciplinary Trends, 5(9), 1-4.
 • Bohne, H. (2021). Uniqueness of tea traditions and impacts on tourism: The East Frisian tea culture. International Journal of Culture, Tourism, And Hospitality Research, 15(3), 371-383.
 • Ceylan, A. (2015). Engelli Turistlerin Unutulmaz Turizm Deneyimlerinde Etkili Olan Unsurların Belirlenmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Akdeniz Üniversitesi, Antalya.
 • Chandralal L., Valenzuela F.-R. (2015). Memorable tourism experiences: Scale development. Contemporary Management Research, 11 (3), 291–310.
 • Chen, H., & Rahman, I. (2018). Cultural tourism: An analysis of engagement, cultural contact, memorable tourism experience and destination loyalty. Tourism Management Perspectives, 26, 153-163.
 • Chen, L. H., Wang, M. J. S., & Morrison, A. M. (2021). Extending the memorable tourism experience model: A study of coffee tourism in Vietnam. British Food Journal, 123(6), 2235-2257.
 • Chen, S.-H., Huang, J., & Tham, A. (2021). A systematic literatüre review of coffee and tea tourism. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 15(3), 290–311.
 • Chen, Y., Jafar, R.M.S., Morley-Bunker, M., Lin, C., Chen, L., Wu, R., & Zhuang, P. (2017). On the marketing mix of Fujian tea tourism. Advances in Social Science, Education, And Humanities Research, 78, 127-137.
 • Cheng, S., Hu, J., Fox, D., & Zhang, Y. (2012). Tea tourism development in Xinyang, China: Stakeholders' view. Tourism Management Perspectives, 2, 28-34.
 • Cong, L. C. (2016). A formative model of the relationship between destination quality, tourist satisfaction and intentional loyalty: An empirical test in Vietnam. Journal of Hospitality and Tourism Management, 26, 50–62.
 • Cornelisse, M. (2014). Memorable tourist experiences in Authentic Vicos, Peru. Journal of Tourism Consumption and Practice, 6(1), 104-127.
 • Coudounaris, D. N. & Sthapit, E. (2017). Antecedents of memorable tourism experience related to behavioral intentions. Psychology and Marketing, 34(12), 1084-1093.
 • Çelik, M. (2022). Hatırlanabilir Turizm Deneyimi Üzerine Netnografik Bir İnceleme: Çamlıhemşin Yaylaları Örneği. (Master's thesis, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü).
 • Çevik, S., & Sarıipek, S. (2022). Memorable Tourısm experıence in slow cities: A netnographic analysis in the case of Halfeti. The Central European Journal of Regıonal Development and Tourısm, 14(2), 127.
 • Demirel, E. Ü. (2020). Yabancı turistlerin unutulmaz turizm deneyimleri üzerine netnografik bir inceleme: Gelibolu Yarımadası örneği. Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(1), 67-90.
 • Dutta, E., Soodan, V., Jassal, T., & Jain, A. (2023). Examining tourists’ intentions to participate in tea tourism: An Emerging Market Context. Turyzm/Tourism, 33(2), 145–156.
 • Emiroğlu, B. D. (2022). Tema park ziyaretçilerinin motivasyon kaynakları ve parkları ziyaret sebepleri: Sistematik Bir Literatür İncelemesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 6(2), 411-433.
 • Euromonitor International (2017). Quick facts: Global tea consumption, Erişim tarihi: 05.03.2024 Https://Blog.Euromonitor.Com/2017/08/Quick-Facts-Global-Tea-Consumption.Html
 • FAO (2018). Dünya’da ve Türkiye’de Çay Üretimi ve Tüketimi. http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC. adresinden 05.03.2024 tarihinde edinilmiştir.
 • Fernando, P. I. N., Rajapaksha, R. M. P. D. K, & Kumari, K. W. S. N. (2016). Tea tourism as a marketing tool: A strategy to develop the image of Sri Lanka as an attractive tourism destination. Kelaniya Journal of Management, 5(2), 64–79.
 • Geoffrey, S., Wall, G., & Wang, Y. (2019). Integrating tea and tourism: A sustainable livelihoods approach. Journal of Sustainable Tourism, 27(10), 1591-1608.
 • Gohary, A., Pourazizi, L., Madani, F. ve Chan, E. Y. (2020). Examining Iranian Tourists’ Memorable Experiences On Destination Satisfaction and Behavioral Intentions, Current Issues in Tourism, 23 (2), 131-136.
 • Gupta, V., Sajnani, M., Dixit, S.K., & Khanna, K. (2022). Foreign tourist's tea preferences and relevance to destination attraction in India. Tourism Recreation Research, 47(4), 428-442.
 • Hamidah, S. N., Turgarini, D., & Handyastuti, I. (2019). Preservation of kejek tea as a gastronomic legacy of garut regency. Journal Gastronomy Tourism, 6(1), 52-66.
 • Hazarika, B., Dutta, P., Gogoi, M., Gogoi, A. S., & Bora, D. K. (2024). Tea tourism: Navigating the future of Assam's agritourism. Journal oOf Scientific Research And Reports, 30(4), 77-88.
 • Htet, Z. L., Nonsiri, P. & Daengbuppha, J. (2014). An approach to design memorable experience of Thai tourists at a religious site: Case study of Shwedagon Pagoda, Yangon, Myanmar. International Journal of Business, Economics and Law, 4(1), 161-170.
 • Huang, Y., Zhang, Z. & Quan, H. (2019). The relationship among food perceived value, memorable tourism experiences and behaviour intention: The case of the Macao Food Festival, International Journal af Tourism Sciences, 19(4), 258-268.
 • Hurombo, B., Kwanisai, G., Mirimi, K. & Nyamandi, T. (2014). Exploring the determinants of memorable tourism experience in the boating sektor. A case of Kariba, Zimbabwe. Researchjournali’s Journal of Hospitality Tourism, 1(2), 1-11.
 • İskender, A. (2020). Çay Turizmi: Doğu Karadeniz Bölgesinde uygulanabilirliği üzerine değerlendirme. Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 8(3), 1958-1971.
 • İskender, A. (2020). Çay Turizmi: Doğu Karadeniz Bölgesinde uygulanabilirliği üzerine değerlendirme. Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 8(3), 1958-1971.
 • Jiang, L., Eck, T., & An, S. (2022). A study on the effect of emotional solidarity on memorable tourism experience and destination loyalty in volunteer tourism. Sage Open, 12(1), 21582440221087263.
 • Jolliffe, L. (2007), Tea and tourism: Tourists, traditions and transformations, Channel View Publications.
 • Jolliffe, L. (2022). Tea Tourism. In Encyclopedia of Tourism Management and, Edited By D. Buhalis. Cheltenham, Uk: Edward Elgar.
 • Jolliffe, L., & M. Nakashima. (2020). 4 Responsible Rural Tourism in Japan’s Tea Villages. In Responsible Rural Tourism in Asia, Edited By V. Nair, A. Hamzah, And G. Musa, 61–74. Bristol: Channel View Publications.
 • Jolliffe, L., Nakashima, M., Chaikor, J., & Piboonrungroj, P. (2024). Creative tea tourism in Asian Tea Villages. Food, Culture & Society, 1-16.
 • Kahraman, O. C. & Tanrıverdi, H. (2021). Unutulmaz turizm deneyimi ve tekrar ziyaret etme niyeti arasındaki ilişki. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 32(1), 43-54.
 • Karaşah, B. (2019). Kırsal turizm kapsamında çay turizminin değerlendirilmesi: Artvin örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 38(12), 1169-1175.
 • Kaygısız, N. (2018). Çay Turizmi. Altaş, A. (Ed.) Tüm Yönleriyle Çay ve Çay Turizmi içinde (Ss.75-84). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Keskin, E. Sezen, N. & Dağ, T. (2020). Unutulmaz turizm deneyimi, müşteri memnuniyeti, tekrar ziyaret ve tavsiye etme niyeti arasındaki ilişkiler: Kapadokya bölgesini ziyaret eden turistlere yönelik bir araştırma. Journal of Recreation and Tourism Research, 4(4), 239-264.
 • Keskin, E. Sezen, N. & Dağ, T. (2020). Unutulmaz turizm deneyimi, müşteri memnuniyeti, tekrar ziyaret ve tavsiye etme niyeti arasındaki ilişkiler: Kapadokya bölgesini ziyaret eden turistlere yönelik araştırma. Journal of Recreation and Tourism Research, 7(2), 239-264.
 • Keskin, E., Aktaş, F., Yayla, Ö., & Dedeoğlu, B. B. (2022). The importance of nostalgic emotions and memorable tourism experience in the cultural experience. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 1-21.
 • Kim, J. H. & Ritchie, J. B. (2014). Cross-Cultural Validation of a Memorable Tourism Experience Scale (MTES), Journal of Travel Research, 53 (3), 323-335.
 • Kim, J. H., Ritchie, J. B., & McCormick, B. (2012). Development of a scale to measure memorable tourism experiences. Journal of Travel Research, 51(1), 12-25.
 • Kim, J. H., Ritchie, J. R. & Tung, V. W. S. (2010). The effect of memorable experience on behavioral intentions in tourism: A structural equation modeling approach, Tourism Analysis, 15 (6): 637-648.
 • Kim, J.-H. (2013). A cross-cultural comparison of memorable tourism experiences of American and Taiwanese college students, Anatolia- An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 24(3), ss. 337-351.
 • Küçük, K., & Acuner, E. (2022). Yerel halkın neofobi düzeyleri ile özel ilgi turizmi kapsamında değerlendirilen çay turizmi algısı arasındaki ilişki: Rize ili örneği. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (49), 89-105.
 • Lončarić, D., Perišić Prodan, M., & Dlačić, J. (2021). Memorable tourism experiences inspired by the beauty of nature. Tourism and Hospitality Management, 27(2), 315-337.
 • Mahdzar, M. (2019). Tourists’ perception on memorable tourism experience towards their revisit intentions to Islamic tourism destination in Shah Alam, Selangor. Journal of Emerging Economies and Islamic Research, 7(1), 37-44.
 • Mgxekwa, B. B., Scholtz, M. & Saayman, M. (2017). Creating a memorable experience for Nelson Mandela heritage site visitors. African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, 6(1), 1-16.
 • Moliner-Tena, M. Á., Monferrer-Tirado, D., Ferreres-Bonfill, J. B., & Rodríguez-Artola, R. M. (2021). Destination Sustainability and Memorable Tourism Experiences. Sustainability, 13(21), 11996.
 • Mondal, S., & Samaddar, K. (2021). Exploring the current issues, challenges and opportunities in tea tourism: A morphological analysis. International Journal of Culture, Tourism, and Hospitality Research, 15(3), 312-327.
 • Ng, S. I., Lim, X. J., Hall, C. M., Tee, K. K., Basha, N. K., Ibrahim, W. S. N. B., & Naderi Koupaei, S. (2022). Time for Tea: Factors of service quality, memorable tourism experience and loyalty in sustainable tea tourism destination. Sustainability, 14(21), 14327.
 • Nugraha, K. S. W., Suryaningsih, I. B., & Cahyanti, I. D. (2021). Destination quality, experience involve-ment and memorable tourism experience: Is it relevant for rural tourism? Management & Marketing. Challenges for the Knowledge Society, 16(1), 69–85.
 • Otoo, F. E. & Amuquandoh, F. E. (2014). An investigation into the experiences of international volunteer tourists in Ghana. Anatolia – An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 25(3), 431-443. Doi: 10.1080/13032917.2014.903377
 • Öktem, E., & Serap, Akdu (2022). Unutulmaz Turizm Deneyiminin Müşteri Memnuniyetine ve Tekrar Ziyaret Etme Niyetine Etkisi. Erciyes Akademi, 36(2), 964-981.
 • Petrick, J. F. (2002). An Examination of Golf Vacationers' Novelty. Annals of Tourism Research, 29 (2), 384-400.
 • Ramírez-Hurtado, J. M., Oliva-López, F., & Berbel-Pineda, J. M. (2022). Antecedents and outcomes of memorable tourism experiences in tourism recreation: The case of motorcycle tourism. Tourism Recreation Research, 1-14.
 • Rasoolimanesh, S. M., Seyfi, S., Hall, C. M., & Hatamifar, P. (2021). Understanding memorable tourism experiences and behavioural intentions of heritage tourists. Journal of Destination Marketing & Management, 21, 100621.
 • Rodrigues, Á., Loureiro, S. M. C., Lins de Moraes, M., & Pereira, R. G. (2022). Memorable tourism experience in the context of astrotourism. Anatolia, 1-13.
 • Saayman, M. & Van Der Merwe, A. (2015). Factors determining visitors' memorable wine-tasting experience at wineries. Anatolia, 26(3), 372-383.Doi: 10.1080/13032917.2014.968793
 • Seyfi, S., Hall, C. M. & Rasoolimanesh, S. M., (2019). Exploring memorable cultural tourism experiences, Journal of Heritage Tourism. https://doi.org/10.1080/1743873X.2019.1639717
 • Seyitoğlu, F., & Ivanov, S. (2020’a). A conceptual framework of the service delivery system design for hospitality firms in the (post-)viral world: The role of service robots. International Journal of Hospitality Management, 91, 102661.
 • Sharma, P., & Nayak, J. K. (2019). Understanding memorable tourism experiences as the determinants of tourists' behaviour. International Journal of Tourism Research, 21(4), 504-518.
 • Sohn, E., Yuan, J., & Jai, T. M. (2014). From a tea event to a host destination: Linking motivation, image, satisfaction and loyalty. International Journal of Tourism Sciences, 14(3), 1-23.
 • Sohn, E., Yuan, J., & Jai, T.-M. (2014). From A Tea Event to A Host Destination: Linking motivation, image, satisfaction, and loyalty. International Journal of Tourism Sciences, 14(3), 1–23.
 • Stone, M. J., Soulard, J., Migacz, S., & Wolf, E. (2018). Elements of memorable food, drink, and culinary tourism experiences. Journal of Travel Research, 57(8), 1121-1132.
 • Su, M.M., Wall, G., & Wang, Y. (2019). Integrating tea and tourism: A sustainable livelihoods approach. Journal of Sustainable Tourism, 27(10), 1591–1608.
 • Su, X., & Zhang, H. (2020). Tea drinking and the tastescapes of wellbeing in tourism. Tourism Geographies, 24(6-7), 1061-1081.
 • Sultana, S., & Khan, R.S. (2018). Factors determining tourism: A framework to promote tea tourism destination in Chittagong. Global Journal of Management And Business Research, 18(1), 20-30.
 • Sü Eröz, S., & Bozok, D. (2018). Çay turizmi ve Rize ili potansiyeli. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi. 53 (3), 1159-1176.
 • Şahin, İ. (2016). Hatırlanabilir Turizm Deneyimlerini Etkileyen Destinasyon Özelliklerinin Belirlenmesi: Antalya ve İstanbul Destinasyonları Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma. (Yüksek Lisans Tezi), Akdeniz Üniversitesi, Antalya.
 • Tabaeeian, R. A., Yazdi, A., Mokhtari, N., & Khoshfetrat, A. (2022). Host-tourist interaction, revisit intention and memorable tourism experience through relationship quality and perceived service quality in ecotourism. Journal of Ecotourism, 1-24.
 • Tukamushaba, E. K., Xiao, H., & Ladkin, A. (2016). The effect of tourists’ perceptions of a tourism product on memorable travel experience: Implications for destination branding. European Journal of Tourism, Hospitality And Recreation, 7(1), 2-12.
 • Van Der Merwe, P. & Saayman, M. (2014). Factors influencing a memorable game viewing experience. African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, 3(2), 1-16.
 • Verified Market Reports (2024). Tea tourism Market, Erişim Tarihi:05.03.2024, https://www.verifiedmarketreports.com/product/tea-tourisms-market/
 • Wang, C. (2016). University Students’ Travel Motivation, Memorable Tourism Experience and Destination Loyalty for Spring Break Vacation (Doktora Tezi, Auburn University).
 • Wong, J. W. C., Lai, I. K. W., & Tao, Z. (2020). Sharing memorable tourism experiences on mobile social media and how it influences further travel decisions. Current Issues in Tourism, 23(14), 1773-1787.
 • Yeap, J.A., Ooi, S.K., Ara, H., & Said, M.F. (2021). Have coffee/tea, will travel: Assessing the inclination towards sustainable coffee and tea tourism among the green generations. International Journal of Culture, Tourism, and Hospitality Research, 15(3), 384-398.
 • Yılmaz, G., & Kumar Dixit, S. (2023). Analyzing tea tourism products and experiences from India And Turkey: Supply proclivities. Tourism: An International Interdisciplinary Journal, 71(2), 331-348.
 • Yu, C. P., Chang, W. C., & Ramanpong, J. (2019). Assessing visitors’ memorable tourism experiences (MTEs) in forest recreation destination: A case study in Xitou nature education area. Forests, 10(8), 636.
 • Zhou, M. I. (2011). Exploration of Factors Associated With Tea Culture and Tea Tourism in United States, China, and Taiwan (Master’s Thesis). Libres.Uncg. Edu
 • Zhou, M., Hsieh, Y.J., & Canziani, B. (2012). Tea Tourism: Examining University Faculty Members' Expectations. in Ttra İnternational Conference: Advancing Tourism Research Globally (Article 35). University Of Massachusetts Amherst.
APA KUCUK K, acuner e (2024). Unutulmaz Çay Turizmi Deneyimi (Memorable Tea Tourism Experience). , 122 - 146. 10.21325/jotags.2024.1372
Chicago KUCUK KUBRA,acuner elif Unutulmaz Çay Turizmi Deneyimi (Memorable Tea Tourism Experience). (2024): 122 - 146. 10.21325/jotags.2024.1372
MLA KUCUK KUBRA,acuner elif Unutulmaz Çay Turizmi Deneyimi (Memorable Tea Tourism Experience). , 2024, ss.122 - 146. 10.21325/jotags.2024.1372
AMA KUCUK K,acuner e Unutulmaz Çay Turizmi Deneyimi (Memorable Tea Tourism Experience). . 2024; 122 - 146. 10.21325/jotags.2024.1372
Vancouver KUCUK K,acuner e Unutulmaz Çay Turizmi Deneyimi (Memorable Tea Tourism Experience). . 2024; 122 - 146. 10.21325/jotags.2024.1372
IEEE KUCUK K,acuner e "Unutulmaz Çay Turizmi Deneyimi (Memorable Tea Tourism Experience)." , ss.122 - 146, 2024. 10.21325/jotags.2024.1372
ISNAD KUCUK, KUBRA - acuner, elif. "Unutulmaz Çay Turizmi Deneyimi (Memorable Tea Tourism Experience)". (2024), 122-146. https://doi.org/10.21325/jotags.2024.1372
APA KUCUK K, acuner e (2024). Unutulmaz Çay Turizmi Deneyimi (Memorable Tea Tourism Experience). Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 12(1), 122 - 146. 10.21325/jotags.2024.1372
Chicago KUCUK KUBRA,acuner elif Unutulmaz Çay Turizmi Deneyimi (Memorable Tea Tourism Experience). Journal of Tourism and Gastronomy Studies 12, no.1 (2024): 122 - 146. 10.21325/jotags.2024.1372
MLA KUCUK KUBRA,acuner elif Unutulmaz Çay Turizmi Deneyimi (Memorable Tea Tourism Experience). Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.12, no.1, 2024, ss.122 - 146. 10.21325/jotags.2024.1372
AMA KUCUK K,acuner e Unutulmaz Çay Turizmi Deneyimi (Memorable Tea Tourism Experience). Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2024; 12(1): 122 - 146. 10.21325/jotags.2024.1372
Vancouver KUCUK K,acuner e Unutulmaz Çay Turizmi Deneyimi (Memorable Tea Tourism Experience). Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2024; 12(1): 122 - 146. 10.21325/jotags.2024.1372
IEEE KUCUK K,acuner e "Unutulmaz Çay Turizmi Deneyimi (Memorable Tea Tourism Experience)." Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 12, ss.122 - 146, 2024. 10.21325/jotags.2024.1372
ISNAD KUCUK, KUBRA - acuner, elif. "Unutulmaz Çay Turizmi Deneyimi (Memorable Tea Tourism Experience)". Journal of Tourism and Gastronomy Studies 12/1 (2024), 122-146. https://doi.org/10.21325/jotags.2024.1372