Yıl: 2024 Cilt: 12 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 187 - 203 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.21325/jotags.2024.1375 İndeks Tarihi: 24-04-2024

Gastronomi Başlığı Altında Yayımlanmış Doktora Tezlerinin Bibliyometrik Analizi (The Bibliometric Analysis of Doctoral Theses Published Under the Title of Gastronomy)

Öz:
Bu araştırmada 2014-2023 yılları arasında gastronomi başlığı altında yayımlanmış doktora tezleri incelenerek belirlenmiş parametreler doğrultusunda bibliyometrik analiz tekniği ile analiz etmek amaçlanmaktadır. Yükseköğretim Kurulu Tez veri tabanında, yayımlanmış tezler arasında "Gastronomi" anahtar kelimesi ve tez türlerinden "Doktora " tezlerinin taranması sonucunda 70 doktora tezine ulaşılmış fakat tezlerden 1 tanesinin erişim kısıtlılığı olduğu görülmüştür. 69 doktora tezine 10 Kasım 2023 itibariyle ulaşılmıştır. Ulaşılan tezler Yükseköğretim Kurulu Tez veri tabanındaki tezlerin künyelerinde bulunan yayınlandığı yıl, yayınlandığı üniversite, ilgili anabilim dalı, danışman akademik unvanı, yayınlandığı enstitü, tezin çalışma konusu ve tezin sayfa sayısına ek olarak kullanılan veri toplama yöntemi ve anahtar kelimeleri kriterlerine göre incelenmiştir. İnceleme sonucunda elde edilen verilerin frekans ve yüzde analizleri Microsoft Excel programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda gastronomi başlığı altında yayımlanan en fazla doktora tezinin Gazi Üniversitesi’nde (8) hazırlandığı ve en fazla anket (42) yönteminin kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca 2021-2023 yılları arasında doktora tez sayısının 5,3 kat arttığı belirlenmiş olup 40 doktora tezinin Profesör Doktor unvanına sahip akademik danışman tarafından yürütüldüğü de bulgular arasında yer almaktadır.
Anahtar Kelime: Gastronomi Doktora Bibliyometri Tez incelemesi

The Bibliometric Analysis of Doctoral Theses Published Under the Title of Gastronomy

Öz:
In this study, the aim is to analyze doctoral theses published under the title of gastronomy between the years 2014-2023 using bibliometric analysis techniques based on determined parameters. By searching for the keyword "Gastronomy" and thesis types "Doctorate" among the published theses in the Higher Education Council Thesis database, a total of 70 doctoral theses were found. However, it was observed that one of the theses had restricted access. As of November 10, 2023, 69 doctoral theses were accessible. The retrieved theses were examined based on the publication year, university of publication, relevant department, academic title of the advisor, institute of publication, the subject of the thesis, and the number of pages of the thesis, in addition to the data collection method and keywords used, as indicated in the bibliographic records of the Higher Education Council Thesis database.The data obtained from the examination were subjected to frequency and percentage analyses using the Microsoft Excel program. The analyses revealed that the highest number of doctoral theses published under the title of gastronomy were prepared at Gazi University (8), and the most commonly used research method was surveys (42). Furthermore, it was determined that the number of doctoral theses increased by 5.3 times between 2021 and 2023, and among the findings, it was noted that 40 doctoral theses were supervised by advisors holding the title of Professor Doctor.
Anahtar Kelime: Gastronomy PhD Bibliometry Thesis review

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Alan, A. A. & Şen, Ö. (2020). Gastronomi temalı festivaller üzerine yapılmış̧ çalışmaların bibliyometrik analizi, IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, 6, 132-144.
 • Arslan, F. (2022). Gastronomi ve turizm alanında coğrafi işaret konulu çalışmaların bibliyometrik analizi. Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Dergisi, 5(11), 1544-1556.
 • Aslan, S. & Toprak, L. (2023). Bibliometric Analysis of Graduate Theses Written İn The Field Of Gastronomy İn 2021. University of South Florida (USF) M3 Publishing, 16(9781955833110), 7.
 • Atenstaedt, R. (2017). Word cloud analysis of the BJGP: 5 years on. British Journal of General Practice, 67(658), 231-232.
 • Bayram, Ü. & Arıcı, S. (2021). Gastronomi araştırmalarına bütüncül bir bakış: bibliyometrik bir analiz (a holistic view of gastronomy research: A bibliometric analysis). Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 9(4), 2734-2757.
 • Bellis, N. D., 2009. Bibliometrics and citation analysis: from the science citation index to Cybermetrics. J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 61 (1), 205–207. https://doi.org/ 10.1002/asi.21181.
 • Cankül, D. & Mert, Ü. (2021). Türkiye’de turizm ve gastronomi alanında menü ile ilgili araştırmaların bibliyometrik analizi. Journal of Humanities and Tourism Research, 11(3), 569-576.
 • Ceylan, V. & Sarıışık, M. (2018). Moleküler gastronomi alanında yapılan çalışmaların bibliyometrik analizi üzerine bir araştırma, 1.Uluslararası Turizmde Yeni Jenerasyonlar ve Yeni Trendler Konferansı, 01-03 Kasım 2018, Sapanca.
 • Cobo M. J., López-Herrera, A. G., Herrera-Viedma, E., et al. (2011). Science mapping software tools: review, analysis, and cooperative study among tools. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 62, 1382-402.
 • Çetin, K. (2023). Gastronomi deneyimine ilişkin bilimsel bilginin haritalanması: bibliyometrik bir analiz. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 7 (2), 551-574. DOI: 10.32572/guntad.1277366
 • Çiçek, D. & Kozak, N. (2012), Anatolia: turizm araştırmaları dergisi'nde yayımlanan hakem denetimli makalelerin bibliyometrik profili, VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 12-15 Nisan 2012, Kemer, Antalya, ss. 196-211.
 • Demir, E. (2020). Gastronomi Alanında Yayımlanan Makalelerin Bibliyometrik Analizi. Yüksek Lisans Tezi, Hatay: İskenderun Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Ellegaard, O. & Wallin, J. A. (2015). The bibliometric analysis of scholarly production: How great is the impact? Scientometrics, 105(3), 1809-1831.
 • Ercan, F. (2020). Türkiye’deki gastronomi turizmi konulu makalelerin bibliyometrik analizi (bibliometric analysis of articles on gastronomic tourism in turkey). Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 8(2), 1058-1075.
 • Fahimnia, B., Sarkis, J. & Davarzani, H. (2015). Green supply chain management: A review and bibliometric analysis. International Journal of Production Economics, 162, 101-114.
 • Gillespie, C. & Cousins, J. A. (2001). European Gastronomy into the 21st Century, Burlington (USA): Butterworth- Heinemann.
 • Güzeller, C. O. & Çeliker, N. (2017). Geçmişten günümüze gastronomi bilimi: Bibliyometrik bir analiz. Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 5(Special Issue 2), 88-102.
 • Hall, C. M. (2011). Publish and perish? Bibliometric analysis, journal ranking and the assessment of research quality intourism.Tourism Management, 32(1), 16–27. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tourman.2010.07.001
 • Hegarty, J. A. & O'Mahony, G. B. (2001), “Gastronomy: A phenomenon of cultural expressionism and an aesthetic for living‟ Hospitality Management, 20, ss. 3- 13.
 • Kivela, J. & Crotts, J.C. (2005). Gastronomy tourism: a meaningful travel market segment, Journal of Culinary Science & Technology, 4 (2/3): 39-55.
 • McBurney, M. K. & Novak, P. L., 2002. What is bibliometrics and why should you care? In Professional Communication Conference, 2002. IPCC 2002. Proceedings. IEEE International. IEEE, pp. 108-114.
 • Navarro, V., Serrano, G., Lasa, D., Aduriz, A. L. & Ayo, J. (2012). Cooking and nutritional science: Gastronomy goes further. International Journal of Gastronomy and Food Science, 1(1), 37-45.
 • Ory, P., L’identité passe à table: L’avenir gastronomique de l’humanité en général et de la France en particulier, Presses Universitaires de France, Fondation Nestlé France, 2013.
 • Oxford Dictionary (2023). https://en.oxforddictionaries.com/definition/bibliometrics. Erişim Tarihi: 10.11.2023
 • Özdemir, S. & Kasap, G. (2021). Ulusal Turizm Kongrelerinde “gastronomi ve mutfak sanatları” ile ilgili yayınlanan bildirilerin bibliyometrik analizi. International Journal of Social Sciences and Education Research, 7(4), 391-402.
 • Richards, G. (2002). Tourism Gastronomy. A-M. Hjalager ve G. Richards (Der.), Gastronomy: and Essential Ingredient in Tourism Production and Consumption? İçinde (3- 20) London: Routledge.
 • Sandıkçı, M. & Mutlu, H. (2019). Gastronomi alanında yayınlanan makalelerin bibliyometrik profili (2013-2017). Sosyal Bilimler Dergisi, 6(33), 32-42.
 • Santich, B. (2004). The study of gastronomy and ıts relevance to hospitality education and training. Hospitality Management, 23, ss. 15-24.
 • Sünnetçioğlu, A., Yalçınkaya, P., Olcay, M. & Mercan, Ş. O. (2017). Turizm alanında yazılan gastronomiye ilişkin tezlerin bibliyometrik profili. Turizm ve Gastronomi Çalışmaları Dergisi, 5 (Özel Sayı 2), 345-354.
 • Şahin, E., Akdağ, G., Çakıcı, C. & Neslihan, O. (2018). Gastronomi ve mutfak sanatları anabilim dallarında yayınlanan tezlerin bibliyometrik analizi. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(Ek1), 30-41.
 • Şeyhanlıoğlu, H. Ö. (2023). Cumhuriyet sonrası türkiye’de sürdürülebilir gastronomiye dair hazırlanan lisansüstü tez çalışmalarının bibliyometrik Analizi, Kent Akademisi Dergisi, 16(Special Issue for the 100th Anniversary of the Republic of Turkiye):559-576. https://doi.org/10.35674/kent.1349531
 • Tekeli, M. & Kırıcı Tekeli, E. (2020). Gastronomi turizmine yönelik araştırmaların bibliyometrik analizi. Uluslararası Göbeklitepe Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, 5(7), 105-122.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2003). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Yılmaz, G. (2017). Restoranlarda bahşiş ile ilgili yayınlanan makalelerin bibliyometrik analizi. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 14(2), 65-79.
APA İşeri C, Önçel S (2024). Gastronomi Başlığı Altında Yayımlanmış Doktora Tezlerinin Bibliyometrik Analizi (The Bibliometric Analysis of Doctoral Theses Published Under the Title of Gastronomy). , 187 - 203. 10.21325/jotags.2024.1375
Chicago İşeri Cansu,Önçel Sibel Gastronomi Başlığı Altında Yayımlanmış Doktora Tezlerinin Bibliyometrik Analizi (The Bibliometric Analysis of Doctoral Theses Published Under the Title of Gastronomy). (2024): 187 - 203. 10.21325/jotags.2024.1375
MLA İşeri Cansu,Önçel Sibel Gastronomi Başlığı Altında Yayımlanmış Doktora Tezlerinin Bibliyometrik Analizi (The Bibliometric Analysis of Doctoral Theses Published Under the Title of Gastronomy). , 2024, ss.187 - 203. 10.21325/jotags.2024.1375
AMA İşeri C,Önçel S Gastronomi Başlığı Altında Yayımlanmış Doktora Tezlerinin Bibliyometrik Analizi (The Bibliometric Analysis of Doctoral Theses Published Under the Title of Gastronomy). . 2024; 187 - 203. 10.21325/jotags.2024.1375
Vancouver İşeri C,Önçel S Gastronomi Başlığı Altında Yayımlanmış Doktora Tezlerinin Bibliyometrik Analizi (The Bibliometric Analysis of Doctoral Theses Published Under the Title of Gastronomy). . 2024; 187 - 203. 10.21325/jotags.2024.1375
IEEE İşeri C,Önçel S "Gastronomi Başlığı Altında Yayımlanmış Doktora Tezlerinin Bibliyometrik Analizi (The Bibliometric Analysis of Doctoral Theses Published Under the Title of Gastronomy)." , ss.187 - 203, 2024. 10.21325/jotags.2024.1375
ISNAD İşeri, Cansu - Önçel, Sibel. "Gastronomi Başlığı Altında Yayımlanmış Doktora Tezlerinin Bibliyometrik Analizi (The Bibliometric Analysis of Doctoral Theses Published Under the Title of Gastronomy)". (2024), 187-203. https://doi.org/10.21325/jotags.2024.1375
APA İşeri C, Önçel S (2024). Gastronomi Başlığı Altında Yayımlanmış Doktora Tezlerinin Bibliyometrik Analizi (The Bibliometric Analysis of Doctoral Theses Published Under the Title of Gastronomy). Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 12(1), 187 - 203. 10.21325/jotags.2024.1375
Chicago İşeri Cansu,Önçel Sibel Gastronomi Başlığı Altında Yayımlanmış Doktora Tezlerinin Bibliyometrik Analizi (The Bibliometric Analysis of Doctoral Theses Published Under the Title of Gastronomy). Journal of Tourism and Gastronomy Studies 12, no.1 (2024): 187 - 203. 10.21325/jotags.2024.1375
MLA İşeri Cansu,Önçel Sibel Gastronomi Başlığı Altında Yayımlanmış Doktora Tezlerinin Bibliyometrik Analizi (The Bibliometric Analysis of Doctoral Theses Published Under the Title of Gastronomy). Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.12, no.1, 2024, ss.187 - 203. 10.21325/jotags.2024.1375
AMA İşeri C,Önçel S Gastronomi Başlığı Altında Yayımlanmış Doktora Tezlerinin Bibliyometrik Analizi (The Bibliometric Analysis of Doctoral Theses Published Under the Title of Gastronomy). Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2024; 12(1): 187 - 203. 10.21325/jotags.2024.1375
Vancouver İşeri C,Önçel S Gastronomi Başlığı Altında Yayımlanmış Doktora Tezlerinin Bibliyometrik Analizi (The Bibliometric Analysis of Doctoral Theses Published Under the Title of Gastronomy). Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2024; 12(1): 187 - 203. 10.21325/jotags.2024.1375
IEEE İşeri C,Önçel S "Gastronomi Başlığı Altında Yayımlanmış Doktora Tezlerinin Bibliyometrik Analizi (The Bibliometric Analysis of Doctoral Theses Published Under the Title of Gastronomy)." Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 12, ss.187 - 203, 2024. 10.21325/jotags.2024.1375
ISNAD İşeri, Cansu - Önçel, Sibel. "Gastronomi Başlığı Altında Yayımlanmış Doktora Tezlerinin Bibliyometrik Analizi (The Bibliometric Analysis of Doctoral Theses Published Under the Title of Gastronomy)". Journal of Tourism and Gastronomy Studies 12/1 (2024), 187-203. https://doi.org/10.21325/jotags.2024.1375