Akış Deneyimi ve Varoluşsal Otantiklik Deneyimi İnanç Turizminde Deneyimlenebilir mi? Meryem Ana Evi’nde Hac İbadetine Katılanlara Yönelik Bir Araştırma (Can Flow Experience and Existential Authenticity Experience Be Experienced in Religious Tourism? A Research on Attending the Pilgrimage at the House of Virgin)

Yıl: 2024 Cilt: 12 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 290 - 313 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.21325/jotags.2024.1380 İndeks Tarihi: 24-04-2024

Akış Deneyimi ve Varoluşsal Otantiklik Deneyimi İnanç Turizminde Deneyimlenebilir mi? Meryem Ana Evi’nde Hac İbadetine Katılanlara Yönelik Bir Araştırma (Can Flow Experience and Existential Authenticity Experience Be Experienced in Religious Tourism? A Research on Attending the Pilgrimage at the House of Virgin)

Öz:
Bu araştırmanın amacı, Meryem Ana Evi’ne giderek hacı olmuş Hristiyanların akış deneyimi ve varoluşsal otantiklik deneyimlerini anlamaktır. Araştırmada geçerliği artırmak için nitel araştırma yöntemlerinden görüşme, gözlem ve döküman analizi kullanılmıştır. Bu amaçla, 5 Hristiyan hacı ile detaylı bir şekilde telefonla görüşme yapılmıştır. Mevcut araştırmada görüşme sonuçlarından hareketle, katılımcıların çoğunluğu (K1, K3, K4, K5 ) için ritüel sırasında zaman algısının önemini yitirmesi, akış ve varoluşsal otantiklik deneyimlerini bir arada yaşadıklarını göstermektedir. Katılımcıların çoğunluğunun (K1, K3, K5) ritüele yoğun bir şekilde odaklanması, kendinden geçmesi, kendini her şeyden soyutlayıp akışa kapılması, akış ve varoluşsal otantiklik deneyimlerini bir arada yaşadıklarını kanıtlar niteliktedir. Mevcut araştırmada gözlem sonuçlarından hareketle, çoğu ziyaretçinin duygu seline kapılması ve dualara eşlik etmesi, bu iki deneyimi bir arada yaşadıklarını göstermektedir. Mevcut araştırmada doküman analizi sonuçlarından hareketle, akış ve varoluşsal otantiklik deneyiminin birbirine çok benzer özellikler taşıdığı ve iç içe geçmiş olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Mevcut araştırmada görüşme, gözlem ve doküman analizi sonucunda, inanç turizminde akış ve varoluşsal otantikliğin deneyimlenebileceği ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelime: Akış deneyimi Varoluşsal otantiklik Deneyimi Meryem Ana Evi

Can Flow Experience and Existential Authenticity Experience Be Experienced in Religious Tourism? A Research on Attending the Pilgrimage at the House of Virgin

Öz:
The aim of this research is to understand the flow experience and existential authenticity experiences of Christians who went to the House of Virgin Mary and became pilgrims. To increase validity in the study, qualitative research methods such as interview, observation and document analysis were used. For this purpose, detailed telephone interviews were conducted with 5 Christian pilgrims. Interview results in the current study, the perception of time loses its importance during the ritual for the majority of the participants (P1, P3, P4, P5) shows that they experience flow and existential authenticity together. majority of the participants (P1, P3, P5) focused intensely on the ritual, became enraptured, isolated themselves from everything and got into the flow proves that they experienced flow and existential authenticity together. Based on the observation results in the current study, most visitors are overwhelmed with emotions and accompany prayers shows that they experience these two experiences together. Based on the results of the document analysis in the current research, it is concluded that the experience of flow and existential authenticity have very similar characteristics and are intertwined. In the current research, as a result of interviews, observations and document analysis, it has been revealed that flow and existential authenticity can be experienced in religious tourism.
Anahtar Kelime: Flow experience Existential authenticity experience Virgin Mary's House

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akgül, O. & Köroğlu, Ö. (2021). Rehberli turlarda algılanan değer, akış deneyimi ve davranışsal niyet ilişkisi: Canakkale Savaşları Gelibolu tarihi alanı örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), 1200-1219.
 • Akkuş, G. & Akkuş, Ç. (2017). Artırılmış gerçekliğin akış deneyimine etkisi: Hatay Arkeoloji Müzesi örneği. Futourism, 1387-1994.
 • Alba, J. W. & Williams, E. F. (2013). Pleasure principles: A Review of research on hedonic consumption. Journal of Consumer Psychology, 23(1), 2-18.
 • Arslan Ayazlar, R. (2015). Flow phenomenon as a tourist experience in paragliding: A qualitative research. Procedia Economics and Finance, 26, 792-799.
 • Ayazlar, R. A. (2015). Akış Deneyiminin Yamaç Paraşütü Deneyim Doyumu ve Yaşam Doyumuna Etkileri. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Adnan Mendereres Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Bakker, A. B. (2008). The work-related flow inventory: Construction and initial validation of the WOLF. Journal of Vocational Behavior, 72(3), 400-414.
 • Belhassen, Y., Caton, K. & Stewart, W. P. (2008). The search for authenticity in the pilgrim experience. Annals of Tourism Research. 35(3), 668-689.
 • Berk, Ö., Altunışık, R. & Sarıkaya, N. (2021). Online satın alma davranışında genel erteleme, algılanan risk, akış deneyimi ve online ertelemenin rolüne ilişkin bir model testi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 24 (2), 485-498.
 • Bideci, M. (2018). Hac Turizmine Katılan Turistlerin Deneyimleri:Meryem Ana Evi Örneğinde Bir Ölçek Geliştirme Çalışması, Doktora Tezi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Chen, J. V., Htaik, S., Hiele, T. M. & Chen, C. (2017). Investigating international tourists’ intention to revisit Myanmar based on need gratification, flow experience and perceived risk. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 18(1), 25-44.
 • Cheng, T. M., Hung, S. H. & Chen, M. T. (2016). The influence of leisure involvement on flow experience during hiking activity: Using psychological commitment as a mediate variable. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 21(1), 1-19.
 • Coffey, J. K. & Csikszentmihalyi, M. (2016). Finding Flow as a Tourist: Using Optimal Experiences to Improve Health. İçinde; M.K. Smith ve L. Puczkó (Editörler) The Routledge Handbook of Health Tourism (ss. 79-88). Londra: Routledge Yayıncılık.
 • Cohen, E. & Cohen, S. (2012). Authentication: Hot and cool. Annals of Tourism Research, 39(3), 1295-1314.
 • Creswell, J. W. (2002). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative. Prentice Hall Upper Saddle River, NJ.
 • Csikszentmihalyi, M. (1975). Beyond Boredom and Anxiety. Jossey-Bass Publishers.
 • Csikszentmihalyi, M. (1977). Beyond Boredom and Anxiety. San Francisco: JosseyBass’den aktaran Novak, T. P., Hoffman, D. L. & Yung, Y. F. (1997). Modeling the structure of the flow experience among web users. Marketing Science and the Internet Mini-Conference’de sunulan bildiri. Amerika Birleşik Devletleri: Vanderbilt Üniversitesi.
 • Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow: The Psychology of Optimal Experience. Amerika Birleşik Devletleri: Harper & Row Publisher.
 • Csikszentmihalyi, M. (1997). Finding Flow: The Psychology of Engagement With Everyday Life. New York: Basic Books.
 • Csikszentmihalyi, M. (2005). Akış Mutluluk Bilimi. (Çev. Semra Kunt Akbaş), HYB Yayıncılık: Ankara.
 • Csikszentmihalyi, M. (2017). Flow and The Foundations of Positive Psychology: The Collected Works of Mihaly Csikszentmihalyi. New York: Springer.
 • Çeşmeci, N. & Koçak, G. N. (2020). Akış durumu, algılanan değer ve destinasyon sadakati arasındaki ilişkilerin incelenmesi: Yürüyüş deneyimi örneği, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3, 381-401.
 • Demirel, M., Varol, F., Bozoğlu, M.S., Kaya, A. & Aksu, H.S. (2022). Rekreatif amaçlı tenis oynayan bireylerde akış deneyimi ve serbest zaman ilgilenimi. International Journal of Tourism and Social Research, 9, 54-66.
 • Demirgüneş, B. K. & Avcılar, M. Y. (2017). Tüketicilerin mobil reklamları kabullenmeleri üzerinde reklam içeriği, reklamda algılanan değer ve akış deneyiminin etkisi: üniversite öğrencileri üzerine bir uygulama. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 72(4), 1219-1248.
 • Di Cicco Bloom, B. & Crabtree, B. F. (2006). The qualitative research interview. Medical Education, 40(4), 314-321.
 • Erbaş, A. (2002). İslam Dışı Dinlerde Hac. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 4(5), 97-121.
 • Duman, S., Yurtdaş, Ş. Ş. & Ordu, B. (2022). Sosyal yeterlik ve rekreasyonel katılım, akış deneyiminin belirleyicileri midir?. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(2), 157-172.
 • Emir, E. & Yıldız, K. (2023). Merak ve keşfetme ile durumsal içsel motivasyonun rekreasyonel akış deneyimini yordayıcı etkisi: Doğa sporcuları üzerine bir araştırma. Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, 6(3), 703-714.
 • Fave, A. D., Bassi, M. & Massimini, F. (2003). Quality of experience and risk perception in high-altitude rock climbing. Journal of Applied Sport Psychology, 15(1), 82-98.
 • Fine, G. (2003). Crafting authenticity: The validation of ıdentity in self-taught Art. Theory and Society. 32, 153-180.
 • Guiley, R. E. (2001). The Encyclopedia of Saints. New York/USA: Facts On File. Inc.
 • Güzel, B., Karabacak, G. & İşçi, C. (2020). Turizm çalışanlarında iş doyumu ve bütünleşme: Akış kuramı yaklaşımı, Yönetim Bilimleri Dergisi, 18(37), 445-470. Harman, Ö. F. (2004). Meryem. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 29, 236-242.
 • Heitmann, S. (2011). Authenticity in Tourism. Research Themes for Tourism (45- 58). Editors Robinson, P., Heitmann, S. & Dieke, P. Wallingford: CABI Publishing.
 • Hoffman, D. L. & Novak, T. P. (2009). Flow online: Lessons learned and future prospects. Journal of Interactive Marketing, 23, 23-34.
 • Huang, X., Liu, C., Wei, Z. & Leung, X.Y. (2021). Howchildren experience virtual reality travel: A psycho-physiological study based on flow theory. Journal of Hospitality and Tourism Technology, 12(4), 777-790.
 • İşçi, C. & Güzel, B. (2019). Sırtçantalıların kaçış deneyimi: Akış kuramı yaklaşımı. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(4), 1125-1147.
 • Jones, C. D., Hollenhorst, S. J., Perna, F. & Selin, S. (2000).Validation of the flow theory in an on-site white-water kayaking setting. Journal of Leisure Research, 32(2), 247-261.
 • Karaca, K.Ç. & Köroğlu, Ö. (2018). Restoran atmosferinin tekrar ziyaret niyetine etkisi: Akış deneyiminin aracılık rolü. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 6(15), 776-797.
 • Karasakal, S. (2020). Akış Deneyiminin Memnuniyet Üzerine Etkisi: Tatil Deneyimi Üzerine İnceleme. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 31(1), 63-73.
 • Kaya, B., Metin, T. & Akoğlan Kozak, M. (2015). Kapalı rekreasyon tesislerinde kullanıcıların akış deneyimi. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 12(2), 6-25.
 • Kızılkaya, Y. (2013). Erzurum İlinin İnanç Turizmi Potansiyeli. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Atatürk Üniversitesi Toplumsal Bilimler Enstitüsü, Erzurum. Kim, H. & Jamal, T. (2013). Touristic quest for existential authenticity.Annals of Tourism Research, 34(1), 181-201.
 • Küçük, M. A. (2013). Din-turizm ilişkisi çerçevesinde Yahudilikte, Hristiyanlıkta ve İslamiyet’te hac uygulamasına genel bakış. Dini Araştırmalar, 16(42), 101-128.
 • Küçük, M. A & Arslan, E. (2017). İkonografiden Bayrama Bir Ölüm Motifi: Meryem Ana'nın Uyuması/Koimesis. 18. Ulusal Turizm Kongresi (Kültür Turizmi) 18-22 Ekim 2017 Mardin. 884-890.
 • Küçük, M. A & Arslan, E. (2018). Ortodoks İkonalarında Bir Ölüm Motifi: Meryem Ana’nın Ölümü. Mukaddime, 9(1),53-75.
 • Liu, X., Zhang, L. & Chen, Q. (2022). The effects of tourism e-commerce live streaming features on consumer purchase intention: The mediating roles of flow experience and trust. Frontiers in Psychology, 13, 1-14.
 • MacCannell, D. (1999). The Tourist a New Theory of The Leisure Class. California: University of California Press.
 • Merriam, S. B. (1998). Qualitative Research and Case Study Applications in Education. Revised and Expanded from Case Study Research in Education. San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers.
 • Metin, M. & Düşmezkalender, E. (2022). Dağ tırmanışı etkinliğinin akış deneyimi bağlamında değerlendirilmesi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(1), 1-22.
 • Mulhall, A. (2003). In the field: Notes on observation in qualitative research. Journal of Advanced Nursing, 41 (3), 306-313.
 • Müceldili., B., Tatar., B. & Erdil., O. (2019). Çalışanlarda akış deneyimi oluşturulması: İş biliş envanteri ve içsel statünün önemi açısından bir inceleme. İşletme Araştırmaları Dergisi, 11 (4), 2845-2855.
 • Nakamura, J. & Csikszentmihalyi, M. (2005). The Concept of Flow, in Handbook of Positive Psychology, ed. C. R. Snyder & S. J. Lopez, Oxford University Press, 89-105.
 • Noort, G. V, Voorveld, H. A. M. & Reijmersdal, E. A. V. (2012). Interactivity in brand web sites: Cognitive, affective, and behavioral responses explained by consumers' online flow experience. Journal of Interactive Marketing, 26, 223-234.
 • Novak, T. P., Hoffman, D. L. & Yung, Y-F. (1997). Modeling the structure of the flow experience among web Users, Marketing Science and the Internet Mini-Conference MIT, 1-15.
 • Nulty, P. M. (2004). Keynote presentation: Establishing the principles for sustainable rural tourism, rural tourism in europe: Experiences, development and perspectives. World Tourism Organisation. 24(25),13-18.
 • Nusair, K. & Parsa, H. G. (2011). Introducing flow theory to explain the interactive online shopping experience in a travel context. International Journal of Hospitality & Tourism, 12(1), 1-20.
 • Özcan, M. U. (2021). Evolution of the work flow experience in the organization setting; The role of transformational leadership and perceived job uncertainty. Journal of Behavior at Work, 6(2), 76-88.
 • Patton, M. Q. (1990). Qualitative Evaluation and Research Methods. SAGE Publications, inc.
 • Pomfret, G. (2006). Mountaineering Adventure Tourists: A Conceptual Framework for Research. Tourism Management, 27, 113-123.
 • Poria, Y., Butler, R. & Airey, D. (2003). Tourism, Religion and Religiosity: A Holy Mess. Current Issues in Tourism, 6(4), 340-363.
 • Reisinger, Y. & Steiner, C. S. (2006). Reconceptualizing Object Authenticity. Annals of Tourism Research. 33(1), 65-86.
 • Rickly-Boyd, J. M. (2012c). Lifestyle climbers: Towards existential authenticity. Journal of Sport & Tourism, 17(2), 85-104.
 • Rickly-Boyd, J. M. (2013). Existential authenticity: Place matters.Tourism Geographies, 15(4), 680-686.
 • Sedmak, G. & Mihalic, T. (2008). Authenticity in mature seaside resorts. Annals of Tourism Research. 35(4), 1007-1031.
 • Seidman, I. (2006). Interviewing as Qualitative Research: A Guide For Researchers in Education and The Social Sciences, New York: Teachers College Press.
 • Sharkey, U., Acton, T. & Kieran, C. (2012). Optimal Experiences in Online Shopping: The Influence of Flow.European Conference of Information Systems (ECIS), Barcelona Spain, 108.
 • Sharpley, R. & Sundaram, P. (2005). Tourism: A sacred journey? The case of Ashram Tourism, India, International Journal of Tourism Research, 7, 161-171.
 • Smith, A. L. (2011). The İnvisible Made Visible: A Pilgrim's View of Santa Maria Maggiore and İts Altarpiece. Long Beach: California State University.
 • Şahiner, T. (2012). İnanç Turizmi Potansiyeli Ve Halkın İnanç Turizmine Bakışı Açısından Karaman, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • TDK-Türk Dil Kurumu. (2018). http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_ gts & arama=gts&guid=TDK.GT S.5afc b811ba0d94.20365704 adresinden 24.04. 2022'de alınmıştır.
 • Teddlie, C. & Yu, F. (2007). Mixed methods sampling: A typology with examples. Journal of Mixed Methods Research, 1(1), 77-100.
 • Timothy, D. J. & Olsen, D. H. (2006). Tourism, Religion and Spiritual Journeys. Routledge.
 • Tsaur, S. H., Yen, C. H. & Hsiao, S. L. (2013). Transcendent experience, flow and happiness for mountain climbers. International Journal of Tourism Research, 15(4), 360-374.
 • Türkoğlu, S. (1999). Efes'in Öyküsü. Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul. Wang, N. (1999). Rethinking authenticity in tourism experience. Annals of Tourism Research, 26(2), 349-370.
 • Wu, C. H. J. & Liang, R. Da. (2011). The relationship between white-water rafting experience formation and customer reaction: A flow theory perspective. Tourism Management, 32(2), 317-325.
 • Yang, C., Yan, S., Wang, J. & Xue, Y. (2022). Flow experiences and virtual tourism: The role of technological acceptance and technological readiness. Sustainability, 14, 1-17.
 • Yeşiltaş, M. D. & Andiç, S. (2021). Mükemmeliyetçiliğin iş akış deneyimi üzerindeki etkisi: Proaktif kişilik ve yaygın kaygı bozukluğu arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Nesne, 9(20), 335-351.
 • Yeşiltaş, M. D. & Ekici, E. (2017). İş akış deneyiminin kişilik özellikleri ve iş stresi ile ilişkisi: Akademik personel üzerine bir araştırma. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26(1), 1-11.
 • Yetim, G., Hastürk, G. & Argan, M. (2020). Retro temelli Ramazan Etkinlikleri: Nostalji eğilimi, akış deneyimi, etkinlik tatmini, boş zaman tatmini, yaşam tatmini ve mutluluk arasındaki ilişki. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(3), 781-791.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (6. Baskı). Ankara, Seçkin Yayıncılık.
 • Zhang, Q., Liu, X., Li, Z. & Tan, Z. (2021). Multi-experiences in the art performance tourism: Integrating experience economy model with flow theory. Journal of Travel & Tourism Marketing, 38(5), 491-510.
 • Zhou, T. (2013). The effect of flow experience on user adoption of mobile tv, Behaviour & Information Technology, 32(3), 263-272.
APA Meydan Uygur S, ÇIVGIN H (2024). Akış Deneyimi ve Varoluşsal Otantiklik Deneyimi İnanç Turizminde Deneyimlenebilir mi? Meryem Ana Evi’nde Hac İbadetine Katılanlara Yönelik Bir Araştırma (Can Flow Experience and Existential Authenticity Experience Be Experienced in Religious Tourism? A Research on Attending the Pilgrimage at the House of Virgin). , 290 - 313. 10.21325/jotags.2024.1380
Chicago Meydan Uygur Selma,ÇIVGIN Havva Akış Deneyimi ve Varoluşsal Otantiklik Deneyimi İnanç Turizminde Deneyimlenebilir mi? Meryem Ana Evi’nde Hac İbadetine Katılanlara Yönelik Bir Araştırma (Can Flow Experience and Existential Authenticity Experience Be Experienced in Religious Tourism? A Research on Attending the Pilgrimage at the House of Virgin). (2024): 290 - 313. 10.21325/jotags.2024.1380
MLA Meydan Uygur Selma,ÇIVGIN Havva Akış Deneyimi ve Varoluşsal Otantiklik Deneyimi İnanç Turizminde Deneyimlenebilir mi? Meryem Ana Evi’nde Hac İbadetine Katılanlara Yönelik Bir Araştırma (Can Flow Experience and Existential Authenticity Experience Be Experienced in Religious Tourism? A Research on Attending the Pilgrimage at the House of Virgin). , 2024, ss.290 - 313. 10.21325/jotags.2024.1380
AMA Meydan Uygur S,ÇIVGIN H Akış Deneyimi ve Varoluşsal Otantiklik Deneyimi İnanç Turizminde Deneyimlenebilir mi? Meryem Ana Evi’nde Hac İbadetine Katılanlara Yönelik Bir Araştırma (Can Flow Experience and Existential Authenticity Experience Be Experienced in Religious Tourism? A Research on Attending the Pilgrimage at the House of Virgin). . 2024; 290 - 313. 10.21325/jotags.2024.1380
Vancouver Meydan Uygur S,ÇIVGIN H Akış Deneyimi ve Varoluşsal Otantiklik Deneyimi İnanç Turizminde Deneyimlenebilir mi? Meryem Ana Evi’nde Hac İbadetine Katılanlara Yönelik Bir Araştırma (Can Flow Experience and Existential Authenticity Experience Be Experienced in Religious Tourism? A Research on Attending the Pilgrimage at the House of Virgin). . 2024; 290 - 313. 10.21325/jotags.2024.1380
IEEE Meydan Uygur S,ÇIVGIN H "Akış Deneyimi ve Varoluşsal Otantiklik Deneyimi İnanç Turizminde Deneyimlenebilir mi? Meryem Ana Evi’nde Hac İbadetine Katılanlara Yönelik Bir Araştırma (Can Flow Experience and Existential Authenticity Experience Be Experienced in Religious Tourism? A Research on Attending the Pilgrimage at the House of Virgin)." , ss.290 - 313, 2024. 10.21325/jotags.2024.1380
ISNAD Meydan Uygur, Selma - ÇIVGIN, Havva. "Akış Deneyimi ve Varoluşsal Otantiklik Deneyimi İnanç Turizminde Deneyimlenebilir mi? Meryem Ana Evi’nde Hac İbadetine Katılanlara Yönelik Bir Araştırma (Can Flow Experience and Existential Authenticity Experience Be Experienced in Religious Tourism? A Research on Attending the Pilgrimage at the House of Virgin)". (2024), 290-313. https://doi.org/10.21325/jotags.2024.1380
APA Meydan Uygur S, ÇIVGIN H (2024). Akış Deneyimi ve Varoluşsal Otantiklik Deneyimi İnanç Turizminde Deneyimlenebilir mi? Meryem Ana Evi’nde Hac İbadetine Katılanlara Yönelik Bir Araştırma (Can Flow Experience and Existential Authenticity Experience Be Experienced in Religious Tourism? A Research on Attending the Pilgrimage at the House of Virgin). Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 12(1), 290 - 313. 10.21325/jotags.2024.1380
Chicago Meydan Uygur Selma,ÇIVGIN Havva Akış Deneyimi ve Varoluşsal Otantiklik Deneyimi İnanç Turizminde Deneyimlenebilir mi? Meryem Ana Evi’nde Hac İbadetine Katılanlara Yönelik Bir Araştırma (Can Flow Experience and Existential Authenticity Experience Be Experienced in Religious Tourism? A Research on Attending the Pilgrimage at the House of Virgin). Journal of Tourism and Gastronomy Studies 12, no.1 (2024): 290 - 313. 10.21325/jotags.2024.1380
MLA Meydan Uygur Selma,ÇIVGIN Havva Akış Deneyimi ve Varoluşsal Otantiklik Deneyimi İnanç Turizminde Deneyimlenebilir mi? Meryem Ana Evi’nde Hac İbadetine Katılanlara Yönelik Bir Araştırma (Can Flow Experience and Existential Authenticity Experience Be Experienced in Religious Tourism? A Research on Attending the Pilgrimage at the House of Virgin). Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.12, no.1, 2024, ss.290 - 313. 10.21325/jotags.2024.1380
AMA Meydan Uygur S,ÇIVGIN H Akış Deneyimi ve Varoluşsal Otantiklik Deneyimi İnanç Turizminde Deneyimlenebilir mi? Meryem Ana Evi’nde Hac İbadetine Katılanlara Yönelik Bir Araştırma (Can Flow Experience and Existential Authenticity Experience Be Experienced in Religious Tourism? A Research on Attending the Pilgrimage at the House of Virgin). Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2024; 12(1): 290 - 313. 10.21325/jotags.2024.1380
Vancouver Meydan Uygur S,ÇIVGIN H Akış Deneyimi ve Varoluşsal Otantiklik Deneyimi İnanç Turizminde Deneyimlenebilir mi? Meryem Ana Evi’nde Hac İbadetine Katılanlara Yönelik Bir Araştırma (Can Flow Experience and Existential Authenticity Experience Be Experienced in Religious Tourism? A Research on Attending the Pilgrimage at the House of Virgin). Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2024; 12(1): 290 - 313. 10.21325/jotags.2024.1380
IEEE Meydan Uygur S,ÇIVGIN H "Akış Deneyimi ve Varoluşsal Otantiklik Deneyimi İnanç Turizminde Deneyimlenebilir mi? Meryem Ana Evi’nde Hac İbadetine Katılanlara Yönelik Bir Araştırma (Can Flow Experience and Existential Authenticity Experience Be Experienced in Religious Tourism? A Research on Attending the Pilgrimage at the House of Virgin)." Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 12, ss.290 - 313, 2024. 10.21325/jotags.2024.1380
ISNAD Meydan Uygur, Selma - ÇIVGIN, Havva. "Akış Deneyimi ve Varoluşsal Otantiklik Deneyimi İnanç Turizminde Deneyimlenebilir mi? Meryem Ana Evi’nde Hac İbadetine Katılanlara Yönelik Bir Araştırma (Can Flow Experience and Existential Authenticity Experience Be Experienced in Religious Tourism? A Research on Attending the Pilgrimage at the House of Virgin)". Journal of Tourism and Gastronomy Studies 12/1 (2024), 290-313. https://doi.org/10.21325/jotags.2024.1380