Yıl: 2024 Cilt: 12 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 686 - 702 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.21325/jotags.2024.1401 İndeks Tarihi: 24-04-2024

Uzay Turizmine Holistik Bir Bakış: Bibliyometrik Bir Analiz (A Holistic Perspective on Space Tourism: A Bibliometric Analysis)

Öz:
Bu çalışmanın amacı, son yıllarda turizm endüstrisinin en çarpıcı ve ilgi çekici dallarından biri olan, büyük gelişmeler kaydeden, katma değeri ve geleceğe yönelik taşıdığı potansiyeli çok yüksek olan uzay turizmi ile ilgili sosyal bilimler alanında yer alan çalışmaların mevcut durumunu, gelişimini ve eğilimini bibliyometrik analiz yöntemi ile ortaya koyarak alanyazına holistik bir bakış açısı sunmaktır. Bu kapsamda, 2001-2023 yılları arasında Web of Science Core Collection veri tabanında uzay turizmi konusunda yayınlanan İngilizce makaleler incelenmiştir. Veriler “space tourism” anahtar kelimesi kullanılarak elde edilmiş ve analiz için VOSviewer bibliyometrik haritalama programı kullanılmış ve ortak yazarlık, atıf ağı, bibliyografik eşleşme, kavram birlikteliği gibi temel analiz teknikleri uygulanmıştır. Elde edilen bulgulara göre sosyal bilimler alanında uzay turizmine yönelik ilk çalışmanın 2001 yılında yayınlandığı, en fazla katkı yapan ülkenin İngiltere, en üretken kurumun Canterbury Üniversitesi olduğu ve alandaki öncü yazarların Han, Goehlich ve Crouch olduğu belirlenmiştir. Uzay turizmi ile ilgili yapılan çalışmaları temsil eden kavramların ise "uzay turizmi", "uzay seyahati" ve "turizm" olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime: Uzay turizmi Sosyal bilimler Bibliyometrik analiz

A Holistic Perspective on Space Tourism: A Bibliometric Analysis

Öz:
The aim of this study is to present a holistic perspective to the literature by revealing the current status, development and trend of the studies in the field of social sciences related to space tourism, which is one of the most striking and interesting branches of the tourism industry in recent years, has made great developments, has a high added value and has a very high potential for the future, through bibliometric analysis method. In this context, English articles published on space tourism in the Web of Science Core Collection database between 2001 and 2023 were analyzed. Data were obtained using the keyword "space tourism" and VOSviewer bibliometric mapping program was used for analysis and basic analysis techniques such as co-authorship, citation network, bibliographic matching, and concept association were applied. According to the findings, it was determined that the first study on space tourism in the field of social sciences was published in 2001, the most contributing country was the UK, the most productive institution was the University of Canterbury, and the pioneering authors in the field were Han, Goehlich and Crouch. It was determined that the concepts representing the studies on space tourism were "space tourism", "space travel" and "tourism".
Anahtar Kelime: Space tourism Social sciences Bibliometric analysis

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
 • Açıksözlü, Ö. & Varol, İ. (2023). Dünya dışında turistik bir gezi: Uzay turizmine yönelik metafor analizi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 7(3): 385-401.
 • Allam, Z., Sharifi, A., Giurco, D. & Sharpe, S. A. (2021). On the theoretical conceptualisations, knowledge structussres and trends of green new deals. Sustainability, 13(22), 1-25.
 • Apel, U. (1997). Space tourism a promising future, Space Policy, 13(4): 279-284.
 • Bayram, G. (2021). Türkiye’de Uzay Turizmi Algısı ve Potansiyelinin Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi).
 • Bulgan. G., Oksay, A. & Özperçin., İ. (2019). Space tourism: İs it reality?. Global Review of Research in Tourism, Hospitality and Leisure Management (GRRTHLM) An Online International Refereed Research Journal. 5 (1): 756-776.
 • Chang, Y. W. & Chern, J. S. (2016). Ups and downs of space tourism development in 60 years from moon register to spaceshiptwo crash, Acta Astronautica, 127: 533-541.
 • Civelek, M. & Türkay, O. (2019). Uzay turizmine ilişkin uluslararası turizm karikatürlerinin göstergebilimsel bir analizi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(3), 960-980.
 • Collins, P. (2006). Space tourism: From earth orbit to the moon. Advances in Space Research, 37: 116-122.
 • Crouch, I. G. (2001). The market for space tourism: Early indications., 40: 213-219. Journal of Travel Research
 • Dinç, A., Bahar, M. & Topsakal, Y. (2023). Ecotourism research: A bibliometric review. Tourism & Management Studies, 19(1), 29-40.
 • Dirik, D., Eryılmaz, İ. & Erhan, T. (2023). Post-truth kavramı üzerine yapılan çalışmaların Vosviewer ile bibliyometrik analizi. Sosyal Mucit Academic Review, 4(2), 164-188.
 • Goehlich, R. A., Anderson, K. J., Harrold, N. N., Bemis, J.A., Nettleingham, M. T., Cobin, J. M., Zimmerman, R. B., Avni, B.L., Gonyea, M.D. & Ilchena, N. C. (2013). Pilots for Space Tourism, Space Policy, 29: 44-15.
 • Güneş, T., (2022). Turizmde Güncel Uygulamalar Beklentiler ve Riskler: Uzay Turizmi. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi).
 • Johnson, M. R. & Martin, D. (2016). The anticipated futures of space tourism, Mobilities, 11(1): 135-151.
 • Kiper, V. O., & Batman, O. (2021). Uzay turizmi: Olasılıklar, uygulamalar, kavramsal bir yaklaşım. Journal of Emerging Economies and Policy, 6(1), 265-271.
 • Kiper, V. O., (2023). Uzay Turizminin Risk Analizi: Türkiye Örneği. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü (Yayımlanmış Doktora Tezi).
 • Kozhanazar, A. (2014). Uzay Turizmi: Kazakistan’ın Uzay Turizmi Alanındaki Potansiyeli Üzerine Bir Analiz. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi).
 • Mehraliyev, F., Choi, Y. & Köseoglu, M.A. (2019). Progress on Smart Tourism Research. Joıırnal of Hospitality and Toıırisııı Technology, 10(4), 522-538.
 • Ongun, U. (2023). Kırsal turizm ve kırsal kalkınma yayınlarının vosviewer ile bibliyometrik analizi. Journal of Tourism Intelligence and Smartness, 6(2), 79-97.
 • Oral, S. (2023). Turizm teknolojileri ile ilgili araştırmalarının kavramsallaştırılması: VOSviewer ile bibliyometrik analiz. Journal of Global Tourism And Technology Research, 4(2): 115-128.
 • Pickering, C. & Byrne, J. (2014). The benefits of publishing systematic quantitative literature reviews for phd candidates and other early-career researchers. Higher Education Research & Developnıent, 33(3), 534-548.
 • Prideaux, B. & Singer, P. (2005). Space tourism afuture dream or a cyber-tourism reality?. Tourism Recreation Research, 30(3), 27-35.
 • Reddy, M. V., Nica , M., & Wilkes, K. (2012). Space tourism: Resarch recommendations for the future of industry and perspectives of potential participants. Journal of Tourism Management, 33(5), 1093-1102.
 • Spector, S. & Higham, E. S. J. (2019). Space tourism in the Anthropocene. Annals of Tourism Research, 79, 1-8.
 • Spencer, J. (2004). Space Tourism: Do You Want to Go?, Ontario: Apogee Books.
 • Uzay Turizmi Tanımı, Oxford Online Sözlüğü (Çevrimiçi). http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/space-tourism, (20.08.2023).
 • VOSviewer. (2009). VOSviewer. https://www.vosviewer.com/ (15.08.2023).
 • Webber, D. (2013). Space tourism: Its history, future and ımportance. Acta Astronautica, 92: 138- 143.
 • Włodarczyk, B. (2014). Space in tourism, tourism in space: On the need fordefinition, delimitation and classification. Turyzm, 24(1), 25-34.
 • Yılmaz, G. (2017). Restoranlarda bahşiş ile ilgili yayınlanan makalelerin bibliyometrik analizi. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 14(2), 65- 79.
 • Zupic, I., & Čater, T. (2015). Bibliometric methods in management and organization. Organizational Research Methods, 18(3), 429-472.
APA KARATAŞ BARAN G, Yüzbaşıoğlu N (2024). Uzay Turizmine Holistik Bir Bakış: Bibliyometrik Bir Analiz (A Holistic Perspective on Space Tourism: A Bibliometric Analysis). , 686 - 702. 10.21325/jotags.2024.1401
Chicago KARATAŞ BARAN Gülçin,Yüzbaşıoğlu Nedim Uzay Turizmine Holistik Bir Bakış: Bibliyometrik Bir Analiz (A Holistic Perspective on Space Tourism: A Bibliometric Analysis). (2024): 686 - 702. 10.21325/jotags.2024.1401
MLA KARATAŞ BARAN Gülçin,Yüzbaşıoğlu Nedim Uzay Turizmine Holistik Bir Bakış: Bibliyometrik Bir Analiz (A Holistic Perspective on Space Tourism: A Bibliometric Analysis). , 2024, ss.686 - 702. 10.21325/jotags.2024.1401
AMA KARATAŞ BARAN G,Yüzbaşıoğlu N Uzay Turizmine Holistik Bir Bakış: Bibliyometrik Bir Analiz (A Holistic Perspective on Space Tourism: A Bibliometric Analysis). . 2024; 686 - 702. 10.21325/jotags.2024.1401
Vancouver KARATAŞ BARAN G,Yüzbaşıoğlu N Uzay Turizmine Holistik Bir Bakış: Bibliyometrik Bir Analiz (A Holistic Perspective on Space Tourism: A Bibliometric Analysis). . 2024; 686 - 702. 10.21325/jotags.2024.1401
IEEE KARATAŞ BARAN G,Yüzbaşıoğlu N "Uzay Turizmine Holistik Bir Bakış: Bibliyometrik Bir Analiz (A Holistic Perspective on Space Tourism: A Bibliometric Analysis)." , ss.686 - 702, 2024. 10.21325/jotags.2024.1401
ISNAD KARATAŞ BARAN, Gülçin - Yüzbaşıoğlu, Nedim. "Uzay Turizmine Holistik Bir Bakış: Bibliyometrik Bir Analiz (A Holistic Perspective on Space Tourism: A Bibliometric Analysis)". (2024), 686-702. https://doi.org/10.21325/jotags.2024.1401
APA KARATAŞ BARAN G, Yüzbaşıoğlu N (2024). Uzay Turizmine Holistik Bir Bakış: Bibliyometrik Bir Analiz (A Holistic Perspective on Space Tourism: A Bibliometric Analysis). Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 12(1), 686 - 702. 10.21325/jotags.2024.1401
Chicago KARATAŞ BARAN Gülçin,Yüzbaşıoğlu Nedim Uzay Turizmine Holistik Bir Bakış: Bibliyometrik Bir Analiz (A Holistic Perspective on Space Tourism: A Bibliometric Analysis). Journal of Tourism and Gastronomy Studies 12, no.1 (2024): 686 - 702. 10.21325/jotags.2024.1401
MLA KARATAŞ BARAN Gülçin,Yüzbaşıoğlu Nedim Uzay Turizmine Holistik Bir Bakış: Bibliyometrik Bir Analiz (A Holistic Perspective on Space Tourism: A Bibliometric Analysis). Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.12, no.1, 2024, ss.686 - 702. 10.21325/jotags.2024.1401
AMA KARATAŞ BARAN G,Yüzbaşıoğlu N Uzay Turizmine Holistik Bir Bakış: Bibliyometrik Bir Analiz (A Holistic Perspective on Space Tourism: A Bibliometric Analysis). Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2024; 12(1): 686 - 702. 10.21325/jotags.2024.1401
Vancouver KARATAŞ BARAN G,Yüzbaşıoğlu N Uzay Turizmine Holistik Bir Bakış: Bibliyometrik Bir Analiz (A Holistic Perspective on Space Tourism: A Bibliometric Analysis). Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2024; 12(1): 686 - 702. 10.21325/jotags.2024.1401
IEEE KARATAŞ BARAN G,Yüzbaşıoğlu N "Uzay Turizmine Holistik Bir Bakış: Bibliyometrik Bir Analiz (A Holistic Perspective on Space Tourism: A Bibliometric Analysis)." Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 12, ss.686 - 702, 2024. 10.21325/jotags.2024.1401
ISNAD KARATAŞ BARAN, Gülçin - Yüzbaşıoğlu, Nedim. "Uzay Turizmine Holistik Bir Bakış: Bibliyometrik Bir Analiz (A Holistic Perspective on Space Tourism: A Bibliometric Analysis)". Journal of Tourism and Gastronomy Studies 12/1 (2024), 686-702. https://doi.org/10.21325/jotags.2024.1401