Bedevi İmajından Gastronomi Merkezliğine: Körfez Ülkelerinde Gastrodiplomasi Uygulamaları (From Bedouin Image to Gastronomy-Centeredness: Gastrodiplomacy Practices in Gulf Countries)

Yıl: 2024 Cilt: 12 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 755 - 776 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.21325/jotags.2023.1405 İndeks Tarihi: 24-04-2024

Bedevi İmajından Gastronomi Merkezliğine: Körfez Ülkelerinde Gastrodiplomasi Uygulamaları (From Bedouin Image to Gastronomy-Centeredness: Gastrodiplomacy Practices in Gulf Countries)

Öz:
Yıllar içerisinde yemek yemek fizyolojik bir eylem olmanın ötesine geçip, kültürel bir unsur haline gelmiştir. Yiyecekler bulundukları milletlerin kültürünü de temsil etmekte, bu yönüyle de ülkelerin yemek kültürleri, kültürlerarası iletişim ve etkileşim aracına dönüşmektedir. Günümüzde ülkeler için diğer ülke halkları nezdinde mevcutta var olan önyargıları yıkmak ve yanlış anlaşılmaları düzeltmek önem arz etmektedir. Gastrodiplomasiden faydalanan ülkeler, mutfak kültürleri sayesinde diğer ülkelerin halkları üzerinde olumlu bir ülke imajı yaratmaya çalışmaktadır. Bu çalışmada Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan Krallığı özelinde Körfez ülkelerinin gastrodiplomasi uygulamalarının incelenmesi amaçlanmıştır. Derinlemesine literatür çalışması sonucu hazırlanan araştırmada üç ülkenin geçmişten bugüne gastrodiplomasi alanındaki çalışmalarına yer verilmiş ve bu çalışmalardan hareketle gastrodiplomasi alanının önemi tartışılmıştır. Yapılan incelemelerde bilhassa XXI. yüzyılın başından itibaren oryantalist tasvirlerdeki “Ortadoğulu profili” ile özdeşleşen petrolün ve “thobe” adı verilen beyaz entarilerin en yaygın olarak görüldüğü Körfez Bölgesi’nde hem ekonominin güçlendiği hem de ülkelerin her geçen gün daha fazla turist çekme arayışları ön plana çıkarttıkları tespit edilmiştir. Çalışmada misafirperverliği ve kalabalık sofraları ile ünlü olan Körfez ülkelerinin, yemek ve sofra kültürüne diplomatik temaslarda da olağanüstü önem vermeye başladığı sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan alanyazın taramasında özellikle Körfez bölgesine ve çalışma özelinde araştırılan üç ülkeye ilişkin bilimsel çalışmaların sayısının çok az olması çalışmayı özgün kılarken, aynı zamanda bu alanda çalışma yapmayı düşünenler için de kaynak olacağı öngörülmüştür.
Anahtar Kelime: Gastrodiplomasi Yemek Katar Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan Krallığı

From Bedouin Image to Gastronomy-Centeredness: Gastrodiplomacy Practices in Gulf Countries

Öz:
Over the years, eating has gone beyond being a physiological act and has become a cultural element. Foods also represent the culture of the nations in which they are found, and in this respect, the food cultures of countries turn into a means of intercultural communication and interaction. Today, it is important for countries to break down existing prejudices and correct misunderstandings in the eyes of the peoples of other countries. Countries that benefit from gastrodiplomacy try to create a positive country image on the peoples of other countries through their culinary cultures. In this study, it is aimed to examine the gastrodiplomacy practices of the Gulf countries with a special focus on Qatar, the United Arab Emirates and the Kingdom of Saudi Arabia. In the research, which was prepared as a result of an in-depth literature study, the studies of the three countries in the field of gastrodiplomacy from past to present were included and the importance of the field of gastrodiplomacy was discussed based on these studies. In the examinations made, it has been determined that both the economy has strengthened in the Gulf Region, where oil and white robes called “thobe”, which have been identified with the “Middle Eastern profile” in orientalist depictions since the beginning of the XXI century, are the most common, and that the countries have brought to the forefront the search for attracting more tourists day by day. In the study, it was concluded that the Gulf countries, which are famous for their hospitality and crowded tables, have started to attach extraordinary importance to food and table culture in diplomatic contacts. In the literature review, the fact that the number of scientific studies on the Gulf region and the three countries investigated in the study is very few makes the study unique, and at the same time, it is envisaged that it will be a resource for those who are considering to work in this field.
Anahtar Kelime: Gastrodiplomacy Food Qatar United Arab Emirates Kingdom of Saudi Arabia

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Abdallah, A. & AlMaadheed, S. (2021). Culture promotion through food tourism: A case of Qatar’s local cuisine. International Journal of Hospitality and Tourism Studies, 28-41.
 • Ahmed, A. (2021). Dubai’s food story, https://eliotbeer.co.uk/wp-content/uploads/2021/03/Dubai.8ppSupp.1407.p2-3.pdf, (Erişim Tarihi: 15.02.2024).
 • Arvas, M. (2016). Suudi Arabistan’ın 2030 Vizyonu ve “Kutsal”ı piyasaya açmanın riskleri, https://www.aa.com.tr/tr/analiz-haber/suudi-arabistanin-2030-vizyonu-ve-kutsali-piyasaya-acmanin-riskleri/572954 (Erişim Tarihi: 02.02.2024).
 • Bingöl, O. (2018). Suudi Arabistan’ın “Neom” projesi: Rantiyeciliğin dönüşümü, dengeleme ve Orta Doğu’da yeni alt bölgesel güvenlik kompleksi. Ankara: Merkez Strateji Enstitüsü.
 • Bingöl, O. (2021). Suudi Arabistan’ın Vizyon 2030 projesinin rantiyeciliğin dönüşümü ve Ortadoğu’da dengeleme arayışı bağlamında değerlendirilmesi, Bölgesel Araştırmalar Dergisi, 5(2), 500-540. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2160560
 • Birleşmiş Milletler. (2015). Dünyamızı dönüştürmek: Sürdürülebilir kalkınma için 2030 Gündemi. https://sdgs.un.org/2030agenda (Erişim Tarihi: 03.02.2024).
 • Bucak, T & Yiğit, S. (2019). Gastromilliyetçilik ve gastrodiplomasi kavramları üzerine bir değerlendirme. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(4), 1305-1320. https://doi.org/10.16953/deusosbil.570526.
 • Commisceo-Global (2023). Gift giving etiquette in the Middle East, https://www.commisceo-global.com/blog/gift-giving-in-the-middle-east, (Erişim Tarihi: 18.02.2024).
 • Çevik, A. (2020). Gastronomi Alanında Yeni Bir Kavram: Gastrodiplomasi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yiyecek – İçecek İşletmeciliği Anabilim Dalı, Aydın.
 • Devlin, M. (2019). Bringing people together through Emirati culinary arts. https://www.meridian.org/news/uaeculinarydiplomacy/ (Erişim Tarihi: 01.02.2024).
 • Domazeti, R. (2019). Kızıldeniz: Ortadoğu’da Çekişmenin Görünmeyen Cephesi. İstanbul: İNSAMER Yardım Vakfı Yayınları.
 • Dursun, A., Topçu, G., Koşak, Ç. ve Geldi, M. (2023). BRICS'e kabul edilen Orta Doğu'nun petrol devleri yaklaşık 2,5 trilyon dolarlık ekonomik gücü elinde tutuyor https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/bricse-kabul-edilen-orta-dogunun-petrol-devleri-yaklasik-2-5-trilyon-dolarlik-ekonomik-gucu-elinde-tutuyor-/2976607# (Erişim Tarihi: 13.02.2024).
 • Elbanna, E.M. & Ali, A.G.M. (2021). A study of the Farasan Islands’ “Saudi Arabia” cultural heritage conservation and their characteristics for touristic rehabilitation. Advanced Research in Conservation Science, 2(2), 35-59. DOI: 10.21608/arcs.2021.95285.1018
 • Elmassah, S. (2015). Islamic economy option: SWOT case study analysis. Advances in Management & Applied Economics, 5(3), 63-84. DOI:10.13140/RG.2.1.3329.2242.
 • ETHospitalityWorld, 2023. Qatar’s biggest international food festival returns https://hospitality.economictimes.indiatimes.com/news/operations/food-and-beverages/qatars-biggest-international-food-festival-returns/98659586, (Erişim Tarihi: 28.01.2024).
 • Fareed, S. (2023). Buraidah Date Festival in full swing. https://www.arabnews.com/node/2350511/saudi-arabia (Erişim Tarihi: 02.02.2024).
 • Food and Agriculture Organization of the United Nations (2023). Date palm in the Arab region, Value Chain Study. https://doi.org/10.4060/cb9917en
 • Food and Agriculture Organisation of the United Nations (2019). Comprehensive review and situation analysis for rain fed cereal production in the Kingdom of Saudi Arabia, Strengthening MoEWA’s Capacity to implement its Sustainable Rural Agricultural Development Programme (2019-2025) (UTF/SAU/051/SAU).
 • Forman, J. A. & Sonenshine, T. (2014). Food and foreign policy: A diplomatic cuisine. https://www.theglobalist.com/food-foreign-policy-diplomatic-cuisine/. (Erişim Tarihi: 31.01.2024).
 • Halıcı, M. (2023). 110 bin Türk, turizm için Dubai’ye gitti, https://www.dunya.com/sektorler/turizm/110-bin-turk-turizm-icin-dubaiye-gitti-haberi-713583#:~:text=Dubai%20ekonomisi%20y%C3%BCzde%203%2C2%20b%C3%BCy%C3%BCd%C3%BC&text=Shayan%2C%20%E2%80%9C2023'%C3%BCn%20Ocak,a%C5%9Farak%20rekor%20k%C4%B1rd%C4%B1%E2%80%9D%20diye%20konu%C5%9Ftu, (Erişim Tarihi: 02.02.2024).
 • Haressy, M. A. (2018). Exploring The Supply Side of Food and Beverage Festivals in Saudi Arabia. Master Thesis. USA: Rochester Institute of Technology.
 • Hussin, H. (2018). Gastronomy, tourism, and the soft power of Malaysia, Sage Open, 8(4), 2-11. https://doi.org/10.1177/2158244018809
 • Ichijio, A. & Ranta, R. (2018). Yemek ve Ulusal Kimlik, (Ataseven, E. Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • International Centre for Agricultural Research and Development in Arid Areas-[ICARDA] (2004). Priority setting exercise for agricultural research done in 2002. Syria.
 • Khan, S. (2020). The coffee festivals of Jazan. https://www.theparliamentmagazine.eu/news/article/the-coffee-festivals-of-jazan (Erişim Tarihi: 03.02.2024).
 • Kim, H. & Ni, L. (2021). Food Diplomacy: An Emerging Field of Practice. In Routledge Handbook of Public Diplomacy (pp. 167-177). UK: Routledge.
 • Kul, N. (2019). Mutfak, Kimlik, Diplomasi- Türkiye’de Gastrodiplomasi. İstanbul: Tüm Kitap.
 • Lawrence, A. (2016). Culinary diplomacy: How the U.A.E. may further enhance its global relationships. https://www.linkedin.com/pulse/culinary-diplomacy-how-uae-may-further-enhance-its-assadourian/ (Erişim Tarihi: 02.01.2024).
 • Mariani, J. F. (2007). The Encyclopedia of American Food And Drink. London: Bloomsbury.
 • Martin, E. (2021). Nation building and social change in the United Arab Emirates through the invention of Emirati cuisine. The Sociological Review, 1-22. DOI: 10.1177/00380261211009090
 • Ministry of Investment (2023). Invest in Al-Jouf: Your guide to uncovering value propositions in Al-Jouf region, Regional Investment Report of Saudi Arabia.
 • Mohammad, B.A.A. (2014). Festival tourism in Saudi Arabia: A study of image and motivation of participating in Janadriyah Festival, American Journal of Tourism Management, 3(2), 45-54. DOI: 10.5923/j.tourism.20140302.01.
 • Nau, H.R. (1978). The diplomacy of world food: Goals, capabilities, issues and arenas, International Organization, 32(3), 775-809. http://www.jstor.org/stable/2706333.
 • Nirwandy, N. & Awang, A.A. (2014). Conceptualizing public diplomacy social convention culinary: Engaging gastro diplomacy warfare for economic branding, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 130, 325–332. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.04.038
 • Nye, J.S. (1990). Bound to lead: The changing nature of American power. New York: Basic Books.
 • Pham, M.J. (2013). Food as communication: A case study of South Korea’s gastrodiplomacy. Journal of International Service, 22(1), 1-22. https://thediplomatistdotcom.files.wordpress.com/2013/01/jis-spring-2013-issue-gastrodiplomacy.pdf
 • Proctor, R.A. (2022). How the Red Sea Project aims to showcase Saudi Arabia’s culinary heritage, https://www.arabnews.com/node/2077306/saudi-arabia, (Erişim Tarihi: 01.02.2024).
 • Ranta, R. (2015). Food and nationalism: From foie gras to hummus. World Policy Journal, 32(3), 33-40. https://doi.org/10.1177/0740277515605287
 • Rockower, P. S. (2012). Recipes for gastrodiplomacy. Place Branding and Diplomacy, 8, 235-246. DOI: 10.1057/pb.2012.17
 • Sandybayev, A. (2018). The impact of Street and Food Festivals in gastronomic tourism through visitor’s emotions and satisfaction. A case of Abu Dhabi Food Festival, International Journal of Research in Tourism and Hospitality, 4(1), 27-32. http://dx.doi.org/10.20431/2455-0043.0401004.
 • Savarin, J.A.B. (2014). The Physiology of Taste: Meditations on Transcendental Gastronomy. New York: Liveright.
 • Scharfenort, N. (2012). Urban development and social change in Qatar: The Qatar National Vision 2030 and the 2022 FIFA World Cup, Journal of Arabian Studies: Arabia, the Gulf, and the Red Sea, 2(2), 209-230. http://dx.doi.org/10.1080/21534764.2012.736204
 • Seed, B. (2015). Sustainability in the Qatar national dietary guidelines, among the first to incorporate sustainability principles. Public Health Nutrition, 18(13), 2303-2310, https://doi.org/10.1017/s1368980014002110
 • Solleh, F.M. (2015). Gastrodiplomacy as a soft power tool to enhance nation brand. Journal of Media and Information Warfare, 7, 161-199. https://jmiw.uitm.edu.my/images/Journal/v7c5.pdf
 • Spence, C. (2016) Gastrodiplomacy: Assessing the role of food in decision making. Flavour, 5(4), 1-16. https://doi.org/10.1186/s13411-016-0050-8.
 • Thomas, J. (2011). Taif, https://www.plantdiversityofsaudiarabia.info/Biodiversity-Saudi-Arabia/Vegetation/Taif.htm#:~:text=Historically%20the%20tribes%20of%20Taif,natural%20vegetation%20of%20Taif%20region (Erişim Tarihi: 30.01.2024). Ulusoy, R., Yazıcı, E. ve Altun, İ. (2017). Petrol fiyatlarında yaşanan belirsizlik ve Ortadoğu’da sürdürülebilir büyüme: Ortadoğu ekonomilerinin çeşitlendirilmesi, Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 7(15), 31-45. https://doi.org/10.17828/yalovasosbil.372751
 • White, W., Barreda, A. A., & Hein, S. (2019). Gastrodiplomacy: Captivating a global audience through cultural cuisine-a systematic review of the literature. Journal of Tourismology, 5(2), 127‒144. https://doi.org/10.26650/jot.2019.5.2.0027
 • Yıldız, F., Akbaba, M., Özel, G., & Aydın, M. (2019). Geleneklerin aktarım sürecinde mutfak kültürünün rolü: Kilis örneği, Researcher: Social Science Studies, 6(2), 113-122. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2151515.
 • Yücetürk, C. & Keskin, Y.B. (2022). Otoriter rejimlerin aklanma yöntemi olarak Sportswashing: Suudi Arabistan Krallığı örneği, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 26, 118-134. https://doi.org/10.38155/ksbd.1097935
 • Zhang, J. (2015). The foods of the worlds: Mapping and comparing contemporary gastrodiplomacy campaigns, International Journal of Communication, 9, 568–591. https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/2847/1316
APA Tüylüoğlu E (2024). Bedevi İmajından Gastronomi Merkezliğine: Körfez Ülkelerinde Gastrodiplomasi Uygulamaları (From Bedouin Image to Gastronomy-Centeredness: Gastrodiplomacy Practices in Gulf Countries). , 755 - 776. 10.21325/jotags.2023.1405
Chicago Tüylüoğlu Esra Bedevi İmajından Gastronomi Merkezliğine: Körfez Ülkelerinde Gastrodiplomasi Uygulamaları (From Bedouin Image to Gastronomy-Centeredness: Gastrodiplomacy Practices in Gulf Countries). (2024): 755 - 776. 10.21325/jotags.2023.1405
MLA Tüylüoğlu Esra Bedevi İmajından Gastronomi Merkezliğine: Körfez Ülkelerinde Gastrodiplomasi Uygulamaları (From Bedouin Image to Gastronomy-Centeredness: Gastrodiplomacy Practices in Gulf Countries). , 2024, ss.755 - 776. 10.21325/jotags.2023.1405
AMA Tüylüoğlu E Bedevi İmajından Gastronomi Merkezliğine: Körfez Ülkelerinde Gastrodiplomasi Uygulamaları (From Bedouin Image to Gastronomy-Centeredness: Gastrodiplomacy Practices in Gulf Countries). . 2024; 755 - 776. 10.21325/jotags.2023.1405
Vancouver Tüylüoğlu E Bedevi İmajından Gastronomi Merkezliğine: Körfez Ülkelerinde Gastrodiplomasi Uygulamaları (From Bedouin Image to Gastronomy-Centeredness: Gastrodiplomacy Practices in Gulf Countries). . 2024; 755 - 776. 10.21325/jotags.2023.1405
IEEE Tüylüoğlu E "Bedevi İmajından Gastronomi Merkezliğine: Körfez Ülkelerinde Gastrodiplomasi Uygulamaları (From Bedouin Image to Gastronomy-Centeredness: Gastrodiplomacy Practices in Gulf Countries)." , ss.755 - 776, 2024. 10.21325/jotags.2023.1405
ISNAD Tüylüoğlu, Esra. "Bedevi İmajından Gastronomi Merkezliğine: Körfez Ülkelerinde Gastrodiplomasi Uygulamaları (From Bedouin Image to Gastronomy-Centeredness: Gastrodiplomacy Practices in Gulf Countries)". (2024), 755-776. https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1405
APA Tüylüoğlu E (2024). Bedevi İmajından Gastronomi Merkezliğine: Körfez Ülkelerinde Gastrodiplomasi Uygulamaları (From Bedouin Image to Gastronomy-Centeredness: Gastrodiplomacy Practices in Gulf Countries). Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 12(1), 755 - 776. 10.21325/jotags.2023.1405
Chicago Tüylüoğlu Esra Bedevi İmajından Gastronomi Merkezliğine: Körfez Ülkelerinde Gastrodiplomasi Uygulamaları (From Bedouin Image to Gastronomy-Centeredness: Gastrodiplomacy Practices in Gulf Countries). Journal of Tourism and Gastronomy Studies 12, no.1 (2024): 755 - 776. 10.21325/jotags.2023.1405
MLA Tüylüoğlu Esra Bedevi İmajından Gastronomi Merkezliğine: Körfez Ülkelerinde Gastrodiplomasi Uygulamaları (From Bedouin Image to Gastronomy-Centeredness: Gastrodiplomacy Practices in Gulf Countries). Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.12, no.1, 2024, ss.755 - 776. 10.21325/jotags.2023.1405
AMA Tüylüoğlu E Bedevi İmajından Gastronomi Merkezliğine: Körfez Ülkelerinde Gastrodiplomasi Uygulamaları (From Bedouin Image to Gastronomy-Centeredness: Gastrodiplomacy Practices in Gulf Countries). Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2024; 12(1): 755 - 776. 10.21325/jotags.2023.1405
Vancouver Tüylüoğlu E Bedevi İmajından Gastronomi Merkezliğine: Körfez Ülkelerinde Gastrodiplomasi Uygulamaları (From Bedouin Image to Gastronomy-Centeredness: Gastrodiplomacy Practices in Gulf Countries). Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2024; 12(1): 755 - 776. 10.21325/jotags.2023.1405
IEEE Tüylüoğlu E "Bedevi İmajından Gastronomi Merkezliğine: Körfez Ülkelerinde Gastrodiplomasi Uygulamaları (From Bedouin Image to Gastronomy-Centeredness: Gastrodiplomacy Practices in Gulf Countries)." Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 12, ss.755 - 776, 2024. 10.21325/jotags.2023.1405
ISNAD Tüylüoğlu, Esra. "Bedevi İmajından Gastronomi Merkezliğine: Körfez Ülkelerinde Gastrodiplomasi Uygulamaları (From Bedouin Image to Gastronomy-Centeredness: Gastrodiplomacy Practices in Gulf Countries)". Journal of Tourism and Gastronomy Studies 12/1 (2024), 755-776. https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1405