Yıl: 2024 Cilt: 12 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 516 - 537 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.21325/jotags.2024.1392 İndeks Tarihi: 24-04-2024

Ulusal Yazında Destinasyon İmajı Çalışmaları: Sistematik Literatür Taraması (Destination Image Studies in National Literature: A Systematic Literature Review)

Öz:
Destinasyon imajı kavramı, 1970'lerden beri destinasyon geliştirme ve pazarlamada oldukça etkili olmaktadır. Destinasyon imajı, turistlerin davranışsal niyetleri ve karar verme süreçlerini anlamada önemli bir rol oynamaktadır. Turistler, gerçeklikten ziyade destinasyon imajı algısına göre karar vermektedirler. Bu nedenle turizm alanında destinasyon imajı çalışmaları uluslararası yazında olduğu kadar, ulusal yazında da yaygın bir araştırma konusu olmuş durumdadır. Buradan hareketle bu çalışmada, başlığında ya da anahtar kelimelerinde “destinasyon imajı” kavramı yer alan Türkçe yayımlanmış makaleler ile ilgili mevcut bilgilerin özetlenmesi ve bu makalelerin nasıl ele alındığının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla sistematik literatür taraması yöntemiyle TR Dizin, Dergi Park ve Google Scholar veri tabanlarında ulaşılan destinasyon imajı ile ilgili 106 makale gözden geçirilmiştir. İnceleme sonucunda, makalelerin ilk kez 2005 yılında destinasyon imajı kavramını ele aldığı tespit edilmiş, destinasyon imajıyla ilgili en çok yayın yapan derginin Journal of Tourism and Gastronomy Studies olduğu ve makalelerin 66 farklı dergide yayımlandığı belirlenmiştir. En çok kullanılan araştırma yönteminin nicel yöntem ve veri toplama tekniğinin ise anket olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca İstanbul’un en sık araştırma yapılan destinasyon olduğu ve kullanılan anahtar kelimelerin destinasyon imajı, destinasyon, tekrar ziyaret etme niyeti, memnuniyet, turizm, imaj, davranışsal niyet, destinasyon pazarlaması, hizmet kalitesi, destinasyon aidiyeti, destinasyon kişiliği, destinasyon sadakati kavramlarının olduğu belirlenmiştir. Son olarak araştırmada elde edilen bulgular ışığında bazı öneriler geliştirilmiştir.
Anahtar Kelime: Turizm pazarlaması Destinasyon Destinasyon imajı Sistematik literatür Taraması (SLT)

Destination Image Studies in National Literature: A Systematic Literature Review

Öz:
The concept of destination image has been very influential in destination development and marketing since the 1970s. Destination image plays a vital role in understanding tourists' behavioral intentions and decision-making processes. Tourists make decisions based on the perception of destination image rather than reality. For this reason, destination image studies in the field of tourism have become a common research topic in national literature as well as in international literature. From this point of view, this study, it is aimed to summarize the existing information about the articles published in Turkish, which includes the concept of "destination image" in the title or keywords, and to examine how these articles are handled. Fort his aims, the systematic literature review method examined 106 articles related to destination image reached in TRDizin, DergiPark and Google Scholar databases. As a result of the review, it was determined that articles were published for the first time in 2005. Journal of Tourism and Gastronomy Research was the journal with the most publications on destination image and articles were published in 66 different journals. It has been determined that the most used research method is the quantitative method, and the data collection technique is the questionnaire. In addition, it has been determined that Istanbul is the most frequently researched destination and the keywords used are destination image, destination, intention to revisit, satisfaction, tourism, image, behavioral intention, destination marketing, service quality, destination belonging, destination personality, and destination loyalty. Finally, some suggestions have been developed in light of the findings obtained in the researc
Anahtar Kelime: Turizm pazarlaması Destinasyon Destinasyon imajı Sistematik literatür Taraması (SLT)

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Afshardoost, M., & Eshaghi, M. S. (2020). Destination image and tourist behavioural intentions: A meta-analysis. Tourism Management, 81, 104–154. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2020.104154
 • Akyurt, H., & Atay, L. (2009). Destinasyonda imaj oluşturma süreci. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(1), 1–14. https://dergipark.org.tr/tr/pub/abuhsbd/issue/32941/365974 adresinden erişildi.
 • Allameh, S.M., Khazaei Pool, J., Jaberi, A., Salehzadeh, R. & Asadi, H. (2015). Factors influencing sport tourists’ revisit intentions: The role and effect of destination image, perceived quality, perceived value and satisfaction. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 27 (2), 191-207. https://doi.org/10.1108/APJML-12-2013-0159
 • Aydın, B. & Aksöz, O. E. (2019). Destinasyon alanında yayınlanmış lisansüstü tezlerin bibliyometrik profili. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7(1), 615-636. https://doi.org/10.21325/jotags.2019.381
 • Aziz, A. & Zainol, N.A. (2011). Destination image: an overview and summary of selected research (1974-2008). International Journal of Leisure and Tourism Marketing, 2 (1), 39-55. https://doi.org/10.1504/IJLTM.2011.037185
 • Baloglu, S., & McCleary, K. W. (1999). A model of destination image formation. www.elsevier.com/locate/atoures adresinden erişildi.
 • Başçı, A., & Eren, D. (2023). Destinasyon imajı ve deneyimin destinasyon aşkına etkisi: Nevşehir İli örneği. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 13(3), 2767-2802. https://doi.org/10.48146/odusobiad.1198343
 • Bieger, T. (1998). Reengineering destination marketing organisations: The case of Switzerland. The Tourist Review, 53(3), 4–17. https://doi.org/10.1108/eb058277
 • Bigne, E., Ruiz, C. & Curras-perez, R. (2019). Destination appeal through digitalized comments. Journal of Business Research, (101), 447–453. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.01.020
 • Bigné, J. E., Sánchez, M. I., & Sánchez, J. (2001). Tourism image, evaluation variables and after purchase behaviour: inter-relationship. Tourism Management, 22(6), 607–616. https://doi.org/10.1016/S0261-5177(01)00035-8
 • Blažević, M., & Chen, G. (2018). Image of fujian province as a tourist destination – A foreigner’s perspective. Facta Universitatis, Series: Economics and Organization, 257. https://doi.org/10.22190/FUEO1803257B
 • Borlido, T., & Kastenholz, E. (2021). Destination image and on-site tourist behaviour: A systematic literature review. Revista Turismo & Desenvolvimento (RT&D)/Journal of Tourism & Development, 1(36), 63–80. https://doi.org/10.34624/rtd.v1i36.8405
 • Buhalis, D. (2000). Marketing the competitive destination of the future. Tourism Management, 21(1), 97–116. https://doi.org/10.1016/S0261-5177(99)00095-3
 • Brereton, P., Kitchenham, B. A., Budgen, D., Turner, M., & Khalil, M. (2007). Lessons from applying the systematic literature review process within the software engineering domain. Journal of Systems and Software, 80(4), 571–583. https://doi.org/10.1016/J. JSS.2006.07.009
 • Chan, W.-C., Ibrahim, W. H. W., Lo, M.-C., Mohamad, A. A., Ramayah, T., & Chin, C.-H. (2022). Controllable drivers that influence tourists’ satisfaction and revisit intention to semenggoh nature reserve: The moderating impact of destination image. Journal of Ecotourism, 147–165. https://doi.org/10.1080/14724049.2021.1925288
 • Chang, W.J., & Katrichis, J.M. (2016). A literature review of tourism management (1990–2013): A content analysis perspective. Current Issues in Tourism, 19(8), 791-823. https://doi.org/10.1080/13683500.2016.1167177
 • Chen, C.-F. & Tsai, D.C. (2007). How destination image and evaluative factors affect behavioral intentions? Tourism Management, 28, 1115–1122. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2006.07.007
 • Chu, Q., Bao, G. & Sun, J. (2022). Progress and prospects of destination image research in the last decade. Sustainability, 14(17), 10716. https://doi.org/10.3390/su141710716
 • Chon, K.S. (1990). The role of destination image in tourism: A review and discussion. The Tourist Review, 45(2), 2–9. https://doi.org/10.1108/eb058040
 • Coombs, W.T. (2014). On Going Crisis Communication: Planning, Managing, and Responding. Sage Publication Inc. Cooper, C., Fletcher, J., Gilbert, D., Fyall, A., & Wanhill, S. (1998). Tourism: Principles and Practice (2nd ed.). Pitman.
 • Crompton, J. L. (1979). An Assessment of the Image of Mexico as a Vacation Destination and the Influence of Geographical Location Upon That Image. Journal of Travel Research, 17(4), 18–23. https://doi.org/10.1177/004728757901700404
 • Çınar, N. (2021). İyi bir sistematik derleme nasıl yazılmalı? Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi, 6/2, 310-314. https://doi.org/10.26453/otjhs.888569
 • Demirbaş, Ş. & Bayram, M. (2022). Destinasyon yönetimi ve pazarlaması araştırmaları üzerine sistematik literatür incelemesi. GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences, 5 (2), 223-241. https://doi.org/10.53353/atrss.1099248
 • Ekşi, O., Cesur, Z. & Güven, T. (2022). Destinasyon pazarlamasının görsel haritalama tekniği ile bibliyometrik analizi. Çatalhöyük Uluslararası Turizm ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, (8), 136-147. https://dergipark.org.tr/en/pub/cutsad/issue/71091/1126979 adresinden erişildi.
 • Echtner, C.M., & Ritchie, J.B. (2003). The meaning and measurement of destination image. Journal of Tourism Studies, 14(1), 37–48. https://search.informit.org/doi/10.3316/ielapa.200305723
 • Fink, A. (2019). Conducting Research Literature Reviews: From the İnternet to Paper. (Fifth ed.) Sage Publications.
 • Gallarza, M.G., Saura, I. G., & Garcı́a, H.C. (2002). Destination image: Towards a conceptual framework. Annals of Tourism Research, 29(1), 56–78. https://doi.org/10.1016/S0160-7383(01)00031-7
 • Gnoth, J., Baloglu, S., Ekinci, Y., & Sirakaya-Turk, E. (2007). Introduction: Building destinationbrands. Tourism Analysis, 12(5/6), 339-343. https://doi.org/10.3727/108354207783227902
 • Gövce, M., Özdoğan, O. N. & Şimşek, U. (2018). Destinasyon pazarlamasında gastronominin rolü: Bibliyometrik bir analiz. International Gastronomy Tourism Studies Congress, 20-22 Eylül 2018, Kocaeli.
 • Guo, X. (2023). Urban tourism destination image: a bibliometric visualization review. Kybernetes, https://doi.org/10.1108/K-04-2023-0646
 • Gün, S., Durmaz, Y. & Tutcu, A. (2019). Destinasyon imajının ziyaretçi memnuniyeti üzerindeki etkisi: Mardin’e gelen yerli turistler üzerinde bir araştırma. Mukaddime, 10 (1), 375-392. https://doi.org/10.19059/mukaddime.524229
 • Hosany, S., Ekinci, Y., & Uysal, M. (2006). Destination image and destination personality: An application of branding theories to tourism places. Journal of Business Research, 59(5), 638–642. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2006.01.001
 • Huang, R.-Y., Chang, W.-J., & Chang, C.-Y. (2021). Destination image analysis and its strategic implica-tions: A literature review from 1990 to 2019. International Journal of Tourism & Hospitality Review, 8(1), 30–50. https://doi.org/10.18510/ijthr.2021.813
 • Hudson, B. J. (1998). Waterfalls Resources for Tourism. Annals of Tourism Research, 25(4), 958–973. https://doi.org/10.1016/S0160-7383(98)00043-7
 • Hunt, J. D. (1975). Image as a Factor in Tourism Development. Journal of Travel Research, 13(3), 1–7. https://doi.org/10.1177/004728757501300301
 • Karaçam, Z. (2013). Sistematik derleme metodolojisi: Sistematik derleme hazırlamak için bir rehber. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 6/1, 26-33. https://dergipark.org.tr/tr/pub/deuhfed/issue/46815/587078 adresinden erişildi.
 • Khan, A., Ashfaq, J., Bilal, M., Khan, M.H., & Shad, F. (2021). Destination image formation through User Generated Content (UGC). An updated literature review. Indian Journal of Economics and Business, 20(2), 1223–1238. https://www.ashwinanokha.com/resources/6.%20Asfandyar%20Khan.pdf
 • Khuong, M. N., & Phuong, N. T. (2017). The effects of destination image, perceived value, and service quality on tourist satisfaction and word-of-mouth: A study in Ho Chi Minh City, Vietnam. International Journal of Trade, Economics and Finance, 8(5), 217–224. https://doi.org/10.18178/ijtef.2017.8.5.568
 • Kim, S. H., Holland, S. & Han, H. S. (2012). A structural model for examining how destination image, perceived value, and service quality affect destination loyalty: A case study of Orlando. International Journal of Tourism Research, 15(4), 313–328. https://doi.org/10.1002/jtr.1877
 • Kocabaş, F., Elden, M., & Çelebi, S. İ. (1999). Marketing P.R. Media Cat Yayınları.
 • Köksalanlar Acun, A. & Soykök, B. (2021). İznik ile ilgili lisansüstü tezlerin bibliyometrik profili. OPUS– Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 17(38), 5504-5524. https://doi.org/10.26466/opus.715082
 • Lee, S., Rodriguez, L., & Sar, S. (2012). The influence of logo design on country image and willingness to visit: A study of country logos for tourism. Public Relations Review, 38(4), 584–591. https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2012.06.006
 • Li, J.J., Ali, F., & Kim, W.G. (2015). Reexamination of the role of destination image in tourism: An updated literature review. E-Review of Tourism Research, 12, 3/4, 191–209. https://ertr.tamu.edu/files/2015/09/4.- eRTR_ARN_Vol.12-No3.4_Li-Faizan-and-Kim.pdf
 • Mancı, A. R. (2022). Destinasyon özelliklerine ilişkin memnuniyetin tekrar ziyaret ve tavsiye etme niyetine etkisi: Şanlıurfa örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 6(2), 344-357. https://www.tutad.org/index.php/tutad/article/view/595/573 adresinden erişildi.
 • Metin, D. & Arslan Kalay, H. (2021). Algılanan destinasyon imajının turist memnuniyeti ve tekrar ziyaret etme niyetine etkisi: Van’ı ziyaret eden İranlı turistler üzerine bir araştırma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (54), 325-352. https://doi.org/10.53568/yyusbed.1052574
 • Murphy, P., Pritchard, M. P., & Smith, B. (2000). The destination product and its impact on traveller perceptions. Tourism Management, 21(1), 43–52. https://doi.org/10.1016/S0261-5177(99)00080-1
 • Nghiêm-Phú, B. (2014). A review of destination image studies from 2008 to 2012. European Journal of Tourism Research, 8(1), 35–65. https://doi.org/10.54055/ejtr.v8i.150
 • Okoli, C. (2015). A guide to conducting a standalone systematic literature review. Communications of the Association for Information Systems, 37(1), 879–910. https://doi.org/10.17705/1cais.03743
 • Okoli, C. & Schabram, K. (2010). A guide to conducting a systematic literature review of information systems research. Sprouts: Working Papers on Information Systems, 10/26. http://sprouts.aisnet.org/10-26 adresinden erişildi.
 • Özdemir, G. (2008). Destinasyon Pazarlaması. Detay Yayıncılık. Öztürk, Y. & Şahbaz, R. P. (2017). Algılanan destinasyon imajının tekrar ziyaret niyeti ve tavsiye davranışı üzerine etkisi: Ilgaz Dağı Milli Parkı’nda bir araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(2), 3–21. https://doi.org/10.21325/jotags.2017.67
 • Pickering, C., Grignon, J., Steven, R., Guitart, D., & Byrne, J. (2014). Publishing not perishing: How research students transition from novice to knowledgeable using systematic quantitative literature reviews. Studies in Higher Education, 40(10), 1756–1769. https://doi.org/10.1080/03075079.2014.914907
 • Pike, S. (2002). Destination image analysis—a review of 142 papers from 1973 to 2000. Tourism Management, 23(5), 541–549. https://doi.org/10.1016/S0261-5177(02)00005-5
 • Primananda, P.G.B.N., Yasa, N.N.K., Sukaatmadja, I.P.G., & Setiawan, P.Y. (2022). Destination image development in tourism: Literature review. International Journal of Research and Innovation in Social Science, 06(7), 198–202. https://doi.org/10.47772/IJRISS.2022.6713
 • Ramseook-Munhurrun, P., Seebaluck, V. & Naidoo, P. (2015). Examining the structural relationships of destination image, perceived value, tourist satisfaction and loyalty: Case of Mauritius. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 175, 252–259. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.1198
 • Saçlı, Ç., Ersöz, B. & Kahraman, C. Ö. (2019). Etkinlik katılımcılarının destinasyon imajı algılarının tekrar ziyaret etme eğilimleri üzerine etkisi: Portakal Çiçeği Karnavalı örneği. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28(1), 178-190. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/699588 adresinden erişildi.
 • Sahin, S., & Baloglu, S. (2011). Brand personality and destination image of Istanbul. Anatolia- An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 22(1), 69–88. https://doi.org/10.1080/13032917.2011.556222
 • Seitz, E. (1990). İmaj Reklamının Turizm Pazarlamasındaki Önemi. Çev. Ertekin, A. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 1(1), 25–26. Sekhniashvili, G. (2021). A review of wine tourism destination image studies from 2001 to 2020. Geojournal of Tourism and Geosites, 37(3), 757–767. https://doi.org/10.30892/gtg.37304-706
 • Sevim, B., Seçilmiş, C. & Görkem, O. (2013). Algılanan destinasyon imajının tavsiye davranışı üzerine etkisi: Safranbolu’da bir araştırma. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9 (20), 115-129. https://doi.org/10.11122/ijmeb.2013.9.20.293
 • Sio, K. P., Fraser, B., & Fredline, L. (2021). A contemporary systematic literature review of gastronomy tourism and destination image. Tourism Recreation Research, 1-17. https://doi.org/10.1080/02508281.2021.1997491
 • Stepchenkova, S., & Mills, J.E. (2010). Destination image: A meta-analysis of 2000–2007 research. Journal of Hospitality Marketing & Management, 19(6), 575–609. https://doi.org/10.1080/19368623.2010.493071
 • Su, L., Huang, Y. & Hsu, M. (2018). Unraveling the impact of destination reputation on place attachment and behavior outcomes among Chinese urban tourists. Journal of Hospitality and Tourism Insights, 1(4), 290–308. https://doi.org/10.1108/JHTI-11-2017-0026 Taşkın, G. A. (2020). UNESCO dünya miras listesinde yer alan Türkiye’deki destinasyonlar üzerine yayınlamış lisansüstü tezlerin bibliyometrik profili. 6. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, s. 14-28. 1 Ekim, Denizli.
 • TDK. (2023). Güncel Türkçe Sözlük. Erişilen Adres (29.05.2022): https://sozluk.gov.tr/
 • Timur, B. (2015). Termal Turizmde Hizmet Kalitesi Algılanan Destinasyon İmajı ve Tekrar Ziyaret Niyeti Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Eskişehir: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı.
 • TTS. (2023). Turizm Terimleri Sözlüğü. Erişilen Adres (29.05.2022): https://turizmpress.com/kaynakca/turizm-terimleri-sozlugu/
 • Torraco, R. (2016). Writing integrative literature reviews: Using the past and present to explore the future. Human Resource Development Review, 15(4), 404-428. https://doi.org/10.1177/1534484316671606
 • Tranfield, D., Denyer, D. & Smart, P. (2003). Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge by means of systematic review. British Journal of Management, 14(3), 207-222. https://doi:10.1111/1467-8551.00375 Tür, E. (2022). Türkiye’de destinasyon imajı üzerine yayınlanmış olan lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizi. Tourism and Recreation, 4 (2), 58-71. https://doi.org/10.53601/tourismandrecreation.1160357
 • UNESCO. (2022). Guide 1: Understanding Tourism at Your Destination, Basics. Accessed Address (28.05.2023): https://whc.unesco.org/en/sustainabletourismtoolkit/guide1/
 • Ünal, A. (2020). Destinasyon konulu lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizi. V. International Conference on Multidisciplinary Sciences (ICOMUS), 28-30 Mayıs 2020, ss. 39-51, Türkiye.
 • Ünal, A, & Bayar, S. B. (2020). Türkiye’de destinasyon konusunda yayınlanmış lisansüstü tezlerin bibliyometrik incelenmesine yönelik bir araştırma. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 12(22), 237-250. https://doi.org/10.38155/ksbd.674786
 • Wang, Z., Udomwong, P., Fu, J. & Onpium, P. (2023) Destination image: A review from 2012 to 2023. Cogent Social Sciences, 9(1), https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2240569
 • White, C. (2005). Destination image: To see or not to see? Part II. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 17(2), 191–196. https://doi.org/10.1108/09596110510582387 WTO, (2023). World Tourism Barometer: January 2023. Accessed Address (04.09.2023): https://en.unwto-ap.org/news/tourismbarometer-jan2023/
 • WTTC, (2023). Economic İmpact Reports. Accessed Address (18.05.2023): https://wttc.org/research/economic-impact
 • Xiao, Y., & Watson, M. (2019). Guidance on conducting a systematic literature review. Journal Of Planning Education And Research, 39(1), 93-112. https://doi.org/10.1177/0739456X17723971
 • Yannascoli, S. M., Schenker, M. L., Carey, J. L., Ahn, J., & Baldwin, K. D. (2013). How to write a systematic review: A step-by-step guide. University Of Pennsylvania Orthopaedic Journal, 23, 64-69.
 • Yerizal, Y., & Abror, A. (2019). The Influence of E-Wom and image destination on revisit decision moderated by trust: A literature review. Proceedings of the Paper Presented at The 2nd Padang International Conference on Education, Economics, Business And Accounting, West Sumatera, Indonesia. https://doi.org/10.2991/piceeba2-18.2019.58
 • Yılmaz, Y., & Yılmaz, Y. (2020). Pre-and post-trip antecedents of destination image for non-visitors and visitors: A literature review. International Journal of Tourism Research, 22(4), 518–535. https://doi.org/10.1002/jtr.2353
APA KURU D, LEBLEBICI KOÇER L (2024). Ulusal Yazında Destinasyon İmajı Çalışmaları: Sistematik Literatür Taraması (Destination Image Studies in National Literature: A Systematic Literature Review). , 516 - 537. 10.21325/jotags.2024.1392
Chicago KURU DURAN,LEBLEBICI KOÇER LEYLA Ulusal Yazında Destinasyon İmajı Çalışmaları: Sistematik Literatür Taraması (Destination Image Studies in National Literature: A Systematic Literature Review). (2024): 516 - 537. 10.21325/jotags.2024.1392
MLA KURU DURAN,LEBLEBICI KOÇER LEYLA Ulusal Yazında Destinasyon İmajı Çalışmaları: Sistematik Literatür Taraması (Destination Image Studies in National Literature: A Systematic Literature Review). , 2024, ss.516 - 537. 10.21325/jotags.2024.1392
AMA KURU D,LEBLEBICI KOÇER L Ulusal Yazında Destinasyon İmajı Çalışmaları: Sistematik Literatür Taraması (Destination Image Studies in National Literature: A Systematic Literature Review). . 2024; 516 - 537. 10.21325/jotags.2024.1392
Vancouver KURU D,LEBLEBICI KOÇER L Ulusal Yazında Destinasyon İmajı Çalışmaları: Sistematik Literatür Taraması (Destination Image Studies in National Literature: A Systematic Literature Review). . 2024; 516 - 537. 10.21325/jotags.2024.1392
IEEE KURU D,LEBLEBICI KOÇER L "Ulusal Yazında Destinasyon İmajı Çalışmaları: Sistematik Literatür Taraması (Destination Image Studies in National Literature: A Systematic Literature Review)." , ss.516 - 537, 2024. 10.21325/jotags.2024.1392
ISNAD KURU, DURAN - LEBLEBICI KOÇER, LEYLA. "Ulusal Yazında Destinasyon İmajı Çalışmaları: Sistematik Literatür Taraması (Destination Image Studies in National Literature: A Systematic Literature Review)". (2024), 516-537. https://doi.org/10.21325/jotags.2024.1392
APA KURU D, LEBLEBICI KOÇER L (2024). Ulusal Yazında Destinasyon İmajı Çalışmaları: Sistematik Literatür Taraması (Destination Image Studies in National Literature: A Systematic Literature Review). Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 12(1), 516 - 537. 10.21325/jotags.2024.1392
Chicago KURU DURAN,LEBLEBICI KOÇER LEYLA Ulusal Yazında Destinasyon İmajı Çalışmaları: Sistematik Literatür Taraması (Destination Image Studies in National Literature: A Systematic Literature Review). Journal of Tourism and Gastronomy Studies 12, no.1 (2024): 516 - 537. 10.21325/jotags.2024.1392
MLA KURU DURAN,LEBLEBICI KOÇER LEYLA Ulusal Yazında Destinasyon İmajı Çalışmaları: Sistematik Literatür Taraması (Destination Image Studies in National Literature: A Systematic Literature Review). Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.12, no.1, 2024, ss.516 - 537. 10.21325/jotags.2024.1392
AMA KURU D,LEBLEBICI KOÇER L Ulusal Yazında Destinasyon İmajı Çalışmaları: Sistematik Literatür Taraması (Destination Image Studies in National Literature: A Systematic Literature Review). Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2024; 12(1): 516 - 537. 10.21325/jotags.2024.1392
Vancouver KURU D,LEBLEBICI KOÇER L Ulusal Yazında Destinasyon İmajı Çalışmaları: Sistematik Literatür Taraması (Destination Image Studies in National Literature: A Systematic Literature Review). Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2024; 12(1): 516 - 537. 10.21325/jotags.2024.1392
IEEE KURU D,LEBLEBICI KOÇER L "Ulusal Yazında Destinasyon İmajı Çalışmaları: Sistematik Literatür Taraması (Destination Image Studies in National Literature: A Systematic Literature Review)." Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 12, ss.516 - 537, 2024. 10.21325/jotags.2024.1392
ISNAD KURU, DURAN - LEBLEBICI KOÇER, LEYLA. "Ulusal Yazında Destinasyon İmajı Çalışmaları: Sistematik Literatür Taraması (Destination Image Studies in National Literature: A Systematic Literature Review)". Journal of Tourism and Gastronomy Studies 12/1 (2024), 516-537. https://doi.org/10.21325/jotags.2024.1392