Yıl: 2024 Cilt: 89 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 205 - 249 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 02-05-2024

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROFESYONELLERİNİN İŞVEREN VEKİLİ OLARAK KABUL EDİLİP EDİLEMEYECEKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Öz:
İşverenin işyerinde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelini görevlendirmesi mevzuatta yer alan yükümlülüklerindendir. İşveren bu yükümlülüğünü Ortak Sağlık Güvenlik Birimi’nden hizmet alarak veya aranan niteliklere sahip çalışan istihdam ederek yerine getirebilir. İşveren ile istihdam ettiği İSG profesyonelleri arasındaki ilişki iş sözleşmesine dayanmaktadır. İSG profesyonellerinin işveren vekili olarak kabul edilip edilmeyecekleri ise öğretide tartışmalıdır. Zira bunlar işveren adına hareket etmektedir, hukuki ve cezai sorumlulukları da söz konusu olabilmektedir. Bu hususun açıklığa kavuşturulması muhtemel bir iş kazasında ortaya çıkabilecek sorumluluğun belirlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Çalışmada, İSG profesyonellerinin işveren vekili olarak kabul edilip edilmemeleri gerekliliğine ilişkin değerlendirmelerin yapılması hedeflenmektedir.
Anahtar Kelime: İş güvenliği uzmanı işyeri hekimi diğer sağlık per- soneli işveren vekili iş kazası sorumluluk

EVALUATION OF WHETHER OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY PROFESSIONALS CAN BE CONSIDERED AS EMPLOYER’S REPRESENTATIVES

Öz:
Assigning occupational safety specialists, occupational physicians, and other health staff in the workplace is among the obligations of the employer in regulation. The employer may fulfill this obligation by obtaining services from a Joint Health Safety Unit or by employing qualified employee within their own organization. The relationship between the employer and occupational health and safety professionals is based on an employment contract. The question of whether occupational health and safety professionals can be considered representatives of the employer is argued in the doctrine. As they act on behalf of the employer, legal and criminal liabilities may arise. Clarifying this issue is of great importance for determining liability that may arise in the event of a possible work accident. In the study it has been aimed to evaluate whether they should be considered as representatives of the employer within the framework of their duties and responsibilities.
Anahtar Kelime: Occupational safety specialist occupational physician ot- her health staff employer’s representative occupational accident resposability

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • ADINIR ÜNAL, Canan: İş Hukukunda Üst Düzey Yöneticiler, 2. Tıpkı Bası, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2023.
 • AKI, Erol: “6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Çalışma Yaşamına Etkileri”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi D., C. 15, Özel Sayı, 2013, s. 3-24.
 • AKIN, Levent: “İşyerlerinde ve İşletmelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hiyerarşisi”, Sosyal Güvenlik D., C. 7, S. 2, 2017, s. 8-33.
 • AKYİĞİT, Ercan: Toplu İş Hukuku, Güncellenmiş 4. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2022.
 • AKYİĞİT, Ercan: “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde Devlet Desteği”, Sicil İş Hukuku D., C. 8, S. 29, Mart, 2013, s. 40-60.
 • AKYİĞİT, Ercan: “İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanlarının İş Güvencesi”, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi D., C. 1, S. 2, 2015, s. 11-39.
 • ARICI, Kadir: Türk İş Hukuku-II, Toplu İş İlişkileri Hukuku, Gazi Kitapevi, Ankara, 2022.
 • ARICI, Kadir: Türk Sosyal Güvenlik Hukuku, 2. Baskı, Gazi Kitapevi, Ankara, 2022.
 • ARICI, Kadir: Türk İş Hukuku-I Ferdi İş İlişkileri Hukuku, Gazi Kitapevi, Ankara, 2022.
 • ARSLAN, Seda: “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na Göre İşverenin Genel Yükümlülükleri”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları D., C. 20, S. 1, 2014, s. 766-809.
 • ALPER, Yusuf: Türk Sosyal Güvenlik Sistemi, Sosyal Sigortalar Hukuku, Güncellenmiş 7. Baskı, Dora Yayınevi, Ağustos, 2015.
 • ALPSOY, Lütfü: “6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kapsamında İşveren Kavramı”, Terazi Hukuk D., C. 10, S. 108, Ağustos, 2015, s. 42-48.
 • AYDINLI, İbrahim: İş Sağlığı ve Güvenliğinden Doğan Hukuk ve Cezai Sorumluluk (Yargı Kararları ve İlgili Mevzuat), Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2015.
 • BASKAN, Esra: “İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırma Yükümlülüğü ve iş Güvenliği Uzmanlarının İş Kazası ve Meslek Hastalıklarından Doğan Sorumluluğu”, Çimento İşveren D., C. 28, S. 4, Temmuz, 2014, s. 20-31.
 • BAŞBUĞ, Aydın: İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, Şeker İş Sendikası D., Aydoğdu Ofset, Mayıs, 2013.
 • BAYCIK, Gaye: “İş Kazası ve Meslek Hastalığından Sorumlulukta Geçerli Yetki Devri”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler D., C. 14, S.1, 2023, s. 63-71.
 • CANİKLİOĞLU, Nurşen: “İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi İstihdamı”, TİSK İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun Tasarısı Semineri 25 Nisan 2012, Ankara, 2012, s. 41-54.
 • CANİKLİOĞLU, Nurşen: “İşverenin İşyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Örgütlenmesi”, İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku 2013 Yılı Toplantıları, 01-02 Kasım2013, İstanbul Barosu-Galatasaray Üniversitesi’nin Düzenlediği Seminer Yayını, s.50 vd.
 • ÇELİK, Nuri/CANİKLİOĞLU, Nurşen/CANBOLAT, Talat/ ÖZKARACA, Ercüment: İş Hukuku Dersleri, Yenilenmiş 36. Bası, Beta Yayınevi, İstanbul, Kasım, 2023.
 • DEMİR, Fevzi: En Son Yargıtay Kararları Işığında İş Hukuku ve Uygulaması, Birleşik Matbaacılık, İzmir, 2018.
 • DEMİR, Fevzi: “İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Alınmasından İşverenin Sorumluluğu”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları D., C. 20, S. 1, 2014, s. 674-704.
 • DEMİRCİOĞLU, A. Murat: “İşyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Organizasyonu”, Prof. Dr. Sarper Süzek’e Armağan, C. 2, İstanbul, Beta Yayınevi, 2011, s.1825-1852.
 • DEMİRCİOĞLU, A. Murat: “İş Güvenliği ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev Yetki Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in Bazı Maddelerinin İptaline İlişkin Danıştay 10. Dairesi’nin 2004/6075 E. 2006/2159 Sayılı Kararının De-ğerlendirilmesi”, Legal Yargı Kararları ve İncelemeleri D., 2006/2, Kasım 2006, s. 206-232.
 • DEMİRCİOĞLU, A. Murat/KAPLAN Hasan Ali: “İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerine 6645 Sayılı Kanun’la Sağlanan İş Güvencesi”, Sicil İş Hukuku D., S. 33, 2015, s. 8-23.
 • DEMİRCİOĞLU, A. Murat: Ulusal ve Uluslararası Hukukta İş Güvenliği Uzmanlığı, Beta Yayınevi, İstanbul, 2006.
 • DEMİRKAYA, Seher: “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Dışarıdan Temini”, Çimento İşveren D., C. 28, S.6, Kasım, 2014, s. 10-32.
 • DİLAVER, Umut: Sermaye Şirketlerinde İşveren ve İşveren Vekili, Yetkin Yayınları, Ankara, 2022.
 • DOĞAN YENİSEY, Kübra: “Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyeliği ve İş Sözleşmesi”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi M., C. 73, Prof. Dr. Fevzi Şahlanan’a Armağan, İstanbul, 2016, s. 313-336.
 • EKMEKÇİ, Ömer/KÖME AKPULAT, Ayşe/AKDENİZ, Ayşe Ledün: İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku, 2. Baskı, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, Ekim, 2022.
 • EKMEKÇİ, Ömer/YİĞİT, Esra: Bireysel İş Hukuku, Güncellenmiş 4. Baskı, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, Aralık, 2022.
 • ERDOĞAN, Çağla: İşveren ve İşveren Vekilinin İş Kazasından Doğan Cezai Sorumluluğu, Yetkin Yayınları, Ankara, 2016.
 • EREN, Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 27. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2022.
 • ERTÜRK Şükran/ ŞAHİN EMİR, Asiye: “6331 Sayılı Kanun Açısından İşveren Vekilinin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu”, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku D., Özel S., Prof. Dr. Fevzi Demir’e Armağan, İstanbul, 2016, s. 101-135.
 • ERTÜRK, Şükran: İş Hukuku Dersleri Bireysel İş Hukuku, Yetkin Yayınları, Eylül, 2022.
 • GÜVEN, Ercan/AYDIN, Ufuk: “İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukunda İşveren Vekili”, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi D., C. 14, S.1, 1998, s. 465-486.
 • GÜVEN, Ercan/AYDIN, Ufuk: Bireysel İş Hukuku, Genişletilmiş, Güncellenmiş 6. Baskı, Nisan Kitapevi, Eskişehir, İstanbul, 2020.
 • GÜZEL, Ali/OKUR, Ali Rıza/CANİKLİOĞLU, Nurşen: Sosyal Güvenlik Hukuku, Yenilenmiş 19. Bası, Beta Yayınevi, Ekim, 2021.
 • HELVACI, Serap/KARASU, Bülent: “Yetkisiz Temsilcinin Hu- kuki Sorumluluğu”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları D., C. 24, S. 1, Haziran, 2018, s. 197-214.
 • KABAKÇI, Mahmut: Avrupa Birliği İş Hukukunda İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Temel Yükümlülükleri, Beta Yayınevi, İstanbul, 2009.
 • KILIÇ, Cem/BÜLBÜL, O. Güray: “İş Sağlığı ve Güvenliğinde Gelinen Nokta ve Devam Eden Aksaklıklar”, Çimento İşveren D., C. 27, S. 6, Kasım, 2013, s. 8-23.
 • KILIÇOĞLU YILMAZ, Kumru: “Temsil Yetkisinin Açıklanması”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi D., C. 70, S. 2, 2021, s. 361-388.
 • KOÇ, Himmet: “Anonim Şirketlerde İç Yönerge ve İç Yönergenin Benzer Hukuki Kurumlarla Olan İlişkisi”, Medeniyet ve Toplum D., C. 1, S. 2, 2017, s. 1-22.
 • KUTAL, Metin: “Türk Hukuku’nda İş Kazalarının ve Meslek Hastalıklarının Denetlenmesi Sorunu”, Prof. Dr. Savaş Taşkent’e Armağan, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2019, s. 461-477.
 • LİMON, Aslıhan: “Türk Hukuk Sisteminde İş Sağlığı ve Güvenliği”, Uyuşmazlık Mahkemesi D., S. 1, 2012, s. 209-242.
 • NARMANLIOĞLU, Ünal: İş Hukuku Ferdi İş İlişkileri, 1, Beta Yayınevi, İstanbul, 2014.
 • MOLLAMAHMUTOĞLU, Hamdi/ASTARLI, Muhittin/BAYSAL Ulaş: İş Hukuku, Güncellenmiş 6. Baskı, Lykeion Yayınları, Ankara, 2022.
 • OCAK, Saim: “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun İstihdama Etkisi”, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku D., C. 10, S. 37, İstanbul, 2013, s. 77-107.
 • OCAK, Saim: İş Güvenliği Uzmanlığı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2013.
 • ODAMAN, Serkan: İşçinin Haklı Sebeple Fesih Hakkı, Yayın No:16, YODÇEM, Ankara, Aralık, 2000.
 • OĞUZMAN, M. Kemal/ÖZ, M. Turgut: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C.1, Güncellenmiş 20. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2022.
 • ÖZDEMİR, Erdem: İş Sağlığı ve Güvenliği Dersleri, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2020.
 • SARIBAY ÖZTÜRK, Gizem: İş Sağlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmemesinin Hukuki, İdari ve Cezai Sonuçları, Beta Yayınevi, İstanbul, 2015.
 • SENYEN KAPLAN, Emine Tuncay: Bireysel İş Hukuku, Gözden Geçirilmiş-Güncelleştirilmiş 12. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2022.
 • SÖZER, Ali Nazım: İşçi, Bağımsız Çalışan ve Kamu Görevlileri Bakımından Türk Sosyal Sigortalar Hukuku, Güncellenmiş 4. Bası, Beta Yayınevi, İstanbul, 2019.
 • SUR, Melda: Gözden Geçirilmiş, Güncellenmiş 10. Bası, Turhan Kitapevi, Ankara, 2022.
 • SÜMER, Haluk Hadi: “İş Kazası Halinde İşveren Vekilinin Hukuki Sorumluluğuna İlişkin Bir Yargıtay Kararı Üzerine”, Prof. Dr. Savaş Taşkent’e Armağan, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2019, s. 315-331. SÜMER, Haluk Hadi: İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku, Güncellenmiş 6. Bası, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2022.
 • SÜMER, Haluk Hadi: Sosyal Güvenlik Hukuku, Güncellenmiş 4. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2023.
 • SÜZEK, Sarper: İş Hukuku, Yenilenmiş 21. Bası, Beta Yayınevi, İstanbul, 2021.
 • SÜZEK, Sarper: “İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimleri (İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri)”, Kamu-İş D., C. 14, S. 3, 2019, s. 1-18.
 • ŞAHLANAN, Fevzi: Toplu İş Hukuku, On İki Levha Yayıncılık, Temmuz, 2020.
 • TUNCAY, A. Can/ SAVAŞ KUTSAL, Burcu: Toplu İş Hukuku, 7. Bası, Beta Yayınevi, Ekim, 2019.
 • TUNCAY, A. Can/EKMEKÇİ, Ömer: Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, Yenilenmiş 21. Bası, Beta Yayınevi, İstanbul, 2021.
 • TUNÇOMAĞ, Kenan/CENTEL, Tankut: İş Hukukunun Esasları, Yenilenmiş ve Gözden Geçirilmiş 10. Baskı, Beta Yayınevi, Temmuz, 2022.
 • UŞAN, Fatih: “Yargıtay’ın Bir Kararı Üzerine Değerlendirme”, Çimento İşveren D., C. 20, S. 3, Mayıs, 2006, s.40-51.
 • YAMAKOĞLU, Efe: İşverenin İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırma Yükümlülüğü, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2016. YELMEN, Adem: “Yetkisiz Temsil”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi D., Özel Sayı, C. 1, 2015, s. 429-448.
 • YILDIZ, Eren: “İşveren Vekilinin İş Kazasından Doğan Cezai Sorumluluğunun Şartları”, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi D., C. 8, S. 1, 2023, s. 415-450.
 • YILMAZ Alper: İşveren Vekilinin İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku Bakımından Sorumluluğu Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2021.
 • YILMAZ, Fatih: “6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda Önleyici Yaklaşım ve İşverenlerin Yükümlülükleri”, Kamu- İş D., C. 24, S. 6, 2013, s. 43-70.
 • YILMAZ, Halil: Türk İş Hukukunda Bireysel İş Hukuku Açısından İşveren Vekilliği, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Mart, 2012.
APA KARAÇOP E (2024). İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROFESYONELLERİNİN İŞVEREN VEKİLİ OLARAK KABUL EDİLİP EDİLEMEYECEKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. , 205 - 249.
Chicago KARAÇOP EDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROFESYONELLERİNİN İŞVEREN VEKİLİ OLARAK KABUL EDİLİP EDİLEMEYECEKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. (2024): 205 - 249.
MLA KARAÇOP EDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROFESYONELLERİNİN İŞVEREN VEKİLİ OLARAK KABUL EDİLİP EDİLEMEYECEKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. , 2024, ss.205 - 249.
AMA KARAÇOP E İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROFESYONELLERİNİN İŞVEREN VEKİLİ OLARAK KABUL EDİLİP EDİLEMEYECEKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. . 2024; 205 - 249.
Vancouver KARAÇOP E İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROFESYONELLERİNİN İŞVEREN VEKİLİ OLARAK KABUL EDİLİP EDİLEMEYECEKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. . 2024; 205 - 249.
IEEE KARAÇOP E "İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROFESYONELLERİNİN İŞVEREN VEKİLİ OLARAK KABUL EDİLİP EDİLEMEYECEKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ." , ss.205 - 249, 2024.
ISNAD KARAÇOP, EDA. "İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROFESYONELLERİNİN İŞVEREN VEKİLİ OLARAK KABUL EDİLİP EDİLEMEYECEKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". (2024), 205-249.
APA KARAÇOP E (2024). İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROFESYONELLERİNİN İŞVEREN VEKİLİ OLARAK KABUL EDİLİP EDİLEMEYECEKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. İZMİR BAROSU DERGİSİ, 89(1), 205 - 249.
Chicago KARAÇOP EDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROFESYONELLERİNİN İŞVEREN VEKİLİ OLARAK KABUL EDİLİP EDİLEMEYECEKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. İZMİR BAROSU DERGİSİ 89, no.1 (2024): 205 - 249.
MLA KARAÇOP EDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROFESYONELLERİNİN İŞVEREN VEKİLİ OLARAK KABUL EDİLİP EDİLEMEYECEKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. İZMİR BAROSU DERGİSİ, vol.89, no.1, 2024, ss.205 - 249.
AMA KARAÇOP E İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROFESYONELLERİNİN İŞVEREN VEKİLİ OLARAK KABUL EDİLİP EDİLEMEYECEKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. İZMİR BAROSU DERGİSİ. 2024; 89(1): 205 - 249.
Vancouver KARAÇOP E İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROFESYONELLERİNİN İŞVEREN VEKİLİ OLARAK KABUL EDİLİP EDİLEMEYECEKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. İZMİR BAROSU DERGİSİ. 2024; 89(1): 205 - 249.
IEEE KARAÇOP E "İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROFESYONELLERİNİN İŞVEREN VEKİLİ OLARAK KABUL EDİLİP EDİLEMEYECEKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ." İZMİR BAROSU DERGİSİ, 89, ss.205 - 249, 2024.
ISNAD KARAÇOP, EDA. "İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROFESYONELLERİNİN İŞVEREN VEKİLİ OLARAK KABUL EDİLİP EDİLEMEYECEKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". İZMİR BAROSU DERGİSİ 89/1 (2024), 205-249.