Aşçıların İş Yükünün İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: İstanbul’daki Alakart Restoran İşletmelerinde Bir Araştırma (The Impact of the Workload of Chefs on Their Intention to Leave the Job: A Research on Ala Carte Restaurants in Istanbul)

Yıl: 2024 Cilt: 12 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 314 - 331 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.21325/jotags.2024.1381 İndeks Tarihi: 24-04-2024

Aşçıların İş Yükünün İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: İstanbul’daki Alakart Restoran İşletmelerinde Bir Araştırma (The Impact of the Workload of Chefs on Their Intention to Leave the Job: A Research on Ala Carte Restaurants in Istanbul)

Öz:
Yiyecek içecek işletmelerinde çalışanları işletmelerin hedeflerine ulaşmasında önemli etkiye sahiptir. Bu araştırmanın amacı İstanbul’daki alakart restoranlarda çalışan mutfak personelinin iş yükünün işten ayrılma niyetine olan etkisinin belirlenmesidir. İstanbul ilinde faaliyetlerini sürdüren alakart restoranlarının mutfak çalışanları araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Araştırmada hedeflenen verilerin toplanmasında anket veri toplama aracı kullanılmış olup 401 kişiye ulaşılmış ve katılımcılardan elde edilen veriler istatistiki program aracılığıyla analiz edilmiştir. Araştırmada kullanılan her bir ölçeğin yapı geçerliliği test edebilmek amacıyla faktör analizi uygulanmıştır. Araştırmada farklı grupların arasında bir farklılık olup olmadığı test etmek için Anova analizi yapılmıştır. Ayrıca araştırma değişkenleri arasındaki etkinin yönünün ve niteliğinin açıklanması amacıyla da regresyon analizi uygulanmıştır. Yapılan Anova testleri sonucunda farklı gruplar arasında anlamlı bazı farklılıklar tespit edilmiştir. Ayrıca araştırmada iş yükünün işten ayrılma niyetini pozitif yönde istatistiki açıdan anlamlı olarak etkilediği belirlenmiştir.
Anahtar Kelime: İş yükü İşten ayrılma niyeti Alakart restoran İstanbul Aşçı

The Impact of the Workload of Chefs on Their Intention to Leave the Job: A Research on Ala Carte Restaurants in Istanbul

Öz:
The employees in the food and beverage enterprises have a significant impact for the enterprises to achieve their goals. The aim of this research is to determine the effect of the workload of kitchen staff working in a la carte restaurants in Istanbul on the intention to leave. The kitchen staff working in à la carte restaurants in Istanbul constitutes the population of the research. A survey data collection tool was used to collect the targeted data in the research, 401 people were reached and the data obtained from the participants were analyzed through a statistical program. Factor analysis was applied to test the construct validity of each scale that was used in the research. ANOVA analysis was conducted to test whether there is a difference between different groups in the research. In addition, regression analysis was applied to explain the direction and nature of the effect between the research variables. As a result of the ANOVA tests, some significant differences were detected between different groups. In addition, it was determined in the study that workload had a positive and statistically significant effect on the intention to leave the job.
Anahtar Kelime: Workload Intention to leave the job A la carte restaurant Istanbul Chef

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Abdullah, K. M. & Azam, N. R. A. N. (2021). Interpersonal relationship, workload pressure, work environment and job stress level among culinary internship students. Journal of Tourism, Hospitality and Culinary Arts, 13(1), 123-133.
 • Akçakanat, T. & Uzunbacak, H.H. (2019). Aşırı iş yükü algısının işten ayrılma niyeti üzerine etkisinde sürekli kaygının aracılık rolü. Alanya Akademik Bakış, 3(3), 215-230.
 • Araslar, A. (2021). İş Yükü İle İş-Yaşam Dengesinin İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
 • Atik, E. (2015). Otel İşletmelerinde İş Yükü Algısı ve İş Yükünün İnsan Kaynakları Yönetiminde Kullanımı (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Atilla, G., Yıldırım, G. & Baysal, H. (2019). İşte var olamama, iş tatminsizliği ve iş yükünün işten ayrılma niyetine etkisi: Isparta ili çağrı merkezi çalışanları örneği. International review of economics and management, 7(2), 33-58.
 • Brüggen, A. (2015). An empirical investigation of the relationship between workload and performance. Management Decision, 53(10), 2377-2389. https://doi.org/10.1108/MD-02-2015-0063
 • Chen H. T., & Wang, C.H. (2019) Incivility, satisfaction and turnover intention of tourist hotel chefs: moderating effects of emotional intelligence. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 31(5), 2034-2053. https://doi.org/10.1108/IJCHM-02-2018-0164
 • Cinnioğlu, H. (2018). Etkileşimci Liderlik, Dönüşümcü Liderlik, Hizmetkâr Liderlik, İş Tatmini Ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi: Yiyecek İçecek İşletmelerinde Bir Araştırma (Yayınlanmamış doktora tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.
 • Cinnioğlu, H., Atay, L. & Diker, O. (2019). Yiyecek içecek işletmeleri çalışanlarının yöneticilerinde algıladıkları liderlik davranışı ile işten ayrılma niyetleri arasındaki ilişki. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7(1), 397-414.
 • Coşkun, R., Altunışık, R., Bayraktaroğlu, S. & Yıldırım, E. (2015). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı. (8. Baskı). Sakarya: Sakarya Kitabevi.
 • Cousins, R., Mackay, C. J., Clarke, S. D., Kelly, C., Kelly, P. J. & McCaig, R. H. (2004). Management standards work-related stress in the UK: Practical development. Work & Stress, 18(2), 113-136.
 • Çelik, M. (2016). Tükenmişlik yaşam doyumu ve iş yükü ilişkisi: Denizli’de faaliyet gösteren muhasebe meslek mensupları üzerinde bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(4), 1139-1152.
 • Çelik, M. & Çıra, A. (2013). Örgütsel vatandaşlık davranışının iş performansı ve işten ayrılma niyeti üzerine etkisinde aşırı iş yükünün aracılık rolü. Ege Akademik Bakış, 13(1), 11-20.
 • Çuhadar, M. & Gencer, Z. (2016). Konaklama işletmelerinde çalışan işgörenlerin aşırı iş yükü ve örgütsel bağlılık algıları: Side ve Belek örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(4), 1323-1346.
 • Dalgıç, A. & Türkoğlu, N. (2018). Otel çalışanlarının iş becerikliliği ve polikronisite eğilimlerinin işten ayrılma niyetleri üzerine etkisi. 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (Vol. 30).
 • Demir, M. & Olcay, A. (2020). Yiyecek-içecek işletmelerinde çalışanların mesleki tükenmişlik düzeylerinin işten ayrılma niyetine etkisi. Journal of International Social Research, 13(73), 988-1002.
 • Duman, T., Tepeci, M. & Kamil, U. (2006). Mersin'de yükseköğretim ve orta öğretim düzeyinde turizm eğitimi almakta olan öğrencilerin sektörün çalışma koşullarını algılamaları ve sektörde çalışma isteklerinin karşılaştırmalı analizi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 17(1), 51-69.
 • Erdem, A., Unur, K., Şeker, F. & Kınıklı, M. A. (2019). Restoran çalışanlarının iş yaşam denge düzeylerine göre iş tatmini ve işten ayrılma niyetlerinin karşılaştırılması. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(3), 709-724.
 • Eroğlu, A. (2020). İş yükünün işten ayrılma niyeti üzerine etkisinde iş tatmini ve kişi-örgüt uyumunun aracılık rolü. İş ve İnsan Dergisi, 7(2), 213-227.
 • Faiz, E. (2019). Aşırı iş yükü ve tükenmişlik sendromunun işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisi: Satış personelleri üzerinde bir araştırma. Çalışma İlişkileri Dergisi, 10(1), 26-38.
 • Fong, Y. L. & Mahfar, M. (2013) Relationship between occupational stress and turnover ıntention among employees in a furniture manufacturing company in selangor. Jurnal Teknologi, 64(1), 33-39.
 • Gürbüz, S. & Şahin, F. (2018). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Felsefe-Yöntem Analiz. (Gözden Geçirilmiş ve Güncellenmiş 5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Junaidi, A., Sasono, E., Wanuri, W. & Emiyati, D. W. (2020). The effect of overtime, job stress, and workload on turnover intention. Management Science Letters, 10(16), 3873-3878.
 • Kahraman, Ü. & Çelik, K. (2018). Akademisyenlerin iş yükü algıları ile iş ve aile çatışmaları arasındaki ilişki. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 8(1), 95-105.
 • Kanbur, E. (2018). Aşırı iş yükünün iş ve yaşam doyumu üzerindeki etkisi: İşe bağlı gerginliğin aracı rolü. İş ve İnsan Dergisi, 5(2), 125-143.
 • Kara, E. (2018). İş-aile çatışmasının işten ayrılma niyeti üzerine etkisini belirlemeye yönelik turizm sektöründe bir araştırma: Edremit Körfezi örneği. İdealkent–Kent Araştırmaları Dergisi, 24(9), 733-750.
 • Kulaklıkaya, K. (2013). İşkoliklik, Tükenmişlik Sendromu ve İş Yükü Algısı Arasındaki İlişki (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Muhammad, N., Ihsan, A. & Hayat, K. (2021). Effect of workload and job stress on employee turnover intention: A case study of higher education sector of Khyber Pakhtunkhwa. Journal of Business & Tourism, 7(1), 51-64.
 • Omolayo, B. O. & Omole, O. C. (2013). Influence of mental workload on job performance. International Journal of Humanities and Social Science, 3(15), 238-246.
 • Onay, M. & Kılcı, S. (2011). İŞ stresi ve tükenmişlik duygusunun işten ayrılma niyeti üzerine etkileri: Garsonlar ve aşçıbaşılar. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(2), 363-372.
 • Öztürk, M. A. & Erdem, M. (2020). Sınıf öğretmenlerinin iş yükü algısı ile mesleki tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişki. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 926-958.
 • Pekerşen, Y. (2020). Bireysel Performansin İşten Ayrilma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Hizmet Sektöründe Bir Araştirma. Journal of Recreation and Tourism Research, 7(1), 56-76.
 • Pekerşen, Y., Alagöz, G. & Karakaş, E. N. (2022). Otel işletmelerinde örgütsel sessizliğin işten ayrılma niyeti üzerine etkisi. Journal of Tourism And Gastronomy Studies, 10(1), 400-419.
 • Pradana, A. & Salehudın, I. (2015). Work overload and turnover ıntention of junior auditors in Greater Jakarta, Indonesia. The South East Asian Journal of Management, 9(2), 108-124.
 • Qureshi, M. I., Iftikhar, M., Abbas, S. G., Hassan, U., Khan, K. & Zaman, K. (2013). Relationship between job stress, workload, environment and employees turnover intentions: what we know, what should we know. World Applied Sciences Journal, 23(6), 764-770. https://doi.org/10.5829/idosi.wasj.2013.23.06.313
 • Ratnasari, S. L. & Lestari, L. (2020). Effect of leadership style, workload, job ınsecurity on turnover ıntention. International Journal of Innovation, Creativity and Change, 11(12), 299-313.
 • Sherf, E. N., Venkataramani, V. & Gajendran, R. S. (2019). Too busy to be fair? The effect of workload and rewards on managers’ justice rule adherence. Academy of Management Journal, 62(2), 469-502.
 • Spector, P. E. & Jex, S. M. (1998). Development of four self-report measures of job stressors and strain: Interpersonal conflict at work scale, organizational constraints scale, quantitative workload ınventory, and physical symptoms ınventory. Journal of Occupational Health Psychology, 3,(4) 356-367. https://doi.org/10.1037/t07343-000
 • Taş, A. (2018). İş Yükü İle İş-Aile Çatışması Arasındaki İlişkide İşe Tutkunluk ve Algılanan Örgütsel Desteğin Etkisi: Alışveriş Merkezi Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma (Yayınlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Tett, R. P. & Meyer, J. P. (1993). Job satisfaction, organizatonal commitment, turnover ıntentıon and turnover: path analyses based on metaanalytic findings. Personnel Psychology, 46(2), 259-293.
 • Turgut, T. (2011). Çalışmaya tutkunluk: İş yükü, esnek çalışma saatleri, yönetici desteği ve iş-aile çatışması ile ilişkileri. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 25(3-4), 155-179.
 • Weng, Q., & McElroy, J. C. (2012). Organizational career growth, affective occupational commitment and turnover intentions. Journal of Vocational Behavior, 80(2), 256-265.
 • Xiaoming, Y., Ma, B. J., Chang, C. L. & Shieh, C. J. (2014). Effects of workload on burnout and turnover intention of medical staff: A study. Studies on Ethno-Medicine, 8(3), 229-237.
 • Yenihan, B., Mert, Ö., & Çiftyıldız, K. (2014). İş stresi ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişki: Otomotiv işletmesinde bir araştırma. Çalışma İlişkileri Dergisi, 5(1), 38-49.
APA DEMİR Ö (2024). Aşçıların İş Yükünün İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: İstanbul’daki Alakart Restoran İşletmelerinde Bir Araştırma (The Impact of the Workload of Chefs on Their Intention to Leave the Job: A Research on Ala Carte Restaurants in Istanbul). , 314 - 331. 10.21325/jotags.2024.1381
Chicago DEMİR Özkan Aşçıların İş Yükünün İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: İstanbul’daki Alakart Restoran İşletmelerinde Bir Araştırma (The Impact of the Workload of Chefs on Their Intention to Leave the Job: A Research on Ala Carte Restaurants in Istanbul). (2024): 314 - 331. 10.21325/jotags.2024.1381
MLA DEMİR Özkan Aşçıların İş Yükünün İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: İstanbul’daki Alakart Restoran İşletmelerinde Bir Araştırma (The Impact of the Workload of Chefs on Their Intention to Leave the Job: A Research on Ala Carte Restaurants in Istanbul). , 2024, ss.314 - 331. 10.21325/jotags.2024.1381
AMA DEMİR Ö Aşçıların İş Yükünün İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: İstanbul’daki Alakart Restoran İşletmelerinde Bir Araştırma (The Impact of the Workload of Chefs on Their Intention to Leave the Job: A Research on Ala Carte Restaurants in Istanbul). . 2024; 314 - 331. 10.21325/jotags.2024.1381
Vancouver DEMİR Ö Aşçıların İş Yükünün İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: İstanbul’daki Alakart Restoran İşletmelerinde Bir Araştırma (The Impact of the Workload of Chefs on Their Intention to Leave the Job: A Research on Ala Carte Restaurants in Istanbul). . 2024; 314 - 331. 10.21325/jotags.2024.1381
IEEE DEMİR Ö "Aşçıların İş Yükünün İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: İstanbul’daki Alakart Restoran İşletmelerinde Bir Araştırma (The Impact of the Workload of Chefs on Their Intention to Leave the Job: A Research on Ala Carte Restaurants in Istanbul)." , ss.314 - 331, 2024. 10.21325/jotags.2024.1381
ISNAD DEMİR, Özkan. "Aşçıların İş Yükünün İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: İstanbul’daki Alakart Restoran İşletmelerinde Bir Araştırma (The Impact of the Workload of Chefs on Their Intention to Leave the Job: A Research on Ala Carte Restaurants in Istanbul)". (2024), 314-331. https://doi.org/10.21325/jotags.2024.1381
APA DEMİR Ö (2024). Aşçıların İş Yükünün İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: İstanbul’daki Alakart Restoran İşletmelerinde Bir Araştırma (The Impact of the Workload of Chefs on Their Intention to Leave the Job: A Research on Ala Carte Restaurants in Istanbul). Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 12(1), 314 - 331. 10.21325/jotags.2024.1381
Chicago DEMİR Özkan Aşçıların İş Yükünün İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: İstanbul’daki Alakart Restoran İşletmelerinde Bir Araştırma (The Impact of the Workload of Chefs on Their Intention to Leave the Job: A Research on Ala Carte Restaurants in Istanbul). Journal of Tourism and Gastronomy Studies 12, no.1 (2024): 314 - 331. 10.21325/jotags.2024.1381
MLA DEMİR Özkan Aşçıların İş Yükünün İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: İstanbul’daki Alakart Restoran İşletmelerinde Bir Araştırma (The Impact of the Workload of Chefs on Their Intention to Leave the Job: A Research on Ala Carte Restaurants in Istanbul). Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.12, no.1, 2024, ss.314 - 331. 10.21325/jotags.2024.1381
AMA DEMİR Ö Aşçıların İş Yükünün İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: İstanbul’daki Alakart Restoran İşletmelerinde Bir Araştırma (The Impact of the Workload of Chefs on Their Intention to Leave the Job: A Research on Ala Carte Restaurants in Istanbul). Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2024; 12(1): 314 - 331. 10.21325/jotags.2024.1381
Vancouver DEMİR Ö Aşçıların İş Yükünün İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: İstanbul’daki Alakart Restoran İşletmelerinde Bir Araştırma (The Impact of the Workload of Chefs on Their Intention to Leave the Job: A Research on Ala Carte Restaurants in Istanbul). Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2024; 12(1): 314 - 331. 10.21325/jotags.2024.1381
IEEE DEMİR Ö "Aşçıların İş Yükünün İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: İstanbul’daki Alakart Restoran İşletmelerinde Bir Araştırma (The Impact of the Workload of Chefs on Their Intention to Leave the Job: A Research on Ala Carte Restaurants in Istanbul)." Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 12, ss.314 - 331, 2024. 10.21325/jotags.2024.1381
ISNAD DEMİR, Özkan. "Aşçıların İş Yükünün İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: İstanbul’daki Alakart Restoran İşletmelerinde Bir Araştırma (The Impact of the Workload of Chefs on Their Intention to Leave the Job: A Research on Ala Carte Restaurants in Istanbul)". Journal of Tourism and Gastronomy Studies 12/1 (2024), 314-331. https://doi.org/10.21325/jotags.2024.1381