Yoksul Yanlısı Turizm Bağlamında Yapılan Çalışmaların Bibliyometrik Analizi: Web of Science Örneği (Bibliometric Analysis of Studies in the Context of Pro-Poor Tourism: The Case of Web of Science)

Yıl: 2024 Cilt: 12 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 204 - 226 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.21325/jotags.2024.1376 İndeks Tarihi: 24-04-2024

Yoksul Yanlısı Turizm Bağlamında Yapılan Çalışmaların Bibliyometrik Analizi: Web of Science Örneği (Bibliometric Analysis of Studies in the Context of Pro-Poor Tourism: The Case of Web of Science)

Öz:
Yoksulluk insanlığın var oluşundan bu yana önemli sorunlardan biridir. Yoksullukla mücadele konusunda bireyler çok fazla uğraş vermektedir. Yoksul yanlısı turizm bu durumu bertaraf etme konusunda verilen uğraşların sonucu olarak turizm endüstrisinde bir yaklaşım tarzıdır. Çalışmanın amacı, yoksul yanlısı turizm konusunda yayınlanmış çalışmaların bibliyometrik analizini gerçekleştirmektedir. Bu çalışmada, yoksul yanlısı turizm kavramı kapsamında geçmişten günümüze yapılan araştırmaların haritası çıkarılıp gelişiminin ne yönde gittiği araştırılmıştır. Nicel veriler bağlamında, yoksul yanlısı turizm kavramına ilişkin var olan literatürün sistemsel bir kısa özet olarak bibliyometrik analiz yaparak araştırmacılara arz edilmesi, var olan boşlukların tespiti, doldurulması ve trendlerin belirlenmesi önem arz etmektedir. Web of Science veri tabanı 2003- 2023 yılları boyunca yoksul yanlısı turizm kapsamında yayınlanmış eserlerin bilgilerinin toplanması için kullanılmıştır. Yoksul yanlısı turizm ile alakalı Web of Science veri tabanında 219 eser vardır. Bu eserler yayın adet ve yılına bakıldığında en çok eser 2017 senesinde olduğu; en çok atıf alan kişilerin adları ise; Ko Koens, Maria Jose Zapata ve David Harrison olduğu; yayın türünün ağırlıklı olarak dergi makalesi türünde olduğu; araştırma alanları açısından turizm öncelikli olduğubilinmektedir.
Anahtar Kelime: Yoksul yanlısı turizm Bibliyometrik analiz Web of Science VOSviewer

Öz:
Poverty is one of the major problems since the existence of humanity. Individuals put a lot of effort into the fight against poverty. Pro-poor tourism is a way of approach in the tourism industry as a result of efforts to eliminate this situation. The aim of the study is to carry out a bibliometric analysis of published studies on pro-poor tourism. In this study, within the scope of the concept of pro-poor tourism, the researches from the past to the present were mapped and the direction of its development was investigated. In the context of quantitative data, it is important to present the existing literature on the concept of pro-poor tourism to researchers by making bibliometric analysis as a systematic short summary, to identify and fill existing gaps and to determine trends. The Web of Science database was used to collect information on works published within the scope of pro- poor tourism between 2003 and 2023. There are 219 works related to pro-poor tourism in the Web of Science database. When we look at the number and year of publication of these works, the most works are in 2017; The names of the people who received the most citations are; Ko Koens, Maria Jose Zapata and David Harrison; The type of publication is predominantly in the type of journal article; It is known that tourism is a priority in terms of research areas.
Anahtar Kelime: Pro-Poor tourism Bibliometric analysis Web of Science VOSviewer

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Ashley, C., Boyd, C. & Goodwin, H. (2000). Pro-poor tourism: putting poverty at the heart of the tourism agenda. Natural Resource Perspectives, Number 51, March.
 • Ashley, C., & Roe, D. (2002). Making tourism work for the poor: strategies and challenges in southern Africa. Development Southern Africa, 19(1), 61-82.
 • Arruda, H., Silva, E. R., Lessa, M., Proença Jr, D., & Bartholo, R. (2022). VOSviewer and bibliometrix. Journal of the Medical Library Association: JMLA, 110(3), 392.
 • Al Husaeni, D. N., Nandiyanto, ABD ve Maryanti, R. (2023). Google Akademik tarafından indekslenen VOSviewer kullanılarak özel ihtiyaç eğitimi anahtar kelimesinin bibliyometrik analizi. Endonezya Toplum ve Özel İhtiyaç Eğitimi Dergisi, 3 (1), 1-10.
 • Aldhafi, A., & Nandiyanto, A. B. D. (2021). A Bibliometric analysis of carbon nanotubes synthesis research using VOSviewer. International Journal of Research and Applied Technology (INJURATECH), 1(2), 300-305.
 • Beeton, Sue. (2006). Community Development Through Tourism, Collingwood VIC: Landlinks Press.
 • Çay, G. & Aksöz, E. O. (2021). Yoksul yanlı turizm yaklaşımının desteklenmesinde ve kırsal yoksulluğun azaltılmasında kırsal turizmin rolü: eskişehir örneği. Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 9(1), 488-510.
 • Çetin Önez, Z. (2012). Yoksulluğu Azaltmada Yeni Bir Yaklaşım: Yoksul-Yanlı Turizm. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (11), 97-108.
 • Çolak, O., Kiper, V. O. & Kıngır, S. (2023). Yoksulluğu Turizmle Buluşturmak: Yoksul Yanlısı Turizm Perspektifi. Multidisipliner Akademik Turizm Dergisi, 8(1), 93-100.
 • Çuhadar, M., Ongun, U., & Topsakal, Y. (2022). Kültürel miras ve dijitalleşme konusunda yayınlanmış çalışmaların bibliyometrik analizi, Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 10(4), 3418-3443.
 • Çuhadar, Y. (2021). İznik’i ziyaret eden turistlerin kültürel deneyimleri üzerine bir araştırma, Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi. 3(5): 38-53.
 • Dinçer, M. Z., Kızılırmak, İ. & Akbaş, B. (2017, September). Yoksul Yanlı (Pro Poor) Turizm Üzerine Bir Araştırma. In Internatıonal West Asıa Congress of Tourısm (Iwact’17) The Book of Full-Text (P. 340).
 • Dirik, D., Eryılmaz, İ. & Erhan, T. (2023). Post-truth kavramı üzerine yapılan çalışmaların vosviewer ile bibliyometrik analizi. Sosyal Mucit Academic Review, 4(2), 164-188.
 • Doğan, H., & Bilici, N. S. (2020). Kırsal Kalkınma Yaklaşımına Farklı Bir Bakış: Yoksul Yanlısı Turizm ve Elâzığ İli Örneği. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 22 (2), 332-340.
 • Ermawati, K. C., Resmi, P. C., Anggraini, F. D., Rahmawati, E., Ariyanto, A., Ihalauw, J. J., & Damiasih, D. (2022). A bibliometric analysis of cultural tourism researches. International Journal of Advanced Music, Arts and Culture, 2 (3).
 • Fahimnia, B., Sarkis, J. & Davarzani, H. (2015). Green supply chain management: a review and bibliometric analysis. International Journal of Production Economics, 162, 101-114.
 • Goodman, D. & Deis, L. (2005). Web of science (2004 version) and scopus. The Charleston Advisor, 6(3), 5-21.
 • Harrison, D. (2008). Pro-poor tourism: A critique. Third World Quarterly, 29(5): 851–868.
 • Jacso, P. (2005). As we may search-comparison ofmajor features of the web ofscience, scopus, and google scholar citation-based and citation-enhanced databases. Current Science, 89(9), 1537-1547.
 • Kafa, N. (2014). Kırsal Kalkınma Aracı Olarak Yoksul Yanlısı Turizm Yaklaşımı: Edremit Körfezi Örneği (Doktora tezi).Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Karagoz, B. & Seref, I. (2019). Yunus Emre ile ilgili araştırmaların bibliyometrik analizi. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(27), 123-141.
 • Köseoğlu, M. A., Okumuş, F., Putra, E. D., Yıldız, M., & Doğan, I. C. (2019). Conceptual structure of lodging-context studies: 1990–2016. Journal of Hospitality and Tourism Research, 43(4), 573–594.
 • Karasözen, B., Bayram, Ö. & Zan, B. U. (2011). Wos ve Scopus veritaban1annm karşılaştırması. Türk Kütüphaneciliği, 25(2), 238-260.
 • Kumar R, G. (2023). Food tourism research in India–current trends and future scope. Tourism Review. 78 (6)
 • Letunovska, N., Kwilinski, A., & Kaminska, B. (2020). Scientific research in the health tourism market: a systematic literature review. Health Economics and Management Review, 1, 8-19.
 • Muhammad, R., Mutiarin, D., & Damanik, J. (2021). Virtual tourism sebagai alternatif wisata saat pandemi. Journal of Indonesian Tourism, Hospitality and Recreation, 4(1), 53-60.
 • Mcburney, M. K. & Novak, P. L. (2002). What is bibliometrics and why should you care? In Professional Communication Conference, IPCC Proceedings. IEEE International, 108-114. https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=1049094 adresinden 12.09.2023 tarihinde erişilmiştir.
 • Mitchell, J. (2012). Value chain approaches to assessing the ımpact of tourism on low-ıncome households in developing countries. Journal of Sustainable Tourism, 20(3):457-475.
 • Nandiyanto, A. B. D., & Al Husaeni, D. F. (2022). Bibliometric analysis of engineering research using vosviewer indexed by google scholar. Journal of Engineering Science and Technology, 17(2), 883-894.
 • Oktik, Nurgün, (2008). Yoksulluk Olgusuna Kavramsal ve Kuramsal Yaklaşımlar, Türkiye’de Yoksulluk Çalışmaları, (Ed: Ayça Duru Sayıcı), Yakın Kitapevi Yay., İzmir, s. 21-57.
 • Öztürk, Y., Sert, A. N. & Karacaer, S. (2007). Yoksul yanlı turizm yaklaşımı üzerine bir değerlendirme. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3, 31-40.
 • Özuğurlu, A. (2002). Yoksulluk Kavramına Çöplükten Bakmak, Yoksulluk, Şiddet ve İnsan Hakları, (Ed: Yasemin Özdek), TODAİE Yay., s. 175-192.
 • Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C. & Mulrow, C. D. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. BMJ, 71, p. 372.
 • Pritchard, A. (1969). Statistical bibliography or bibliometrics? Journal of Documentation, 25(4), 348–349.
 • Shidiq, A. P. (2023). A bibliometric analysis of nano metal-organic frameworks synthesis research in medical science using VOSviewer. ASEAN Journal of Science and Engineering, 3(1), 31-38.
 • Shah, S. H. H., Lei, S., Ali, M., Doronin, D., & Hussain, S. T. (2020). Prosumption: bibliometric analysis using HistCite and VOSviewer. Kybernetes, 49(3), 1020-1045.
 • Singhania, O., Swain, S. K. & George, B. (2022). Kırsal kalkınma ile kırsal turizm arasındaki karşılıklı bağımlılık ve tamamlayıcılık: bibliyometrik bir analiz. Kırsal Toplum, 31 (1), 15-32.
 • Saçlı, A. (2019), Türkiye’de kentsel yoksulluk olgusu üzerine bir değerlendirme, Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi, 2(2), 1-21.
 • Selim, S. (2008). Türkiye’de hane halkı yoksulluk düzeyinin hane halkı reisinin işyeri statüsüne göre analizi. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, 45 (523), 95-108.
 • Sengupta, I. N. (1992). Bibliometrics, ınformetrics, scientometrics and librametrics: An overview. Libri 42(2), 75-98.
 • Serin Karacaer, S., Sert, A. N. & Öztürk, Y. (2017). Yoksul Yanlı Turizm Yaklaşımı Üzerine Bir Değerlendirme, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 1 (3), 31-40.
 • Şenses, Fikret, (2006), Küreselleşmenin Öteki Yüzü Yoksulluk, İletişim Yayınları, İstanbul
 • Tabak, A, Barbak, A. & Öztürk, T. (2016). Kamu politikası disiplininin kavramsal gelişimini bibliyometri kullanarak anlamak mümkün mü?: 1980-2014 döneminin bilimsel haritalama analizi. Lefke Avrupa Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 117-143.
 • Taş, H.Y. & Özcan, S. (2012). Türkiye’de ve Dünya’da yoksulluk üzerine bir araştırma. International Conference On Eurasian Economies, Session 3D: Büyüme ve Gelişme III, ss: 423-430.
 • Türk Dil Kurumu [TDK] (2005), Türkçe Sözlük, 10. Baskı, Akşam Sanat Okulu Matbaası, Ankara.
 • Thompson, D. F. (2018). Bibliometric analysis of pharmacology publications in The United States: a state-level evaluation. Journal of Scientometric Research, 7(3), 167-172.
 • Thomson Reuters. (2011). Web of Science SM. Thomson Reuters Quick Refrence Guide, 1-8.
 • Uyar, A., Kılıç, M., & Köseoğlu, M. A. (2020). Exploring the conceptual structure of the auditing discipline through co word analysis: an international perspective. International Journal of Auditing, 24(1), 53-72.
 • Üsdiken, B., & Pasadeos, Y. (1993). Türkiye’de örgütler ve yönetim yazını. Amme İdaresi Dergisi, 26(2), 73-93.
 • Van Eck N. J. & Waltman L., (2010) Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping, Scientometrics, vol. 84, no. 2, pp. 523–538,
 • Van Eck, N. J. & Waltman, L. (2022). VOSviewer Manual version 1.6.18. CWTS Meaningful Metrics. CWTS Meaningful Metrics. Erişim adresi: https://www.vosviewer.com/documentation/Manual_VOSviewer_1.6.8.pdf erişim tarihi 07,09,2023
 • Yersüren, S., & Özel, Ç. H. (2020). Boş zaman ve rekreasyon konulu tezler üzerine bibliyometrik bir çalışma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), 1139-1159.
 • Ye, B. H., Ye, H., & Law, R. (2020). Systematic review of smart tourism research. Sustainability, 12(8), 3401.
 • Zupic, I., & Čater, T. (2015). Bibliometric methods in management and organization. Organizational Research Methods, 18(3), 429-472.
 • Web of Science, (WOS), (Agustos 2023). Why web of science data?, https://clarivate.com/products/scientific-and-academic-research/research-discovery-and-workflow-solutions/webofscience-platform/ (erişim tarihi: 22.08.2022).
 • World Bank (2022) Understanding Poverty, Topics ,Poverty. https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/overview erişim tarihi: 30.08.2023.
APA ÇUHADAR Y (2024). Yoksul Yanlısı Turizm Bağlamında Yapılan Çalışmaların Bibliyometrik Analizi: Web of Science Örneği (Bibliometric Analysis of Studies in the Context of Pro-Poor Tourism: The Case of Web of Science). , 204 - 226. 10.21325/jotags.2024.1376
Chicago ÇUHADAR YUSUF Yoksul Yanlısı Turizm Bağlamında Yapılan Çalışmaların Bibliyometrik Analizi: Web of Science Örneği (Bibliometric Analysis of Studies in the Context of Pro-Poor Tourism: The Case of Web of Science). (2024): 204 - 226. 10.21325/jotags.2024.1376
MLA ÇUHADAR YUSUF Yoksul Yanlısı Turizm Bağlamında Yapılan Çalışmaların Bibliyometrik Analizi: Web of Science Örneği (Bibliometric Analysis of Studies in the Context of Pro-Poor Tourism: The Case of Web of Science). , 2024, ss.204 - 226. 10.21325/jotags.2024.1376
AMA ÇUHADAR Y Yoksul Yanlısı Turizm Bağlamında Yapılan Çalışmaların Bibliyometrik Analizi: Web of Science Örneği (Bibliometric Analysis of Studies in the Context of Pro-Poor Tourism: The Case of Web of Science). . 2024; 204 - 226. 10.21325/jotags.2024.1376
Vancouver ÇUHADAR Y Yoksul Yanlısı Turizm Bağlamında Yapılan Çalışmaların Bibliyometrik Analizi: Web of Science Örneği (Bibliometric Analysis of Studies in the Context of Pro-Poor Tourism: The Case of Web of Science). . 2024; 204 - 226. 10.21325/jotags.2024.1376
IEEE ÇUHADAR Y "Yoksul Yanlısı Turizm Bağlamında Yapılan Çalışmaların Bibliyometrik Analizi: Web of Science Örneği (Bibliometric Analysis of Studies in the Context of Pro-Poor Tourism: The Case of Web of Science)." , ss.204 - 226, 2024. 10.21325/jotags.2024.1376
ISNAD ÇUHADAR, YUSUF. "Yoksul Yanlısı Turizm Bağlamında Yapılan Çalışmaların Bibliyometrik Analizi: Web of Science Örneği (Bibliometric Analysis of Studies in the Context of Pro-Poor Tourism: The Case of Web of Science)". (2024), 204-226. https://doi.org/10.21325/jotags.2024.1376
APA ÇUHADAR Y (2024). Yoksul Yanlısı Turizm Bağlamında Yapılan Çalışmaların Bibliyometrik Analizi: Web of Science Örneği (Bibliometric Analysis of Studies in the Context of Pro-Poor Tourism: The Case of Web of Science). Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 12(1), 204 - 226. 10.21325/jotags.2024.1376
Chicago ÇUHADAR YUSUF Yoksul Yanlısı Turizm Bağlamında Yapılan Çalışmaların Bibliyometrik Analizi: Web of Science Örneği (Bibliometric Analysis of Studies in the Context of Pro-Poor Tourism: The Case of Web of Science). Journal of Tourism and Gastronomy Studies 12, no.1 (2024): 204 - 226. 10.21325/jotags.2024.1376
MLA ÇUHADAR YUSUF Yoksul Yanlısı Turizm Bağlamında Yapılan Çalışmaların Bibliyometrik Analizi: Web of Science Örneği (Bibliometric Analysis of Studies in the Context of Pro-Poor Tourism: The Case of Web of Science). Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.12, no.1, 2024, ss.204 - 226. 10.21325/jotags.2024.1376
AMA ÇUHADAR Y Yoksul Yanlısı Turizm Bağlamında Yapılan Çalışmaların Bibliyometrik Analizi: Web of Science Örneği (Bibliometric Analysis of Studies in the Context of Pro-Poor Tourism: The Case of Web of Science). Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2024; 12(1): 204 - 226. 10.21325/jotags.2024.1376
Vancouver ÇUHADAR Y Yoksul Yanlısı Turizm Bağlamında Yapılan Çalışmaların Bibliyometrik Analizi: Web of Science Örneği (Bibliometric Analysis of Studies in the Context of Pro-Poor Tourism: The Case of Web of Science). Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2024; 12(1): 204 - 226. 10.21325/jotags.2024.1376
IEEE ÇUHADAR Y "Yoksul Yanlısı Turizm Bağlamında Yapılan Çalışmaların Bibliyometrik Analizi: Web of Science Örneği (Bibliometric Analysis of Studies in the Context of Pro-Poor Tourism: The Case of Web of Science)." Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 12, ss.204 - 226, 2024. 10.21325/jotags.2024.1376
ISNAD ÇUHADAR, YUSUF. "Yoksul Yanlısı Turizm Bağlamında Yapılan Çalışmaların Bibliyometrik Analizi: Web of Science Örneği (Bibliometric Analysis of Studies in the Context of Pro-Poor Tourism: The Case of Web of Science)". Journal of Tourism and Gastronomy Studies 12/1 (2024), 204-226. https://doi.org/10.21325/jotags.2024.1376