Yıl: 2024 Cilt: 11 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 75 - 84 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.34087/cbusbed.1358612 İndeks Tarihi: 17-04-2024

COVID-19 Pandemisinin Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Alışkanlıkları Değişimi Üzerine Yansımaları: Meslek Yüksekokulu Örneği

Öz:
Giriş ve Amaç: Bu çalışma ile COVID-19 pandemi sürecinde sağlık alanında eğitim alan öğrencilerin yaşam alışkanlıkları değişimi ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Çalışma tanımlayıcı tipte, 1 Mayıs - 20 Haziran 2021 tarihleri arasında sağlık alanında önlisans eğitimi gören 310 öğrenci ile yürütüldü. Çalışma verileri “Katılımcı Soru Formu” kullanılarak toplandı. Tanımlayıcı verilerin analizinde sayı (n), yüzde (%), ortalama ve standart sapma; kategorik değişkenlerin karşılaştırılmasında ki kare testi kullanıldı. Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 20.17+3.80, %70.3’ü kadın, %51.6’si ikinci sınıf, %25.8’i fizyoterapi, %26.2’si yaşlı bakımı bölümü öğrencisi, %21’inin ise COVID-19 geçirdiği belirlendi. Katılımcıların bu süreçte %56.1’inin pandemi öncesine göre kilo artışının olduğu, %44.8’inin gece yemek yeme davranışının, %41.3’ü aburcubur/şekerleme tükettiği öğün sayısının arttığı saptandı. Katılımcıların COVID-19’dan korunmak amacıyla etkili olduğunu düşünerek %71.9’unun C vitamini, % 62.9’unun D vitamini, %75.2’sinin turşu, %69.4’ünün bal/pekmez ve %64.4’ünün sarımsak soğan tüketiminin arttığı belirlendi. Pandemi sürecinde katılımcıların %35.1’inin sigara, %38.5’inin alkol, %56’sının televizyon, %47.6’sının bilgisayar ve %79.9’unun ise telefon/tablet kullanımının arttığı, %42.3’ünün uykuya dalış süresinin uzadığı belirlendi. Çalışma ile %81.1 ev temizliğinde sulandırılmış çamaşır suyu kullanıldığı, %84.8 evini iki saatte bir havalandırıldığı, %82.9 diğer insanlarla tokalaşmanın sınırlandırıldığı belirlendi. Katılımcıların COVID-19 enfeksiyonu geçirme durumu ile beslenme düzeni, egzersiz, sigara ve alkol tüketimi, uyku, televizyon/sosyal medyada geçirilen süre ile temizlik alışkanlıkları değişimi arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p>0.05). Sonuç: Bu çalışmada pandemi sürecinde öğrencilerin beslenme, egzersiz, uyku düzeni, sosyal medya kullanımı ve hijyen alışkanlıklarının değiştiği; COVID-19 enfeksiyonu geçirmenin yaşam alışkanlıkları değişiminde etkili olmadığı belirlenmiştir.
Anahtar Kelime: Beslenme davranışı COVID-19 fiziksel aktivite öğrenci uyku

Reflections of the COVID-19 Pandemic on the Change in Life Habits of University Students: Vocational School Example

Öz:
Objective: It was aimed to determine the changes in the life habits of the students receiving education in the field of health during the COVID-19 pandemic process and the factors affecting it. Materials and Methods: The study was conducted in descriptive type with 310 students who were studying associate degree in the field of health between 1 May - 20 June 2021. Study data were collected using the “Participant Questionnaire”. Number (n), percentage (%), mean and standard deviation in the analysis of descriptive data; Chi-square test was used to compare categorical variables. Results: It was determined that the mean age of the participants was 20.17+3.80, 70.3% were female, 51.6% were second year, 25.8% were physiotherapy 26.2% elderly care students, and 21% had COVID-19. It was determined that 56.1% of the participants had a weight gain compared to the pre-pandemic period, 44.8% of them had night eating behavior, and 41.3% of them consumed snacks/confectionery. It was determined that the consumption of vitamin C in 71.9%, vitamin D in 62.9%, pickles in 75.2%, honey/molasses in 69.4% and garlic-onion increased in 64.4%, considering that the participants were effective in protecting from COVID-19. During the pandemic process, it was determined that 35.1% of the participants increased their use of cigarettes, 38.5% of them alcohol, 56% of them television, 47.6% of them computer and 79.9% of them phone/tablet use, and 42.3% of them took longer to fall asleep. In the study, it was determined that diluted bleach was used in house cleaning in 81.1%, 84.8% ventilated their house every two hours, and shaking hands with other people was limited in 82.9%. There was no statistically significant difference between the COVID-19 infection status of the participants and the change in diet, exercise, smoking and alcohol consumption, sleep, time spent on television/social media, and cleaning habits (p>0.05). Conclusion: In this study, it was determined that nutrition, exercise, sleep patterns, social media usage and hygiene habits of students changed during the pandemic; It has been determined that being infected with COVID-19 is not effective in changing life habits.
Anahtar Kelime: Dietary behaviors COVID-19 physical activity student sleeping

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Dünya Sağlık Örgütü. Erişim tarihi: 20.02.2023. Erişim adresi: www.who.int.
 • 2. Sarı C, Adıgüzel L, Demirbağ BC. Opinions of students studying in associate degree health-related departments requiring professional practice and skills toward web-based distance education during the pandemic: A cross-sectional-descriptive study, Iranian Red Crescent Medical Journal, 2022, 24(1), e1374.
 • 3. Demirbilek Y, Pehlivantürk G, Özgüler ZÖ, Alp Meşe E. COVID-19 outbreak control, example of ministry of health of Turkey, Turkish J Med Sci, 2020, 50(SI-1), 489-494.
 • 4. Lyu W, Wehby GL. Comparison of estimated rates of coronavirus disease 2019 (COVID-19) in border counties in ıowa without a stay-at-home order and border counties in ıllinois with a stay-at-home order, JAMA Netw Open, 2020, 3(5), e2011102.
 • 5. Renzo D, Med JT, Renzo L Di, et al. Eating habits and lifestyle changes during COVID 19 lockdown: an Italian survey, J Transl Med, 2020, 18(1), 415.
 • 6. Salzberger B, Buder F, Lampl B, et al. Epidemiology of SARS-CoV-2, Infection, 2020, 61(8), 782-788.
 • 7. Fong MW, Gao H, Wong JY, et al. Nonpharmaceutical measures for pandemic ınfluenza in nonhealthcare settings-social distancing measures, Emerg Infect Dis, 2020, 26(5), 976-984.
 • 8. Mutz M, Gerke M. Sport and exercise in times of self-quarantine: How Germans changed their behaviour at the beginning of the Covid-19 pandemic, International Review for the Sociology of Sport, 2021, 56(3), 305-316.
 • 9. Górnicka M, Drywień ME, Zielinska MA, Hamułka J. Dietary and lifestyle changes during COVID-19 and the subsequent lockdowns among polish adults: A cross-sectional online survey PLifeCOVID-19 study, Nutrients, 2020, 12(8), 2324.
 • 10. Balanzá-Martínez V, Kapczinski F, de Azevedo Cardoso T, et al. The assessment of lifestyle changes during the COVID-19 pandemic using a multidimensional scale, Rev Psiquiatr Salud Ment (Engl Ed), 2021, 14(1), 16-26.
 • 11. Ravalli S, Musumeci G. Coronavirus Outbreak in Italy: Physiological Benefits of Home-Based Exercise During Pandemic, J Funct Morphol Kinesiol, 2020, 5(2), 31.
 • 12. Ünal E, Özdemir A, Yüksel Kaçan C. Covid-19 pandemisinin hemşirelik öğrencilerinin beslenme ve hijyen alışkanlıklarına etkisi, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2020;46(3):305-311.
 • 13. Arpacıoğlu S, Ünübol B. Investigation of changes in alcohol smoking usage and related situations in the coronavirus outbreak, Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 2020, 2(3), 128-138.
 • 14. Bulguroğlu Hİ, Bulguroğlu M, Özaslan A. Covid-19 pandemi sürecinde üniversite öğrencilerinin fiziksel aktivite, yaşam kalitesi ve depresyon seviyelerinin incelenmesi, Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2021, 12(2), 306-311.
 • 15. Yüce GE, Muz Gamze. COVID-19 pandemisinin yetişkinlerin diyet davranışları, fiziksel aktivite ve stres düzeyleri üzerine etkisi, Cukurova Medical Journal, 2021, 46(1), 283-291.
 • 16. Pérez-Rodrigo C, Gianzo Citores M, Hervás Bárbara G, et al. Patterns of change in dietary habits and physical activity during lockdown in Spain due to the COVID-19 pandemic, Nutrients, 2021, 13(2), 300.
 • 17. Robinson E, Boyland E, Chisholm A, et al. Obesity, eating behavior and physical activity during COVID-19 lockdown: A study of UK adults, Appetite, 2021, 156, 104853.
 • 18. Dinçer S, Kolcu M. Covid-19 pandemisinde toplumun beslenme alışkanlıklarının incelenmesi: İstanbul Örneği, Turk J Diab Obes, 2021, 2, 193-201.
 • 19. Calder PC. Nutrition, immunity and COVID-19, BMJ Nutr Prev Health, 2020, 3(1), 74-92.
 • 20. Gürel S, Ok MA. COVID-19 salgın sürecinin, sağlık eğitimi alan öğrencilerin beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite ve vücut ağırlıkları üzerine etkisinin saptanması, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2021, 6(Özel Sayı), 1-15.
 • 21. Küçükcankurtaran S, Özdoğan Y. Koronavirüs hastalığı’nın yetişkinlerin beslenme ve fiziksel aktivite durumuna etkisi; COVID-19 ve beslenme, Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2021, 11(3), 318-324.
 • 22. Akyol G, Başkan AH, Başkan AH. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) döneminde spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin karantina zamanlarında yaptıkları etkinlikler ve sedanter bireylere önerileri, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 2020, 7(5), 190-203.
 • 23. Gençalp DK. Covid-19 salgını döneminde ilk ve acil yardım öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları ve fiziksel aktivite durumlarının değerlendirilmesi, Paramedik ve Acil Sağlık Hizmetleri Dergisi, 2020, 1(1), 1-15.
 • 24. Ünlü H, Öztürk B, Aktaş Ö, et al. Bireylerin COVID-19 sürecinde fiziksel aktivite düzeylerindeki değişimin incelenmesi, Türkiye Spor Bilimleri Dergisi, 2020, 4(2), 79-87.
 • 25. Timurtaş E, Avcı EE, Ayberk B, et al. Covid-19 pandemisi sırasında üniversite öğrencilerinin fiziksel aktivite, depresyon, stres, uyku ve yaşam kalitesi düzeylerinin incelenmesi, Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 2020, 10(1), 17-26.
 • 26. Kaçan CY, Özdemir A, Ünal E. COVID-19 salgını sürecinde hemşirelik öğrencilerinin uyku düzenleri, psikolojik durumları ve egzersiz yapma durumlarının incelenmesi, İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 2021, 9(3), 1044-1065.
 • 27. Ahmed MZ, Ahmed O, Aibao Z, et al. Epidemic of COVID-19 in China and associated psychological problems, Asian J Psychiatr, 2020, 51, 102092.
 • 28. Sun K, Chen J, Viboud C. Early epidemiological analysis of the coronavirus disease 2019 outbreak based on crowdsourced data: a population-level observational study, Lancet Digit Health, 2020, 2(4), e201-e208.
 • 29. Bozkurt İ, Bozkurt Ö. COVID-19 kısıtlamaları sürecinde üniversite öğrencilerinde sosyal medya bağımlılığı ve temel psikolojik ihtiyaçlar arasındaki ilişkinin incelenmesi, Bağımlılık Dergisi, 2022, 23(2), 181-190.
 • 30. Voss C, Shorter P, Mueller-Coyne J, et al. Screen time, phone usage, and social media usage: Before and during the COVID-19 pandemic, Digital health, 2023, 9, 20552076231171510.
 • 31. Chinna K, Sundarasen S, Khoshaim HB, et al. Psychological impact of COVID-19 and lock down measures: An online cross-sectional multicounty study on Asian university students, PLoS One, 2021, 16, e0253059.
 • 32. Boursier V, Gioia F, Musetti A, et al. Facing loneliness and anxiety during the COVID-19 isolation: The role of excessive social Media use in a sample of Italian adults, Front Psychiatry, 2020, 11, 586222.
 • 33. Kolhar M, Kazi RNA, Alameen A. Effect of social media use on learning, social interactions, and sleep duration among university students, Saudi J Biol Sci, 2021, 28, 2216–2222.
 • 34. Zurlo M, Volta MCD, Vallone F. Psychological health conditions and COVID-19-related stressors among university students: A repeated cross-sectional survey, Front Psychol, 2022, 12, 1–11.
 • 35. Güner R, Hasanoğlu İ, Aktaş F. Covid-19: Prevention and control measures in community, Turkish J Med Sci, 2020, 50(SI-1), 571-577.
 • 36. Kaya G, Trabzon Ş, Altındiş S, Sağlık eğitimi alan üniversite öğrencilerinde COVID-19 pandemi sürecinde değişen beslenme ve hijyen alışkanlıkları ile koronavirüs korku düzeyleri arasındaki ilişki, The Medical Journal of Mustafa Kemal University, 2022, 13(46), 211-222.
 • 37. Kuşoğlu İ, Beydağ KD. Yetişkin bireylerde COVID-19 korkusu ile covıd-19 hijyen davranışları arasındaki ilişkinin belirlenmesi, Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, 2023, 12(1), 151-159. 38. Altun Y. COVID-19 Pandemisinde kaygı durumu ve hijyen davranışları, Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 2020, 29(5), 312-317.
APA SARI C, DEMIRBAG B (2024). COVID-19 Pandemisinin Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Alışkanlıkları Değişimi Üzerine Yansımaları: Meslek Yüksekokulu Örneği. , 75 - 84. 10.34087/cbusbed.1358612
Chicago SARI CANAN,DEMIRBAG Birsel Canan COVID-19 Pandemisinin Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Alışkanlıkları Değişimi Üzerine Yansımaları: Meslek Yüksekokulu Örneği. (2024): 75 - 84. 10.34087/cbusbed.1358612
MLA SARI CANAN,DEMIRBAG Birsel Canan COVID-19 Pandemisinin Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Alışkanlıkları Değişimi Üzerine Yansımaları: Meslek Yüksekokulu Örneği. , 2024, ss.75 - 84. 10.34087/cbusbed.1358612
AMA SARI C,DEMIRBAG B COVID-19 Pandemisinin Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Alışkanlıkları Değişimi Üzerine Yansımaları: Meslek Yüksekokulu Örneği. . 2024; 75 - 84. 10.34087/cbusbed.1358612
Vancouver SARI C,DEMIRBAG B COVID-19 Pandemisinin Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Alışkanlıkları Değişimi Üzerine Yansımaları: Meslek Yüksekokulu Örneği. . 2024; 75 - 84. 10.34087/cbusbed.1358612
IEEE SARI C,DEMIRBAG B "COVID-19 Pandemisinin Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Alışkanlıkları Değişimi Üzerine Yansımaları: Meslek Yüksekokulu Örneği." , ss.75 - 84, 2024. 10.34087/cbusbed.1358612
ISNAD SARI, CANAN - DEMIRBAG, Birsel Canan. "COVID-19 Pandemisinin Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Alışkanlıkları Değişimi Üzerine Yansımaları: Meslek Yüksekokulu Örneği". (2024), 75-84. https://doi.org/10.34087/cbusbed.1358612
APA SARI C, DEMIRBAG B (2024). COVID-19 Pandemisinin Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Alışkanlıkları Değişimi Üzerine Yansımaları: Meslek Yüksekokulu Örneği. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 11(1), 75 - 84. 10.34087/cbusbed.1358612
Chicago SARI CANAN,DEMIRBAG Birsel Canan COVID-19 Pandemisinin Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Alışkanlıkları Değişimi Üzerine Yansımaları: Meslek Yüksekokulu Örneği. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 11, no.1 (2024): 75 - 84. 10.34087/cbusbed.1358612
MLA SARI CANAN,DEMIRBAG Birsel Canan COVID-19 Pandemisinin Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Alışkanlıkları Değişimi Üzerine Yansımaları: Meslek Yüksekokulu Örneği. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.11, no.1, 2024, ss.75 - 84. 10.34087/cbusbed.1358612
AMA SARI C,DEMIRBAG B COVID-19 Pandemisinin Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Alışkanlıkları Değişimi Üzerine Yansımaları: Meslek Yüksekokulu Örneği. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2024; 11(1): 75 - 84. 10.34087/cbusbed.1358612
Vancouver SARI C,DEMIRBAG B COVID-19 Pandemisinin Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Alışkanlıkları Değişimi Üzerine Yansımaları: Meslek Yüksekokulu Örneği. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2024; 11(1): 75 - 84. 10.34087/cbusbed.1358612
IEEE SARI C,DEMIRBAG B "COVID-19 Pandemisinin Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Alışkanlıkları Değişimi Üzerine Yansımaları: Meslek Yüksekokulu Örneği." Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 11, ss.75 - 84, 2024. 10.34087/cbusbed.1358612
ISNAD SARI, CANAN - DEMIRBAG, Birsel Canan. "COVID-19 Pandemisinin Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Alışkanlıkları Değişimi Üzerine Yansımaları: Meslek Yüksekokulu Örneği". Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 11/1 (2024), 75-84. https://doi.org/10.34087/cbusbed.1358612