Bolu İlinin Sağlık Turizmi Potansiyelinin SWOT Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi ve Sağlık Turizminin Çeşitlendirilmesi (Evaluation of the Health Tourism Potential of Bolu Province with the SWOT Analysis Method and Diversification of Health Tourism)

Yıl: 2024 Cilt: 12 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 245 - 265 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.21325/jotags.2024.1378 İndeks Tarihi: 24-04-2024

Bolu İlinin Sağlık Turizmi Potansiyelinin SWOT Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi ve Sağlık Turizminin Çeşitlendirilmesi (Evaluation of the Health Tourism Potential of Bolu Province with the SWOT Analysis Method and Diversification of Health Tourism)

Öz:
Sağlık turizmi her geçen gün önem kazanan önemli bir turizm çeşididir. Özellikle ekonomik getirisinin yüksek olmasından dolayı hem dünyada hem de Türkiye’de önem kazanmaya devam etmektedir. Bolu ili de sahip olduğu termal kaynaklar ve temiz havaya sahip yaylaları ile sağlık turizminde gitgide büyüyen bir destinasyondur. Bu doğrultuda bu çalışmanın amacı, Bolu ilinin sağlık turizmi potansiyelini SWOT analizi yöntemiyle değerlendirmek ve Bolu ilindeki yapılabilecek sağlık turizmi çeşitlerini belirlemektir. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi ve bu araştırma yöntemine ait bir desen olan fenomenoloji kullanılmıştır. Bu çalışmada amaçlı örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Araştırma kapsamında kamu kurumlarındaki yetkililer, kamu ve özel hastane yöneticileri, akademisyenler ve sivil toplum örgütü yetkilileri ile görüşme yapılması planlanmış ve toplamda 10 kişi ile yarı yapılandırılmış görüşme gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler sonucunda Bolu ilinin güçlü yönü olarak ulaşımın kolay olması, iklimin elverişli olması, şehir trafiğinin ve gürültü kirliliğinin minimum düzeyde olması; zayıf yönü olarak tanıtım eksikliği, nitelikli personel eksikliği, özel sağlık sektörünün yatırımlarının yetersiz kalması ve idari yönetimlerce teşvik edilmemesi faktörleri belirtilmiştir.
Anahtar Kelime: Sağlık turizmi SWOT analizi Bolu

Evaluation of the Health Tourism Potential of Bolu Province with the SWOT Analysis Method and Diversification of Health Tourism

Öz:
Health tourism is an important type of tourism that is gaining importance day by day. It continues to gain importance both in the world and in Turkey, especially due to its high economic return. Bolu province is a growing destination in health tourism with its thermal resources and plateaus with clean air. In this regard, the aim of this study is to evaluate the health tourism potential of Bolu province with the SWOT analysis method and to determine the types of health tourism that can be done in Bolu province. In this study, qualitative research method and phenomenology, a design belonging to this research method, were used. Within the scope of the research, it is planned to interview officials in public institutions, public and private hospital managers, academics and non-governmental organization officials and semi-structured interviews were conducted with a total of 10 people. As a result of the interviews, the strengths of Bolu province are its ease of transportation, climate suitability, minimum level of city traffic and noise pollution; Factors such as lack of promotion, lack of qualified personnel, insufficient investments of the private health sector and lack of encouragement by administrative administrations were stated as its weaknesses.
Anahtar Kelime: Health tourism SWOT analysis Bolu

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Ajmera P., Singh, M. & Satia, H. K. (2015). Prioritization of strengths, weaknsses, opportunities and threats of Indian medical tourism sector using integrated SWOT AHP analysis. International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology, 4(5), ss. 3665–3673.
 • Akkuş, İ. (2015). Türkiye’de Jeotermal Kaynakların Güncel Durumu ve Yaşanan Sorunlar, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Haber Bülteni, https://www.jmo.org.tr/resimler/ekler/eb45d3a0a48db7a_ek.pdf?dergi=HABER%20B%DCLTEN%DD (Erişim Tarihi: 15.12.2023).
 • Aksu, C. & Aktuğ, G. (2011). Güney Ege Bölgesi Termal Turizm Araştırması. https://geka.gov.tr/uploads/pages_v/o_19v5e3rnhs11tg319h35c11c928.pdf (Erişim Tarihi: 15.12.2023).
 • Aktepe, C. (2013). Sağlık turizminde yeni fırsatlar ve Türkiye’de yerleşik sağlık işletmelerinin pazarlama çabaları. İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(1), ss. 170-188.
 • Arslanoğlu, A. & Köser, C. E. (2020). Ameliyathane hemşirelerinin sorunlarını inceleyen nitel bir çalışma. Sağlık ve Sosyal Refah Araştırmaları Dergisi, 2(1), s. 1-14.
 • Aydın, D., Constantinides, C., Mike, C., Yılmaz, C., Genç, A. & Lanyi, A. (2012), Sağlık turizminde süreçler ve aracı kuruluşlar araştırma raporu, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara, http://dursunaydin.com/upload/tr-saglik-turizminde-surecler-ve-araci-kuruluslar-arastirma-raporu.pdf (Erişim Tarihi: 12.12.2023).
 • Aydın, O. (2012). Türkiye’de Alternatif Bir Turizm; Sağlık Turizmi. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştirmalar Dergisi, 14(23), ss. 91-96. Baltacı, A. (2019). Nitel araştırma süreci: Nitel bir araştırma nasıl yapılır?. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 368-388.
 • Barua, B., & Moir, M. (2019). Waiting your turn: Wait times for health care in Canada, 2019 report. Fraser Institute. https://www.fraserinstitute.org/studies/wa iting-your-turn-wait-times-for-health-care-in-canada-2019 (Erişim Tarihi: 05.01.2024).
 • Beladia, H., Chaob, C. C., Eec, M. S. & Hollasa, D. (2023). Welfare-improving policy on medical tourism and labor productivity: A theoretical analysis. Economic Systems, 47, https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2022.101052
 • Bolu Sağlık İl Müdürlüğü. (2023). https://boluism.saglik.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 05.01.2024).
 • Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. (2023). Termal Turizm. https://bolu.ktb.gov.tr/TR-69986/termal-turizm.html (Erişim Tarihi: 05.01.2024).
 • Bulut, A. & Şengül, H. (2019). Dünyada ve Türkiye’de sağlık turizmi. Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 3(1), ss. 45-62.
 • Burkett, L. (2007). Medical tourism: Concerns, benefits, and the American legal perspective. The Journal of Legal Medicine, 28(2), ss. 223–245.
 • Bükecik, N. (2024). Termal Turizm Çalışanlarının Sağlık Okuryazarlığı ve Akılcı İlaç Kullanımı Düzeylerinin Geliştirilmesi. Doktora Tezi. T.C. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Halk Sağlığı Hemşireliği Doktora Programı.
 • Büyüközkan, G., Mukul, E. & Kongar, E. (2021). Health tourism strategy selection via SWOT analysis and integrated hesitant fuzzy linguistic AHP-MABAC approach. Socio-Economic Planning Sciences, 74.
 • Chaulagain, S., Jahromi, M.F. & Fu, X. (2021). Americans’ intention to visit Cuba as a medical tourism destination: A destination and country image perspective. Tourism Management Perspectives, 40, https://doi.org/10.1016/j.tmp.2021.100900
 • Chaulagain, S., Pizam, A. & Wang, Y. (2020). An integrated behavioral model for medical tourism: An American perspective. Journal of Travel Research, 60(4), ss. 761–778.
 • Cohen, E. C. E. (2008). Medical tourism in Thailand. AU-GSB e-journal, 1(1).
 • Connell, J., 2011. Medical Tourism. CAB International, Wallingford, Oxfordshire.
 • Çavuş, A, Gönenbaba, İ. (2020). Erzurum’daki hastanelerin sağlık turizmi açısından değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24 (4), 1681-1693.
 • Çılgınoğlu, H. & Aytuğar, S. (2021). Termal turizm işletmelerinde sağlık beklentileri ve müşteri memnuniyeti: Bolu örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), ss. 1088-1102, DOI: 10.26677/TR1010.2021.755
 • Dalan, C. & Arıkan Saltık, I. (2021). Paydaşların bakış açısıyla Muğla ili sağlık turizmi, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), ss. 1451- 1473, DOI: 10.26677/TR1010.2021.775
 • Demirtaş, N. (2011). Beypazarı bölgesi termal potansiyeli örnek olay: Tahtalı-Dutlu işletmesi. Gönen/Balıkesir, Birinci Ulusal Kaplıca Turizmi Sempozyumu, 3-19.
 • Dereli, N., & Temizkan, R. (2019). Bolu’nun termal turizm potansiyeli ve termal turist profili. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(2), 321-347. https://doi.org/10.17494/ogusbd.672851
 • Emir, O. & Arslanturk, Y. (2015). Perceptions of tourism students on thermal tourism in Afyonkarahisar. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 176 ( 2015 ) 565 – 570
 • Emir, O. (2011). Turizmde SWOT Analizi (Afyonkarahisar Örneği), Detay Yayıncılık, Ankara
 • Erşahin, G. & Şerifeken, İ. (2002). Bolu İli Raporu. Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü, Yayın No. DPT :2651
 • Garvanova, M., Staneva, K. & Garvanov, I. (2021). Wellness tourism approaches to improving quality of life of mobile users. International Journal of Marketing Science, 4(1), ss. 141–148.
 • Glinos, I.A. & Baeten, R. (2006). A Literature Review of Cross-Border Patient Mobility in the European Union, Observatoire Social Européen, Brussels, https://lekuvam.se/wp-content/uploads/2020/03/37.-WP12_lit_review_final.pdf, (Erişim Tarihi: 12.01.2024). Gürbüz, S. & Şahin, F. (2016). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Felsefe – Yöntem – Analiz (3. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Gürlek, B.T. (2002). SWOT Analizi. Gebze: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
 • Han, H., Kiatkawsin, K. Koo, B. & Kim, W. (2020) Thai wellness tourism and quality: Comparison between Chinese and American visitors’ behaviors. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 25, ss. 424–440, https://doi.org/10.1080/10941665.2020.1737551
 • Jiang, L., Wu, H. & Song, Y. (2022). Diversified demand for health tourism matters: From a perspective of the intra-industry trade. Social Science & Medicine, 293, ss. 1-10, doi: 10.1016/j.socscimed.2021.114630
 • Joppe, M. (2010). One country’s transformation to spa destination: The case of Canada. Journal of Hospitality and Tourism Management, 17(1), ss. 117–126.
 • Kantar, G. & Işık, E. (2014). Türkiye’de sağlık turizmi. Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 1(1), ss 15-20.
 • Kaptanoğlu, R. (2017). An application on organisational commitment and emotional intelligence. IBANES, 3(3). Kara, M. (2020). Yaşlı ve Engelli Turizmi. İçinde Mehmet Tuncer(Ed.), Farklı Boyutları İle Sağlık Turizmi (ss. 163-194). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Kervankıran, İ. (2016). Between Traditional and Modern: Thermal Tourism in Turkey. İçinde; Istvan, Egresi, (ed.) Alternative Tourism in Turkey (ss. 109-124). GeoJournal Library, vol 121. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-47537-0_7
 • Kılıçarslan, M. (2019). SWOT analysis of health tourism in Turkey. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8(71), ss. 1135-1145.
 • Kolaee, M. H., Al-e-Hashem, S. M. J. M. & Jabbarzadeh, A. (2023). A local search-based non-dominated sorting genetic algorithm for solving a multi-objective medical tourism trip design problem considering the attractiveness of trips. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 123, https://doi.org/10.1016/j.engappai.2023.106630
 • Korkmaz Özcan, Z. & Aydın, V. (2015). Sağlık Turizmi (Teori ve Politika). Kocaeli: Umuttepe Yayınları.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2023). Turizm Çeşitleri. https://www.ktb.gov.tr/TR-96269/turizm-cesitleri.html (Erişim Tarihi: 12.01.2024).
 • Langviniene, N. (2014). Changing patterns in the health tourism services sector in Lithuania. 19th International Scientific Conference; Economics and Management 2014, ICEM 2014, 23-25, April 2014, Riga, Latvia.
 • Liao, C., Lin, Y., Li, Z. & Zhan, X. (2023). Exploring the relationship between different types of reference group influence and young consumers’ health tourism intention. Social Sciences & Humanities Open, 8(1), https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2023.100649
 • Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA). (2023). Türkiye Jeotermal enerji potansiyeli ve arama çalışmaları. https://www.mta.gov.tr/v3.0/arastirmalar/jeotermal-enerji-arastirmalari (Erişim Tarihi: 12.01.2024).
 • Mishra, V. & Sharma, M.G. (2021). Framework for promotion of medical tourism: a case of India. International Journal of Global Business and Competitiveness, 16, ss. 103-111 https://doi.org/10.1007/s42943-021- 00027-7
 • Özcan, E. (2005). Bolu ilinde turizmi etkileyen faktörler ile doğal, tarihi ve kültürel turizm değerleri. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 55(1), ss. 55-75.
 • Özdemir, H. (2020). Türkiye’nin Termal Turizm Potansiyeli. İçinde Mehmet Tuncer (ed.) Farklı boyutları ile sağlık turizmi ((ss. 147-162). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Özdipçiner, N.S. (2018). Termal Turizm. Ankara: Detay Yayıncılık. Pessot, E., Spoladore, D., Zangiacomi, A. & Sacco, M. (2021). Natural resources in health tourism: A Systematic Literature review. Sustainability , 13, https://doi.org/10.3390/su13052661
 • Sağlık Bakanlığı. (2020). Sağlık Turizmi Hakkında. https://saglikturizmi.saglik.gov.tr/TR,175/saglik-turizmi-hakkinda.html]. (Erişim Tarihi: 26.11.2023).
 • Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Turizmi Dairesi Başkanlığı. (2024). Yetkili Sağlık Tesisleri, https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/47835/0/hastanelerpdf.pdf?_tag1=7FF166E0F220EDAE6A22BF7C2ABC58181B6C3420 ((Erişim Tarihi: 18.03.2024).
 • Soybalı, H. & Baytok, A. (2018). Jeotermal Kaynaklar. İçinde Sabri Çelik ve Bilal Yalçın (ed.) Termal Turizm ve İşletmeciliği (ss. 49-70). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Suess, C., Baloglu, S. & Busser, J.A. (2018). Perceived impacts of medical tourism development on community wellbeing. Tourism Management. 69, ss. 232–245. http://dx.doi. org/10.1016/j.tourman.2018.06.006.
 • Taş, İ. (2010). Avrupa Birliği'nde Sağlık Turizmi Kapsamında Sınır Ötesi Hasta Hareketliliği. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmış Doktora Tezi.
 • T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (2002). Bolu İli Raporu. Yayın No. DPT :2651. https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2022/07/Bolu-Ili_Raporu.pdf
 • Tontuş, H.Ö. (2019). Dünyada Sağlık Turizmi. SATURK, http://www.saturk.gov.tr/images/pdf/tyst/02.pdf (Erişim Tarihi: 15.11.2023).
 • Tuna, H. (2019). Bolu ilinin termal turizm açısından potansiyelinin değerlendirilmesi. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 15(1), ss. 117-130.
 • Turner, L. (2008). Cross-border dental care: Dental tourism and patient mobility. British Dental Journal, 204(10), ss.553-554.
 • Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Ushaş). (2024). Sağlık Turizmi Verileri. https://www.ushas.com.tr/saglik-turizmi-verileri/ (Erişim Tarihi: 15.11.2023).
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, (10.Basım). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmazdoğan, O. C. (2015). Engelsiz Turizm. İçinde Saadet Pınar Temizkan (ed.) Sağlık Turizmi (ss. 195-218). Ankara: Detay Yayıncılık
 • Yılmaz, S., Sarıaydın, İ. & Sönal, T. (2020). İngiltere özelinde Türkiye’nin sağlık turizmi fırsatları. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(1), ss. 74-85.
 • Yılmaztürk, Z. (2021). Dünya’da ve Türkiye’de sağlık turizmi. https://www.malikilavuz.com/dunyada-ve-turkiyede-saglik-turizmi/ (Erişim Tarihi: 15.11.2023).
 • Zengingönül, O., Emeç, H., İyilikçi, D. & Bingöl, P. (2012). Sağlık turizmi: İstanbul’a yönelik bir değerlendirme. Ekonomistler Platformu, İstanbul. 3-63
APA TUNA H, TUNA A (2024). Bolu İlinin Sağlık Turizmi Potansiyelinin SWOT Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi ve Sağlık Turizminin Çeşitlendirilmesi (Evaluation of the Health Tourism Potential of Bolu Province with the SWOT Analysis Method and Diversification of Health Tourism). , 245 - 265. 10.21325/jotags.2024.1378
Chicago TUNA HAKAN,TUNA Aleyna Bolu İlinin Sağlık Turizmi Potansiyelinin SWOT Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi ve Sağlık Turizminin Çeşitlendirilmesi (Evaluation of the Health Tourism Potential of Bolu Province with the SWOT Analysis Method and Diversification of Health Tourism). (2024): 245 - 265. 10.21325/jotags.2024.1378
MLA TUNA HAKAN,TUNA Aleyna Bolu İlinin Sağlık Turizmi Potansiyelinin SWOT Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi ve Sağlık Turizminin Çeşitlendirilmesi (Evaluation of the Health Tourism Potential of Bolu Province with the SWOT Analysis Method and Diversification of Health Tourism). , 2024, ss.245 - 265. 10.21325/jotags.2024.1378
AMA TUNA H,TUNA A Bolu İlinin Sağlık Turizmi Potansiyelinin SWOT Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi ve Sağlık Turizminin Çeşitlendirilmesi (Evaluation of the Health Tourism Potential of Bolu Province with the SWOT Analysis Method and Diversification of Health Tourism). . 2024; 245 - 265. 10.21325/jotags.2024.1378
Vancouver TUNA H,TUNA A Bolu İlinin Sağlık Turizmi Potansiyelinin SWOT Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi ve Sağlık Turizminin Çeşitlendirilmesi (Evaluation of the Health Tourism Potential of Bolu Province with the SWOT Analysis Method and Diversification of Health Tourism). . 2024; 245 - 265. 10.21325/jotags.2024.1378
IEEE TUNA H,TUNA A "Bolu İlinin Sağlık Turizmi Potansiyelinin SWOT Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi ve Sağlık Turizminin Çeşitlendirilmesi (Evaluation of the Health Tourism Potential of Bolu Province with the SWOT Analysis Method and Diversification of Health Tourism)." , ss.245 - 265, 2024. 10.21325/jotags.2024.1378
ISNAD TUNA, HAKAN - TUNA, Aleyna. "Bolu İlinin Sağlık Turizmi Potansiyelinin SWOT Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi ve Sağlık Turizminin Çeşitlendirilmesi (Evaluation of the Health Tourism Potential of Bolu Province with the SWOT Analysis Method and Diversification of Health Tourism)". (2024), 245-265. https://doi.org/10.21325/jotags.2024.1378
APA TUNA H, TUNA A (2024). Bolu İlinin Sağlık Turizmi Potansiyelinin SWOT Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi ve Sağlık Turizminin Çeşitlendirilmesi (Evaluation of the Health Tourism Potential of Bolu Province with the SWOT Analysis Method and Diversification of Health Tourism). Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 12(1), 245 - 265. 10.21325/jotags.2024.1378
Chicago TUNA HAKAN,TUNA Aleyna Bolu İlinin Sağlık Turizmi Potansiyelinin SWOT Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi ve Sağlık Turizminin Çeşitlendirilmesi (Evaluation of the Health Tourism Potential of Bolu Province with the SWOT Analysis Method and Diversification of Health Tourism). Journal of Tourism and Gastronomy Studies 12, no.1 (2024): 245 - 265. 10.21325/jotags.2024.1378
MLA TUNA HAKAN,TUNA Aleyna Bolu İlinin Sağlık Turizmi Potansiyelinin SWOT Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi ve Sağlık Turizminin Çeşitlendirilmesi (Evaluation of the Health Tourism Potential of Bolu Province with the SWOT Analysis Method and Diversification of Health Tourism). Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.12, no.1, 2024, ss.245 - 265. 10.21325/jotags.2024.1378
AMA TUNA H,TUNA A Bolu İlinin Sağlık Turizmi Potansiyelinin SWOT Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi ve Sağlık Turizminin Çeşitlendirilmesi (Evaluation of the Health Tourism Potential of Bolu Province with the SWOT Analysis Method and Diversification of Health Tourism). Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2024; 12(1): 245 - 265. 10.21325/jotags.2024.1378
Vancouver TUNA H,TUNA A Bolu İlinin Sağlık Turizmi Potansiyelinin SWOT Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi ve Sağlık Turizminin Çeşitlendirilmesi (Evaluation of the Health Tourism Potential of Bolu Province with the SWOT Analysis Method and Diversification of Health Tourism). Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2024; 12(1): 245 - 265. 10.21325/jotags.2024.1378
IEEE TUNA H,TUNA A "Bolu İlinin Sağlık Turizmi Potansiyelinin SWOT Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi ve Sağlık Turizminin Çeşitlendirilmesi (Evaluation of the Health Tourism Potential of Bolu Province with the SWOT Analysis Method and Diversification of Health Tourism)." Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 12, ss.245 - 265, 2024. 10.21325/jotags.2024.1378
ISNAD TUNA, HAKAN - TUNA, Aleyna. "Bolu İlinin Sağlık Turizmi Potansiyelinin SWOT Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi ve Sağlık Turizminin Çeşitlendirilmesi (Evaluation of the Health Tourism Potential of Bolu Province with the SWOT Analysis Method and Diversification of Health Tourism)". Journal of Tourism and Gastronomy Studies 12/1 (2024), 245-265. https://doi.org/10.21325/jotags.2024.1378