Gastro-Kültürel Turlara Katılan Yerli Ziyaretçilerin Otantiklik Algısı ve Tur Deneyim Kalitesi: Turist Rehberlerinin Yorumlayıcı Rolünün Etkisi (Perception of Authenticıity and Tour Experience Quality of Domestic Visitors Participating in Gastro-Cultural Tours: Effect of Tourıst Guides’ Interpretative Role)

Yıl: 2024 Cilt: 12 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 332 - 352 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.21325/jotags.2024.1382 İndeks Tarihi: 24-04-2024

Gastro-Kültürel Turlara Katılan Yerli Ziyaretçilerin Otantiklik Algısı ve Tur Deneyim Kalitesi: Turist Rehberlerinin Yorumlayıcı Rolünün Etkisi (Perception of Authenticıity and Tour Experience Quality of Domestic Visitors Participating in Gastro-Cultural Tours: Effect of Tourıst Guides’ Interpretative Role)

Öz:
Bu araştırma, turist rehberlerinin yorumlayıcı rolünün gastro-kültürel turlara katılan yerli ziyaretçilerin otantiklik algısı ve tur deneyim kalitesi üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Turizm alanyazınında turist rehberlerinin yorumlayıcı rolünün gastro-kültürel turlara katılan yerli ziyaretçilerin otantiklik algısı ve deneyim kalitesi üzerindeki etkisini ölçmeye yönelik bir çalışmaya rastlanılmamış olması araştırmayı değerli kılmaktadır. Mardin iline tur ile gelen 626 yerli ziyaretçi araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında veri setinin analizi için IBM SPSS 26 ve AMOS 22 istatistiksel analiz programları birlikte kullanılmıştır. Araştırmada yararlanılan yapısal yol analizi ile turist rehberlerinin yorumlayıcı rolünün ziyaretçilerin otantiklik algısı üzerinde olumlu ve yüksek düzeyde; ziyaretçilerin tur deneyim kalitesi üzerinde olumlu ve orta düzeyde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca gastro-kültürel turlara katılan yerli ziyaretçilerin Mardin iline yönelik algıladıkları otantikliğin deneyim kalitesini olumlu ve iyi düzeyde etkilediği araştırmanın bir diğer sonucudur.
Anahtar Kelime: Turist rehberlerinin yorumlayıcı rolü Otantiklik algısı Deneyim kalitesi Mardin

Perception of Authenticıity and Tour Experience Quality of Domestic Visitors Participating in Gastro-Cultural Tours: Effect of Tourıst Guides’ Interpretative Role

Öz:
This research aims to examine the impact of the interpretative role of tourist guides on the perception of authenticity and tour experience quality of domestic visitors participating in gastro-cultural tours. The lack of studies in the tourism literature that measure the interpretative role of tourist guides on the authenticity perception and experience quality of domestic visitors participating in gastro-cultural tours makes the research valuable. A total of 626 domestic visitors who arrived in the Mardin province by tour constitute the sample of the study. For the analysis of the dataset in the research, IBM SPSS 26 and AMOS 22 statistical analysis programs were used together. Through the structural equation analysis employed in the research, it was found that the interpretative role of tourist guides had a positive and high impact on visitors’ perception of authenticity and a positive and moderate impact on visitors’ tour experience quality. Additionally, it is another finding of the study that the perceived authenticity of domestic visitors participating in gastro-cultural tours had a positive and good level of impact on the quality of their experience with the Mardin province.
Anahtar Kelime: Tourist guides’ interpretative role Perception of authenticity Experience quality Mardin

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Albuz, N., Çakmak, T., Eren, A., Tekin, Ö., & Güven Yeşildağ, N. G. (2018). Turist Rehberliğine Giriş. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Ap, J., & Wong, K. K. (2001). Case study on tour guiding: Professionalism, ıssues and problems. Tourism Management, 22(5), 551-563.
 • Asmadili, M., Asmadili, V. U., & Yüksek, G. (2018). Turist Rehberlerinin Liderlik Rollerine İlişkin Bakış Açılarının Belirlenmesi: Eskişehir Örneği. N. Hacıoğlu, C. Avcıkurt, A. Kılıç ve H. Ulusoy Yıldırım (Editörler), Turist Rehberliği Üzerine Güncel Araştırmalar içinde (ss.396-408). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Autio, M., Collins, R., Wahlen, S., & Anttila, M. (2013). Consuming Nostalgia? The appreciation of authenticity in local food production. International Journal of Consumer Studies, 37(5), 564-568.
 • Avcıkurt, C. (2017). Turizm Sosyolojisi Genel ve Yapısal Yaklaşımlar. (5. Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Baker, D. A., & Crompton, J. L. (2000). Quality, satisfaction and behavioural intentions. Annals of Tourism Research, 27, 785-804.
 • Bowie, D., & Chang, J. C. (2005). Tourist satisfaction: A view from a mixed international guided package tour. Journal of Vacation Marketing, 11(4), 303-322.
 • Brida, J. G., Disegna, M., & Scuderi, R. (2014). The visitors’ perception of authenticity at the museums: Archaeology versus modern art. Current Issues in Tourism, 17(6), 518-538.
 • Buchmann, A., Moore, K., & Fisher, D. (2010). Experiencing Film Tourism: Authenticity & Fellowship. Annals of Tourism Research, 37(1), 229-248.
 • Bulut, Y., & Gülcan, B. (2018). Kültürel Yabancılaşmaya bağlı otantiklik arayışına Türk dünyası turizmi cephesinden bakış. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(4), 687-702.
 • Büyükkuru, M. & Aslan, Z. (2016). Turist rehberlerinin iletişim becerilerinin turistlerin tur deneyimi üzerine etkisi: Nevşehir ilinde bir araştırma. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(34), 338-354.
 • Chang, K. C. (2014). Examining the effect of tour guide performance, tourist trust, tourist satisfaction, and flow experience on tourists' shopping behavior. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 19(2), 219-247.
 • Chang, T. Y., & Horng, S. C. (2010). Conceptualizing and measuring experience quality: The customer’s perspective. The Service Industries Journal, 30(14), 2401-2419.
 • Chen, C. F., & Chen, F. S. (2010). Experience quality, perceived value, satisfaction and behavioral ıntentions for heritage tourists. Tourism Management, 31(1), 29-35.
 • Chou, S. C., Boldy, D. P., & Lee, Y. H. (2002). Measuring job satisfaction in residential aged care. International Journal for Quality in Health Care, 14(1), 49-54.
 • Croes, R., Lee, S. H., & Olson, E. D. (2013). Authenticity in tourism in small island destinations: A local perspective. Journal of Tourism and Cultural Change, 11(1-2), 1-20.
 • Csikszentmihalyi, M., & LeFevre, J. (1989). Optimal experience in work and leisure. Journal of Personality and Social Psychology, 56(5), 815-822.
 • Dahles, H. (2002). The politics of tour guiding: Image management in Indonesia. Annals of Tourism Research, 29(3), 783-800.
 • Doğancılı, S., & Karaçar, E. (2019). Turist Rehberlerinin İşlevleri. Zengin B., Erkol Bayram G. ve Batman, O. (Editörler), Turist Rehberliği Mesleği (Dünü-Bugünü-Yarını) içinde (s.1-15). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Domínguez-Quintero, A. M., González-Rodríguez, M. R., & Roldán, J. L. (2021). The Role of Authenticity, Experience Quality, Emotions, and Satisfaction in a Cultural Heritage Destination. In Authenticity and Authentication of Heritage (pp. 103-117). Routledge.
 • Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50.
 • Geva, A., & Goldman, A. (1991). Satisfaction measurement in guided tours. Annals of Tourism Research, 18(2), 177-185.
 • Ham, S.H. & Weiler, B. (2007). Isolating the role of on-site ınterpretation in a satisfying experience. Journal of Interpretation Research, 12(7), 6-24.
 • Haynes, C. (2015). The Roles of Indigenous Tour Guides in Providing Authentic Experience on Guided Tours İn The Caribbean. Unpublished PhD Thesis. The Pennsylvania State University.
 • Holloway, J. C. (1981). The guided tour, a sociological approach. Annals of Tourism Research, 8(3), 377-402.
 • Hooper, D., Coughlan, J., & Mullen, M. (2008). Structural equation modelling: Guidelines for determining model fit. The Electronic Journal of Business Research Methods, 6(1), 53-60.
 • Hu, L. T., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit ındexes ın covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural equation modeling: a Multidisciplinary Journal, 6(1), 1-55.
 • Kang, M., & Gretzel, U. (2012). Effects of podcast tours on tourist experiences in a national park. Tourism Management, 33(2), 440-455.
 • Karasu, A. (2013). Türkiye’de İzlenen Turizm Politikaları: Mardin Turizmine Yansımaları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Düzce: Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Katz, S. (1985). The Israeli teacher-guide: The emergence and perpetuation of a role. Annals of Tourism Research, 12, 49-72.
 • Kavanoz, S. E., & Budak, S. (2020). “Yavaş Kent”in otantiklik/özgünlük bağlamında kent pazarlama stratejisi olarak okunması. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 38 (3), 487-509.
 • Köroğlu, Ö. (2013). Turist rehberlerinin iş yaşamındaki rolleri üzerine kavramsal bir değerlendirme. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (16), 91-112.
 • Kromidha, E., Gannon, M., & Taheri, B. (2023). A profile-based approach to understanding social exchange: Authentic tour-guiding in the sharing economy. Journal of Travel Research, 62(2), 324-344.
 • Kuo, N. T., Chang, K. C., Cheng, Y. S., & Lin, J. C. (2015). Effects of tour guide ınterpretation and tourist satisfaction on destination loyalty in taiwan’s kinmen battlefield tourism: Perceived playfulness and perceived flow as Moderators. Journal of Travel & Tourism Marketing, 33(sup1), 103-122.
 • Kuşluvan, S. & Çeşmeci, N. (2002). Türkiye’de turist rehberliği eğitiminin sorunları ve yeniden yapılandırılması, turizm eğitimi konferansı-Workshop, Ankara: T.C. Turizm Bakanlığı Genel Müdürlüğü.
 • Látková, P., Jordan, E., Vogt, C., Everette, M., & Aquino, C. (2020). Tour Guides’ Roles and Their Perceptions of Tourism Development in Cuba. In Tourism and Cuba (pp. 137-153). Routledge.
 • Lu, W., Su, Y., Su, S., Zhao, J., & Zhang, L. (2022). Perceived authenticity and experience quality in ıntangible cultural heritage tourism: The case of kunqu opera in China. Sustainability, 14(5), 2940.
 • MacCannell, D. (1973). Staged authenticity: Arrangements of social space in tourist settings. American Journal of Sociology, 79(3), 589-603.
 • Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, (2023). Mardin’in tescilli ürünleri. https://mardin.ktb.gov.tr/TR-286015/mardin39in-tescilli-urunleri.html. (Erişim Tarihi: 03.06.2023).
 • Moscardo, G. (1998). Interpretation and sustainable tourism: Functions, examples and principles. The Journal of Tourism Studies, 9(1), 2-13.
 • Moscardo, G. M., & Pearce, P. L. (1986). Historic theme parks: an australian experience in authenticity. Annals of Tourism Research, 13(3), 467-479.
 • Peterson, R. A. (2005). In search of authenticity. Journal of Management Studies, 42(5), 1083-1098.
 • Prakash, M., & Chowdhary, N. (2010). Tour guides: Roles, challenges and desired competences a review of literature. International Journal of Hospitality & Tourism Systems, 3(1).
 • Rabotić, B. (2010). Tourist Guides in Contemporary Tourism. In International Conference on Tourism and Environment, Philip Noel-Baker University, Sarajevo, Bosnia & Herzegovina, 4-5 March, 353-364.
 • Reisinger, Y., & Steiner, C. (2006). reconceptualising interpretation: The role of tour guides in authentic tourism. Current Issues in Tourism, 9(6), 481-498.
 • Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., & Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of fit measures. Methods of Psychological Research Online, 8(2), 23-74.
 • Schwarzinger, S., Brauer, F., Rösch, P., Schütz, B., Kämpf, B., Beckh, G., Lüllman, C., & Dübecke, A. (2016). Authentic food: Why a single analysis parameter ıs not enough. Analysis & Methods-Food Analysis, 37-43.
 • Şimşek, A. (2012). Araştırma Modelleri. İçinde: Şimşek, A. (Editör). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using Multivariate Statistics (6th ed.). Boston, MA: Pearson.
 • Taheri, B., Gannon, M. J., & Kesgin, M. (2020). Visitors’ perceived trust in sincere, authentic, and memorable heritage experiences. The Service Industries Journal, 40(9-10), 705-725.
 • Toker, A. (2019). Gecekondu Turizminde turist rehberlerinin ilham verici rolü. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7(4), 3029-3044.
 • Weiler, B., & Ham, S. H. (2002). Tour guide training: A model for sustainable capacity building in developing countries. Journal of Sustainable Tourism, 10(1), 52-69.
 • Yamada, N. (2011). Why tour guiding is ımportant for ecotourism: Enhancing guiding quality with the ecotourism promotion policy in Japan. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 16(2), 139-152.
 • Yang, L. & Wall, G. (2009). Authenticity in Ethnic Tourism: Domestic Tourists’ Perspectives. Current Issues in Tourism, 12 (3), 235-254.
 • Yaşlıoğlu, M. M. (2017). Sosyal bilimlerde faktör analizi ve geçerlilik: Keşfedici ve doğrulayıcı faktör analizlerinin kullanılması. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 46, 74-85.
 • Yılmaz, G. (2018). Yerel Yiyeceklerin Deneyimlenmesinde Turist Rehberinin Rolü. N. Hacıoğlu, C. Avcıkurt, A. Kılıç & H. Ulusoy Yıldırım (Editörler), Turist Rehberliği Üzerine Güncel Araştırmalar içinde (ss.373-384). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Yi, X., Fu, X., Yu, L., & Jiang, L. (2018). Authenticity and loyalty at heritage sites: The Moderation effect of postmodern authenticity. Tourism Management, 67, 411-424.
 • Yurtseven, H. R., & Karakaş, N. (2013). Creating a sustainable gastronomic destination: The Case of Cittaslow Gokceada-Turkey. American International Journal of Contemporary Research, 3 (3), 91-100.
APA çorman g, ÖZDEMİR YILMAZ G (2024). Gastro-Kültürel Turlara Katılan Yerli Ziyaretçilerin Otantiklik Algısı ve Tur Deneyim Kalitesi: Turist Rehberlerinin Yorumlayıcı Rolünün Etkisi (Perception of Authenticıity and Tour Experience Quality of Domestic Visitors Participating in Gastro-Cultural Tours: Effect of Tourıst Guides’ Interpretative Role). , 332 - 352. 10.21325/jotags.2024.1382
Chicago çorman gizem,ÖZDEMİR YILMAZ Gülay Gastro-Kültürel Turlara Katılan Yerli Ziyaretçilerin Otantiklik Algısı ve Tur Deneyim Kalitesi: Turist Rehberlerinin Yorumlayıcı Rolünün Etkisi (Perception of Authenticıity and Tour Experience Quality of Domestic Visitors Participating in Gastro-Cultural Tours: Effect of Tourıst Guides’ Interpretative Role). (2024): 332 - 352. 10.21325/jotags.2024.1382
MLA çorman gizem,ÖZDEMİR YILMAZ Gülay Gastro-Kültürel Turlara Katılan Yerli Ziyaretçilerin Otantiklik Algısı ve Tur Deneyim Kalitesi: Turist Rehberlerinin Yorumlayıcı Rolünün Etkisi (Perception of Authenticıity and Tour Experience Quality of Domestic Visitors Participating in Gastro-Cultural Tours: Effect of Tourıst Guides’ Interpretative Role). , 2024, ss.332 - 352. 10.21325/jotags.2024.1382
AMA çorman g,ÖZDEMİR YILMAZ G Gastro-Kültürel Turlara Katılan Yerli Ziyaretçilerin Otantiklik Algısı ve Tur Deneyim Kalitesi: Turist Rehberlerinin Yorumlayıcı Rolünün Etkisi (Perception of Authenticıity and Tour Experience Quality of Domestic Visitors Participating in Gastro-Cultural Tours: Effect of Tourıst Guides’ Interpretative Role). . 2024; 332 - 352. 10.21325/jotags.2024.1382
Vancouver çorman g,ÖZDEMİR YILMAZ G Gastro-Kültürel Turlara Katılan Yerli Ziyaretçilerin Otantiklik Algısı ve Tur Deneyim Kalitesi: Turist Rehberlerinin Yorumlayıcı Rolünün Etkisi (Perception of Authenticıity and Tour Experience Quality of Domestic Visitors Participating in Gastro-Cultural Tours: Effect of Tourıst Guides’ Interpretative Role). . 2024; 332 - 352. 10.21325/jotags.2024.1382
IEEE çorman g,ÖZDEMİR YILMAZ G "Gastro-Kültürel Turlara Katılan Yerli Ziyaretçilerin Otantiklik Algısı ve Tur Deneyim Kalitesi: Turist Rehberlerinin Yorumlayıcı Rolünün Etkisi (Perception of Authenticıity and Tour Experience Quality of Domestic Visitors Participating in Gastro-Cultural Tours: Effect of Tourıst Guides’ Interpretative Role)." , ss.332 - 352, 2024. 10.21325/jotags.2024.1382
ISNAD çorman, gizem - ÖZDEMİR YILMAZ, Gülay. "Gastro-Kültürel Turlara Katılan Yerli Ziyaretçilerin Otantiklik Algısı ve Tur Deneyim Kalitesi: Turist Rehberlerinin Yorumlayıcı Rolünün Etkisi (Perception of Authenticıity and Tour Experience Quality of Domestic Visitors Participating in Gastro-Cultural Tours: Effect of Tourıst Guides’ Interpretative Role)". (2024), 332-352. https://doi.org/10.21325/jotags.2024.1382
APA çorman g, ÖZDEMİR YILMAZ G (2024). Gastro-Kültürel Turlara Katılan Yerli Ziyaretçilerin Otantiklik Algısı ve Tur Deneyim Kalitesi: Turist Rehberlerinin Yorumlayıcı Rolünün Etkisi (Perception of Authenticıity and Tour Experience Quality of Domestic Visitors Participating in Gastro-Cultural Tours: Effect of Tourıst Guides’ Interpretative Role). Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 12(1), 332 - 352. 10.21325/jotags.2024.1382
Chicago çorman gizem,ÖZDEMİR YILMAZ Gülay Gastro-Kültürel Turlara Katılan Yerli Ziyaretçilerin Otantiklik Algısı ve Tur Deneyim Kalitesi: Turist Rehberlerinin Yorumlayıcı Rolünün Etkisi (Perception of Authenticıity and Tour Experience Quality of Domestic Visitors Participating in Gastro-Cultural Tours: Effect of Tourıst Guides’ Interpretative Role). Journal of Tourism and Gastronomy Studies 12, no.1 (2024): 332 - 352. 10.21325/jotags.2024.1382
MLA çorman gizem,ÖZDEMİR YILMAZ Gülay Gastro-Kültürel Turlara Katılan Yerli Ziyaretçilerin Otantiklik Algısı ve Tur Deneyim Kalitesi: Turist Rehberlerinin Yorumlayıcı Rolünün Etkisi (Perception of Authenticıity and Tour Experience Quality of Domestic Visitors Participating in Gastro-Cultural Tours: Effect of Tourıst Guides’ Interpretative Role). Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.12, no.1, 2024, ss.332 - 352. 10.21325/jotags.2024.1382
AMA çorman g,ÖZDEMİR YILMAZ G Gastro-Kültürel Turlara Katılan Yerli Ziyaretçilerin Otantiklik Algısı ve Tur Deneyim Kalitesi: Turist Rehberlerinin Yorumlayıcı Rolünün Etkisi (Perception of Authenticıity and Tour Experience Quality of Domestic Visitors Participating in Gastro-Cultural Tours: Effect of Tourıst Guides’ Interpretative Role). Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2024; 12(1): 332 - 352. 10.21325/jotags.2024.1382
Vancouver çorman g,ÖZDEMİR YILMAZ G Gastro-Kültürel Turlara Katılan Yerli Ziyaretçilerin Otantiklik Algısı ve Tur Deneyim Kalitesi: Turist Rehberlerinin Yorumlayıcı Rolünün Etkisi (Perception of Authenticıity and Tour Experience Quality of Domestic Visitors Participating in Gastro-Cultural Tours: Effect of Tourıst Guides’ Interpretative Role). Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2024; 12(1): 332 - 352. 10.21325/jotags.2024.1382
IEEE çorman g,ÖZDEMİR YILMAZ G "Gastro-Kültürel Turlara Katılan Yerli Ziyaretçilerin Otantiklik Algısı ve Tur Deneyim Kalitesi: Turist Rehberlerinin Yorumlayıcı Rolünün Etkisi (Perception of Authenticıity and Tour Experience Quality of Domestic Visitors Participating in Gastro-Cultural Tours: Effect of Tourıst Guides’ Interpretative Role)." Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 12, ss.332 - 352, 2024. 10.21325/jotags.2024.1382
ISNAD çorman, gizem - ÖZDEMİR YILMAZ, Gülay. "Gastro-Kültürel Turlara Katılan Yerli Ziyaretçilerin Otantiklik Algısı ve Tur Deneyim Kalitesi: Turist Rehberlerinin Yorumlayıcı Rolünün Etkisi (Perception of Authenticıity and Tour Experience Quality of Domestic Visitors Participating in Gastro-Cultural Tours: Effect of Tourıst Guides’ Interpretative Role)". Journal of Tourism and Gastronomy Studies 12/1 (2024), 332-352. https://doi.org/10.21325/jotags.2024.1382