Sivas Yerel Halkının Turizmin Gelişimine Yönelik Niyetsel ve Davranışsal Desteklerinin Belirlenmesinde Yer Aidiyetinin ve Turizm Etkilerinin Rolü (The Role of Place Attachment and Tourism Impacts in Determining Sivas Residents’ Intentional and Behavioral Support for Tourism Development)

Yıl: 2024 Cilt: 12 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 494 - 515 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.21325/jotags.2024.1391 İndeks Tarihi: 24-04-2024

Sivas Yerel Halkının Turizmin Gelişimine Yönelik Niyetsel ve Davranışsal Desteklerinin Belirlenmesinde Yer Aidiyetinin ve Turizm Etkilerinin Rolü (The Role of Place Attachment and Tourism Impacts in Determining Sivas Residents’ Intentional and Behavioral Support for Tourism Development)

Öz:
Turizm faaliyetleri ekonomik ve sosyal gelişmeyi teşvik edebileceği gibi yerel halkın kültürüne ve doğal kaynaklarına zarar verebileceği de bilinmektedir. Bu nedenle turizmin ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel anlamda olumlu ve olumsuz etkilerinin yerel halk ile turizm gelişimi açısından desteklenip desteklenmediğinin ölçülmesi önemlidir. Genellikle yerel halk odaklı turizm gelişmeleri ile ilgili çalışmalar turizm açısından gelişmiş bölgelerde yapılmaktadır. Ancak mevcut çalışma, Sivas gibi turizm açısından yeterince gelişmemiş bir destinasyonda gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın temel amacı, Sivas yerel halkının turizm gelişimine niyetsel ve davranışsal desteklerini, yer aidiyeti ve turizmin etkileri (olumlu ve olumsuz) faktörlerini kullanarak belirlemek ve literatürdeki bu boşluğu gidermektir. Çalışma kapsamında, Sivas'ta yaşayan 450 kişiye anket yapılmış ve elde edilen veriler, doğrulayıcı faktör analizi ve yapısal eşitlik modeli analizleri ile değerlendirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre yer kimliği ile destekleme niyeti arasında bir ilişki saptanırken, yer bağlılığı ile niyetsel destek arasında bir ilişki saptanamamıştır. Ayrıca turizmin etkilerinin yer aidiyeti üzerinde etkili olduğu, niyetsel desteğin ise davranışsal desteği etkilediği tespit edilmiştir. Çalışmanın sonunda, sınırlılıklar ve öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelime: Yerel halk Turizmin etkileri Yer aidiyeti Yerel halkın desteği Sivas

The Role of Place Attachment and Tourism Impacts in Determining Sivas Residents’ Intentional and Behavioral Support for Tourism Development

Öz:
Tourism can promote socioeconomic development, but can also harm culture and natural resources of the residents. Therefore, it is important to measure impacts of tourism. Studies on community-based tourism development are generally conducted in well-developed destinations. However, this study was conducted in Sivas, a destination that is not sufficiently developed from tourism perspective, in order to fill this gap in the literature. The main purpose of this study is to determine the support of the residents in Sivas towards tourism development by using factors such as place attachment and the impacts of tourism, and to fill this gap in the literature. Within the scope of study, surveys were conducted with 450 people in Sivas and data were evaluated with confirmatory factor analysis and structural equation model. According to results, while relationship was detected between place identity and intention to support, no relationship was found between place attachment and intentional support. At the end of study, limitations and recommendations are presented.
Anahtar Kelime: Residents Impact of tourism Place attachment Support of residents Sivas

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akkoç, I. T., & Arca, N. F. E. (2022). A scale proposal for sustainable tourism in Cittaslows. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 10(3), 1867-1886.
 • Altanlar, A. (2021). Turizm stratejilerinin yere bağlılık üzerindeki etkisi: Amasya örneği, Kent Akademisi, 14(1), 199-213.
 • Andereck, K. L., Valentine, K. M., Knopf, R. C., & Vogt, C. A. (2005). Residents' perceptions of community tourism impacts. Annals of Tourism Research, 32(4), 1056-1076.
 • Atsız, O. (2021). Az gelişmiş bir destinasyonda yerel halkın turizme yönelik desteği: Yozgat örneği. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 32(2), 224-236.
 • Aykaç, E., & Tekeli, M. (2021). Yerel Halkın Turizm Gelişimine Yönelik Tutumu: Çorum İli Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(3), 1874–1895.
 • Baldıran, Ş. (2021). Kırsal kalkınma aracı olarak turizm ve Türkiye’de kırsal turizm yatırımlarının desteklenmesine dönük uygulamalar. Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Dergisi, 5(1), 2602-4462.
 • Bilgiçli, İ., & Ertürk, S. (2022). Sürdürülebilir turizm kapsamında karasu’da ekoturizmin çevre etkilerinin incelenmesi. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 5(8), 1110-1129.
 • Blešić, I., Pivac, T., Kovačić, S., Cimbaljević, M., Lukić, T., Bubalo Živković, M., & Bjelajac, D. (2022). Place Attachment, cultural ınvolvement, and residents’ attitudes towards tourism development: the case of novi sad, the European capital of culture. Sustainability, 14(15), 9103.
 • Bozkurt, S. G. (2020). Sivas’ın doğal ve kültürel kaynaklarının ekoturizm potansiyeli açısından değerlendirilmesi. Turkish Journal of Forest Science, 4(2), 172-189.
 • Butler, R. (Ed.). (2006). The Tourism Area Life Cycle (Vol. 1). Channel view publications.
 • Byrne, B. M. (2016). Structural Equation Modelling with AMOS: Basic Concepts, Applications, and Programming. (3rd New Edition).
 • Can Gaberli, Y. & Gaberli, Ü. (2023). Siirt’in kırsal turizm potansiyelinin değerlendirilmesi. Journal of Current Debates in Social Sciences, 6(1), 20-36.
 • Chen, C. F., & Chen, P. C. (2010). Resident attitudes toward heritage tourism development. Tourism Geographies, 12(4), 525-545.
 • Chen, S., Wang, S., & Xu, H. (2017). Influence of place identity on residents’ attitudes to dark tourism. Journal of China Tourism Research, 13(4), 338-356.
 • Erul, E. (2021). Yerel halkın potansiyel turizm gelişimi arzusu: Antalya’da bir araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(3), 2200-2216.
 • Erul, E. (2022). Yerel halkın turizme desteğinin şekillenmesinde duygusal dayanışma, ekonomik fayda ve yer aidiyetinin rolü. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 10(1), 105-120.
 • Erul, E. & Uslu, A. (2022). Yerel halkın turizm gelişmelerini destekleme niyeti: Manavgat örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 10(1), 610-626.
 • Erul, E., & Woosnam, K. M. (2022). Explaining residents’ behavioral support for tourism through two theoretical frameworks. Journal of Travel Research, 61(2), 362-377.
 • Eusébio, C., Vieira, A. L., & Lima, S. (2018). Place attachment, host–tourist interactions, and residents’ attitudes towards tourism development: The case of Boa Vista Island in Cape Verde. Journal of Sustainable Tourism, 26(6), 890-909.
 • Fornell, C. & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50.
 • Frent, C. (2016). An overview on the negative impacts of tourism. Journal of Tourism – Studies and Research in Tourism, 22, 32–37.
 • Gu, H., & Ryan, C. (2008). Place attachment, identity and community impacts of tourism—the case of a Beijing hutong. Tourism Management, 29(4), 637-647.
 • Gursoy, D., Chi, C. G., & Dyer, P. (2009). An examination of locals’ attitudes. Annals of Tourism Research, 36(4), 723–726.
 • Gündüz, S. (2018). Yerel Halkın Turizm Algısını Belirlemeye Yönelik Alternatif Bir Ölçek Geliştirme: Karataş Destinasyonu Örneği. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, 13(52), 343-357.
 • Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J. & Anderson, R. E. (2010). Multivariate Data Analysis (7th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hail.
 • Hammitt, W. E., Backlund, E. A., & Bixler, R. D. (2004). Experience use history, place bonding and resource substitution of trout anglers during recreation engagements. Journal of Leisure Research, 36(3), 356-378.
 • Huh, C., & Vogt, C. A. (2008). Changes in residents' attitudes toward tourism over time: A cohort analytical approach. Journal of Travel Research, 46(4), 446–455.
 • Hwang, S. N., Lee, C., & Chen, H. J. (2005). The relationship among tourists’ involvement, place attachment and interpretation satisfaction in Taiwan’s national parks. Tourism Management, 26(2), 143-156.
 • Jorgensen, B. S., & Stedman, R. C. (2006). A comparative analysis of predictors of sense of place dimensions: Attachment to, dependence on, and identification with lakeshore properties. Journal of Environmental Eanagement, 79(3), 316-327.
 • Kalender, S. Ö., & Demiroğlu, D. (2011). Tarihi Süreç İçerisinde Sivas Kent Meydanı’nın İrdelenmesi. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 1(3).
 • Kılınç, T. & Çalışkan, U. (2021). Kırsal alanlarda yerel halkın film turizmi algıları ve destek tutumları arasındaki ilişki: Muğla Yeşilyurt örneği. İzmir İktisat Dergisi, 36(2), 329-353.
 • Kozak N, Kozak M. A. & Kozak M. (2001) Genel Turizm İlkeler ve Kavramlar. Detay Yayıncılık, Ankara, Beşinci Baskı
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı (2023). Konaklama İstatistikleri, İl - İlçe. Erişim: https://yigm.ktb.gov.tr/TR-201120/konaklama-istatistikleri.html Erişim tarihi: 22.03.2024
 • Low, S. M., & Altman, I. (1992). Place Attachment. Place attachment 1-12.
 • Mancı, A. R. (2022). Yer bağlılığı ve topluluk katılımının, yerel halkın kültürel miras alanlarına yönelik algısı ve turizm gelişimine desteği üzerindeki etkisi: Göbeklitepe. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 6(3), 806-824.
 • McDowall, S., & Choi, Y. (2010). A comparative analysis of Thailand residents' perception of tourism's impacts. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 11(1), 36-55.
 • Mikaeili, M., & Memlük, Y. (2013). Kırsal turizm ve kültürel turizmin bütünleşmesi ve kırsal sürdürülebilir kalkınma. International Journal of Social and Economic Sciences, 3(2), 87-91.
 • Nugroho, P., & Numata, S. (2020). Resident support of community-based tourism development: Evidence from Gunung Ciremai National Park, Indonesia. Journal of Sustainable Tourism, 1-16.
 • Ökmen, M. (2001). Sivas’ ta kentsel gelişme. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2(1), 239-264.
 • Özturk, Y. (2022). Turizmin çevresel etkilerine yönelik algı, kentsel aidiyet duygusu ve turizm gelişimini destekleme tutumu arasındaki ilişki. Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 10.21325/jotags.2022.1135.
 • Öztürk, İ., & Arıkan, V. (2018). Kırsal turizm kapsamında Sivas’ ın yöresel mutfağı. Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Dergisi, 2(1), 23-28.
 • Prayag, G., Suntikul, W., & Agyeiwaah, E. (2018). Domestic tourists to Elmina Castle, Ghana: Motivation, tourism impacts, place attachment, and satisfaction. Journal of Sustainable Tourism, 26(12), 2053-2070.
 • Rasoolimanesh, S. M., & Jaafar, M. (2016). Residents’ perception toward tourism development: A pre-development perspective. Journal of Place Management and Development Research, 32(4), 1056–1076.
 • Ribeiro, M. A., Pinto, P., Silva, J. A., & Woosnam, K. M. (2017). Residents’ attitudes and the adoption of pro-tourism behaviours: The case of developing island countries. Tourism Management, 61, 523-537.
 • Saatcı, G., & Türkmen, S. (2020). Yer Bağlılığı, turizmin algılanan etkileri ve turizmin gelişimine destek olma tutumu arasındaki ilişki: Mordoğan örneği. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 23(2), 237-255.
 • Saufi, A., O'Brien, D., & Wilkins, H. (2014). Inhibitors to host community participation in sustainable tourism development in developing countries. Journal of Sustainable Tourism, 22(5), 801-820.
 • Schumacker, R.E., & Lomax, R.G. (2010). A Beginner's Guide to Structural Equation Modeling: Fourth Edition (3rd ed.). Routledge. Seamon, D., & Sowers, J. (2008). Place and Placelessness, Edward Relph. Key Texts in Human Geography, 43, 51.
 • Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). Research methods for business: A skill building approach. John Wiley & Sons.
 • Sert, A. N. (2019). Sürdürülebilir turizm gelişiminde turizmin yerel halk tarafından algılanan etkilerinin, toplum katılımının ve turizm gelişimine desteğin rolü: Beypazarı örneği. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(42), 407-428.
 • Shen, K., & Shen, H. (2021). Chinese traditional village residents’ behavioural intention to support tourism: An extended model of the theory of planned behaviour. Tourism Review, 76(2), 439-459.
 • Sigala, M. (2020). Tourism and COVID-19: Impacts and implications for advancing and resetting industry and research. Journal of Business Research, 117, 312-321.
 • Song, H. M., Kim, K. S., & Yim, B. H. (2017). The mediating effect of place attachment on the relationship between golf tourism destination image and revisit intention. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 22(11), 1182-1193.
 • Stylidis, D. (2018). Place attachment, perception of place and residents’ support for tourism development. Tourism Planning & Development, 15(2), 188-210.
 • Stylidis, D., Biran, A., Sit, J., & Szivas, E. M. (2014). Residents' support for tourism development: The role of residents' place image and perceived tourism impacts. Tourism Management, 45, 260-274.
 • Stylos, N., Bellou, V., Andronikidis, A., & Vassiliadis, C. A. (2017). Linking the dots among destination images, place attachment, and revisit intentions: A study among British and Russian tourists. Tourism Management, 60, 15-29.
 • Türkiye İstatistik Kurumu. TÜİK. (2023) Toplam nüfus kişi. Sivas. https://cip.tuik.gov.tr/.
 • Uslu, A., Erul, E., Santos, J. A. C., Obradović, S., & Custódio Santos, M. (2023). Determinants of residents’ support for sustainable tourism development: An empirical study in Midyat, Turkey. Sustainability, 15(13), 10013.
 • Vong, L. T. N. (2015). The mediating role of place identity in the relationship between residents’ perceptions of heritage tourism and place attachment: The Macau youth experience. Journal of Heritage Tourism, 10(4), 344-356.
 • Wang, S., & Chen, J. S. (2015). The influence of place identity on perceived tourism impacts. Annals of Tourism Research, 52, 16-28.
 • Wang, Y., Shen, H., & Ye, S. (2020). Being rational and emotional: An integrated model of residents’ support of ethnic tourism development. Journal of Hospitality and Tourism Management, 44, 112-121.
 • Wang, S., & Xu, H. (2015). Influence of place-based senses of distinctiveness, continuity, self-esteem and self-efficacy on residents' attitudes toward tourism. Tourism Management, 47, 241-250.
 • Weaver, D. B., & Lawton, L. J. (2013). Resident perceptions of a contentious tourism event. Tourism Management, 37, 165–175.
 • White, D. D., Virden, R. J., & Van Riper, C. J. (2008). Effects of place identity, place dependence, and experience-use history on perceptions of recreation impacts in a natural setting. Environmental Management, 42, 647-657.
 • Williams, D. R., & Vaske, J. J. (2003). The measurement of place attachment: Validity and generalizability of a psychometric approach. Forest Science, 49(6), 830-840.
 • Woosnam, K. M., & Erul, E. (2017). Residents' perceived impacts of all inclusive resorts in Antalya. Tourism Planning & Development, 14(1), 65–86.
 • Woosnam, K. M., Aleshinloye, K. D., Strzelecka, M., & Erul, E. (2018). The role of place attachment in developing emotional solidarity with residents. Journal of Hospitality & Tourism Research, 42(7), 1058-1066.
 • Woosnam, K. M., Erul, E., & Ribeiro, M. A. (2017). Heterogeneous community perspectives of emotional solidarity with tourists: Considering Antalya, Turkey. International Journal of Tourism Research, 19(6), 639-647.
 • Yatırım İşleri Genel Müdürlüğü (2021), İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına Göre Turizm Belgeli Konaklama Tesislerinin İl Bazında Dağılımı 2021. Erişim: https://yigm.ktb.gov.tr/Eklenti/93712,2021-yili-turizm-isletme-ve-yatirim-belgeli-tesis-istatistiklerixlsx.xlsx?0, Erişim tarihi: 22.03.2024
 • Yeşilyurt, H., & Koçak, N. (2020). Yerel halkın turizmin gelişimine yönelik algı ve desteğinde yer kimliği ve yer imajının rolü. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(4), 1165-1174.
 • Yuan, Q., Song, H., Chen, N., & Shang, W. (2019). Roles of tourism involvement and place attachment in determining residents’ attitudes toward industrial heritage tourism in a resource-exhausted city in China. Sustainability, 11(19), 5151.
APA KARACABEY F, Erul E (2024). Sivas Yerel Halkının Turizmin Gelişimine Yönelik Niyetsel ve Davranışsal Desteklerinin Belirlenmesinde Yer Aidiyetinin ve Turizm Etkilerinin Rolü (The Role of Place Attachment and Tourism Impacts in Determining Sivas Residents’ Intentional and Behavioral Support for Tourism Development). , 494 - 515. 10.21325/jotags.2024.1391
Chicago KARACABEY Furkan,Erul Emrullah Sivas Yerel Halkının Turizmin Gelişimine Yönelik Niyetsel ve Davranışsal Desteklerinin Belirlenmesinde Yer Aidiyetinin ve Turizm Etkilerinin Rolü (The Role of Place Attachment and Tourism Impacts in Determining Sivas Residents’ Intentional and Behavioral Support for Tourism Development). (2024): 494 - 515. 10.21325/jotags.2024.1391
MLA KARACABEY Furkan,Erul Emrullah Sivas Yerel Halkının Turizmin Gelişimine Yönelik Niyetsel ve Davranışsal Desteklerinin Belirlenmesinde Yer Aidiyetinin ve Turizm Etkilerinin Rolü (The Role of Place Attachment and Tourism Impacts in Determining Sivas Residents’ Intentional and Behavioral Support for Tourism Development). , 2024, ss.494 - 515. 10.21325/jotags.2024.1391
AMA KARACABEY F,Erul E Sivas Yerel Halkının Turizmin Gelişimine Yönelik Niyetsel ve Davranışsal Desteklerinin Belirlenmesinde Yer Aidiyetinin ve Turizm Etkilerinin Rolü (The Role of Place Attachment and Tourism Impacts in Determining Sivas Residents’ Intentional and Behavioral Support for Tourism Development). . 2024; 494 - 515. 10.21325/jotags.2024.1391
Vancouver KARACABEY F,Erul E Sivas Yerel Halkının Turizmin Gelişimine Yönelik Niyetsel ve Davranışsal Desteklerinin Belirlenmesinde Yer Aidiyetinin ve Turizm Etkilerinin Rolü (The Role of Place Attachment and Tourism Impacts in Determining Sivas Residents’ Intentional and Behavioral Support for Tourism Development). . 2024; 494 - 515. 10.21325/jotags.2024.1391
IEEE KARACABEY F,Erul E "Sivas Yerel Halkının Turizmin Gelişimine Yönelik Niyetsel ve Davranışsal Desteklerinin Belirlenmesinde Yer Aidiyetinin ve Turizm Etkilerinin Rolü (The Role of Place Attachment and Tourism Impacts in Determining Sivas Residents’ Intentional and Behavioral Support for Tourism Development)." , ss.494 - 515, 2024. 10.21325/jotags.2024.1391
ISNAD KARACABEY, Furkan - Erul, Emrullah. "Sivas Yerel Halkının Turizmin Gelişimine Yönelik Niyetsel ve Davranışsal Desteklerinin Belirlenmesinde Yer Aidiyetinin ve Turizm Etkilerinin Rolü (The Role of Place Attachment and Tourism Impacts in Determining Sivas Residents’ Intentional and Behavioral Support for Tourism Development)". (2024), 494-515. https://doi.org/10.21325/jotags.2024.1391
APA KARACABEY F, Erul E (2024). Sivas Yerel Halkının Turizmin Gelişimine Yönelik Niyetsel ve Davranışsal Desteklerinin Belirlenmesinde Yer Aidiyetinin ve Turizm Etkilerinin Rolü (The Role of Place Attachment and Tourism Impacts in Determining Sivas Residents’ Intentional and Behavioral Support for Tourism Development). Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 12(1), 494 - 515. 10.21325/jotags.2024.1391
Chicago KARACABEY Furkan,Erul Emrullah Sivas Yerel Halkının Turizmin Gelişimine Yönelik Niyetsel ve Davranışsal Desteklerinin Belirlenmesinde Yer Aidiyetinin ve Turizm Etkilerinin Rolü (The Role of Place Attachment and Tourism Impacts in Determining Sivas Residents’ Intentional and Behavioral Support for Tourism Development). Journal of Tourism and Gastronomy Studies 12, no.1 (2024): 494 - 515. 10.21325/jotags.2024.1391
MLA KARACABEY Furkan,Erul Emrullah Sivas Yerel Halkının Turizmin Gelişimine Yönelik Niyetsel ve Davranışsal Desteklerinin Belirlenmesinde Yer Aidiyetinin ve Turizm Etkilerinin Rolü (The Role of Place Attachment and Tourism Impacts in Determining Sivas Residents’ Intentional and Behavioral Support for Tourism Development). Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.12, no.1, 2024, ss.494 - 515. 10.21325/jotags.2024.1391
AMA KARACABEY F,Erul E Sivas Yerel Halkının Turizmin Gelişimine Yönelik Niyetsel ve Davranışsal Desteklerinin Belirlenmesinde Yer Aidiyetinin ve Turizm Etkilerinin Rolü (The Role of Place Attachment and Tourism Impacts in Determining Sivas Residents’ Intentional and Behavioral Support for Tourism Development). Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2024; 12(1): 494 - 515. 10.21325/jotags.2024.1391
Vancouver KARACABEY F,Erul E Sivas Yerel Halkının Turizmin Gelişimine Yönelik Niyetsel ve Davranışsal Desteklerinin Belirlenmesinde Yer Aidiyetinin ve Turizm Etkilerinin Rolü (The Role of Place Attachment and Tourism Impacts in Determining Sivas Residents’ Intentional and Behavioral Support for Tourism Development). Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2024; 12(1): 494 - 515. 10.21325/jotags.2024.1391
IEEE KARACABEY F,Erul E "Sivas Yerel Halkının Turizmin Gelişimine Yönelik Niyetsel ve Davranışsal Desteklerinin Belirlenmesinde Yer Aidiyetinin ve Turizm Etkilerinin Rolü (The Role of Place Attachment and Tourism Impacts in Determining Sivas Residents’ Intentional and Behavioral Support for Tourism Development)." Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 12, ss.494 - 515, 2024. 10.21325/jotags.2024.1391
ISNAD KARACABEY, Furkan - Erul, Emrullah. "Sivas Yerel Halkının Turizmin Gelişimine Yönelik Niyetsel ve Davranışsal Desteklerinin Belirlenmesinde Yer Aidiyetinin ve Turizm Etkilerinin Rolü (The Role of Place Attachment and Tourism Impacts in Determining Sivas Residents’ Intentional and Behavioral Support for Tourism Development)". Journal of Tourism and Gastronomy Studies 12/1 (2024), 494-515. https://doi.org/10.21325/jotags.2024.1391