Tanınırlığı Arttırmada Yerel Mutfak Kültürü Çıktılarının Önemi; Kayseri Mutfak Kültürü Örneği (The Importance of Local Culinary Culture Outputs in Increasing Recognition; The Case of Kayseri Culinary Culture)

Yıl: 2024 Cilt: 12 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 477 - 493 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.21325/jotags.2024.1390 İndeks Tarihi: 24-04-2024

Tanınırlığı Arttırmada Yerel Mutfak Kültürü Çıktılarının Önemi; Kayseri Mutfak Kültürü Örneği (The Importance of Local Culinary Culture Outputs in Increasing Recognition; The Case of Kayseri Culinary Culture)

Öz:
Bu araştırma Kayseri ilinin mutfak kültürü çıktılarını kayıt altına almak ve bu mutfak kültürünün bölge tanıtımına katkı sağlama durumunu incelemek amacıyla yapılmıştır. Kayseri mutfak kültürü envanteri kapsamında yeterli çalışmaya rastlanmaması bu araştırmayı planlamada önemli bir motivasyondur. Nitel araştırma deseniyle yürütülen çalışma 30 Ağustos 2023-1 Mart 2024 tarihleri arasında Kayseri ili merkezinde yürütülmüştür. Kayseri’de doğmuş, büyümüş ve mutfak kültürü ile iç içe yaşamış olan 45 yaş ve üstü 21 kadın ile yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Araştırma amaçlı örneklem yöntemi kullanılarak yürütülmüştür. Görüşmelerden elde edilen veriler betimsel analiz yapılarak bulgular bölümünde yorumlanmıştır. Yapılan araştırmada bölge mutfağında yer alan unlu mamuller, et ve et yemekleri ile kurubaklagil yemeklerinin envanteri çıkarılmıştır. Yapılan araştırmada sahip oldukları mutfak kültürünün Kayseri’yi tanıtma konusunda yeterli olduğu, fakat coğrafi işaretli ürünler için verilen çabalara ve bölge turizmi için verilen gayretlere rağmen hala tanınırlık konusunda yetersiz kaldığı ortaya çıkmıştır. Bölge halkının mutfak kültürlerinin tanıtımı konusunda yerel idarelerden, ilgili üniversite yetkilileri ve bölge şeflerinden daha girişimci çözümler üretmeleri konusunda beklentileri olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelime: Yerel mutfak kültürü Kayseri mutfak kültürü Kayseri yemekleri

The Importance of Local Culinary Culture Outputs in Increasing Recognition; The Case of Kayseri Culinary Culture

Öz:
This research was conducted to record the culinary culture outputs of Kayseri province and to examine the contribution of this culinary culture to the promotion of the region. Insufficient number of studies within the scope of Kayseri culinary culture inventory is an important motivation for planning this research. The study, which was conducted with a qualitative research design, was conducted between August 30, 2023 and March 1, 2024 in the city center of Kayseri. Face-to-face interviews were conducted with 21 women aged 45 and over who were born and raised in Kayseri and lived in close contact with the culinary culture. The research was conducted using purposive sampling method. The data obtained from the interviews were interpreted in the findings section by performing descriptive analysis. In this research, bakery products, meat and meat dishes and legume dishes in the regional cuisine were inventoried. The research revealed that their culinary culture is sufficient to promote Kayseri, but despite the efforts made for geographically marked products and the efforts made for regional tourism, it is still insufficient in terms of recognition. It has been determined that the people of the region have expectations from local administrations, relevant university authorities and regional chefs to produce more entrepreneurial solutions for the promotion of culinary cultures.
Anahtar Kelime: Local culinary culture Kayseri culinary culture Kayseri food

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Artun, E. (2001). Adana’da töreler, adaklar, özel günlere ait inançlar, pratikler ve bunlara bağlı mutfak kültürü. Milli Folklor, S.49, Ankara.
 • Bilgin, S., & Akoğlu, A. (2018). Yerel Gıda Ürünlerinin Sürdürülebilirlik Açısından Önemi. In International Conference on Food, Nutrition and Dietetics, Gastronomy Research. 326-331.
 • Björk, P., & Kauppinen-Räisänen, H. (2016). Local food: A source for destination attraction. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 28(1), 177-194.
 • Durlu-Özkaya, F., Sünnetçioglu, S., & Can, A. (2013). The role of geographical indication in sustainable gastronomy tourism mobility. Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 1, 13-20.
 • Elmacıoğlu, N. & Seçme, G. (2023). Gastronomi ve kent pazarlamasının Kayseri örneğinde incelemesi. Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 432-449. https://doi.org/10.47525/ulasbid.1249552.
 • Eren D. & Karamustafa, A. T. (2022). Kayseri ilinin gastronomi destinasyonu olarak pazarlanması (Marketing of Kayseri province as a gastronomy destination). Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 10(1), 716-731.
 • Giovannucci, D., Barham, E., & Pirog, R. (2010). Defining and marketing “local” foods: Geographical indications for US products. The Journal of World İntellectual Property, 13(2), 94-120.
 • Gordin, V., & Trabskaya, J. (2013). The role of gastronomic brands in tourist destination promotion: The case of St. Petersburg. Place Branding and Public Diplomacy, 9, 189-201.
 • Gürbüz, S. ve Şahin, F. (2017). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Felsefe-Yöntem-Analiz. Ankara: Seçkin Yayınevi, s.1-478.
 • Hazarhun, E., & Tepeci, M. (2018). The contribution of the local products and meals which have geographical indication to the development of gastronomy tourism in manisa. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(Ek1), 371-389.
 • Kan, T., Hsu, P.-Y. & Ku, E.C.S. (2022). Promoting traditional local cuisines for tourists: evidence from Taiwan, British Food Journal, 124(8), 2481-2496.
 • Kivela, J. & Crotts, J. (2006). Tourism and gastronomy: Gastronomy's influence on how tourists experience a destination. Journal of Hospitality and Tourism Research. 30 (3), 354-377.
 • Küçükkömürler, S., Şırvan, N. B. & Sezgin, A. C. (2018). Dünyada ve Türkiye’de gastronomi turizmi. Uluslararası Turizm Ekonomi ve İşletme Bilimleri Dergisi, 2(2), 78-85.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2021). Kayseri turizmi, tarihçesi, festivalleri, fuarları ve yerel etkinlikleri.
 • Ma, T. F., Chai, C. W., & Chao, T. W. (2022). On the Study of the Sustainable Development of Intangible Cultural Heritage of Indigenous Peoples’ Diets—Take the Protection of Geographical Indications as an Example. Sustainability, 14(19), 12803.
 • Nugroho, S. P., Kurniawati, N. & Sinangjoyo, N. J. (2021). Potential gastronomy tourist attraction in the area of alunalun utara yogyakarta. Technium Social Sciences Journal, 22, 630-640.
 • Okumus, F., Kock, G., Scantlebury, M. M., & Okumus, B. (2013). Using local cuisines when promoting small Caribbean island destinations. Journal of Travel & Tourism Marketing, 30(4), 410-429.
 • Patton, M. Q. (2018). Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri (M. Bürün ve S.B. Demir, Çev. Ed.), Ankara: Pegem Akademi.
 • Sabur, D. G., & Güneş, S. G. (2023). Kayseri örneğinde sürdürülebilir gastronomi turizmi ve coğrafi işaretli ürünler. Tourism and Recreation, 5(2), 138-152.
 • Şahin, B., Avcıkurt, C., Soylu, B. Ç., Duman, H., & Şalk, S. (2021). Dünya Mirası ve Turizm Unesco Programlar ve Uygulamalar. Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Şahinbaş, K. (2018). Kayseri’de geçiş dönemlerine ve belirli günlere özgü mutfak kültürü. Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi, 4(8), 100-112.
 • Vandecandelaere, E., Teyssier, C., Barjolle, D., Fournier, S., Beucherie, O., & Jeanneaux, P. (2020). Strengthening sustainable food systems through geographical indications: evidence from 9 worldwide case studies. Journal of Sustainability Research, 4(3).
APA AYYILDIZ S, YÜKSEL N (2024). Tanınırlığı Arttırmada Yerel Mutfak Kültürü Çıktılarının Önemi; Kayseri Mutfak Kültürü Örneği (The Importance of Local Culinary Culture Outputs in Increasing Recognition; The Case of Kayseri Culinary Culture). , 477 - 493. 10.21325/jotags.2024.1390
Chicago AYYILDIZ Sibel,YÜKSEL Nisa Tanınırlığı Arttırmada Yerel Mutfak Kültürü Çıktılarının Önemi; Kayseri Mutfak Kültürü Örneği (The Importance of Local Culinary Culture Outputs in Increasing Recognition; The Case of Kayseri Culinary Culture). (2024): 477 - 493. 10.21325/jotags.2024.1390
MLA AYYILDIZ Sibel,YÜKSEL Nisa Tanınırlığı Arttırmada Yerel Mutfak Kültürü Çıktılarının Önemi; Kayseri Mutfak Kültürü Örneği (The Importance of Local Culinary Culture Outputs in Increasing Recognition; The Case of Kayseri Culinary Culture). , 2024, ss.477 - 493. 10.21325/jotags.2024.1390
AMA AYYILDIZ S,YÜKSEL N Tanınırlığı Arttırmada Yerel Mutfak Kültürü Çıktılarının Önemi; Kayseri Mutfak Kültürü Örneği (The Importance of Local Culinary Culture Outputs in Increasing Recognition; The Case of Kayseri Culinary Culture). . 2024; 477 - 493. 10.21325/jotags.2024.1390
Vancouver AYYILDIZ S,YÜKSEL N Tanınırlığı Arttırmada Yerel Mutfak Kültürü Çıktılarının Önemi; Kayseri Mutfak Kültürü Örneği (The Importance of Local Culinary Culture Outputs in Increasing Recognition; The Case of Kayseri Culinary Culture). . 2024; 477 - 493. 10.21325/jotags.2024.1390
IEEE AYYILDIZ S,YÜKSEL N "Tanınırlığı Arttırmada Yerel Mutfak Kültürü Çıktılarının Önemi; Kayseri Mutfak Kültürü Örneği (The Importance of Local Culinary Culture Outputs in Increasing Recognition; The Case of Kayseri Culinary Culture)." , ss.477 - 493, 2024. 10.21325/jotags.2024.1390
ISNAD AYYILDIZ, Sibel - YÜKSEL, Nisa. "Tanınırlığı Arttırmada Yerel Mutfak Kültürü Çıktılarının Önemi; Kayseri Mutfak Kültürü Örneği (The Importance of Local Culinary Culture Outputs in Increasing Recognition; The Case of Kayseri Culinary Culture)". (2024), 477-493. https://doi.org/10.21325/jotags.2024.1390
APA AYYILDIZ S, YÜKSEL N (2024). Tanınırlığı Arttırmada Yerel Mutfak Kültürü Çıktılarının Önemi; Kayseri Mutfak Kültürü Örneği (The Importance of Local Culinary Culture Outputs in Increasing Recognition; The Case of Kayseri Culinary Culture). Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 12(1), 477 - 493. 10.21325/jotags.2024.1390
Chicago AYYILDIZ Sibel,YÜKSEL Nisa Tanınırlığı Arttırmada Yerel Mutfak Kültürü Çıktılarının Önemi; Kayseri Mutfak Kültürü Örneği (The Importance of Local Culinary Culture Outputs in Increasing Recognition; The Case of Kayseri Culinary Culture). Journal of Tourism and Gastronomy Studies 12, no.1 (2024): 477 - 493. 10.21325/jotags.2024.1390
MLA AYYILDIZ Sibel,YÜKSEL Nisa Tanınırlığı Arttırmada Yerel Mutfak Kültürü Çıktılarının Önemi; Kayseri Mutfak Kültürü Örneği (The Importance of Local Culinary Culture Outputs in Increasing Recognition; The Case of Kayseri Culinary Culture). Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.12, no.1, 2024, ss.477 - 493. 10.21325/jotags.2024.1390
AMA AYYILDIZ S,YÜKSEL N Tanınırlığı Arttırmada Yerel Mutfak Kültürü Çıktılarının Önemi; Kayseri Mutfak Kültürü Örneği (The Importance of Local Culinary Culture Outputs in Increasing Recognition; The Case of Kayseri Culinary Culture). Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2024; 12(1): 477 - 493. 10.21325/jotags.2024.1390
Vancouver AYYILDIZ S,YÜKSEL N Tanınırlığı Arttırmada Yerel Mutfak Kültürü Çıktılarının Önemi; Kayseri Mutfak Kültürü Örneği (The Importance of Local Culinary Culture Outputs in Increasing Recognition; The Case of Kayseri Culinary Culture). Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2024; 12(1): 477 - 493. 10.21325/jotags.2024.1390
IEEE AYYILDIZ S,YÜKSEL N "Tanınırlığı Arttırmada Yerel Mutfak Kültürü Çıktılarının Önemi; Kayseri Mutfak Kültürü Örneği (The Importance of Local Culinary Culture Outputs in Increasing Recognition; The Case of Kayseri Culinary Culture)." Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 12, ss.477 - 493, 2024. 10.21325/jotags.2024.1390
ISNAD AYYILDIZ, Sibel - YÜKSEL, Nisa. "Tanınırlığı Arttırmada Yerel Mutfak Kültürü Çıktılarının Önemi; Kayseri Mutfak Kültürü Örneği (The Importance of Local Culinary Culture Outputs in Increasing Recognition; The Case of Kayseri Culinary Culture)". Journal of Tourism and Gastronomy Studies 12/1 (2024), 477-493. https://doi.org/10.21325/jotags.2024.1390