Yıl: 2024 Cilt: 12 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 645 - 662 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.21325/jotags.2024.1399 İndeks Tarihi: 24-04-2024

Türkiye’nin Binicilik Turizmi Potansiyelinin İncelenmesi (The Examination of Türkiye's Equestrian Tourism Potential)

Öz:
Dünya genelinde turizmin gelişmesine paralel olarak talep gören turizm aktivitelerinden birisi de biniciliktir. Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye’nin sahip olduğu binicilik turizmi potansiyelinin bütüncül bir yaklaşımla ele alınarak incelenmesidir. Özellikle Türkçe turizm literatüründe binicilik turizminin bağımsız ve bütüncül olarak incelendiği özgün çalışmalar konusunda bir boşluk olduğu görülmüştür. Bu çalışmanın bu boşluğu dolduracağı ve binicilik turizmi ile ilgili yapılacak farklı araştırmalara kaynak niteliği taşıyacağı düşünülmektedir. Betimsel bir araştırma olan bu çalışmada, belge taraması yöntemi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında Türkçe ve yabancı alan yazın, binicilik ve turizm olguları ekseninde tarama modeli uygulanarak incelenmiştir. Çalışma sonucunda, Türkiye’nin dünyada binicilik turizminden yüksek gelir elde eden birçok ülkeye kıyasla önemli avantajlara sahip olduğu ancak bu potansiyelin henüz yeterince kullanılmadığı ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra Türkiye’de binicilik turizminin geliştirilmesi ile, coğrafi ve iklimsel koşullar fark etmeksizin Türkiye’nin her bölgesinde on iki ay turizm hareketliliğinin sağlanabileceği, bu sayede ekonomik sorunların ve göç sorununun çözümüne katkı sağlanarak kırsal kalkınmanın doğayla uyumlu sürdürülebilir şekilde artırılabileceği sonuçlarına ulaşılmıştır.
Anahtar Kelime: Binicilik Turizm Kırsal turizm Alternatif turizm

The Examination of Türkiye's Equestrian Tourism Potential

Öz:
In parallel with the development of tourism around the world, one of the tourism activities that is in demand is horseback riding. The main purpose of this study is to examine Turkey's equestrian tourism potential with a holistic approach. It has been observed that there is a gap in original studies examining equestrian tourism independently and holistically, especially in the Turkish tourism literature. It is thought that this study will fill this gap and serve as a source for different research on equestrian tourism. In this descriptive study, documentary scanning method was used. Within the scope of the research, Turkish and foreign literature was examined by applying a scanning model on the axis of horse riding and tourism phenomena. As a result of the study, it was revealed that Turkey has significant advantages compared to many countries in the world that generate high income from equestrian tourism, but this potential has not yet been used sufficiently. In addition, it has been concluded that by developing equestrian tourism in Turkey, 12-month tourism activity can be achieved in every region of Turkey, regardless of geographical and climatic conditions, and thus rural development can be increased in a sustainable manner compatible with nature by contributing to the solution of economic problems and migration problems.
Anahtar Kelime: Equestrian Tourism Rural tourism Alternative tourism

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
 • ATOUT. (2011). Tourisme et cheval. Une ressource au service des destinations. Paris: Agence De Développement Touristique De La France.
 • Bailleux, A. (2020). La relation humain cheval dans les "nouveaux" paysages équestres. L'exemple de l'hippothérapie en Belgique, du tourisme équestre en France et du monde du Paso Higüeyano en République dominicaine. Strasbourg: Université de Strasbourg, INSTITUT D’ETHNOLOGIE Institut d'Ethnologie, Faculté des Sciences Sociales.
 • Bal, R. (2022). Mahmut Şevket Paşa’nın Askerî Reform Çalışmaları ve Türk Spor Tarihinde Bir Dönüm Noktası: Süvari Binicilik ve Tatbikat Okulu. Mevzu Sosyal Bilimler Dergisi, 56-87.
 • Baskıcı, M. (1998). Evcilleştirme tarihine kısa bir bakış. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 53(1), 73-94.
 • Beceren, Y. I. (2023). Rekreasyonel Bir Faaliyet Olarak 10 Haftalık Binicilik Eğitimi Programının 9-14 Yaş Grubu Çocuklarda Duygusal Zekâ Düzeyine Etkisinin İncelenmesi: Safkan At Çiftliği Örneği. Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans Tezi.
 • Blache, J.-P., & Lecomte, S. (2023, 12 27). Equestrian Tourism in France. The French Association of Equestrian Tourism: https://www.ffe.com/system/files/tourisme/documents/pdf/EQUESTRIAN_TOURISM_IN_FRANCE.pdf adresinden alındı
 • Chevalier, S. P. (2015). Can equestrian tourism be a solution for sustainable tourism development in France. Loisir et Société, 38(1), 110-134.
 • ÇŞİDBa. (2023, 12 30). Ormanlık Alanların Dağılımı. Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: https://cevreselgostergeler.csb.gov.tr/ormanlik-alanlarin-dagilimi-i-85782 adresinden alındı
 • ÇŞİDBb. (2023, 12 31). Korunan Kıyı Uzunluğu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: https://cevreselgostergeler.csb.gov.tr/korunan-kiyi-uzunlugu-i-85779 adresinden alındı
 • EBA. (2023, 12 29). The Equine Industry: A Global Perspective. Equine Business Association: https://equinebusinessassociation.com/equine-industry-statistics/ adresinden alındı
 • FITEa. (2023, 12 27). About. Fédération Internationale de Tourisme Équestre: https://fite-net.org/en/la-fite/ adresinden alındı
 • FITEb. (2016, 9 4). Status de La Fite. Fédération Internationale de Tourisme Équestre: https://fite-net.org/wp-content/uploads/2020/10/FITE_STATUTS_FR.pdf adresinden alındı
 • FITEc. (2023, 12 30). Itınerances. Fédération Internationale de Tourisme Équestre: https://fite-net.org/tourisme/itinerances/ adresinden alındı
 • Helgadóttir, G. (2006, Ağustos). Cultural Tourism (Menningartengd ferðaþjónusta). Current Issues in Tourism, 9(6), 535-548. Icelandic Tourist Board. adresinden alındı
 • IndexMundi. (2023, 12 30). Forest area (% of land area) - Country Ranking. Index Mundi: https://www.indexmundi.com/facts/indicators/AG.LND.FRST.ZS/rankings adresinden alındı Kafesoğlu, İ. (1991). At (İslam Öncesi). Ankara: TDV İslam Ansiklopedisi (4. Cilt).
 • Kline, C. S., Cardenas, D., Viren, P. P., & Swanson, J. R. (2015). Using A Community Tourism Development Journal of Destination Marketing & Management Model To Explore Equestrian Trail Tourism Potential In Virginia. Journal of Destination Marketing & Management, 4(2), 79-87.
 • Koçkar, T. M., Çalışkan, H., Ün, A. E., Yıldırım, C., & Ünlüoğlu, M. (2018). Impact of Traditional Equitation Shows to Tourism World Wide and Suggestions for Utilising Equestrian Tourism in Turkish Tourism Sector, 2018. The 11th Tourism Outlook Conference Heritage Tourism beyond Borders and Civilizations (s. 502-515). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Koppers, W. (1941). Etnolojiye Dayanan Cihan Tarihinin Işığı Altında İlk Türklük Ve İlk İndo-Germenlik. Belleten, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 5(20), 439-480.
 • Köseman, A., & Şeker, İ. (2015). Hippoterapi ve Terapide Kullanılan Atların Özellikleri. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 12(3), 195-201.
 • Lehocká, I. (2016). Equestrian tourism in extracurricular education (Jezdecká turistika v mimoškolní výchově). Prag: Univerzita Karlova.
 • MGM. (2023, 12 31). Türkiye İklimi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü: https://www.mgm.gov.tr/FILES/genel/makale/13_turkiye_iklimi.pdf adresinden alındı
 • Sarıbaş, Ö. (2017). Rekreasyon (Eğlence-Dinlence) İşletmeciliği. Akbaba Atilla, Z. Öter, M. E. Güler, & V. Altıntaş içinde, Turizm İşletmeciliği - Endüstriyel ve Yönetsel Boyutlar (s. 114). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • TBF. (2023, 12 20). Tarihçe. Türkiye Binicilik Federasyonu: https://www.binicilik.org.tr/Detay/6/Tarihce adresinden alındı
 • TGSDF. (2024, Şubat 1). Hakkımızda. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu: https://www.gsdf.gov.tr/tr/hakkimizda adresinden alındı
 • TİGEMa. (2024, Şubat 2). Tarihimiz. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü: https://www.tigem.gov.tr/Tarih adresinden alındı
 • TİGEMb. (2024, Şubat 2). Faaliyette Olan İşletmeler. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü: https://www.tigem.gov.tr/Isletme/Index/1 adresinden alındı
 • TJK. (2023, 12 26). Tarihçe. Türkiye Jokey Kulübü: https://www.tjk.org/TR/Kurumsal/Static/Page/Tarihce adresinden alındı
 • TÜBİTAK. (2023, 12 30). Türkiye Coğrafyası. TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı: https://ansiklopedi.tubitak.gov.tr/ansiklopedi/turkiye_cografyasi adresinden alındı
 • Ünver, A. F. (2006). Antik Çağdan Modern Olimpiyatlara Binicilik Sporu ve Türk Biniciliğinin Olimpik Gelişimi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi.
 • WPR. (2023, 12 31). Countries by Coastline 2023. World Population Review: https://worldpopulationreview.com/country-rankings/countries-by-coastline adresinden alındı
 • Yalçın, Ş. (2022). İtalya'da Kırsal Turizm: Toskana Örneği. Antalya: Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Uygarlıkları Yeni ve Yakınçağ Araştırmaları Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
APA DEĞİŞGEL S (2024). Türkiye’nin Binicilik Turizmi Potansiyelinin İncelenmesi (The Examination of Türkiye's Equestrian Tourism Potential). , 645 - 662. 10.21325/jotags.2024.1399
Chicago DEĞİŞGEL SEDAT Türkiye’nin Binicilik Turizmi Potansiyelinin İncelenmesi (The Examination of Türkiye's Equestrian Tourism Potential). (2024): 645 - 662. 10.21325/jotags.2024.1399
MLA DEĞİŞGEL SEDAT Türkiye’nin Binicilik Turizmi Potansiyelinin İncelenmesi (The Examination of Türkiye's Equestrian Tourism Potential). , 2024, ss.645 - 662. 10.21325/jotags.2024.1399
AMA DEĞİŞGEL S Türkiye’nin Binicilik Turizmi Potansiyelinin İncelenmesi (The Examination of Türkiye's Equestrian Tourism Potential). . 2024; 645 - 662. 10.21325/jotags.2024.1399
Vancouver DEĞİŞGEL S Türkiye’nin Binicilik Turizmi Potansiyelinin İncelenmesi (The Examination of Türkiye's Equestrian Tourism Potential). . 2024; 645 - 662. 10.21325/jotags.2024.1399
IEEE DEĞİŞGEL S "Türkiye’nin Binicilik Turizmi Potansiyelinin İncelenmesi (The Examination of Türkiye's Equestrian Tourism Potential)." , ss.645 - 662, 2024. 10.21325/jotags.2024.1399
ISNAD DEĞİŞGEL, SEDAT. "Türkiye’nin Binicilik Turizmi Potansiyelinin İncelenmesi (The Examination of Türkiye's Equestrian Tourism Potential)". (2024), 645-662. https://doi.org/10.21325/jotags.2024.1399
APA DEĞİŞGEL S (2024). Türkiye’nin Binicilik Turizmi Potansiyelinin İncelenmesi (The Examination of Türkiye's Equestrian Tourism Potential). Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 12(1), 645 - 662. 10.21325/jotags.2024.1399
Chicago DEĞİŞGEL SEDAT Türkiye’nin Binicilik Turizmi Potansiyelinin İncelenmesi (The Examination of Türkiye's Equestrian Tourism Potential). Journal of Tourism and Gastronomy Studies 12, no.1 (2024): 645 - 662. 10.21325/jotags.2024.1399
MLA DEĞİŞGEL SEDAT Türkiye’nin Binicilik Turizmi Potansiyelinin İncelenmesi (The Examination of Türkiye's Equestrian Tourism Potential). Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.12, no.1, 2024, ss.645 - 662. 10.21325/jotags.2024.1399
AMA DEĞİŞGEL S Türkiye’nin Binicilik Turizmi Potansiyelinin İncelenmesi (The Examination of Türkiye's Equestrian Tourism Potential). Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2024; 12(1): 645 - 662. 10.21325/jotags.2024.1399
Vancouver DEĞİŞGEL S Türkiye’nin Binicilik Turizmi Potansiyelinin İncelenmesi (The Examination of Türkiye's Equestrian Tourism Potential). Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2024; 12(1): 645 - 662. 10.21325/jotags.2024.1399
IEEE DEĞİŞGEL S "Türkiye’nin Binicilik Turizmi Potansiyelinin İncelenmesi (The Examination of Türkiye's Equestrian Tourism Potential)." Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 12, ss.645 - 662, 2024. 10.21325/jotags.2024.1399
ISNAD DEĞİŞGEL, SEDAT. "Türkiye’nin Binicilik Turizmi Potansiyelinin İncelenmesi (The Examination of Türkiye's Equestrian Tourism Potential)". Journal of Tourism and Gastronomy Studies 12/1 (2024), 645-662. https://doi.org/10.21325/jotags.2024.1399